Hlavní obsah

word [wɜːd]

Podstatné jméno

 1. slovo část věty, výrazcuss wordzaklení, sprosté slovoGod's Word, Word of Godslovo Boží Biblevýp. word wrapzalamování slov v textovém editoru
 2. words text, slova písně
 3. words přen.ostrá debatahave words with sbpohádat se, vyříkat si to, rafnout se, vjet si do vlasů, důrazně si promluvit s kým, vytmavit to komuhovor. have a word with sbpromluvit si s kým krátce
 4. of sth zpráva, informace, vzkaz o čemWe must get word to him.Musíme mu dát zprávu.send word of sthvzkázat, oznámit komu coget/put the word outoznámit (to), vyhlásit (to), ohlásit (to) dát vědět ostatním
 5. slib, slovogive/keep one's worddát/dodržet své slovoupon my wordna mou čest

Fráze

 1. i přen.dirty word sprosté slovo
 2. eat one's words uznat svůj omyl, vzít svá slova zpět
 3. be a (wo)man of few words moc toho nenamluvit, být nemluvný člověk
 4. from the word go od samého počátku
 5. never have a good word to say about sb/sth stále kritizovat koho/co, nemít vlídného slova pro koho/co
 6. in sb's (own) words podle (vlastních) slov koho při citování
 7. in a word zkrátka shrnutí řečeného
 8. be lost for words nemít slov překvapením ap.
 9. hovor.mark my words dej na slova, to mi věř varování
 10. by word of mouth ústně šířit se ap.
 11. man/woman of his/her word spolehlivý člověk, kdo drží slovo
 12. in other words jinak řečeno, jinými slovy
 13. too sth for words neskutečně, nevýslovně jaký hloupý ap.
 14. be true to one's word dodržet slovo
 15. word for word doslovně, slovo od slova, doslova opakovat řečené ap.

Vyskytuje se v

edgeways: get a word in edgewaysdostat se (konečně) ke slovu

meaning: not know the meaning of the wordnevědět, co je to ..., být zcela cizí co komu nemít povědomí

operative: the operative wordnejdůležitější slovo na nějž se klade důraz

bandy: bandy words with sbdohadovat se, mít výměnu názorů s kým

battle: battle of wordsslovní potyčka

break: break one's wordporušit slovo

completion: výp. word completionnašeptávátko

duel: duel of wordsslovní přestřelka

endearment: words of endearmentněžnůstky

fumble: fumble for words(těžko) hledat slova, krkolomně se vyjadřovat

game: word gamehra se slovy

get in: get a word indostat se ke slovu v řeči jiných

god: náb. Word of God, God's Wordslovo Boží Bible

honour: give sb one's word of honourdát komu čestné slovo

look up: the most looked-up wordsnejhledanější slova ve vyhledávači ap.

meaning: word meaningvýznam slova

put: put sth into (one's own) wordsvyjádřit co (vlastními) slovy

send: send wordvzkázat

spoken word: spoken word albumalbum mluvených skladeb s mluveným místo zpívaným textem

stuck: be stuck for an answer/words.nevědět, co odpovědět/říct.

stuck: BrE be stuck for wordsnevědět, co říct, nemít slov

syllable: one-syllable wordsjednoslabičná slova

taboo: taboo wordsneslušná slova, vulgarismy

begin: The word begins with an I.Slovo začíná na I.

get around: Word got around that ...Rozkřiklo se, že...

keep: You failed to keep your word.Nedodržel jsi slovo.

last: He recorded every last word.Nahrál každičké slovo.

mean: What does this word mean?Co znamená toto slovo?

not: not a wordani slovo

utter: Without uttering a word.Aniž by řekl slovo.

mouth: by word of mouthústně sdělit ap.

mum: Mum's the word!Nikomu ani muk!

dělení: dělení slov na řádkuword division, hyphenation

dodržet: dodržet slovokeep one's word, be as good as one's word

dopustit: kdo nedá dopustit na koho/coobhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sth

druh: slovní druhword class, part of speech

držet: držet slovokeep one's word

editor: textový editortext editor, word processor

jinak: jinak řečenoin other words

pípnout: přen. ani nepípnoutbe as quiet as a mouse, not breathe a word

pořádek: ling. pořádek slovword order

přízvučný: ling. přízvučné slovostressed word

přízvuk: ling. slovní přízvuk(word) accent

slovní: slovní hříčkapun, play on words

slovo: slovo od slova opakovat ap.word for/by word

slovo: sprosté slovoswear/four-letter word, form. expletive

slovo: jinými slovy ...in other words ...

slovo: náb. slovo božíthe Word of God

slovo: dát komu (své) (čestné) slovogive sb one's word (of honour)

slovo: dodržet své slovokeep one's word, be as good as one's word

složený: slovo složené složeninacompound (word)

správný: najít to správné slovofind the right word

textový: výp. textový editor/procesortext editor/word processor

tvorba: ling. tvorba slovword formation, formation of words

tvoření: ling. tvoření slovword formation

vyjádření: podle vlastního vyjádření kohoin sb's own account/words

vyjádřit: vyjádřit co (vlastními) slovyput sth into (one's own) words

zkrátka: zkrátka a dobřesimply (expressed), in a word

znění: následujícího znění ...worded as follows ...

zpracování: zpracování textu na počítačiword processing

donést se: Doneslo se mi ...I hear(d) that..., I was given to understand..., I got word that...

doplnit: Doplňte chybějící slova.Fill in the missing words.

končit: slova končící na ...words ending in ...

naplno: říct (to) naplnonot mince one's words, without mincing words, pulling no punches

porušit: porušit slovo/slibbreak one's word/promise

přehodit: přehodit slova ve větěchange the word order

přenesený: v přeneseném smyslu slovain the figurative sense (of the word)

silný: silná slovastrong words

slovo: Nepamatuji si ani slovo.I don't remember a (single) word.

slovo: Nikomu ani slovo!Keep mum!, Mum is the word!

slovo: říci co vlastními slovysay sth in one's own words

sprostý: sprosté slovoswear/four-letter/dirty word, obscenity, zaklení curse (word), form. expletive

úvodní: úvodní slovojediné introductory word, předmluva prologue, úvod introduction

věřit: Nevěřím ti ani slovo.I don't believe you a single word.

vyhledat: vyhledat slovíčko ve slovníkulook up a word in a dictionary

vytrhnout: vytrhnout slovo z kontextutake a word out of context

význam: význam slovaword meaning/sense, meaning/sense of a word

vzkázat: Vzkázal, že se opozdí.He sent word that he would be late.

zformulovat: Jak bys zformuloval ten dopis?How would you word the letter?

znamenat: Co to slovo znamená?What does the word mean?

brát: brát koho za slovotake sb at their word

jed: Na to můžeš vzít jed.You bet (your live)., Take my word for it.

lopata: vysvětlit co po lopatě velmi jasněexplain sth in plain English/words of one syllable

muk: Nikomu o tom ani muk.Keep mum on it!, Mum's the word., Let's keep it secret.

promluvit: promluvit si s kým mezi čtyřma očimatalk to sb confidentially, potají have a quiet word with sb

servítek: nebrat si servítky říci přímo, bez obalunot pull one's punches, not mince one's words, být drsný ap. come on strong

skoupý: být skoupý na slovobe a man of few words

slovo: ztratit slovo za kohoput in a word for sb

slovo: mít poslední slovo v čemhave the last word/last say/final say in sth

stačit: Stačí říct.Just say the word., You only need to ask.