Hlavní obsah

over [ˈəʊvə]

Předložka

  1. nad čím, přes co prostorověbridge over the rivermost přes řeku
  2. view over sth výhled na co
  3. na druhé straně čeho cesty, řeky ap.It is over the road.Je to přes silnici.
  4. all over po celém území ap., všudepeople from all over the worldlidé z celého světa

Fráze

  1. over here tady(hle), zde tady někde
  2. over there tam(hle) poblíž nebo v jiné zemi

Předložka

  1. přes co, kolik, více než co určité množství, věk ap.It costs over one million.Stojí to přes milión.
  2. over and above (navíc) přes, nad co obvyklé množství ap., nad rámec/rozsah čeho

Přídavné jméno

  • skončený, u konce, pryč již pominulýI'm glad it's all over.Jsem rád, že už je po všem.be overskončit co, být po čem

Citoslovce

  • přepínám u vysílačky ap.over and outkonec komunikace vysílačkou

Vyskytuje se v

bent: bent (over) double with sthsvíjející se čím bolestí, smíchy ap.

bind over: bind sb over to do sthzavázat soudním příkazem koho, dát komu podmínku soudně nařídit

body: over my dead bodyjen přes moji mrtvolu

bowl over: bowl sb overpovalit, srazit, porazit koho šťouchnutím ap.

brim: brim (over)with sth překypovat, přetékat čím, být plný čeho

bring over: bring sb overpřivést s sebou koho

buy: buy sb (over)koupit (si), podplatit, uplatit úředníka ap.

call over: call sb overzavolat si koho chtít si promluvit ap.

chew over: chew sth overpřemítat, bloumat nad čím

cloud: cloud (over)with sth kniž. potemnět, zakabonit (se) čím, zasmušit (se) na co oči, tvář ap.

cluck: cluck over sthpřehnaně se starat o koho/co, příliš se piplat, dělat příliš velkou vědu s čím

coal: haul/drag sb over the coalsdát kartáč, vyčinit komu, vytmavit to komu

come over: come over (all)sth hovor. začít náhle být jaký, (náhle) pocítit, začít pociťovat co závrať, radost ap.

counter: over the counterbez předpisu, volně prodejný o lécích

dawdle: dawdle oversth loudat se, párat se s čím s prací ap.

do over: do sth overvybrat, vybílit, obrátit naruby vykrást

fall: be falling over osf to do sthmoci se přerazit (jen aby) udělal co

flip: flip (over)obrátit (se), převrátit (se), přetočit (se) letadlo ap.

get over: get sth overto sb (srozumitelně) sdělit, vysvětlit, předat myšlenku ap.

get over with: get sth over withodbýt si, skoncovat nepříjemné

hand over: hand sth overto sb předat, odevzdat co komu z ruky do ruky

head: be head over heels (in love)být až po uši zamilovaný/zamilovaná

hell: until hell freezes overaž do aleluja, až do soudného dne čekat, něco dělat ap.

hill: be over the hillnebýt už nejmladší, mít nejlepší za sebou o věku člověka

hold over: hold sth oversb zastrašovat koho čím, vyhrožovat komu čím

invite over, invite around: invite sb overpozvat (k sobě domů) koho

leave over: be left overzbýt, zbývat

left: left overzbylý, přebytečný, navíc

mind: mind over mattervítězství ducha nad hmotou

mist: mist (over)(za)mlžit (se), zapařit (se) sklo ap.

mull: mull (over)sth AmE dlouze (ro)zvažovat, přemítat, dumat nad čím

over: view over sthvýhled na co

pass over: be passed overbýt přeskočen/opomenut při povýšení ap., být odmítnut kvůli mladšímu kandidátovi

pave: pave sth (over)(vy)dláždit co

place: all over the placevšude (kolem) v daném místě, ve všech částech

pull over: pull sb overzastavit koho/co policie auto

push over: push sb/sth overporazit, povalit, srazit koho/co šťouchnutím

put: put one over on sbnapálit, dostat, nachytat koho na žertík ap.

put across, put over: put sth across/overpřesvědčivě vyložit/podat, vysvětlit, objasnit co tak, že je pochopeno či přijato

puzzle: puzzle oversth lámat si hlavu s/nad čím

run: run sth over sthpřejet (si) čím po čem dlaní po stole ap.

screw over: screw sb overpodrazit koho, vydrbat, vyjebat s kým

shop: all over the shopvšude možně

sign over: sign sth overto sb přepsat, převést co na koho, postoupit co komu majetek, práva ap.

skate: skate over/(a)roundsth šikovně se vyhýbat/vyhnout čemu tématu

skip: skip (over)sth přeskočit co část textu ap.

spread over: spread sth overrozložit co na dlouhé období ap.

switch: switch (over)to sth přejít, přeskočit na co něco jiného, změnit téma, práci ap.

talk over: talk sth overwith sb probrat, prodiskutovat, prohovořit co s kým

tick over: be ticking overudržovat/držet se v chodu, táhnout to/jet dál, fungovat bez velkých pokroků, ale stabilně

tide over: tide sb overpomoci překonat komu

topple: topple (over)svalit (se), (s)kácet (se), překotit (se)

turn over: turn sth over (in one's mind)přemítat nad čím, o čem, uvažovat, přemýšlet o čem

turn over to: turn sth over tosth změnit, přeměnit, převést co na co jinou funkci, užití

wash: wash over/throughsb zaplavit, zalít koho pocity ap.

win over: win sb overzískat si podporu, přesvědčit koho, naklonit si koho

work over: work sb overzřídit, dobít, zřezat koho

airwaves: say sth over/on the airwavesříci co ve vysílání/v rozhlase/v televizi/do éteru

bounce: bounce overpřeskočit odrazem

excess: ekon. excess of demand over supplypřevis poptávky nad nabídkou

fold: fold one's arms (over one's chest)založit si ruce na prsou

give over to, give up to: be given over/up to sthbýt vyhrazený na co/určený k čemu/věnovaný čemu

going-over: give sb/sth a going-over(důkladně) prohlédnout, zkontrolovat koho/co, projít co

grass over: grassed overzatravněný

knock: knock sth overpřevrhnout, převrátit co

lie: lie overbýt odložený záležitost na příště

mess: mess overtýrat, hrubě zacházet

over-excited: get over-excitedpříliš se rozvášnit

slobber: slobber over sthrozplývat se nad čím, slintat nad čím lačně ap.

tilt: tilt sth (over)překlopit (se), převrhnout (se) co

time: change over time(z)měnit se v průběhu času

voice-over: film. voice-overspostsynchron(y) dodatečné hlasy k filmu

wire: hovor. over the wirepo drátě, po telefonu, telefonem, telefonicky

world: all over the worldpo celém světě

bend: bend over backwardsmoci se přerazit horlivostí

dokola: round and round, over and over againstále dokola

chýlit se: be drawing to a close/an end, be almost overchýlit se k závěru/ke konci

kocovina: have a hangover, be hungover, AmE též be hung overmít kocovinu

konec: be almost overbýt téměř u konce film ap.

kontrola: gain control over the territoryzískat kontrolu nad územím

kraj: pull overzajet ke kraji silnice

naprázdno: (run) idle, BrE tick overběžet naprázdno motor

naproti: jako kontrast by contrast, protiargument, opak on the contrary, na druhé straně on the other hand, naopak per contra, over againstnaproti tomu

někde: (somewhere) around here, over here, hereabouts, hereaway(s)někde tady

plácnout sebou: fall over/down/flat, zalehnout throw osf flat, hit the deckplácnout sebou (na zem)

prázdno: run idle, BrE be ticking overběžet na prázdno motor ap.

prodejný: over-the-counter drugsvolně prodejné léky

předpis: non-prescription/over-the-counter drugmed. lék bez předpisu

přejít: pass sth over in silencepřejít co mlčením

přes, přese: bridge over/across the rivermost přes řeku

přetrhnout se: bend over backwards, fall over oneself to do sthmoci se přetrhnout

příraz: climb up hand over handšplhat bez přírazu

pultový: over-the-counter salepultový prodej

být: It is over.Je po všem.

dělat: I am (working) on it., naplno ap. I'm all over it.Dělám na tom.

dohadovat se: haggle over the price of sthdohadovat se o ceně čeho

: Hand it over to her.Předej jí to.

končit: Time is up!, je po všem It's over!Končíme!

lomit: two over threemat. dvě lomeno třemi

nad, nade: He bent over him.Sklonil se nad ním.

nadělat: Don't fuss over/about it., Don't sweat it.Ty s tím naděláš! neřeš to

naruby: turn sth inside out, byt ap. též do sth overobrátit co naruby

oheň: cook sth over a low heatvařit co na mírném ohni při nízké teplotě

otočit: turn (over) a pageotočit stránku

po: It is over.Je po všem.

pořád: round and round, all over againpořád dokola

probrat: We can discuss it over the phone.Můžeme to probrat po telefonu.

průběh: change over time(z)měnit se v průběhu času

přejet: cross (over) the bridgepřejet (přes) most

přeletět: fly over the handlebarspřeletět přes řídítka

přetáhnout: win sb over/roundpřetáhnout koho na svou stranu získat

převalit se: roll/turn over on one's side/stomach/backpřevalit se na bok/břicho/záda

hlava: not lose any/much sleep over sthnedělat si (příliš) hlavu s čím

horem: helter-skelter, head over heelshorem pádem

kobereček: haul sb over the coalszavolat si koho na kobereček k pokárání

mléko: (It is no use) cry(ing) over spilt milk.(Nemá cenu) plakat nad rozlitým mlékem.

mrtvola: Over my dead body!Jen přes mou mrtvolu!

nechat: let sb down, leave sb in the lurch, i přes závazky throw over, leave sb high and dry, AmE hovor. leave sb twist in the windnechat ve štychu koho

plakat: cry over spilt milkplakat nad rozlitým mlékem

proto: give sb a going-over/what for, vynadat give sb a ticking/telling off, sort sb out, dát lekci teach sb a lesson, hovor. to give sb his/her grueldát komu co proto

přesahovat: go over the limitpřesahovat všechny meze

převzít: take over the batoni přen. převzít štafetu

přitažený: far-fetched, BrE, hovor. nepřiměřený over the toppřitažený za vlasy