Hlavní obsah

left [left]

Související hesla

pt&pp of leave

Přídavné jméno

Podstatné jméno

  1. levá stranakeep (to the) leftdržte se vlevoon your leftpo vaší levici, nalevofrom (the) leftzleva
  2. the left levice politickáfar leftkrajní levice
  3. levačka, levá ruka

Příslovce

Přídavné jméno

  • levýanat. left atrioventricular valvedvojcípá chlopeňanat. left brainlevá hemisféra

Vyskytuje se v

device: leave sb to his/her own devicesnechat koho, ať si dělá co chce/poradí/ jak umí, dát úplnou volnost komu

for: leave forodjet, odejít kam, jet do čeho

high: leave sb high and drynechat koho na holičkách v beznadějné situaci

last: leave sth/sb until lastnechat (si) co/koho na konec

leave: leaving aside(po)necháme-li stranou co

leave behind: be left behindbýt pozadu, pokulhávat

leave out: Leave it out.Nech(te) toho!

leave over: be left overzbýt, zbývat

left: left overzbylý, přebytečný, navíc

left field: left-field(po)divný, ujetý, svérázný

left luggage: left luggage (office)úschovna zavazadel

lurch: leave sb in the lurchnechat koho ve štychu/na holičkách

mark: leave one's markon sth podepsat se, zanechat stopy na čem nechat trvalé následky

minus: be (left) minus sthbýt bez čeho

sabbatical: sabbatical (leave)vědecká dovolená profesora ap.

stand: leave to standnechat odstát o jídle ap.

take: take it or leave itber, nebo nech být, tohle, nebo nic

up: up and leavezvednout se a odejít z ničeho nic

absence: leave of absencevolno, dovolenka, uvolnění z práce, od útvaru ap.

absent: voj. be absent on leavebýt na dovolené

blank: Leave blank.Zde nevyplňujte.

compliment: left-handed complimentdvojznačný kompliment který lze chápat i negativně

discretion: leave sth to sb's discretionnechat co na uvážení koho

free: leave sb free to do sthdát komu volnost/volnou ruku v čem

inset: inset leftve výřezu vlevo o fotce ap.

leaning: left-leaninglevicově orientovaný deník ap.

luggage: left luggage (office)úschovna zavazadel

maternity: maternity leavemateřská (dovolená)

over: left overzbylý

parental: parental leaverodičovská dovolená

post: leave the postopustit stanoviště

present: leaving presentdárek na odchodnou z práce ap.

right: right and leftna všechny strany

school-leaving: school-leaving agevěk ukončení (povinné) školní docházky

shore: shore leavevycházka na pevninu námořníka

strand: leave sb strandednechat koho ve štychu/na holičkách/na pospas

taste: přen. leave a bad taste in sb's mouthzanechat komu (nepříjemnou) pachuť v ústech zážitek ap.

turn: make a left turnzahnout doleva

unpaid: unpaid leaveneplacené volno

unsaid: leave sth unsaidneříct co, nechat co nevyřčeno

winger: left/right wingerlevý/pravý křídelní útočník

about: He is about to leave.Chystá se odejít., Je na odchodu.

alone: Leave me alone.Nechte mě na pokoji.

aside: Leaving aside ...Pomineme-li ..., Nebereme-li v úvahu ...

cold: leave sb coldnechávat chladným, nezaujmout koho

behind: He left the car behind the house.Nechal auto za domem.

find: He found himself unable to leave.Zjistil, že není schopen odejít.

from: Two from eight leaves six.Osm bez dvou je šest.

goodbye: leave without saying goodbyeodejít bez rozloučení

have: I have no money left.Nemám už žádné peníze.

it: She left the child after it was born.Opustila dítě poté, co se narodilo.

dovolená: maternity leave, přerušení kariéry baby breakmateřská dovolená

jet: go on holiday, odjet na leave for holidayjet na dovolenou

levice: on your leftpo vaší levici

levotočivý: left bendlevotočivá zatáčka

mateřský: maternity leave, hovor. baby breakmateřská dovolená

maturitní: (secondary) school-leaving certificate, v Británii GCSE certificatematuritní vysvědčení

míchat: leave sb out of sthnemíchat koho do čeho nezatahovat

náhoda: leave sth to chanceponechat náhodě co

napospas: leave sb at/to the mercy of sb/sth, ve štychu leave sb high and dry/to twist in the windnechat/dát koho napospas komu/čemu

nechat: leave sth until later, put sth on holdnechat co na později

neplacený: unpaid leaveneplacené volno

odbočení: no left/right turndopr. zákaz odbočení vlevo/vpravo

odbočit: turn (to the) right/leftodbočit vpravo/vlevo

odstát: vodu ap. leave sth to sit (out), let sth stand, pokrm ap. leave sth to standnechat odstát co

ohled: disregard sth, leave sth out of consideration, have no regard for sthnebrat ohled na co

opuštění: when leaving sth, on departure from sthpři opuštění čeho

pokoj: leave sb alonenechat koho na pokoji nerušit ap.

pravidlo: right/left-hand rulefyz. pravidlo pravé/levé ruky

předsíň: left atrium (of the heart)anat. levá srdeční předsíň

samota: leave sb alonenechat koho o samotě

sebrat se: get up and leave, náhle up and leavesebrat se a (ode)jít

strana: right/left-wing partypravicová/levicová strana

útočník: left/right winglevý/pravý (křídelní) útočník

vlevo: Left face/turn!Vlevo v bok!

vycházka: volno vojáků leave (of absence), vězňů na dvoře yard time, námořníků z lodi též libertyvycházky

aby: He told him to leave.Řekl mu, aby odešel.

běžet: He left the engine running.Nechal motor běžet.

dát se: Take the second street left.Dejte se druhou ulicí vpravo.

do: He left for Brno.Odjel do Brna.

dojem: I guess he has left.Mám dojem, že (už) odešel.

doleva: Turn left.Zahněte doleva.

kulhat: He limps on his left leg., He has a limp in his left leg.Kulhá na levou nohu.

levák: He is left-handed.Je to levák.

list: palm leavespalmové listy

mě, mne: He left me alone.Nechal mne o samotě.

mezera: leave a blank spaceudělat mezeru v textu

na: I am about to leave.Jsem na odchodu.

namluvit: leave a message on the answering machinenamluvit vzkaz na záznamník

nesmět: He wasn't allowed to leave the house.Nesměl vyjít z domu.

nezbývat: We don't have much time left.Nezbývá nám moc času.

než: Before you leave ...... než odejdeš.

odcestovat: He left for Prague yesterday.Včera odcestoval do Prahy.

odejít: We left the room.Odešli jsme z místnosti.

odchod: when leaving, at departurepři odchodu

odjet: leave the townodjet z města

ohluchnout: The explosion left him deaf.Při výbuchu ohluchl.

ochrnout: He was left paralyzed after the accident.Po nehodě ochrnul.

ona: She has left already.Ona už odešla.

opustit: His wife left/walked out on him.Opustila ho žena.

plést: Leave me out of this.Mě do toho nepleť.

ponechat: I will leave this up to you.To už ponechám na Vás.