Hlavní obsah

look [lʊk]

Sloveso

 1. at sb/sth (po)dívat se, pohlédnout, hledět na koho/coWhat are you looking at?Na co se díváš? co pozoruješHe said it without looking up.Řekl to, aniž by zvedl oči.look the other wayodvrátit zrak, podívat se jinamlook obliquelychtivě se dívatlook into sthnahlédnout kam
 2. look for sth hledat co, dívat se po čemWhat are you looking for?Co hledáš?
 3. look at sth zabývat se čím, přemýšlet o čem, (pro)zkoumat co problém, otázku ap.
 4. over/across sth mít výhled, být otočen čelní stranou kamThe building looks over the park.Budova má výhled směrem do parku.
 5. look out mít vyhlídku na co pokoj ap.
 6. be looking to do sth zamýšlet, plánovat udělat co
 7. očekávat, předpokládat, předvídat
 8. look (like) vypadat jak i budit dojem ap.You look good.Vypadáš dobře.He doesn't look his age.Nevypadá na svůj věk.It looks like rain.Vypadá to na déšť.What does he look like?Jak vypadá?look a foolvypadat jako blázen, být za blázna

Podstatné jméno

 1. pohled, podívání (se)a close(r) look at sthbližší pohled na cohave/take a look at sthpodívat se na co i odborně prohlédnouttake a long hard lookpečlivě zhodnotit
 2. vzhled, zjev, vzezřeníwet lookmokrý efekt u gelu na vlasy ap.
 3. looks vzezření, vzhled hl. pěknégood lookspůvab

Vyskytuje se v

cat: look like something the cat dragged invypadat jako čuně

dirty: a dirty looknevraživý pohled

forward: look forward(s)dívat se dopředu být pokrokový

high: look high and low for sthhledat co po všech čertech všude možně

kindly: look kindly (up)on sthbýt shovívavý k čemu, schvalovat co

look: look for sthhledat co, dívat se po čem

look out: Look out!(Dávej) pozor!

look round: look (a)round forsth poohlédnout se, poohlížet se po čem

look up: look sb upzajít za kým, navštívit koho

nose: look down one's nose at sb/sthdívat se svrchu na koho/co

number one: look out for number onemyslet hlavně na sebe, starat se především o sebe

rose-tinted: look through rose-tinted spectaclesdívat se skrz růžové brýle, vidět vše příliš růžově být naivní

treat: look a treatvypadat výborně

age: not look one's agenevypadat na svůj věk

away: look away from sthodvrátit pohled od čeho, podívat se jinam

close: take a close look at sthpodívat se na co zblízka, důkladně prozkoumat co

crystal ball: look into the crystal balli přen. věštit z křišťálové koule

dagger: přen. look daggers at sbškaredě se (po)dívat na koho, probodávat pohledem koho

disbelief: look of disbeliefnevěřícný pohled

familiar: look/sound familiarvypadat/znít povědomě

get: get a look of sb/sthzahlédnout, uvidět, spatřit koho/co

hate: a look of hatenenávistný pohled

hatred: look of hatrednenávistný pohled

have: have a look at sthpodívat se na co

horrible: horrible lookingstrašně vypadající

outwards: look outwardszaměřit se na vnější možnosti, rozhlížet se po možných partnerech z venku v navazování vztahů ap.

post: look for a posthledat místo

reproach: look at sb with reproachpodívat se na koho vyčítavě

round: have a look roundporozhlédnout se kde

shady: shady-lookingpodezřele vypadající

shoot: shoot a glance/look/glare at sbpodívat se, zadívat se, vrhnout pohled na koho

sidelong: sidelong look/glancepohled úkosem

spaced-out: spaced-out lookskelný/nepřítomný pohled

suspicious: suspicious-lookingpodezřele vypadající

vacant: vacant lookprázdný pohled

ahead: look straight aheadhledět přímo před sebe

at: Look at me.Podívej se na mě.

do: Look what you have done.Podívej, cos udělal.

dreadful: look dreadfulvypadat strašně

face: She looked at him with a sad face.Smutně se na něj podívala.

job: I am looking for a job.Hledám práci.

like: What does she look like?Jak vypadá?

look forward to: We look forward to seeing you.Těšíme se na vás.

rain: It looks like rain.Zdá se, že bude pršet.

similar: They look similar.Jsou si podobní.

those: Those look better than these.Tamty vypadají lépe než tyto.

underneath: Look underneath.Podívej se zespodu.

way: She was looking my way.Dívala se směrem ke mně.

window: look out of the windowdívat se z okna

withering: He gave her a withering look.Zpražil/Usadil ji pohledem.

yourself: You have to look after yourself.Musíš se starat sám o sebe.

disfavour: look with disfavour at sthdívat se nelibě na co

blbec: make a fool (out) of sb, make sb look stupid, napálit cod sb, ponížením make sb look smalludělat z koho blbce

dávat: věnovat pozornost pay attention to sth, mít se na pozoru watch out, look out for sth, beware of sth, mít na zřeteli mind sth, hlídat ap. be on the lookout for sthdávat pozor na co

dělat: make sb look older, trápení, oblečení ap. též hovor. put years on sbdělat koho starším

dlouze: give sb a long look, cast a long glance at sb/sthdlouze se zadívat na koho/co

draze: look expensivevypadat draze

hodit: hurry up, hovor. shake a leg, v rozkazu look sharp, slang. make it snappyhodit sebou pospíšit si

chápavý: understanding/knowing smile/lookchápavý úsměv/pohled

nakloněný: be well disposed towards sb/sth, look with favour (up)on sb/sth, be favourable to sth, regard sb/sth with favour, stranit ap. be biased in favour of sthbýt (příznivě) nakloněný komu/čemu

nepřítomný: distant looknepřítomný pohled

ošklivě: look uglyvypadat ošklivě

pohled: look away, avert one's eyes from sthodvrátit pohled od čeho

pozor: Watch out!, Look out!, Caution!Pozor! upozornění na nebezpečí

probodnout: look daggers at sb, give sb a piercing lookpřen. probodnout koho pohledem rozzlobeně ap.

provrtat: look daggers at sb, give sb a piercing lookpřen. provrtat koho pohledem rozzlobeně ap.

psí: cast sad looks at sbdělat psí oči na koho smutné

askance: look askance at sb/sthpřistupovat podezíravě ke komu, k čemu, nevěřit komu/čemu, pochybovat o kom/čem

shánět: look for work, hovor. job-huntshánět práci

sklesle: look crestfallenvypadat sklesle

starost: vést ap. be in charge of sth, be responsible for sth, starat se take care of sb, look after sbmít co na starost(i)

upřený: fixed look, dlouhý gazeupřený pohled

útulně: cosy lookingútulně vypadající

vandrák: look messyvypadat jako vandrák

vypadat: look good/awful/old/unhappyvypadat dobře/hrozně/staře/nešťastně

zevnitř: inside look at sthpohled zevnitř na co i přen.

zrak: turn/avert one's eyes/gaze from sb/sth, look away from sb/sthodvrátit zrak od koho/čeho

bezvadně: It looks great/perfect.Vypadá to bezvadně.

bledě: You look awfully pale.Vypadáš hrozně bledě.

dívat se: What are you looking at?Na co se díváš?

divně: It looks strange.Vypadá to divně.

hezky: She looked nice.Vypadala hezky.

hledat: What are you looking for?Co hledáš?

honem: Hurry up!, Come on!, Look sharp!, hovor. Shake a leg!, pohni Move!Honem!

chudě: He looks poor ...Vypadá chudě ...

chytrý: She is much cleverer than she looks.Je mnohem chytřejší, než vypadá.

jak: What does it look like?, situace ap. How does it look?, How are things looking?, How do things look?Jak to vypadá?

kradmo: squint, steal a glance, sneak a look at sb/sthkradmo pohlédnout na koho/co

mrknout: I'll have a look at it tomorrow.Zítra se na to mrknu.

na: look at sthdívat se na co

nadčasově: look timelessvypadat nadčasově

naštvaně: He looked pretty angry.Vypadal dost naštvaně.

: He looks after them.Stará se o ně.

ohlížet se: Don't look back!Neohlížej se!

okno: look out of the windowdívat se z okna

pěkně: It looks nice.Vypadá to pěkně.

podobně: They look similar.Vypadají podobně.

podobný: He looks very much like you.Je ti hodně podobný.

pohledět: He looked at me.Pohlédnul na mě.

pospíšit si: Hurry up!, Step on it!, hovor. Look sharp., Make it snappy!, Shake a leg.Pospěš si!

práce: I am looking for a job.Hledám práci.

překvapeně: He looked surprised.Vypadal překvapeně.

přepadle: look haggardvypadat přepadle

rozhlédnout se: look both waysrozhlédnout se na obě strany na přechodu

růžově: It doesn't look very promising.Nevypadá to růžově.

řešit: We are just trying to solve/looking into it.Právě to řešíme.

sebe: Look at yourself.Podívej se na sebe!

slibně: It looks promising.Vypadá to slibně.

slovník: look sth up in the dictionaryvyhledat co ve slovníku

slušet: You look great., ty šaty ap. It looks great on you.Moc ti to sluší.

starat se: She looks after two kids.Stará se o dvě děti.

strašně: She looked awful.Vypadala strašně.

svrchu: look down one's nose at sb/sth, look down on sb/sthdívat se na koho/co svrchu

škaredě: It looks ugly.Vypadá to škaredě.

těšit se: I am looking forward to seeing you.Těším se, až tě/vás uvidím.

tvářit se: He looked sad., He had a sad expression on his face.Tvářil se smutně.

úplně: look exactly like sthvypadat úplně jako co