Hlavní obsah

word [wɜːd]

Podstatné jméno

 1. slovo část věty, výrazcuss wordzaklení, sprosté slovoGod's Word, Word of Godslovo Boží Biblevýp. word wrapzalamování slov v textovém editoru
 2. words text, slova písně
 3. words přen.ostrá debatahave words with sbpohádat se, vyříkat si to, rafnout se, vjet si do vlasů, důrazně si promluvit s kým, vytmavit to komuhovor. have a word with sbpromluvit si s kým krátce
 4. of sth zpráva, informace, vzkaz o čemsend word of sthvzkázat, oznámit komu co
 5. slib, slovogive one's worddát své slovoupon my wordna mou čest

Fráze

 1. eat one's words uznat svůj omyl, vzít svá slova zpět
 2. be a (wo)man of few words moc toho nenamluvit, být nemluvný člověk
 3. from the word go od samého počátku
 4. in sb's (own) words podle (vlastních) slov koho při citování
 5. in a word zkrátka shrnutí řečeného
 6. be lost for words nemít slov překvapením ap.
 7. hovor.mark my words dej na slova, to mi věř varování
 8. by word of mouth ústně šířit se ap.
 9. man/woman of his/her word spolehlivý člověk, kdo drží slovo
 10. in other words jinak řečeno, jinými slovy
 11. say the word dát pokyn k akci ap.
 12. too sth for words neskutečně, nevýslovně jaký hloupý ap.
 13. be true to one's word dodržet slovo
 14. word for word doslovně, slovo od slova, doslova opakovat řečené ap.

Vyskytuje se v

edgeways: get a word in edgewaysdostat se (konečně) ke slovu

meaning: not know the meaning of the wordnevědět, co je to ..., být zcela cizí co komu nemít povědomí

operative: the operative wordnejdůležitější slovo na nějž se klade důraz

word: wordstext, slova písně

bandy: bandy words with sbdohadovat se, mít výměnu názorů s kým

battle: battle of wordsslovní potyčka

break: break one's wordporušit slovo

completion: výp. word completionnašeptávátko

duel: duel of wordsslovní přestřelka

endearment: words of endearmentněžnůstky

fumble: fumble for words(těžko) hledat slova, krkolomně se vyjadřovat

game: word gamehra se slovy

get in: get a word indostat se ke slovu v řeči jiných

god: náb. Word of God, God's Wordslovo Boží Bible

honour: give sb one's word of honourdát komu čestné slovo

look up: the most looked-up wordsnejhledanější slova ve vyhledávači ap.

put: put sth into (one's own) wordsvyjádřit co (vlastními) slovy

send: send wordvzkázat

spoken word: spoken word albumalbum mluvených skladeb s mluveným místo zpívaným textem

syllable: one-syllable wordsjednoslabičná slova

taboo: taboo wordsneslušná slova, vulgarismy

begin: The word begins with an I.Slovo začíná na I.

keep: You failed to keep your word.Nedodržel jsi slovo.

last: He recorded every last word.Nahrál každé slovo.

mean: What does this word mean?Co znamená toto slovo?

not: not a wordani slovo

utter: Without uttering a word.Aniž by řekl slovo.

mouth: by word of mouthústně sdělit ap.

mum: Mum's the word!Nikomu ani muk!, Jazyk za zuby!

dělení: word division, hyphenationdělení slov na řádku

dodržet: keep one's word, be as good as one's word, v dohodě ap. keep one's side of the bargaindodržet slovo

dopustit: obhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sthkdo nedá dopustit na koho/co

druh: word class, part of speechslovní druh

držet: keep one's worddržet slovo

editor: text editor, word processortextový editor

jinak: in other wordsjinak řečeno

pípnout: be as quiet as a mouse, not breathe a wordpřen. ani nepípnout

pořádek: word orderling. pořádek slov

přízvučný: stressed wordling. přízvučné slovo

přízvuk: (word) accentling. slovní přízvuk

slovní: pun, play on wordsslovní hříčka

slovo: word for/by wordslovo od slova opakovat ap.

složený: compound (word)slovo složené složenina

správný: find the right wordnajít to správné slovo

textový: text editor/word processorvýp. textový editor/procesor

tvorba: word formation, formation of wordsling. tvorba slov

tvoření: word formation, formation of wordsling. tvoření slov

vyjádření: in sb's own account/wordspodle vlastního vyjádření koho

vyjádřit: put sth into (one's own) wordsvyjádřit co (vlastními) slovy

zkrátka: simply (expressed), in a wordzkrátka a dobře

znění: worded as follows ...následujícího znění ...

zpracování: word processingzpracování textu na počítači

donést se: I hear(d) that..., I was given to understand..., I got word that...Doneslo se mi ...

doplnit: Fill in the missing words.Doplňte chybějící slova.

končit: words ending in ...slova končící na ...

naplno: not mince one's words, without mincing words, pulling no punchesříct (to) naplno

porušit: break one's word/promiseporušit slovo/slib

přehodit: change the word orderpřehodit slova ve větě

přenesený: in the figurative sense (of the word)v přeneseném smyslu slova

silný: strong wordssilná slova

sprostý: swear/four-letter/dirty word, obscenity, zaklení curse (word), form. expletivesprosté slovo

úvodní: jediné introductory word, předmluva prologue, úvod introductionúvodní slovo

věřit: I don't believe you a single word.Nevěřím ti ani slovo.

vyhledat: look up a word in a dictionaryvyhledat slovíčko ve slovníku

vytrhnout: take a word out of contextvytrhnout slovo z kontextu

význam: word meaning/sense, meaning/sense of a wordvýznam slova

vzkázat: He sent word that he would be late.Vzkázal, že se opozdí.

zformulovat: How would you word the letter?Jak bys zformuloval ten dopis?

znamenat: What does the word mean?Co to slovo znamená?

brát: take sb at their wordbrát koho za slovo

jed: You bet (your live)., Take my word for it.Na to můžeš vzít jed.

lopata: explain sth in plain English/words of one syllablevysvětlit co po lopatě velmi jasně

muk: Keep mum on it!, Mum's the word., Let's keep it secret.Nikomu o tom ani muk.

promluvit: talk to sb confidentially, potají have a quiet word with sbpromluvit si s kým mezi čtyřma očima

servítek: not pull one's punches, not mince one's words, být drsný ap. come on strongnebrat si servítky říci přímo, bez obalu

skoupý: be a man of few wordsbýt skoupý na slovo

stačit: Just say the word., You only need to ask.Stačí říct.

vážit: weigh one's wordsvážit (svá) slova

zlámat: I couldn't get my tongue round the word., The word was a mouthful.Mohl jsem si na tom slově jazyk zlámat.

ztratit: put in a good word for sbztratit za koho slovo přimluvit se