Hlavní obsah

cost [kɒst]

Podstatné jméno

  1. of sth cena čeho zboží ap.available at a cost of ...k dostání za (cenu) ...at no costzdarma, bezplatně
  2. costs náklady, výdaje, výlohy na domácnost, podnikání ap.

Vyskytuje se v

bundle: cost sb a bundlestát koho balík

cost: costsnáklady, výdaje, výlohy na domácnost, podnikání ap.

earth: cost the earthstát hromadu peněz

acquisition: ekon. acquisition costspořizovací náklady

advertising: advertising cost(s)náklady na reklamu

allowable: allowable costs/expensesdaňově uznatelné náklady

allowance: cost-of-living allowancepříspěvek na úhradu (zvýšených) životních nákladů, valorizační příspěvek pro vyrovnání vlivu inflace na fixní příjem

bear: bear the cost of sthnést náklady čeho, (za)platit co

court: court costssoudní výlohy

disposal: (waste) disposal costsnáklady na likvidaci odpadu

distribution: ekon. distribution cost(s)distribuční náklady

indirect: ekon. indirect expenses/costsrežie, nepřímé/režijní náklady

inflation: cost-push inflationnákladová inflace, inflace tlačená náklady

labour: ekon. labour costsmzdové náklady, náklady na pracovní sílu

liquidation: liquidation costlikvidační cena

maintenance: maintenance costsnáklady na údržbu

marginal: ekon. marginal costsmezní náklady

opportunity: ekon. opportunity costnáklady obětované/ušlé příležitosti, oportunitní náklady

overhead: ekon. overhead costrežie, režijní náklady

price: ekon. cost pricecena výrobních nákladů

production: production cost(s)výrobní náklady

purchase: ekon. purchase costspořizovací náklady

recoverable: ekon. recoverable costnávratný výdaj který je možno získat zpět

retraining: retraining costsnáklady na rekvalifikaci

total: total costscelkové náklady

unit: ekon. unit costjednotkové náklady

variable: ekon. variable costsvariabilní náklady

warehousing: warehousing costsskladovací náklady

waste: wasted costs orderpříkaz k uhrazení soudních výloh

dearly: That cost him dearly.i přen. To ho přišlo draho.

more: It cost more than 250 pounds.Stálo to více než 250 liber.

over: It costs over one million.Stojí to přes milión.

overall: How much will it cost overall?Kolik to bude stát celkem?

while: The first service is free, while the second costs $25.První služba je zadarmo, kdežto druhá stojí 25 dolarů.

cena: tržní undersell, nákladů sell sth below costprodávat co pod cenou

náklad: cost of livingživotní náklady

produkční: production costsprodukční náklady

provozní: operating/running costsekon. provozní náklady

přenést: offload the costs onto sbpřenést náklady na koho spotřebitele ap.

přeprava: transportation costsnáklady za přepravu

režijní: overhead costs/expensesrežijní náklady

stát: no matter what the cost, at any cost, at all costs, regardless of the costať to stojí, co to stojí, stůj co stůj

úspora: energy/costs/fuel/heat savingúspora energie/nákladů/paliva/tepla

vykalkulovat: cost (out) sthvykalkulovat cenu čeho výrobku ap.

výloha: travel(ling) expenses/costsekon. cestovní výlohy

životní: cost of livingekon. životní náklady

dojet: It'll be your undoing., It'll cost you dear.Na to dojedeš.

krýt: cover/meet the costs/expenseskrýt náklady/výdaje

pokrýt: cover costsekon. pokrýt náklady

pouhý: It only costs ten dollars.Stojí to pouhých deset dolarů.

přijít: How much will it cost?, hovor. What's the damage?Na kolik to přijde?

draze: It will cost you dear.To tě přijde draho.

arm: cost an arm and a legstát balík, být pořádně drahý, přijít pěkně draho