Hlavní obsah

from [frɒm unstressed frəm]

Předložka

  1. z čeho, od koho/čehoWho is it from?Od koho to je?Where are you from?Odkud jsi?He took it away from me.Sebral mi to.Two from eight leaves six.Osm bez dvou je šest.
  2. away frompryč z, jsoucí mimo co
  3. od, z o vzdálenostiHow far is it from here?Jak daleko je to odtud?
  4. made from sth (vyrobený) z čeho z dané hmoty, látky ap.bread made from white flourchléb z bílé mouky
  5. from ... to ...od ... do ... o čase, od ... (až) po ... místně, rozsahem, z ... na ... změna
  6. před čím chránit, bránit ap.prevent sb from sthzabránit komu v čem

Vyskytuje se v

apart: apart from sb/sthaž na koho/co, kromě koho/čeho, mimo koho/co

arise: arise from sthvycházet, vyplývat, pramenit z čeho z určité situace, okolností

as: as of, as fromk(e) danému datu, začínat ap., od kdy do budoucna

bottom: from the bottom of one's heartz celého srdce, z hloubi srdce, upřímně

bunk off: bunk off (from) schoolchodit za školu, ulejvat se ze školy

come: come frompocházet z odkud, mít (původem) kde, v čem, být z

door: (from) door to doorod výchozího bodu až k cíli cesty, od samého začátku do úplného konce

far: far fromani zdaleka (ne) jaký, daleko od pravdy ap.

first: from the firstod úplného začátku

force: do sth from force of habitdělat co ze zvyku bez přemýšlení

from: made from sth(vyrobený) z čeho z dané hmoty, látky ap.

get: you can't get away from sthnedá se nic dělat s čím, bohužel je pravda co, nelze utéct před čím

go: Where do we go from here?Tak co teď?, Co budeme dělat? při řešení problému

grace: fall from graceupadnout v nemilost, ztratit oblibu

hand: live (from) hand to mouthžít z ruky do huby, protloukat se

heart: from the (bottom of one's) heartod srdce, z hloubi duše, upřímně

high: from on highshora, z vyšších místa od autorit

home: a home from homedruhý domov

immemorial: from/since time immemorialod nepaměti, od pradávna, odedávna

keep: keep off/away from/out of sthvyhýbat se čemu, držet se dál od čeho, vyvarovat se čeho

learn: learn (one's lesson) from sthvzít si ponaučení, poučit se z čeho

memory: from memoryzpaměti

nowhere: from nowhereodnikud, přen. z čista jasna, z ničeho nic

outside: from outsidezvenku, zvenčí

point of view: from some point of viewz jakého hlediska/pohledu, co se týče čeho

pull: pull ahead of/away fromsb vzdalovat se komu soupeři

rooftop: shout sth from the rooftopsvytroubit do (celého) světa co

scratch: from scratchod píky, (úplně) od začátku

side: from side to sideze strany na stranu, z jedné strany na druhou pohybovat se ap.

stem: from stem to sternúplně celý, od přídě po záď o lodi

stop: stop osf fromsth vyvarovat se, zdržet se čeho neučinit

strength: go from strength to strengthjít od úspěchu k úspěchu, být čím dál tím lepší

take: take it from meto mi věř, to mi můžeš věřit, věř mi

time: from time to timesem tam, čas od času, z času na čas

to: from sth to sthod čeho až po co o rozsahu

top: from top to toeod hlavy k patě

where: where from, from whereodkud

word: from the word good samého počátku

worse: go from bad to worsejít od deseti k pěti ještě více se zhoršit

above: from aboveshora, svrchu, z výšky

abroad: from abroadze zahraničí

afar: from afarz (velké) dálky, zdáli, zpovzdálí

amid: from amid sthz (prostřed) čeho

behind: from behind sthzpoza čeho

below: from below sthzpod čeho

beneath: from beneath sthzpod čeho

birth: from birthod narození

circulation: withdraw sth from circulationstáhnout co z oběhu

clear: clear the dishes from the tablesklidit (nádobí) ze stolu

cradle: from the cradleod narození

dawn: from dawn to duskod rána do večera

deliver: náb. deliver us from evilzbav nás všeho zlého

dismiss: dismiss sth from one's mindpustit z hlavy co, přestat myslet na co

dispensation: dispensation from military serviceprominutí vojenské služby

distance: from a distancez jisté vzdálenosti, z odstupu, zpovzdálí, z větší dálky

effective: effective from...s účinností od...

everlasting: from everlastingodjakživa, od nepaměti

everywhere: from everywhereodevšud

evil: bibl. deliver us from evilzbav nás od zlého

exemption: tax exemption, exemption from taxationosvobození od daně, daňová výjimka

extort: They were extorting money from her.Vydírali ji.

fact: apart from the fact thatkromě toho, že

fade: fade from sightmizet z dohledu

finish: from start to finishod začátku do konce

follow: follow on from sthvycházet z čeho, navazovat na co předchozí vývoj ap.

gift: a gift from God, God's giftdar od Boha, boží dar

inside: from insidezevnitř

inspiration: draw inspiration frominspirovat se čím, čerpat inspiraci z čeho

jaw: snatch sb from the jaws of deathvyrvat koho ze spárů smrti

left: from (the) leftzleva

long: long way from ...daleko od ...

lottery: lottery proceeds, proceeds from lotteryvýtěžek z loterie

now: from now onod teď, od této chvíle

prevent: prevent sth from happeningzabránit čemu

remove: remove sb from powerzbavit moci koho

routine: break from routinevytržení z rutiny

sheet music: play from sheet musichrát z not

someplace: from someplaceodkudsi, odněkud

somewhere: from somewhereodněkud, odkudsi

source: from own sourcesz vlastních zdrojů

surface: emerge on/from the surfacevyplout na hladinu/povrch

suspend: suspend sb from dutypostavit koho dočasně mimo službu

afield: from far afieldz daleka

bok: from the sidez boku

bolest: have pains, be in pain, suffer from painsmít bolesti

cizina: from abroadz ciziny

čas: from time to time, at times, now and thenčas od času

dál: in the/from a distancev/z dáli

doba: from that time on, since thenod té doby

domov: run away from homeutéct z domova

dřívějšek: from before/earlier timesz dřívějška

dům: run away from homeutéct z domu

hlasování: abstain (from voting)zdržet se hlasování

hledisko: from the point of view of sb/sth, s ohledem na with respect to sthz hlediska koho/čeho

chvíle: from now onod této chvíle

kdo: from whom, who ... fromod koho

letošek: from this year onod letoška

mrtvý: rise from the deadvstát z mrtvých

my: from/for usod/pro nás

nás: doma at our place, in our home, odkud pocházím where I am fromu nás

nedaleko: near here, not far from herenedaleko odtud

nechat: leave sb/sth alone, let sb/sth be, co give sth a rest, držet se dál stay away from, keep one's hand off sb/sthnechat na pokoji koho/co

něj: from/for himod/za něj

nemilost: fall from grace, fall into disgrace, fall foul of sbupadnout v nemilost

nynějšek: from now on, henceforth, henceforwardod nynějška

od, ode: from A to Zod A do Z

odbočit: get off the point, digress from the topicodbočit od tématu

odstoupit: withdraw from/back out of/cancel the contractodstoupit od smlouvy

okamžik: from the very first momentod prvního okamžiku

oni, ony, ona: about/from themo/od nich

osvobozený: exempt from tax, tax-exempt, příjem, zboží ap. free of tax, tax-freeekon. osvobozený od daně

počátek: from the very beginningod samého počátku

pohled: from my point of viewz mého pohledu

poskvrna: untainted, unsullied, unblemished, free from taintbez poskvrny morální

pradávno: since/from time immemorialod pradávna

propustit: be discharged from hospitalbýt propuštěn z nemocnice

prvopočátek: from the outset/very startod prvopočátku

přenést: move/shift one's weight (from one foot to the other)přenést váhu (z nohy na nohu)

případ: from case to casepřípad od případu lišit se ap.

pustit: myšlenku ap. dismiss sth (from one's mind), get sth out of one's head, close the door on sthpustit z hlavy co

samotný: from the very beginningod samotného začátku

sedlo: unsaddle sb, throw sb from the saddle, i přen. unseat sbvyhodit koho ze sedla

sejít: stray from the path, i přen. go astray, stray (from the right path), ztratit se lose one's waysejít z cesty

shůry: gift/sent from abovedar/seslaný shůry

služba: take sb off duty, dočasně suspend sb from dutypostavit koho mimo službu

stáhnout: withdraw sth from circulation, take sth out of circulationstáhnout co z oběhu

strana: paternal/maternal, řidč. from the father's/mother's side (of the family)z otcovy/matčiny strany příbuzný

škola: play truant/AmE hooky, skip (off) school, BrE bunk off (from) school, AmE cut classes/schoolchodit za školu

tágo: dead from the neck up, dumb as a posthovor. blbý jak tágo

u: odkud jsem where I'm from, doma at our place, v zemi in our countryu nás

útěk: running away from homeútěk z domova

večer: from morning to eveningod rána do večera

vy: from youod vás

vyřadit: put/take sth out of operation/service, remove sth from service, loď, reaktor ap. decommissionvyřadit co z provozu

vyřazení: putting out of service, removal from service, lodi, reaktoru ap. decommissioningvyřazení z provozu

vystoupení: withdrawal from the EUvystoupení z EU

vyučování: excuse sb from schooluvolnit koho z vyučování

z, ze: from bird's eye viewz ptačí perspektivy

začátek: from the very beginningod úplného začátku

zahraničí: from abroadze zahraničí

zaměstnání: dismiss sb from employment, nuceně make sb redundant, hovor. fire sbpropustit koho ze zaměstnání

zámoří: from overseasze zámoří

zbavit: deliver us from evilnáb. zbav nás od zlého

zdaleka: far from (it)/a long way from/nowhere near/not nearly/not anywhere near(ani) zdaleka ne

brát: Don't take it away from me.Neber mi to.

burcovat: rouse sb from his sleepburcovat koho ze spánku