Hlavní obsah

cesta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pěšina ap.) path(silnice) road(vyšlapaná) trackpříjezdová cesta(k domu) driveway, (k městu ap.) access road
  2. (směr pohybu, dráha) way, route, coursezeptat se na cestuask (for) directions, ask the wayMohl byste mi ukázat cestu?Could you show me the way?Už jsem na cestě.I am on my way.na zpáteční cestěon the way backCestou domů jsem ...On the way home I ...na půl cesty kam, mezi čímhalfway to sth, midway between sthsejít z cestygo astray
  3. (absolvovaná) journey(tam i zpět) trip(okružní jízda ap.) tour(dlouhá lodí ap.) voyage, travelzkrátit si cestutake a shortcutŠťastnou cestu!Have a safe journey/trip!, Have a good trip!služební cestabusiness tripdát/vydat se na cestuset out (for a journey), embark on a journey, take to/hit the road
  4. (postup) process(způsob) way(řízení) proceedingrazit (novou) cestu v čemblaze a trail in sthtouto cestouin this way, (tímto) hereby

Vyskytuje se v

klestit: klestit cesturazit čemu clear/pave/smooth the way for sth

razit: razit (si) cestuuvolňovat průchod kudy/kam make*/force/push/lokty elbow one's way through/to sth

cíl: cíl cestydestination

kolem: cesta kolem světaround-the-world tour

okružní: okružní cesta/jízdaprohlídková circular/sightseeing tour

polní: polní cestaunpaved/AmE dirt road

proklestit: proklestit si cestu čímcut/hack one's way through sth

půlka: v půlce (cesty)halfway

sejít: sejít z cestystray from the path, i přen. go astray, stray (from the right path), ztratit se lose one's way

služební: služební cestabusiness trip

studijní: studijní cestastudy tour

svatební: svatební cestahoneymoon

šťastný: Šťastnou cestu!Have a safe journey!

únikový: (požární) úniková cestaescape route, hl. schodiště fire escape

vpůli: být napůl cesty kdebe halfway through

vzdušný: vzdušnou cestouby air

zablokovat: zablokovat cestu komublock sb's way

kudy: Cesta, kudy šel ...The way he took ..., The way along which he went ...

najít: najít cestu kamfind one's way swh

obchodní: Je na obchodní cestě.He is on a business trip.

plést se: plést se komu do cestyget into sb's way

po: po cestě udělat ap.on the way

podniknout: podniknout cestumake a journey

pojistit se: pojistit se před cestou do zahraničítake out travel insurance

prorazit: prorazit si cestu kudy kamforce one's way through sth swh

při: při cestě zpěton the way back

přístupový: přístupová cesta/silniceaccess path/road

rozdělit se: Cesta se rozdělila.The road divided.

stát: stát komu v cestěbe in sb's way

uhnout: Uhněte z cesty.Make way., Stand aside.

ukázat: ukázat komu cestushow sb the way

uvolnit: Uvolněte cestu!Clear the/Make way!, Gangway!

vést: Kam vede tato cesta?Where does this road go to?

zatáčet: Cesta tam prudce zatáčí doleva.The road turns sharply to the left there.

zeptat se: Zeptej se na cestu.Ask (for) directions.

zkrátit: zkrátit si cestutake a shortcut

znát: Neznám cestu.I don't know the way.

křížit: křížit komu cestu překážet v záměrechstand in sb's way

Řím: Všechny cesty vedou do Říma.All roads lead to Rome.

střední: zlatá střední cestathe golden mean, the happy medium

zlatý: zlatá střední cestagolden mean

ahead: postupovat/výrazně pokročit/razit si cestu vpřed rychlepush/forge/move ahead

air: letecky, vzdušnou cestou, vzduchemby air

barge: razit si cestubarge one's way

bound: na cestě domů, směřující domů z cest ap.homeward-bound

business: služební cestabusiness trip

cart: polní cestacart track

coast: pobřežní cestacoast road

companion: společník na cestáchtravelling companion

dirt: polní/nezpevněná/prašná cesta, hovor. polňačkadirt road/track

exploration: objevitelské/průzkumné cestyvoyages of exploration

farm: polní cesta, hovor. polňačkafarm road

hack: prosekat se, vysekat si cestu kudyhack one's way through sth

homeward: cesta domůhomeward journey

honeymooner: novomanželé na líbánkách/svatební cestěhoneymooners

journey: podniknout cestu, cestovatmake/take a journey

left: nalevo od cesty(to the) left of the road

legal: vynutit co soudní cestouenforce sth by legal action

north-west: severozápadní cesta kolem severního pobřeží Ameriky na západloď. North-West Passage

official: úřední cestouthrough official channels

passage: dýchací cestyanat. air passage(s)

path: přístupová cestavýp. access path

respiratory: infekce horních cest dýchacíchmed. infection of the upper respiratory tract

route: obchodní cestatrade route

set: být na nejlepší cestě/připraven(ý) (u)dělat co, pravděpodobně (u)dělat cobe set to do sth

soft: nejpohodlnější způsob, cesta nejmenšího odporusoft option

take: dát se na cestutake to the road

tour: předvolební turné/cesta součást kampaněcampaign tour

transit: zboží (ztracené) na cestěgoods (lost) in transit

travel: cestovní průvodce, průvodce na cesty knihatravel book

trip: svatební cestahoneymoon trip

unmade: nezpevněná cestaunmade road

urinary: močové cestyurinary tract

watch: koukat pod nohy, dávat pozor na cestu aby nezakopl ap.watch one's step

way: (pro)razit si cestu kam/kudypush one's way to/through sth

blast: prostřílet si cestu, prostřílet se kamblast one's way swh

circle: Cesta tvoří kruh kolem parku.The path circles the park.

direction: popsat komu cestu kam, k čemu jak se někam dostatgive sb directions swh, to sth

go: Kam vede tato cesta?Where does this road go to?

hit: vyrazit na cestuAmE hit the road/trail

through: napůl (cesty), v půli, uprostřed čeho, z půlky čeho hotový ap.half-way through

cesta: příjezdová cestak domu driveway, k městu ap. access road

apply: apply osf to sthvěnovat se čemu, soustředit se na co, zabývat se čím v práci

applied: applied artsužitá umění

asylum: apply for political asylumžádat o politický azyl

brake: apply the brakes(začít) brzdit

citizenship: apply for/be granted citizenship(za)žádat o/dostat občanství

handbrake: apply/release the handbrakezatáhnout/povolit ruční brzdu

patent: apply/file for a patent for/on sthpodat patentovou přihlášku, zažádat o přihlášení patentu na co

pressure: apply pressurestlačit, použít tlaku, vyvinout tlak

restriction: apply restrictionszavést omezení

scholarship: apply for a scholarshipzažádat o stipendium

science: applied scienceaplikovaná věda, věda užitá v praxi

visa: apply for a visa(za)žádat o vízum

admission: apply for admission to sth(po)žádat o přijetí, hlásit se kam

double standard: have/apply a double standardměřit dvojím metrem

občanství: apply for citizenship(za)žádat o státní občanství

podání: filing an application, zažádání applying for sth, soudní ap. filing a petitionpodání žádosti o co

přistěhovalecký: apply for an immigration visapožádat o přistěhovalecké vízum

užitý: applied art(s)užité umění

vízum: apply for an entry/exit/transit visa(za)žádat o vstupní/výjezdní/tranzitní vízum

žádat: apply for a jobžádat o místo/práci

žádost: apply, submit/make/file an application for sthpodat (si) žádost o co

hlásit se: apply for admission to a university, AmE apply to collegehlásit se na vysokou školu

mazat: apply ointment to sthmazat co mastí

přihlásit se: apply for admission to university, AmE apply to collegepřihlásit se na vysokou školu

přihláška: apply for admissionpodat si přihlášku o přijetí

vztahovat se: It doesn't apply to them.Na ně se to nevztahuje.

zažádat: He applied for a scholarship.Zažádal o stipendium.