Hlavní obsah

slovo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (sled hlásek, výraz) wordNepamatuji si ani slovo.I don't remember a (single) word.Nikomu ani slovo!Keep mum!, Mum is the word!říci co vlastními slovysay sth in one's own wordsMáte slovo.The floor is yours., It's your turn to speak., (prosím, můžete) Go ahead.slovo od slova opakovat ap.word for/by wordsprosté slovoswear/four-letter word, form. expletivejinými slovy ...in other words ...slovem i písmemboth in spoken and written formnáb. slovo božíthe Word of God
  2. (pokyn, vliv) word(v rozhodování) say
  3. (slib) word (of honour), promisedát komu (své) (čestné) slovogive sb one's word (of honour)dodržet své slovokeep one's word, be as good as one's word

Vyskytuje se v

vzatý: na slovo vzatýhighly qualified, vynikající outstanding

čestný: Čestné slovo!Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!

dělení: dělení slov na řádkuword division, hyphenation

dodržet: dodržet slovokeep one's word, be as good as one's word, v dohodě ap. keep one's side of the bargain

držet: držet slovokeep one's word

pořádek: ling. pořádek slovword order

prázdný: prázdná slovaempty talk, hovor. hot air

přejatý: přejaté slovoloanword

přízvučný: ling. přízvučné slovostressed word

složený: slovo složené složeninacompound (word)

správný: najít to správné slovofind the right word

svoboda: svoboda slova/projevufreedom of speech

tvorba: ling. tvorba slovword formation, formation of words

tvoření: ling. tvoření slovword formation, formation of words

vyjádřit: vyjádřit co (vlastními) slovyput sth into (one's own) words

doplnit: Doplňte chybějící slova.Fill in the missing words.

končit: slova končící na ...words ending in ...

porušit: porušit slovo/slibbreak one's word/promise

přehodit: přehodit slova ve větěchange the word order

přenesený: v přeneseném smyslu slovain the figurative sense (of the word)

silný: silná slovastrong words

sprostý: sprosté slovoswear/four-letter/dirty word, obscenity, zaklení curse (word), form. expletive

úvodní: úvodní slovojediné introductory word, předmluva prologue, úvod introduction

věřit: Nevěřím ti ani slovo.I don't believe you a single word.

vytrhnout: vytrhnout slovo z kontextutake a word out of context

význam: význam slovaword meaning/sense, meaning/sense of a word

znamenat: Co to slovo znamená?What does the word mean?

brát: brát koho za slovotake sb at their word

pranice: To je slovo do pranice!Now you're talking., agresivní projevy That's fighting talk!

předat: předat slovo komu řečníkovigive the floor to sb, řečník v kongresu též yield to sb

skoupý: být skoupý na slovobe a man of few words

vážit: vážit (svá) slovaweigh one's words

zlámat: Mohl jsem si na tom slově jazyk zlámat.I couldn't get my tongue round the word., The word was a mouthful.

ztratit: ztratit za koho slovo přimluvit seput in a good word for sb

break: porušit slovobreak one's word

correct: politicky korektní, přen. volící správná slovapolitically correct

description: nepopsatelný (slovy), nepopsatelněbeyond description

extension: v širším pojetí/záběru/významu/slova smysluby extension

fumble: (těžko) hledat slova, krkolomně se vyjadřovatfumble for words

game: hra se slovyword game

get in: dostat se ke slovu v řeči jinýchget a word in

god: slovo Boží Biblenáb. Word of God, God's Word

honour: dát komu čestné slovogive sb one's word of honour

language: silná slova i vulgárnístrong language

look up: nejhledanější slova ve vyhledávači ap.the most looked-up words

meaning: význam slovaword meaning

put: vyjádřit co (vlastními) slovyput sth into (one's own) words

say: mít v čem poslední slovohave the last say in sth

stony: beze slova, v naprostém tichu, bez hlesnutíin stony silence

syllable: jednoslabičná slovaone-syllable words

taboo: neslušná slova, vulgarismytaboo words

unable: neschopen slovaunable to speak

use: používat silná slovause strong language

word: zaklení, sprosté slovocuss word

begin: Slovo začíná na I.The word begins with an I.

go ahead: Do toho!, Prosím!, Pokračuj!, Máš slovo. povídej, dělej ap.Go ahead!

hear: A nyní předávám(e) slovo našemu reportérovi...And now let's hear from our reporter...

keep: Nedodržel jsi slovo.You failed to keep your word.

last: Nahrál každé slovo.He recorded every last word.

mean: Co znamená toto slovo?What does this word mean?

not: ani slovonot a word

overstatement: To je příliš silné slovo.That's an overstatement.

utter: Aniž by řekl slovo.Without uttering a word.

floor: udělit/předat slovo komu v debatě ap.give the floor to sb

trousers: být hlavou rodiny, mít rozhodující slovowear the trousers

slovo: slovo od slova opakovat ap.word for/by word

aid: potravinová pomocfood aid

-aided: prováděný za pomoci počítačecomputer-aided

assistance: hospodářská pomoceconomic assistance

carry: přenést koho přes co, pomoci komu přes co potíže ap.carry sb through sth

cavity wall: izolace pomocí dvojité stěnycavity wall insulation

computer: vytvořený za pomoci počítačecomputer-aided

disaster: pomoc v případě pohromydisaster relief

drill: hledat ropu (pomocí zkušebních vrtů)drill for oil

first aid: poskytnout komu první pomocgive sb first aid

food: potravinová pomocfood aid

grant: poskytnout právní pomocgrant legal aid

hand: pomoci komugive sb a hand

help: pomoci při chůzi nejisté osobě, napomoci vývojihelp along

helping: podat komu pomocnou ruku, pomoci komu s čímgive sb a helping hand with sth

homing: střely naváděné pomocí infračervených paprskůinfra-red homing missiles

lend: pomoci komulend sb a hand

outreach: program aktivní pomoci vyhledávání těch, kteří ji potřebujíoutreach programme

recourse: uchýlit se k čemu, žádat o/vzít na pomoc koho/co, obrátit se o pomoc na koho/cohave recourse to sb/sth

relief: pomoc hladovějícímfamine relief

respiration: dýchání s pomocí dýchacího přístroje při operaci ap.controlled respiration

Saxon: = přivlastňování (v angličtině) pomocí koncovky 'sSaxon genitive

strand: být uvězněn bouří ap., uvíznout bez peněz ap., zůstat bez pomocibe stranded

succour: poskytnout pomoc, pomoci komugive succour to sb

worker: pracovník mezinárodní pomoci v oblasti války ap.aid worker

all right: Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.You should help her. – All right.

can: Mohu Vám pomoci?Can I help you?

could: Mohl byste nám pomoci?Could you help us?

duty-bound: Cítil jsem povinnost pomoci.I felt duty-bound to help.

famine: pomoc hladovějícímfamine relief

get: Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.They had to get aid to where it was most needed.

should: Kdybys náhodou potřeboval pomoc ...Should you need help ...

the: pomoc chudýmhelp for the poor

there: V tom ti mohu pomoci.I can help you there.

whereby: plán, pomocí něhož mohl uprchnouta plan whereby he could escape

difference: mít význam, být k něčemu/užitečný, (na)pomoci čemu, v čemmake a (lot of) difference

numbers game: mást pomocí čísel vyjadřovat jen číselné údaje a pomlčet o jiných významných skutečnostechplay the numbers game

pomoc: poskytnout komu první pomocgive sb first aid

pomoct si: pomoci si sámhelp osf

potravinový: potravinová pomocfood aid

první: poskytnout komu první pomocgive sb first aid

technický: technická podpora/pomoctechnical support/assistance

běžet: Běž pro pomoc!Go (and) get help!

dovolat se: Pomoci se nedovolala.Her cries for help were not answered.

křičet: Křičela o pomoc.She cried for help.

moct: Mohl byste mi pomoci?Could you help me?

o: volat o pomoccry for help

odkázat: Jsme odkázáni na jeho pomoc.We depend on him for help.

pomoct: Můžete mi pomoci?Can you help me?

poskytnout: poskytnout první pomoc komugive first aid to sb

potřebovat: (Ne)potřebuji pomoci.I (don't) need help.

přislíbit: Přislíbili nám pomoc.They promised to help us.

vám: Mohu Vám pomoci?Can I help you?

vážit si: Vážíme si vaší pomoci.We appreciate your help.

vděčný: Jsme vděčni za vaši pomoc.We are grateful for/We appreciate your help.

volání: volání o pomoccall for help

volat: Volala o pomoc.She called for help.