Hlavní obsah

at [æt]

Předložka

  1. u, v, na o místě, událostiat homedomaat workv prácidinner at a restaurantvečeře v restauraciat the airportna letišti
  2. ve škole ap., na univerzitě
  3. u stolu ap., za čím psacím strojem ap.sit down at the tablesednout si ke stolu
  4. v o vzdálenosti, úhlu ap., pod jistým úhlemstand at easestát v pohovu
  5. v dobu, hodinuat three o'clockve tři hodinyat nightv nociat duskza soumraku
  6. za cenu ap., při rychlosti, činnosti ap., v hloubce ap.
  7. na, při o úrovni, míře
  8. (směrem) na koho/co, po kom/čem házet, ukázat ap.Look at me.Podívej se na mě.

Sloveso

  • be at it dělat to, být v tom provádět jistou činnostWhile you're at it ...Když už jsi v tom... když už to děláš

Fráze

  1. at all vůbecnot at allvůbec ne

Vyskytuje se v

anchor: be at anchorkotvit, stát na kotvě loď

angle: at an anglešikmý, (na) šikmo, nakloněný

arm: (hold sth) at arm's length(držet co) v natažené ruce od těla

at: be at itdělat to, být v tom provádět jistou činnost

bay: keep/hold sth/sb at baydržet (si) co/koho od těla/v šachu/v bezpečné vzdálenosti/v patřičných mezích

beck: be at sb's beck and call(muset) být k dispozici komu

behest: at sb's behestna příkaz, z podnětu koho

best: at bestpřinejlepším, v nejlepším případě, maximálně

bidding: at sb's biddingna čí žádost/příkaz

bit: be champing/chomping at the bitbýt natěšený/nažhavený/nadržený na činnost, nemoci se dočkat

bottom: at bottomv podstatě, v jádru věci, po pravdě

candle: burn the candle at both endspracovat od (ne)vidím do nevidím nemít dost odpočinku

charity: charity begins at homebližší košile než kabát nejdříve pomáhej svým blízkým

clip: at a (fast) clipfofrem, bleskem rychle

close: be close at handbýt nedaleko

command: have sth at one's command(plně) vládnout čím, mít (plně) k dispozici co

control: be at the controlsbýt u řízení o letadle, stroji ap.

convenience: at sb's conveniencejak se to komu bude hodit, podle potřeb koho časově

cost: at all costsza každou cenu, stůj co stůj zabránit ap.

crack: at the crack of dawnza rozbřesku časně ráno

cross-purposes: be at cross-purposeswith sb nerozumět si s kým, mluvit každý o něčem jiném, mít odlišné záměry nevědomky

death: be at death's doormít smrt na jazyku

disadvantage: at a disadvantagev nevýhodě, v nevýhodném postavení

discretion: at sb's discretionpodle (vlastního) uvážení, podle libosti, se svolením koho

disposal: at one's disposalk dispozici mít, nabídnout ap.

distance: at a distancev jisté vzdálenosti, s (jistým) odstupem

door: lay sth at sb's doorpřipisovat na vrub, obviňovat koho z čeho, hovor. házet na triko komu/co

double: at the doublepoklusem, přen. fofrem, urychleně, rychle

drive: be driving at sthmířit kam, narážet na co při řeči

earliest: at the earliestnejdříve ne před danou dobou

ease: at easeklidný, uvolněný, v pohodě

eat away: eat away (at)rozežrat, roz(e)žírat chemikálií, špatným vlivem ap.

ebb: at a low ebb, at one's lowest ebbna dně, na bodě mrazu, na nule úspěšnost, šance ap.

eleventh: at the eleventh hourv poslední chvíli, za pět minut dvanáct

end: at the end of the daynakonec po zvážení všeho

expense: at sb's expensena čí náklady

fault: be at faultbýt na vině, moci za to, nést vinu

first: at firstprvně, nejdříve, zpočátku

froth: froth (at the mouth)zuřit, soptit

game: beat sb at sb's own gameporazit koho jeho vlastními zbraněmi

get at: be getting atnarážet na co, naznačovat co

get back: get back at sb, get sb backvrátit to, oplatit to, pomstít se komu

glance: at a glancena první pohled, okamžitě poznat ap.

guess: at a guessodhadem, hádám, že ...

gunpoint: at gunpointpod pohrůžkou střelnou zbraní, s namířenou pistolí nutit ap.

hand: (near) at handna blízku, nedaleko, po ruce

hark: hark at sbposlechnout si koho

hat: at the drop of a hat(i)hned, bez váhání

heap: at the top of the heapnahoře, na špičce, na vysoké pozici v hierarchii

heart: at heartv jádru, v podstatě o osobě

heel: be at sb's heelsbýt komu v patách pronásledovat

home: feel at homecítit se jako doma, být ve svém živlu v dané situaci

hour: at all hoursv kteroukoliv (denní) dobu, pořád, co chvíle o nežádoucím

interval: at intervalspo chvílích, občas, s přestávkami

keep: keep at itpokračovat v tom v něčem započatém i přes nesnáze ap., nevzdávat to

large: at largevšeobecně, celkově, jako celek

last: at (long) lastkonečně, nakonec přece po dlouhém doufání ap.

latest: at the latestnejpozději kdy

least: at leasta(le)spoň, nejméně, přinejmenším minimálně

leisure: at (one's) leisurev klidu, bez spěchu, až se to komu bude hodit, až bude mít kdo čas něco dělat

length: at lengthkonečně, posléze po dlouhé době

liberty: be at liberty to do sthmít svolení, smět dělat co

line: draw the line at doing sthkategoricky odmítat co

look: look at sthzabývat se čím, přemýšlet o čem, (pro)zkoumat co problém, otázku ap.

loose end: be at a loose endnemít nic na práci, nevědět, co s časem

loss: at a lossse ztrátou prodávat ap.

mercy: be at the mercy of sb/sthbýt vydán na milost komu/čemu

minimum: at the minimumpřinejmenším, minimálně ne méně než

minute: at any minute, any minute nowkaždým okamžikem, co nevidět, každou minutou

moment: at any moment, any moment nowkaždou chvíli, co nevidět, každým okamžikem nastat

most: at (the) mostnanejvýš, maximálně, v nejlepším případě

night: at nightv noci, pozdě večer

not: not at allvůbec ne

notice: at short notice, at a moment's noticenarychlo, v krátké době, na poslední chvíli během následné krátké doby

odds: be at odds with sbbýt ve při, mít spor s kým

once: all at oncenajednou, z ničeho nic, zčistajasna

pain: be at pains to do sth(hrozně) moc chtít, zoufale se snažit udělat co a vyhnout se nepříjemnému

peril: at one's perilna vlastní riziko

pinch: at a pinchv nejhorším případě, při nejhorším

premium: at a premiumnedostatkový, těžko dostupný zboží

all: at allvůbec

babička: at (my) grandma'su (mé) babičky doma ap.

budoucno: at some time in the futureněkdy v budoucnu

celá: at the top of the hourv celou (hodinu)

cena: at reasonable/affordable pricesza rozumné/dostupné ceny

co: no problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at allnení za co poděkování

čas: from time to time, at times, now and thenčas od času

diskotéka: at a disco(theque)na diskotéce

dispozice: have sth at one's disposal, k užívání have the use of sthmít co k dispozici

divadlo: at the theatrev divadle

dle: at one's discretiondle vlastního uvážení

dostupný: affordable, at an affordable pricecenově dostupný

duše: at the bottom of one's heart, deep inside/downv hloubi/skrytu duše

důvod: for no reason at allzcela bez důvodu

dva, dvě: two at a timepo dvou dva naráz

hlavní: at the main stationna hlavním nádraží

hodnota: at market valueza tržní hodnotu

hrát si: play (at) soldiershrát si na vojáky

chata: at a cottagena chatě

chvíle: at the momentv tuto chvíli

inkriminovaný: at the time of the crimev inkriminovanou dobu zločinu

kadeřník: at the hairdresser'su kadeřníka

klid: at restv klidu bez pohybu ap.

kohoutek: height at the shouldervýška v kohoutku

konečně: Well at last!No konečně!

krok: drive at walking pacejet krokem autem

lázně: at a spav lázních

lékárna: at the pharmacy, at the chemist'sv lékárně

asi: Is he at home? – I guess so.Je doma? – Asi ano.

během: We will meet at lunchtime.Sejdeme se během oběda.

bohužel: I'm sorry, father isn't at home.Otec bohužel není doma.

budoucnost: at some time in the futureněkdy v budoucnosti

copak: Is it possible at all?Copak je to vůbec možné?

čtvrt: at a quarter past oneve čtvrt na dvě

dařit se: He is doing well at school.Ve škole se mu daří.

dívat se: What are you looking at?Na co se díváš?

dobrat se: They arrived at the conclusion that ...Dobrali se závěru, že ...

dobrý: He is good at maths.Je dobrý v matematice.

dole: at the bottom of page 8na straně 8 dole

doma: Make yourself at home.Chovejte se jako doma.

dopoledne: at eleven a.m.v jedenáct dopoledne

dopředu: I'll sit at the front.Sednu si dopředu. v autě

dostavit se: arrive at work, report to workdostavit se do práce

hádat: I would guess her age at about 40.Hádal bych jí tak 40.

házet: They were throwing stones at the police.Házeli na policisty kameny.

chňapnout: The dog snapped at me.Pes po mně chňapnul.

jeden, jedna, jedno: one at a time, one by onejeden po druhém, po jednom

jít: She is good at it., vede si dobře She is doing well.Jde jí to.

k, ke, ku: sit down at the tablesednout si ke stolu

klepat: Someone is knocking on/at the door.Někdo klepe (na dveře).

komplexně: Look at the big(ger)/whole picture.Podívej se na to komplexně. jako na celek

konec: at the very endaž na samém konci

lékař: at the doctor'su lékaře

levý: I am hopeless/really bad at this.Na tohle jsem levej.

lhostejný: He didn't care about it at all.Bylo mu to úplně lhostejné.

libo: As you like., zcela volně at will, as one choose(s)Jak je libo.

lidový: at popular prices, at very affordable pricesza lidové ceny

málo: Thank you. – Don't mention it./Not at all.Děkuji. – Za málo.

Adam: start from/at the (very) beginningzačít od Adama úplně od začátku

ani: form. not a whit, no whit, not at allani za mák

bojovat: tilt at windmillsbojovat s větrnými mlýny

brát: take sb at their wordbrát koho za slovo

cizí: at somebody else's expensena cizí účet

dopracovat: (Just) Look where it got you!, Look at you now!Tys to ale dopracoval.

druhý: (obtained at) second-hand, z doslechu on the grapevinez druhé ruky i informace ap.

hlemýždí: at a snail's pace, at glacial pacehlemýždím tempem