Hlavní obsah

close [kləʊz]

Sloveso

 1. (u)zavřít (se), zavírat (se) dveře ap.Would you mind if I closed the window?Nevadilo by vám, kdybych zavřel okno?
 2. složit deštník ap., zavřít knihu ap.close one's legssnožit, dát nohy k soběClosedZavřeno nápis
 3. close (down) zavřít, ukončit činnost trvale
 4. ukončit, zakončit, uzavřít setkání, činnost ap.close a dealuzavřít obchod
 5. ekon.zrušit bankovní účet
 6. be closing on sb dohánět, dostihovat koho, přibližovat se komuThey are closing on us.Dohánějí nás.

Podstatné jméno

 • závěr, konec obdobíbring/draw sth to a closeskončit, ukončit, uzavřít codraw/be drawing to a closeblížit/chýlit se ke konciat the close of the dayna konci dne

Přídavné jméno-ser, -sest

 1. to sth blízký čemupřekládá se často příslovcemShe moved closer.Přiblížila se.in close proximityv těsné blízkosticlose (quarter) combatboj zblízka
 2. blízký, důvěrný přítel ap.the closest friendnejbližší přítel
 3. close relativeblízký příbuzný
 4. úzký spolupráce ap.
 5. důkladný, podrobný, pečlivý prohlídka ap.(up)on closer inspectionpři/po důkladnější prohlídcepay close attention to sthvěnovat čemu velkou pozornosttake a close look at sthpodívat se na co zblízka, důkladně prozkoumat co
 6. těsný vítězství ap., vyrovnaný soutěž ap.
 7. to sth (jsoucí) blízko, na pokraji čeho, těsně před čímbe close to tearsmít slzy na krajíčkuclose to starvationna pokraji smrti hladem
 8. be/come close to sthi přen. blížit se čemu, být blízko čeho

Předložka

Vyskytuje se v

bone: close to the bonepříliš blízký pravdě nepříjemné, příliš otevřený v hovoru

book: closed bookšpanělská vesnice, velká neznámá o někom či něčem pro nás neznámém

close off: close sth offuzavřít, odříznout, oddělit zabránit přístupu do oblasti ap.

door: close the door on sthpustit z hlavy co, už se (dál) nezabývat čím, už se dál nestarat o co

draw: be drawing closer/nearer(při)blížit (se) událost ap.

eye: close one's eyes to sthzavírat oči před čím

mind: close one's mind to sthsnažit se nemyslet na co, nevěnovat pozornost čemu, ignorovat co

rank: close rankssemknout se v ohrožení ap.

account: cancel/close an accountzrušit účet

captioning: closed captioningskryté titulky u filmu ap.

closed: behind closed doorsza zavřenými dveřmi jednání ap.

closed circuit: closed-circuit television CCTVprůmyslová televize

close-up: close-up lensobjektiv pro snímání zblízka

closing: closing stagezávěrečná fáze

closing: ekon. closing accountzávěrečný účet

closing: tech. closing valveuzavírací ventil

closing: In closing I want to ...Na závěr/Závěrem chci ...

comfort: too close for comfort(až) nebezpečně blízko

date: closing datedatum uzávěrky

divide: close/narrow the divide between sbpřeklenout/zmenšit propast mezi kým

draw: draw close(r)přitáhnout (si) k sobě, (při)blížit se

end: ekon. closed-end funduzavřený fond

end: ekon. closed-end investment companyuzavřená investiční společnost

entry: closing date for entriesuzávěrka soutěže pro zasílání příspěvků

examination: on closer examinationpři bližší prohlídce

finish: close finishtěsný doběh

investment: ekon. closed-end investment funduzavřený (investiční) fond

proximity: in close proximity to/of sthv těsné blízkosti čeho

quick: quick-closing devicerychlouzávěr

session: closed sessionneveřejné zasedání, zasedání s vyloučením veřejnosti

snuggle: snuggle (close)/up to sb, against sth(při)tulit se, (při)tisknout se ke komu, k čemu

watch: keep (a) close watch on the timehlídat čas

behind: He closed the door behind him.Zavřel za sebou dveře.

half: His eyes were half closed.Jeho oči byly napůl zavřené.

look: a close(r) look at sthbližší pohled na co

range: at close rangezblízka, z těsné blízkosti střílet ap.

bedlivě: bedlivě sledovat cowatch sth closely, keep a close eye on sb/sth

blízký: blízký vztah(close) association

blízký: blízcí příbuzníclose relatives

blížit se: blížit se ke koncidraw to a close/an end

doba: zavírací dobaclosing time

hájení: mysl. doba hájení zvěře ap.close(d) season

chýlit se: chýlit se k závěru/ke koncibe drawing to a close/an end, be almost over

krátce: krátce střižený vlasycut short, (close-)cropped

nakrátko: nakrátko sestřiženýclose-cropped, close-cut, cut short

přiskřípnout: přiskřípnout si co v čemclose sth on one's sth, catch one's sth in sth

pustit: pustit z hlavy comyšlenku ap. dismiss sth (from one's mind), get sth out of one's head, close the door on sth

sklonek: na sklonku 15. stoletítowards the end/close of the 15th century

titulek: závěrečné titulkyclosing credits, end titles

účet: zrušit účetbankovní close an account, uživatelský cancel one's account

uzavřený: uzavřená schůzka jednáníclosed meeting

úzký: úzká spolupráce/spojitostclose cooperation/connection

záběr: záběr zblízkaclose-up

záclona: zatáhnout záclonydraw/close the curtains

zavírací: zavírací dobaclosing time

zavřený: obraz. za zavřenými dveřmi jednání ap.behind closed doors

zblízka: boj zblízkaclose/hand-to-hand combat, fight at close quarters

blízko: Pojďte blíž.Come closer.

blízkost: v těsné blízkosti čehoin close proximity

blízký: co nejbližšías close as possible

být: Je zavřeno.It is closed.

chybět: Moc nechybělo! skoro se to staloThat was close!

chybět: Moc nechybělo a přišel o to.He was close to losing it.

namále: Měl(i jsme) namále. bylo to těsněIt was a close shave.

nejbližší: nejbližší přítel/rodinaimmediate/closest friend/family

nutit: Menší obchody byly nuceny zavřít.The smaller shops were forced to close down.

ostříhaný: ostříhaný nakrátkoclose-cropped, cut short

přesto: tak blízko a přesto tak dalekoso close and yet so far

příbuzný: vzdálený/blízký příbuzný kohodistant/close relative/relation of sb

přiskřípnout: Přiskřípl jsem si prst do dveří.I caught my finger in the door., I closed the door on my finger.

přítel: blízký přítelclose friend

skřípnout: skřípnout si ruku v čemclose sth on one's hand, get one's hand trapped/caught in sth

sobě: blíž(e) k sobě vzájemněcloser to each other

spět: spět ke koncibe drawing to a close

stačit: Stačilo málo, a byl by vyhrál.He came within an ace of winning., He was close to winning.