Hlavní obsah

být

Nedokonavé sloveso

 1. (existovat) be, existexistence pomocí there is, there areJe naživu.He is alive.Co je? co chceš?, co se děje?What's the matter/going on?Je mnoho věcí ...There are many things ...není nad co nic není lepšíthere is nothing like sthBuď jak buď.Be it as it may., (cokoli se stane) Come what may., (tak či tak) In any event.Být či nebýt?To be or not to be?
 2. (nacházet se) be, be situatedJsem tady.I am here.Není tady.He isn't here.Není to daleko.It is not far away.
 3. (v čase) beBylo to dávno.It was a long time ago.
 4. (v situaci, stavu)být s tobe able, be in a fit state to do sth
 5. (patřit) čí belong to sb, be sb'sTen svetr byl můj.The sweater was mine.Ten kabát je její.The coat belongs to her.
 6. (o pocitu) be, feel(připadat) findNení mi dobře.I don't feel well.Je mi špatně.I feel sick.Co je ti?What's the matter with you?Je mi horko.I am hot.Není vám zima?Are you cold?Je mi to divné.I find it strange.
 7. (o věku, stáří) beJe mi dvacet pět (let).I'm twenty five.
 8. (k dispozici) beJsou nějaké volné židle?Are there any free chairs?Je dost času.There is enough time.
 9. (rovnat se) bemat. equal3 a 2 je 53 and 2 are/is/makes/equals 5
 10. (lze) be possible, can beHoru je vidět z dálky.The mountain can be seen from far away.
 11. hovor.(záležet) na kom/čem be up to sbCo je ti po tom?It's none of your business!Je mi to jedno/fuk.I don't care/give a damn about it.
 12. (podobat se) po kom take after sbJe po otci.She takes after her father.
 13. (vlastnost, stav) beLavičky byly mokré.The benches were wet.Je zima a větrno.It's cold and windy.Je po všem.It is over.
 14. (přináležitost ap.) be(řadit se k) belong to sth
 15. (pro minulý čas)v minulém čase prostém se pomocné sloveso být nepřekládá, v průběhovém se používá beByl jsem tam.I was there.Zrovna jsem četl knihu.I was just reading a book.
 16. (pro trpný rod) beByla překvapena ...She was surprised ...Je zavřeno.It is closed.
 17. (pro budoucí čas) willform. (jen v 1. osobě) shall(zkráceně) ...'llv budoucím čase průběhovém se používá will beBudu tam.I will be there.
 18. (pro podmiňovací způsob) would(doporučení) shouldMěl bys být opatrný.You should be careful.viz též by

Vyskytuje se v

abashed: být v rozpacích z čehofeel abashed at sth

abreast: být stále v obrazekeep abreast of events

abroad: být v zahraničíbe abroad

absent: být na dovolenévoj. be absent on leave

accused: být obviněn/obžalován z čehostand accused of sth

acquainted: být dobře obeznámený s čímbe well acquainted with sth

acquit: být zproštěn obvinění ve všech bodech obžalobypráv. be acquitted on all charges

admittance: získat přístup, být přijat, moci vstoupitgain admittance

advisable: doporučuje se, je záhodno/radno ...it is advisable to ...

afire: hořet, planout, být v plamenechbe afire

afoot: chystat se, probíhat, být na spadnutí nekalost ap.be afoot

age: být stejně starý jako kdobe sb's age

age of consent: hovor. být ještě pod zákonembe under the age of consent

aggrandize: naparovat se, dělat ze sebe víc, než jeaggrandize osf

agreed: souhlasit s čím, být dohodnutý/domluvený na čembe agreed on sth

ahead of: dříve (než bylo plánováno), před termínemahead of schedule

alert: být v pohotovosti/ve střehube on alert

all: vůbec ne, není zač, rádo se stalonot at all

animus: být nevraživý vůči komuhave an animus against sb

appreciative: oceňovat co, být vděčný za cobe appreciative of sth

arrest: (být) ve vazbě/zadržený na policiipráv. (be) under arrest

article: být na praxi, stážovat, pracovat jako koncipient právník, účetní ap.be in articles

ashamed: stydět se, být stydno, být trapně komufeel/be ashamed

associate: být spojován s čím názorově ap.be associated with sth

attack: být napaden kýmcome under attack from sb

augur: být dobrým znamením pro koho/coform. augur well for sb/sth

available: moci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopnýbe available for work

back: být zpět, být zase v módě, vrátit se do módybe back

bad: mít špatnou náladu, být ve špatné náladěbe in a bad mood

badly off: (ne)být na tom špatně(not) to be badly off

bail: být propuštěn na kauci, dostat (se ven na) kaucimake bail

bankrupt: být v konkurzube bankrupt

bar: být obhájcembe at the Bar

be: je/jsou, existuje/existují co/kdothere is/there are

bear: vůbec se nepodobat čemu, nebýt vůbec jako cobear no resemblance to sth

beat: obcházet rajón, být na obchůzce policista ap.walk the beat

bed: být dobrý v postelibe good in bed

bedfellow: být v tom zajedno s kýmbe bedfellows with sb on the issue

behove: je záhodno/patří se/sluší se/je dobré, aby kdo udělal coform. it behoves sb to do sth

best: i přen. být v (nejlepší) formě, předvést se v nejlepším světlebe at one's best

better: mít se lépe, být na tom lépebe better off

bilious: trpět silnou nevolností, být špatně komu hl. od žlučníkufeel bilious

bind: být vázán čím zákonem, smlouvou, pravidlybe bound by sth

blind: být zasažen slepotoube struck blind

blow: být prozrazen(ý) plán, úkryt ap.be blown

blow away: být úplně hotový z čeho ohromený ap.be blown away by sth

bode: být dobrým znamenímbode well

body blow: co by byla velká rána pro costh would be a body blow to sth

bondage: být v zajetí koho/čehobe in bondage to sb/sth

box in: nemít příliš na vybranou, mít omezený manévrovací prostor, přen. být (tak trošku) v pastibe boxed in

brain: být chytrý/nabitý/inteligentníhave brains/a good brain

breach: porušovat co, být v rozporu s čím zákonem ap.be in breach of sth

brink: být na pokraji smrti, hledět smrti do očíbe on the brink of death

budge: neustoupit, být zcela neoblomný, nedat si říctnot budge

burn: být upálenbe burnt to death

care: být v péči státu dítěbe in care

catch out: být zaskočen čímbe caught out by sth

caution: dávat (si) pozor, být opatrnýexercise caution

centre stage: být ústřední postavou, sehrát hlavní úlohu v dění ap.take centre stage

certain: být jisté(, že ...)be certain (that ...)

challenged: být technický antitalentpřen. be technologically challenged

clear: být proclen zboží ap., proclít zbožíclear customs

close: i přen. blížit se čemu, být blízko čehobe/come close to sth

cocoon: být obklopený čím světlem ap.be in a cocoon of sth

collusion: být smluvený/spolčený, mít tajnou dohodu s kýmbe in collusion with sb

come out: být (nakonec) nejlepší, zvítězit, vyjít (z toho) jako vítězcome out on top

communication: být ve spojeníbe in communication

compare: být lepší ve srovnání, obstát ve srovnání s čímcompare favourably/well with sth

completely: To je něco úplně jiného.It is something completely different.

composure: být vyveden z míry, ztratit klidlose one's composure

a, an: Je učitel(em).He is a teacher.

about: Je mi to líto., Mrzí mě to.I'm sorry about it.

abundant: Je zde hojnost ryb.Fish is abundant here.

account for: Bude se za svůj čin muset zodpovídat.He will have to account for his action.

acquaintance: Seznámil jsem se s ním v...I made his acquaintance in ...

acquire: Tomu vínu je třeba přijít na chuť.The wine is an acquired taste.

admit: Byla hospitalizována s vnitřním zraněním.She was admitted to hospital with internal injury.

against: Byl proti intervenci.He was against the intervention.

agree: Nemohli jsme se na tom shodnout.We couldn't agree on it.