Hlavní obsah

mean [miːn]

Slovesopt&pp meant

  1. znamenat výraz ap.What does this word mean?Co znamená toto slovo?
  2. mínit, myslet mít na mysliWhat do you mean by it?Co tím myslíte?You know what I mean.Víte, co myslím.
  3. sth to/for sb znamenat co pro kohoShe means a lot to me.Ona pro mě hodně znamená.
  4. sth myslet vážně coDo you mean it?Myslíš to vážně?
  5. mean to do sth mít v úmyslu, chtít, zamýšlet udělat co hl. v min. časeI didn't mean to hurt you.Nechtěl jsem ti ublížit.

Vyskytuje se v

foul: za každou cenu, všemi prostředky, po dobrém či po zlém dosáhnout něčeho ap.by fair means or foul

mean: mít v úmyslu, chtít, zamýšlet udělat co hl. v min. časemean to do sth

mean: vůbec ne špatný, dost dobrý o dovednostechno mean

meaning: nevědět, co je to ..., být zcela cizí co komu nemít povědomínot know the meaning of the word

means: sth pomocí, prostřednictvím čehoby means of

meant: mít být co, jaký, být předpokládaný, předpokládat se cobe meant to be sth

arithmetic: aritmetický průměrmat. arithmetic mean

layer: významové rovinylayers of meaning

level: střední úroveň hladiny moře mezi přílivem a odlivemmean sea level

support: prostředky k živobytímeans of support

transport: dopravní prostředkymeans of transport

weighted: vážený průměr aritmetickýweighted average/mean

by: Co tím myslíš?What do you mean by that?

might: Ty dopisy nemusely být (vůbec) určeny mně.The letters might not have been meant for me.

need: Svoboda ještě nemusí znamenat nezávislost.Freedom need not mean independence.

possibly: Co by to jen mohlo znamenat?What could this possibly mean?

whatever: Co vlastně myslí?Whatever can he mean?

justify: Účel světí prostředky.The end justifies the means.

aritmetický: mat. aritmetický průměrarithmetic mean

dopravní: dopravní prostředekmeans of transport

každý: v každém případěin any case, rozhodně by all means

myslet: myslet to dobře s kýmmean well by sb

prostředek: dopravní prostředekmeans of transport, hl. motorový vehicle

průměr: aritmetický/geometrický/kvadratický/harmonický průměrarithmetic/geometric/quadratic/harmonic mean

případ: v každém případěin any case, by all means

sdělovací: sdělovací prostředkymédia (news) media, prostředky komunikace means of communication

smysl: smysl životameaning of life

střední: střední hodnotamean value

určený: být určený pro koho, na cokniha ap. be meant for sb/sth, k čemu, na co vymezený be designated for sth, vyhrazený be given over to sth

určit: být určen pro/na koho/cobe intended/meant for sb/sth

zdroj: zdrojesuroviny ap. resources, finance funds, financial means

zlý: být zlý ke komu, na kohobe mean/unkind to sb, špatně se chovat k treat sb badly

chtít: Nechtěl jsem ti ublížit.I didn't mean to hurt you.

mínit: Míním to (zcela) vážně.I mean it., I am in earnest.

ublížit: Nechtěl jsem ti ublížit.I didn't mean to hurt you.

urazit: Nechtěl jsem vás urazit.I didn't mean to insult you.

vážně: A myslím to vážně.And I mean it/what I say.

význam: význam slovaword meaning/sense, meaning/sense of a word

znamenat: Co to slovo znamená?What does the word mean?

cesta: zlatá střední cestathe golden mean, middle course

účel: Účel světí prostředky.The end justifies the means.

zlatý: zlatá střední cestagolden mean

business: myslet to doopravdymean business