Hlavní obsah

stát

Nedokonavé sloveso

 1. (v pozoru ap.) stand, be standingstát komu v cestěbe in sb's waystát nehnutěstand stillstát na strážistand guardstát ve frontěbe queuing up, wait in a queue/AmE line, na co queue for sth
 2. (o předmětech) stand(nacházet se) be (situated)Jeden dům zůstal stát.One house remained standing.
 3. (nehýbat se) be stationary, stand, be still(nevyužité stroje ap.) be idleStůj!Stop!, voj. Halt!zůstat státstop, halt
 4. (zaujímat místo) stand, bestát stranou dění ap.stand aside
 5. přen.(před rozhodnutím ap.) před čím be facing sth, be faced with sth
 6. (podporovat někoho) za kým support sb, při kom stand, stick by sbBudu stát při tobě.I will stand by you.
 7. stát (si) (vést si) be doing
 8. stát (si) (trvat na něčem) za čím stand by, hold by sthstát si (pevně) za svýmstand firm/pat, hold/stand one's ground, hovor. stick to one's guns
 9. (přát si) o koho/co care for sb/sth(chtít) want sb/sth(mít zájem) be interested in sb/sthStojíš ještě o mě?Do you still care for me?

Nedokonavé sloveso

 1. (o ceně) cost, beKolik to stojí?How much is it/does it cost?Stálo nás to asi ...It cost us about ...
 2. (vyžadovat úsilí ap.) koho co cost sb sthať to stojí, co to stojí, stůj co stůjno matter what the cost, at any cost, at all costs, regardless of the cost
 3. (zasluhovat) za co be worth sth, be worthy of sthstát za zmínkube worthy of notice, be worth mentioningStojí to za to?Is it worth it?Stojí to za vidění.It is worth seeing.

Vyskytuje se v

stát: vést si be* doingstát (si)

členský: EU member statesčlenské státy EU

fronta: be queueing (up) for sth, be in a queue, AmE stand in linestát ve frontě na co

krize: face a crisisčelit krizi, stát před krizí

povšimnutí: be worth noticingstát za povšimnutí

pozor: stand to/at attentionstát v pozoru

přikovaný: stand rooted to the spotstát jako přikovaný

sociální: welfare statesociální stát

stát se: Never mind., It's OK.Nic se nestalo. reakce na omluvu

stoj: do sth standing (up)dělat co ve stoje

svátek: public/BrE bank/AmE national/AmE legal holidaystátní/státem uznaný svátek

: Whatever happens, Come what may ...Ať se stane cokoli ...

blízko: He stood near the door.Stál blízko dveří.

čelo: be facing sthstát čelem ke komu/čemu

domyslet: I fear to think of what might happen.Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.

dveře: He stood in the doorway.Stál ve dveřích.

klidně: It could very well happen.Klidně by se to mohlo stát.

kolik: How much is it?Kolik to stojí?

muset: It didn't have to happen.Nemuselo se to stát.

námaha: It is not worth the effort.Nestojí to za tu námahu.

oběť: He fell victim to pickpockets.Stal se obětí kapsářů.

pohov: stand at easestát v pohovu

pokus: It's worth a try.Stojí to za pokus.

pouhý: It only costs ten dollars.Stojí to pouhých deset dolarů.

před, přede: be faced with sthstát před čím problémem ap.

předurčit: I was predestined to become ...Bylo mi předurčeno stát se ...

rád: You are welcome., It's a pleasure.Rádo se stalo. odpověď na poděkování

řeč: nemá smysl o tom mluvit It's not worth mentioning., reakce na poděkování Don't mention it.To nestojí za řeč.

sotva: She could barely stand.Sotva stála.

střelit: Stop or I'll shoot!Stůj, nebo střelím.

svědek: witness sthstát se/být svědkem čeho

terč: be/become a laughing stockbýt/stát se terčem posměchu

tvářit se: He pretended nothing (had) happened.Tvářil se, jako by se nic nestalo.

uvážení: That is worth considering.To stojí za uvážení.

bok: stand by sb's sidestát po boku komu podporovat ap.

cesta: be in sb's waystát v cestě komu

grešle: It isn't worth a brass farthing/hl. AmE red cent.hovor. Nestojí to ani za zlámanou grešli.

přibitý: stand rooted to the spotstát jako přibitý

šesták: sth is not worth a dime/beanco nestojí ani za šesták

acceptance: gain acceptancestát se obecně přijímaným, najít své zastánce, ujmout se, uchytit se názor ap.

all: not at allvůbec ne, není zač, rádo se stalo

apart: stand with one's legs apartstát s nohama od sebe

at: stand at easestát v pohovu

away: stand awayodstávat límeček ap., stát opodál z respektu ap.

back: stand back to backstát zády k sobě

Baltic: Baltic statespobaltské státy

care: be in carebýt v péči státu dítě

carry: AmE carry the state/areazískat většinu hlasů ve státě/v oblasti ve volbách

church: separation of church and stateoddělení církve od státu

clear: clear across the statepřes celý stát

common currency: become common currencystát se obecně přijímaným (faktem)

contiguous: 48 contiguous states48 sousedících států USA bez Aljašky a Havaje

erect: stand erectstát vzpřímeně

face: be faced with sthstát před čím, být postaven před co problém ap.

hold: hold by sthlpět na čem, držet se čeho, stát si za čím

homeland: homeland securityvnitřní bezpečnost (státu) hl. proti terorismu

neighbour: neighbour statessousední státy

non-member: non-member statenečlenský stát

pit: be pitted against sb/sthbýt postaven, stát proti komu/čemu, muset čelit komu protivníkovi ap.

place: BrE assisted placemísto dotované státem studijní ap.

possessed: become possessed of sthstát se vlastníkem čeho

possession: práv. take possession of sthstát se držitelem čeho

professional: turn professionalstát se profesionálem, dát se na profesionální dráhu

regulated: state-regulated economystátem řízená ekonomika

shoot: shoot to fameproslavit se, stát se slavným, prorazit náhle

side: be by/at sb's sidestát při kom/po boku komu podporovat ap.

stand: stand stillstát nehybně, nehýbat se

standstill: be at a standstillstát proces ap.

stand up for: stand up for osfnedat se, stát si za svým, prosadit si svou

stationary: be stationarystát, nehýbat se

stick up for: stick up for osfnedat se, stát si za svým, prosadit si svou

suck: hovor. suck assstát úplně za hovno/prd kvalita

traitor: turn traitor to sb/sthzradit koho/co, stát se zrádcem

vanishing point: shrink to vanishing pointvytratit se, stát se zcela zanedbatelným

welfare: ekon. welfare statestát blahobytu, sociální stát

widowed: be widowedovdovět, stát se vdovou/vdovcem

accident: He was involved in a car accident.Stal se účastníkem dopravní nehody.

anything: Anything can happen.Může se stát cokoliv.

behind: Who is behind that?Kdo za tím stojí?

between: She stood between two trees.Stála mezi dvěma stromy.

board: This goes by the board today.Dnes o to nikdo nestojí., Dnes na to každý kašle., To dnes nikoho nezajímá., To se dnes nenosí.

certain: This is certain to happen.To se jistě stane.

cost: How much does it cost?Kolik to stojí?

how: How much is it?Kolik to stojí?

keep: Can you keep it from happening again?Můžeš zabránit, aby se to stalo znova?

more: It cost more than 250 pounds.Stálo to více než 250 liber.

much: Do you care for it? – Too much.Stojíš o to? – Strašně moc.

over: It costs over one million.Stojí to přes milión.

overall: How much will it cost overall?Kolik to bude stát celkem?

read: The notice read: ...Na ceduli stálo: ...

say: The paper says ..., It says in the papers ...V novinách stojí ...

scrutiny: come under scrutinystát se předmětem (zvědavého) zájmu, dostat se pod drobnohled

self-conscious: I stood there, feeling self-conscious.Stál jsem tam a měl jsem pocit, že se na mě všichni dívají.

set: This is set to happen.To se pravděpodobně stane.

slate: He was slated to become a minister in one year.Měl se stát za rok ministrem.

still: Still, it was worth it.I tak to stálo za to.

supervision: under the supervision of statepod dohledem státu

underpin: The laws which underpin apartheid...Zákony, na nichž je založen/stojí apartheid...

unmissable: The film is simply unmissable.Ten film si prostě nesmíte nechat ujít/skutečně stojí za to.

vegetarian: He went vegetarian.Stal se z něj vegetarián.

victim: He fell victim to pickpockets.Stal se obětí kapsářů.

well: It's well worth seeing.Rozhodně to stojí za vidění.

what: Guess what! I'm going to dinner at..Hádej co se stalo. Jdu na večeři ke..

whatever: I'll stay whatever happens.Zůstanu, ať se stane cokoli.

what's: What's happened?Co se stalo?

while: The first service is free, while the second costs $25.První služba je zadarmo, kdežto druhá stojí 25 dolarů.

worth: The film's really worth seeing.Ten film stojí za vidění.

boggle: the mind boggles at sthnad čím zůstává rozum stát, co je za hranicí chápání, co je těžko představitelné

price: It comes with/at a price.přen. Něco to stojí. není to zadarmo