Hlavní obsah

might [maɪt]

Sloveso

  1. možná, asi, snad do budoucnasilnější možnost či pochybnost než u may.I might regret it later.Možná, že toho budu později litovat.
  2. vyjadřuje možnost za určitých podmínekmohl(a) by, mohli by, mohlo by podmíněná možnostHe might appear in a magazine.Mohl by se objevit v časopise.
  3. might have vyjadřuje pravděpodobný minulý dějThe letters might not have been meant for me.Ty dopisy nemusely být (vůbec) určeny mně.They might not have arrived yet.Je možné, že ještě nepřijeli.
  4. might have vyjadřuje možnost, která se neuskutečnilaThe work might have been better written.Ta práce mohla být napsána i lépe.
  5. might ... but možná že co, aleHe might be boring, but he's clever.Možná že je nudný, ale je chytrý.
  6. might have mohl měl, ale neučinilYou might have told me that before!Mohl jsi mi to říct dřív!
  7. užívá se při zdvořilém přerušení někoho nebo navržení nového tématumohl by(ch), směl by(ch)
  8. vyjadřuje očekávanost pro ostatní nic novéhoasiAs you might expect ...Jak asi čekáte ...

Podstatné jméno

  1. with all one's might vší silou, ze všech sil

Vyskytuje se v

may: may havemožná o minulosti

might: might havevyjadřuje pravděpodobný minulý děj

well: as well sb mighta jak by taky ne, jak se dá čekat

concern: to whom it may concernpříslušné odpovědné osobě, k rukám osoby, které se to týká na dopisech s nejasným adresátem

again: They may, but there again they may not.Mohou, ale taky nemusí.

attention: May I have your attention?Můžete mi věnovat pozornost?

beginning: at the beginning of Mayna začátku května

dance: May I have this dance?Smím prosit?

guess: I might have guessed.To mě mohlo napadnout.

interest: It may be of interest to you.Mohlo by vás to zajímat.

the: the fifth of Maypátého května

unconnected: These cases may be unconnected.Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.

use: May I use your phone?Mohu si od vás zavolat?

buď: in any event, come what maybuď jak buď

máj: May DayPrvní máj

síla: with all one's mightvší silou, ze všech sil zabrat ap.

všechen, všechna, všechno: with all one's mightze všech sil, vší silou

: Whatever happens, Come what may ...Ať se stane cokoli ...

by: He could..., potenciálně He might...Mohl by...

být: Be it as it may., cokoli se stane Come what may., tak či tak In any event.Buď jak buď.

cokoli: Whatever you may think ...Ať už si myslíte cokoli ...

domyslet: I fear to think of what might happen.Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.

dovolení: Excuse me!, smím May I?S dovolením!

dovolit: May I?, Excuse me!Dovolíte?

hodit se: It may come in handy.To se může hodit.

moct: May I open the window?Mohu otevřít okno?

možná: I may be back tomorrow.Možná se zítra vrátím.

nabídnout: Can/May I offer you ...?Mohu vám nabídnout ...?

plést se: I may be wrong.Možná se pletu.

položit: May I ask you a question?Mohu vám položit otázku?

požádat: May I ask you for something?, Will you do me a favour?Mohu vás o něco požádat?

prosit: May I have this dance?Smím prosit?

přisednout: May I join you?, Do you mind if I sit here?Mohu si přisednout?

působit: It might have a negative effect.Mohlo by to působit negativně.

smělý: If I may dare ask ...Že jsem tak smělý ...

smět: May I go?Smím jít?

case: as the case may bepodle okolností/toho, případně, eventuálně

třeba: We might go to ...Mohli bychom třeba zajít ...

vnímat: They might perceive it as an insult.Mohli by to vnímat jako urážku.

vpředu: May I sit at/in the front?Můžu sedět vepředu?

všichni, všechny, všechna: do one's best, do sth with all one's mightsnažit se ze všech sil