Hlavní obsah

keep [kiːp]

Slovesopt&pp kept

 1. držet (se), udržovat (se), zůstat v daném stavuDon't keep him waiting.Nenechávej ho čekat.I kept in touch with her.Zůstal jsem s ní ve styku.
 2. keep off/away from/out of sth vyhýbat se čemu, držet se dál od čeho, vyvarovat se čehoI keep off sweet food.Vyhýbám se sladkému jídlu.
 3. keep sb from sth (za)bránit, zamezit, zamezovat komu/čemu v čemCan you keep it from happening again?Můžeš zabránit, aby se to stalo znova?
 4. keep from doing sth ubránit se, odolat čemu, zdržet se čeho neudělatI bit my lip to keep from crying out.Kousla jsem se do rtu, abych nevykřikla.
 5. keep sth from sb zatajit, skrývat co před kým, držet v tajnosti co před kýmI knew she was keeping something from me.Věděl jsem, že přede mnou něco tají.
 6. keep (on) doing sth vyjadřuje stálé opakování nebo pokračování dějedál, pořád dělat co, pokračovat v čemHe kept talking.Mluvil dál., Pořád mluvilHe keeps asking me ...Pořád se mě ptá ...Keep moving.Nezastavuj se.keep smilingstále se usmívat, přen. neztrácet dobrou náladu
 7. vyjadřuje trvání děje po určitou dobuudržovat (si)
 8. (po)nechat si, podržet siCould I keep it?Mohl bych si to nechat?
 9. uchovávat, skladovat, mít uložený co kde
 10. (do)držet slib ap.You failed to keep your word.Nedodržel jsi slovo.
 11. vést (si) záznam ap.She began to keep a diary.Začala si vést deník.
 12. (u)živit, zabezpečit koho základními potřebamikeep osfuživit se, vyžít
 13. chovat, mít, držet si zvíře ap.We keep two horses.Chováme dva koně.
 14. sb zdržet, zdržovat kohoSorry to keep you ...Promiň, že tě zdržuji ...I won't keep you.Nebudu vás zdržovat.Sorry I was kept in a jam.Promiňte, zdržel jsem se v zácpě.

Vyskytuje se v

arm: držet si koho od těla nezaplétat se, nepřátelit sekeep sb at arm's length

bay: držet (si) co/koho od tělakeep sth/sb at bay

company: dělat společnost komukeep sb company

cool: zachovat si chladnou hlavukeep one's cool

counsel: nechávat si své názory pro sebe, mlčet o svých názorech ap.keep one's own counsel

count: mít/ztratit přehled o počtu čehokeep/lose count of sth

eye: dávat pozor, dohlédnout na koho/co, hlídat koho/cokeep an eye on sb/st

face: zachovat vážnou tvář, zadržet smíchkeep a straight face

finger: držet palce pro štěstícross one's fingers, keep one's finger crossed

glue: nespustit oči z čeho, sledovat bedlivě co/kohokeep one's eyes glued to sth/sb

going: nezastavovat, pokračovat v činnosti, pohybu ap.keep going

hand: nevyjít ze cviku kdoto keep one's hand in

hat: držet co pod pokličkoukeep sth under one's hat

head: neztratit hlavu zachovat klidkeep one's head

house: vést domácnostkeep house

keep: vyhýbat se čemu, držet se dál od čeho, vyvarovat se čehokeep off/away from/out of sth

keep away: from sth nepouštět, nepustit koho kam, držet dál koho od čehokeep sb away

keep back: zamlčet, zatajit cokeep sth back

keep down: zabraňovat růstu čeho, (u)držet dole co náklady ap.keep sth down

keep in: nechat po škole, dát domácí vězení, nepustit ven o dětechkeep sb in

keep on: dále zaměstnávat kohokeep sb on

keep out: nevpustit dovnitř koho/co, zabránit vstupu, nepovolit vstup komukeep sb/sth out

keep to: omezit, udržovat na určitou úroveň, množstvíkeep sth to

keep up: vydržet, snést, unést co výdaje, zátěž ap.keep sth up

mind: mít na paměti co, pamatovat na cobear/keep sth in mind

mum: about/on sth hovor. (po)mlčet o čem, neříct ani slovo o čemkeep mum

nose: sekat dobrotu vyhýbat se problémůmkeep one's nose clean

off: sth nevstupovat, nechodit kam, vyhýbat se čemu tématu ap.keep off

option: nechat si možnost volby, nechat si otevřená zadní vrátka, nechtít se rozhodnout hnedkeep one's options open

pace: (u)držet krok s kým/čím vývojem, běžcem ap.keep pace with sb/sth

peace: udržovat veřejný pořádek policie, armádakeep the peace

pecker: Hlavu vzhůru!, Drž se!Keep your pecker up!

post: průběžně informovat koho o čemkeep sb posted on sth

quiet: nemluvit, (po)mlčet o čem, nechat si pro sebe cokeep quiet about sth

score: vést záznam(y) o čem, zaznamenávat si cokeep score of sth

secret: udržet tajemstvíkeep a secret

sight: mít koho/co (stále) na očíchkeep sb/sth in sight

sweet: předcházet si koho, dělat si dobré oko u koho aby se nenaštvalkeep sb sweet

tab: hlídat, sledovat koho/co, dávat bacha na koho/cokeep tabs on sb/sth

toe: udržovat koho ve střehukeep sb on his toes

track: sledovat koho/co, udržovat si přehled o kom/čem neustálekeep track of sb/sth

watch: držet hlídku, hlídkovatkeep watch

account: vést účtyto keep accounts

book: vést účetnictvíkeep the books

calm: zachovat klid, zůstat v klidukeep calm

captivity: držený v zajetíheld/kept in captivity

detention: nechat koho po školekeep sb in detention

diary: vést si deníkkeep a diary

inform: průběžně koho informovat, podávat komu (pravidelně) informace o čemkeep sb informed of/about sth

inviolate: dodržet co přísahu ap.keep sth inviolate

journal: psát si deníkkeep a journal

keep off: nevstupujte na trávník, nešlapejte po trávěkeep off the grass

left: držte se vlevokeep (to the) left

neat: udržovat co v pořádkukeep sth neat

occupied: stále zaměstnávat koho/co čím další pracíkeep sb/sth occupied with sth

order: udržet pořádek ve třídě ap.keep order

record: vedení evidencerecord keeping

refrigerate: po otevření uchovávejte v chladničcerefrigerate/keep refrigerated after opening

safe: chránit co před čímkeep sth safe from sth

separate: držet co odděleně od čehokeep sth separate from sth

shape: udržovat se (ve formě)keep in shape

tally: vést (si) záznamy, dělat (si) evidencikeep a tally

tight: pevně se držet čehokeep a tight hold of sth

training: udržovat se ve forměkeep in training

update: průběžně informovat koho o nejnovějším vývojikeep sb updated

wait: nechat koho čekatkeep sb waiting

change: Zbytek si nechte.Keep the change.

clear: Nepřibližujte se k hořáku.Keep clear of the burner.

abreast: udržovat se v obraze, udržovat si přehled o čem, držet krok s čím o dění ap.keep abreast of sth

bedlivě: bedlivě sledovat cowatch sth closely, keep a close eye on sb/sth

čekat: nechat koho čekatkeep sb waiting., hovor. have sb cooling his heels

dělat: dělat komu společnostkeep sb company, stýkat se s keep company with sb

deník: psát si deníkkeep a diary

dodržet: dodržet slovokeep one's word, be as good as one's word, v dohodě ap. keep one's side of the bargain

domácnost: vést domácnostkeep house

držet: držet slovokeep one's word

držet se: držet se (opo)dál od čehokeep back, stay away from sth

evidence: vést si evidenci čehokeep a record of sth

hlídka: držet hlídkukeep watch

informovat: průběžně informovat kohokeep sb informed

kontakt: zůstat v kontaktu s kýmstay/keep in touch with sb

mluvit: mluvit potichuspeak in a low voice, keep one's voice down

nadále: (i) nadále dělat cocontinue to do sth, keep, go on doing sth

nadhled: udržovat/zachovávat si nadhledkeep/stay on top of things

nechat: nechat na pokoji koho/coleave sb/sth alone, let sb/sth be, co give sth a rest, držet se dál stay away from, keep one's hand off sb/sth

odstup: zachovávat si odstupkeep one's distance

patrnost: vést co v patrnostina paměti bear sth in mind, v záznamech keep sth on record

pořádek: mít/udržovat kde pořádek uklizenokeep sth tidy

propouštět: nepropouštět codovnitř keep/block out, ven hold sth

protokol: vést protokol o čemkeep a record of sth

průběžně: průběžně informovat kohokeep sb informed/posted/updated on sth

přehled: mít (dobrý) přehled o čemo vývoji situace ap. keep (a good) track of sth, znalosti be (very) knowledgeable in sth

při: udržovat koho při životěkeep sb alive

rozvaha: zachovat rozvahukeep one's head, remain level-headed

slovo: dodržet své slovokeep one's word, be as good as one's word

soulad: být v souladu s čímbe in accord(ance)/conformity/compliance/harmony/tune/keeping with sth

splnit: splnit (svůj) slibkeep/deliver on one's promise

společnost: dělat komu společnostkeep sb company, stýkat se s keep company with sb

škola: nechat koho po školekeep sb after school/in detention

účet: ekon. vést účtykeep accounts

udržet: udržet tajemstvíkeep a secret

udržovat se: udržovat se ve forměkeep fit

uchovat: uchovat si co neztratitkeep, retain sth

vést: vést domácnostkeep house, housekeep, maintain a household

vjezd: Pozor vjezdKeep clear

vstup: Vstup zakázán., Zákaz vstupu.No entry., Keep out!, na pozemek No trespassing.

vstupovat: Nevstupovat!Don't enter!, vstup zakázán No entry!, Keep out!

záznam: vést (si) záznamy o kom/čemkeep a record/an account of sth, spisy keep files on sb/sth

život: udržovat koho při životěkeep sb alive

cvik: ... abych nevyšel ze cviku.... to keep my hand in

dekorum: zachovat (si) dekorummaintain decorum, nedat znát navenek keep up appearances

drobné: Drobné si nechte.Keep the change.

hýbat se: Nehýbej se!Don't move!, Keep still!, Stop moving!

linie: udržovat (si) štíhlou liniikeep one's figure

mít: Mějte na paměti ...Keep/Bear in mind that ...

myslet: Mysli na to!Keep that in mind!

napravo: Držte se napravo.Keep to the right.

památka: nechat si co na památkukeep sth a keepsake

paměť: Mějte stále na paměti, že ...Always keep in mind that ...

přestávat: Nepřestávej.Keep doing it., Don't stop.

rovně: Jděte pořád rovně ...Go straight (ahead)/Keep straight on ...

slib: dodržet slib, dostát slibukeep one's promise, live up to one's promise

společník: dělat komu společníkakeep sb company, keep company with sb

stačit: Počkej, nestačím ti!Wait, I can't keep up (with you)!

styk: Zůstaneme ve styku.We'll keep in touch.

sucho: uchovávat co v suchukeep sth in a dry place

šířit se: Nešiřte se o tom.Keep it to yourself.

šlapat: Nešlapejte na trávu.Keep off the grass.

tajnost: (u)držet/(za)chovat co v tajnostikeep sth secret

účetnictví: ekon. vést účetnictvíkeep the books

vlhko: chránit co před vlhkemprotect sth from moisture, přechovávat v suchu keep sth in a dry place

vodítko: Držte psa na vodítku.Keep your dog on a leash/leashed.

zachovat: zachovat co v původním stavukeep sth in its original state, maintain the original condition of sth

zapomínat: Pořád zapomínám, že ...I keep forgetting that ...

zdržet: Dlouho tě nezdržím.I won't keep you long.

zdržovat: Už vás nebudu déle zdržovat.I won't keep you any longer.