Hlavní obsah

close [kləʊz]

Sloveso

 1. (u)zavřít (se), zavírat (se) dveře ap.Would you mind if I closed the window?Nevadilo by vám, kdybych zavřel okno?
 2. složit deštník ap., zavřít knihu ap.close one's legssnožit, dát nohy k soběClosedZavřeno nápis
 3. close (down) zavřít, ukončit činnost trvale
 4. ukončit, zakončit, uzavřít setkání, činnost ap.close a dealuzavřít obchod
 5. ekon.zrušit bankovní účet
 6. be closing on sb dohánět, dostihovat koho, přibližovat se komuThey are closing on us.Dohánějí nás.

Podstatné jméno

 • závěr, konec obdobíbring/draw sth to a closeskončit, ukončit, uzavřít codraw/be drawing to a closeblížit/chýlit se ke konciat the close of the dayna konci dne

Přídavné jméno-ser, -sest

 1. to sth blízký čemupřekládá se často příslovcemShe moved closer.Přiblížila se.in close proximityv těsné blízkosticlose (quarter) combatboj zblízka
 2. blízký, důvěrný přítel ap.the closest friendnejbližší přítel
 3. close relativeblízký příbuzný
 4. úzký spolupráce ap.
 5. důkladný, podrobný, pečlivý prohlídka ap.(up)on closer inspectionpři/po důkladnější prohlídcepay close attention to sthvěnovat čemu velkou pozornosttake a close look at sthpodívat se na co zblízka, důkladně prozkoumat co
 6. těsný vítězství ap., vyrovnaný soutěž ap.
 7. to sth (jsoucí) blízko, na pokraji čeho, těsně před čímbe close to tearsmít slzy na krajíčkuclose to starvationna pokraji smrti hladem
 8. be/come close to sthi přen. blížit se čemu, být blízko čeho

Předložka

Vyskytuje se v

book: španělská vesnice, velká neznámá o někom či něčem pro nás neznámémclosed book

close: zavřít, ukončit činnost trvaleclose (down)

close off: uzavřít, odříznout, oddělit zabránit přístupu do oblasti ap.close sth off

door: pustit z hlavy co, už se (dál) nezabývat čím, už se dál nestarat o coclose the door on sth

draw: (při)blížit (se) událost ap.be drawing closer/nearer

eye: zavírat oči před čímclose one's eyes to sth

mind: snažit se nemyslet na co, nevěnovat pozornost čemu, ignorovat coclose one's mind to sth

rank: semknout se v ohrožení ap.close ranks

account: zrušit účetcancel/close an account

captioning: skryté titulky u filmu ap.closed captioning

closed: za zavřenými dveřmi jednání ap.behind closed doors

closed circuit: průmyslová televizeclosed-circuit television CCTV

close-up: objektiv pro snímání zblízkaclose-up lens

closing: závěrečná fázeclosing stage

comfort: (až) nebezpečně blízkotoo close for comfort

date: datum uzávěrkyclosing date

divide: překlenout/zmenšit propast mezi kýmclose/narrow the divide between sb

end: uzavřený fondekon. closed-end fund

entry: uzávěrka soutěže pro zasílání příspěvkůclosing date for entries

examination: při bližší prohlídceon closer examination

finish: těsný doběhclose finish

investment: uzavřený (investiční) fondekon. closed-end investment fund

proximity: v těsné blízkosti čehoin close proximity to/of sth

quick: rychlouzávěrquick-closing device

session: neveřejné zasedání, zasedání s vyloučením veřejnosticlosed session

snuggle: (při)tulit se, (při)tisknout se ke komu, k čemusnuggle (close)/up to sb, against sth

watch: hlídat časkeep (a) close watch on the time

behind: Zavřel za sebou dveře.He closed the door behind him.

half: Jeho oči byly napůl zavřené.His eyes were half closed.

look: bližší pohled na coa close(r) look at sth

range: zblízka, z těsné blízkosti střílet ap.at close range

bedlivě: bedlivě sledovat cowatch sth closely, keep a close eye on sb/sth

blízký: blízký vztah(close) association

blížit se: blížit se ke koncidraw to a close/an end

doba: zavírací dobaclosing time

hájení: mysl. doba hájení zvěře ap.close(d) season

chýlit se: chýlit se k závěru/ke koncibe drawing to a close/an end, be almost over

krátce: krátce střižený vlasycut short, (close-)cropped

nakrátko: nakrátko sestřiženýclose-cropped, close-cut, cut short

přiskřípnout: přiskřípnout si co v čemclose sth on one's sth, catch one's sth in sth

pustit: pustit z hlavy comyšlenku ap. dismiss sth (from one's mind), get sth out of one's head, close the door on sth

sklonek: na sklonku 15. stoletítowards the end/close of the 15th century

titulek: závěrečné titulkyclosing credits, end titles

účet: zrušit účetbankovní close an account, uživatelský cancel one's account

uzavřený: uzavřená schůzka jednáníclosed meeting

úzký: úzká spolupráce/spojitostclose cooperation/connection

záběr: záběr zblízkaclose-up

záclona: zatáhnout záclonydraw/close the curtains

zavírací: zavírací dobaclosing time

zavřený: obraz. za zavřenými dveřmi jednání ap.behind closed doors

zblízka: boj zblízkaclose/hand-to-hand combat, fight at close quarters

blízko: Pojďte blíž.Come closer.

blízkost: v těsné blízkosti čehoin close proximity

být: Je zavřeno.It is closed.

chybět: Moc nechybělo! skoro se to staloThat was close!

namále: Měl(i jsme) namále. bylo to těsněIt was a close shave.

nejbližší: nejbližší přítel/rodinaimmediate/closest friend/family

nutit: Menší obchody byly nuceny zavřít.The smaller shops were forced to close down.

ostříhaný: ostříhaný nakrátkoclose-cropped, cut short

přesto: tak blízko a přesto tak dalekoso close and yet so far

příbuzný: vzdálený/blízký příbuzný kohodistant/close relative/relation of sb

přítel: blízký přítelclose friend

bone: příliš blízký pravdě nepříjemné, příliš otevřený v hovoruclose to the bone

skřípnout: skřípnout si ruku v čemclose sth on one's hand, get one's hand trapped/caught in sth

sobě: blíž(e) k sobě vzájemněcloser to each other

spět: spět ke koncibe drawing to a close

stačit: Stačilo málo, a byl by vyhrál.He came within an ace of winning., He was close to winning.

uzavřít: Silnice je uzavřena.The road is closed.

vous: To bylo o fous! vyváznutí ap.That was a close shave!

vyváznout: Vyvázl jen tak tak.He had a narrow escape., It was a close shave.

zakončení: slavnostní zakončeníclosing ceremony

zavírat: V kolik hodin zavírají obchody?What time do the shops close?

zavřít: Zavři dveře.Close/Shut the door.

vesnice: To je pro mne španělská vesnice.It is all Greek/an unknown country/neznámá a closed book to me.

zahrávat si: zahrávat si s ohněmbe playing with fire, sail close to the wind