Hlavní obsah

meaning [ˈmiːnɪŋ]

Podstatné jméno

  • význam, smysl slov ap.práv. within the meaning of an articlepodle znění/ve smyslu článkumultiple meaningmnohoznačnost, polysémie, mnohovýznamovostword meaningvýznam slova

Vyskytuje se v

business: mean businessmyslet to doopravdy

foul: by fair means or foulza každou cenu, všemi prostředky, po dobrém či po zlém dosáhnout něčeho ap.

mean: mean to do sthmít v úmyslu, chtít, zamýšlet udělat co hl. v min. čase

mean: I mean ...Chci říct ..., Myslím tím ... ujasnění předchozího

mean: know what it meansvědět, jaké to je/co to obnáší

mean: mean sth to sbříkat, být povědomé co komu

mean: mean wellmyslet to dobře

mean: no meanvůbec ne špatný, dost dobrý o dovednostech

means: by means ofsth pomocí, prostřednictvím čeho

means: live beyond one's meansžít (si) nad poměry, žít nad své možnosti

means: by all meansrozhodně, každopádně, zajisté souhlas,příkaz

means: by no means, not by any meansv žádném případě, rozhodně ne

meant: be meant to be sthmít být co, jaký, být předpokládaný, předpokládat se co

meant: be meant to be sb/sthbýt považován za za koho/co, být údajně kdo/co

arithmetic: mat. arithmetic meanaritmetický průměr

layer: layers of meaningvýznamové roviny

level: mean sea levelstřední úroveň hladiny moře mezi přílivem a odlivem

means: means of transportdopravní prostředek

means: be beyond sb's meansbýt nad čí (finanční) možnosti

support: means of supportprostředky k živobytí

transport: means of transportdopravní prostředky

weighted: weighted average/meanvážený průměr aritmetický

by: What do you mean by that?Co tím myslíš?

mean: What does this word mean?Co znamená toto slovo?

mean: What do you mean by it?Co tím myslíte?

mean: You know what I mean.Víte, co myslím.

mean: She means a lot to me.Ona pro mě hodně znamená.

mean: Do you mean it?Myslíš to vážně?

mean: I didn't mean to hurt you.Nechtěl jsem ti ublížit.

meant: What is meant by that?Co se tím myslí?

meant: It was meant to be a secret.Mělo to být tajemství.

meant: This book is not meant for children.Tahle kniha není určená dětem.

meant: They were meant for each other.Jsou si souzeni.

might: The letters might not have been meant for me.Ty dopisy nemusely být (vůbec) určeny mně.

need: Freedom need not mean independence.Svoboda ještě nemusí znamenat nezávislost.

possibly: What could this possibly mean?Co by to jen mohlo znamenat?

whatever: Whatever can he mean?Co vlastně myslí?

justify: The end justifies the means.Účel světí prostředky.

aritmetický: mat. aritmetický průměrarithmetic mean

dopravní: dopravní prostředekmeans of transport

každý: v každém případěin any case, rozhodně by all means

myslet: myslet to dobře s kýmmean well by sb

prostředek: dopravní prostředekmeans of transport, hl. motorový vehicle

průměr: aritmetický/geometrický/kvadratický/harmonický průměrarithmetic/geometric/quadratic/harmonic mean

případ: v každém případěin any case, by all means

případ: v žádném případěon no account, by no means, hovor. no way

sdělovací: sdělovací prostředkymédia (news) media, prostředky komunikace means of communication

smysl: smysl životameaning of life

střední: střední hodnotamean value

určený: být určený pro koho, na cokniha ap. be meant for sb/sth, k čemu, na co vymezený be designated for sth, vyhrazený be given over to sth

určit: být určen pro/na koho/cobe intended/meant for sb/sth

zdroj: zdrojesuroviny ap. resources, finance funds, financial means

zlý: být zlý ke komu, na kohobe mean/unkind to sb, špatně se chovat k treat sb badly

chtít: Nechtěl jsem ti ublížit.I didn't mean to hurt you.

mínit: Míním to (zcela) vážně.I mean it., I am in earnest.

mínit: Co tím míníte?What do you mean?

myslet: Co tím myslíte?What do you mean by it?

myslet: Myslíš to vážně?Do you mean it?, Are you serious?

myslet: Myslím to vážně.I mean it., I am in earnest.

ublížit: Nechtěl jsem ti ublížit.I didn't mean to hurt you.

urazit: Nechtěl jsem vás urazit.I didn't mean to insult you.

určit: Dopis není určen Vám.The letter is not meant for you.

vážně: A myslím to vážně.And I mean it/what I say.

vážně: Myslíš to vážně?Are you serious (about it)?, Do you mean it?, hovor. No kidding?

význam: význam slovaword meaning/sense, meaning/sense of a word

znamenat: Co to slovo znamená?What does the word mean?

znamenat: Co to má znamenat?What is it supposed to mean?

cesta: zlatá střední cestathe golden mean, middle course

prostředek: Účel světí prostředky.The end justifies the means.

střední: zlatá střední cestathe golden mean, the happy medium

účel: Účel světí prostředky.The end justifies the means.

zlatý: zlatá střední cestagolden mean