Hlavní obsah

over [ˈəʊvə]

Předložka

  1. nad čím, přes co prostorověbridge over the rivermost přes řeku
  2. view over sth výhled na co
  3. na druhé straně čeho cesty, řeky ap.It is over the road.Je to přes silnici.
  4. all over po celém území ap., všudepeople from all over the worldlidé z celého světa

Předložka

  1. přes co, kolik, více než co určité množství, věk ap.It costs over one million.Stojí to přes milión.
  2. over and above (navíc) přes, nad co obvyklé množství ap., nad rámec/rozsah čeho

Fráze

  1. over here tady(hle), zde tady někde
  2. over there tam(hle) poblíž nebo v jiné zemi

Přídavné jméno

  • skončený, u konce, pryč již pominulýI'm glad it's all over.Jsem rád, že už je po všem.be overskončit co, být po čem

Citoslovce

  • přepínám u vysílačky ap.over and outkonec komunikace vysílačkou

Vyskytuje se v

bent: bent (over) double with sthsvíjející se čím bolestí, smíchy ap.

bind over: bind sb over to do sthzavázat soudním příkazem koho, dát komu podmínku soudně nařídit

body: over my dead bodyjen přes moji mrtvolu

bowl over: bowl sb overpovalit, srazit, porazit koho šťouchnutím ap.

brim: brim (over)with sth překypovat, přetékat čím, být plný čeho

bring over: bring sb overpřivést s sebou koho

buy: buy sb (over)koupit (si), podplatit, uplatit úředníka ap.

call over: call sb overzavolat si koho chtít si promluvit ap.

chew over: chew sth overpřemítat, bloumat nad čím

cloud: cloud (over)with sth kniž. potemnět, zakabonit (se) čím, zasmušit (se) na co oči, tvář ap.

cluck: cluck over sthpřehnaně se starat o koho/co, příliš se piplat, dělat příliš velkou vědu s čím

coal: haul/drag sb over the coalsdát kartáč, vyčinit komu, vytmavit to komu

come over: come over (all)sth hovor. začít náhle být jaký, (náhle) pocítit, začít pociťovat co závrať, radost ap.

counter: over the counterbez předpisu, volně prodejný o lécích

dawdle: dawdle oversth loudat se, párat se s čím s prací ap.

do over: do sth overvybrat, vybílit, obrátit naruby vykrást

fall: be falling over osf to do sthmoci se přerazit (jen aby) udělal co

flip: flip (over)obrátit (se), převrátit (se), přetočit (se) letadlo ap.

get over: get sth overto sb (srozumitelně) sdělit, vysvětlit, předat myšlenku ap.

get over with: get sth over withodbýt si, skoncovat nepříjemné

hand over: hand sth overto sb předat, odevzdat co komu z ruky do ruky

head: be head over heels (in love)být až po uši zamilovaný/zamilovaná

hell: until hell freezes overaž do aleluja, až do soudného dne čekat, něco dělat ap.

hill: be over the hillnebýt už nejmladší, mít nejlepší za sebou o věku člověka

hold over: hold sth oversb zastrašovat koho čím, vyhrožovat komu čím

invite over, invite around: invite sb overpozvat (k sobě domů) koho

leave over: be left overzbýt, zbývat

left: left overzbylý, přebytečný, navíc

mind: mind over mattervítězství ducha nad hmotou

mist: mist (over)(za)mlžit (se), zapařit (se) sklo ap.

mull: mull (over)sth AmE dlouze (ro)zvažovat, přemítat, dumat nad čím

over: view over sthvýhled na co

pass over: be passed overbýt přeskočen/opomenut při povýšení ap., být odmítnut kvůli mladšímu kandidátovi

pave: pave sth (over)(vy)dláždit co

place: all over the placevšude (kolem) v daném místě, ve všech částech

pull over: pull sb overzastavit koho/co policie auto

push over: push sb/sth overporazit, povalit, srazit koho/co šťouchnutím

put: put one over on sbnapálit, dostat, nachytat koho na žertík ap.

put across, put over: put sth across/overpřesvědčivě vyložit/podat, vysvětlit, objasnit co tak, že je pochopeno či přijato

puzzle: puzzle oversth lámat si hlavu s/nad čím

run: run sth over sthpřejet (si) čím po čem dlaní po stole ap.

screw over: screw sb overpodrazit koho, vydrbat, vyjebat s kým

shop: all over the shopvšude možně

sign over: sign sth overto sb přepsat, převést co na koho, postoupit co komu majetek, práva ap.

skate: skate over/(a)roundsth šikovně se vyhýbat/vyhnout čemu tématu

skip: skip (over)sth přeskočit co část textu ap.

spread over: spread sth overrozložit co na dlouhé období ap.

switch: switch (over)to sth přejít, přeskočit na co něco jiného, změnit téma, práci ap.

talk over: talk sth overwith sb probrat, prodiskutovat, prohovořit co s kým

tick over: be ticking overudržovat/držet se v chodu, táhnout to/jet dál, fungovat bez velkých pokroků, ale stabilně

tide over: tide sb overpomoci překonat komu

topple: topple (over)svalit (se), (s)kácet (se), překotit (se)

turn over: turn sth over (in one's mind)přemítat nad čím, o čem, uvažovat, přemýšlet o čem

turn over to: turn sth over tosth změnit, přeměnit, převést co na co jinou funkci, užití

wash: wash over/throughsb zaplavit, zalít koho pocity ap.

win over: win sb overzískat si podporu, přesvědčit koho, naklonit si koho

work over: work sb overzřídit, dobít, zřezat koho

airwaves: say sth over/on the airwavesříci co ve vysílání/v rozhlase/v televizi/do éteru

bounce: bounce overpřeskočit odrazem

excess: ekon. excess of demand over supplypřevis poptávky nad nabídkou

fold: fold one's arms (over one's chest)založit si ruce na prsou

give over to, give up to: be given over/up to sthbýt vyhrazený na co/určený k čemu/věnovaný čemu

going-over: give sb/sth a going-over(důkladně) prohlédnout, zkontrolovat koho/co, projít co

grass over: grassed overzatravněný

knock: knock sth overpřevrhnout, převrátit co

lie: lie overbýt odložený záležitost na příště

mess: mess overtýrat, hrubě zacházet

over-excited: get over-excitedpříliš se rozvášnit

slobber: slobber over sthrozplývat se nad čím, slintat nad čím lačně ap.

tilt: tilt sth (over)překlopit (se), převrhnout (se) co

time: change over time(z)měnit se v průběhu času

voice-over: film. voice-overspostsynchron(y) dodatečné hlasy k filmu

wire: hovor. over the wirepo drátě, po telefonu, telefonem, telefonicky

world: all over the worldpo celém světě

bend: bend over backwardsmoci se přerazit horlivostí

come: přiblížit se ke komu/čemu na méně než kolikcome within sth of sb/sth

consequence: být málo důležitý/nedůležitýbe of little/no consequence

few: příliš málotoo few

hair's breadth: jen těsně se vyhnout/uniknout kdo/co komu/čemu, málem/téměř udělat co hl. co mohlo mít špatné důsledkycome within a hair's breadth of doing sth

minor: méně závažný trestný činminor offence

not: nemálo, hodněnot a few

of: více/méně jaký zintenzivněnímore/less of sth

offence: práv. žalovatelný/méně závažný trestný činpráv. indictable/minor offence

outnumber: čelit (početní) převaze/přesile, být méně početnýbe outnumbered

quite: pěkných pár, poměrně dost, nemáloquite a few

scarce: být málo čeho, nedostávat se čehobe scarce

short: nedosáhnout čeho, být/mít méně než co určité úrovněfall short of sth

summary: méně závažný přečin souzený bez porotypráv. summary offence

do: Vím o tom ještě méně než on.I know even less about it than he does.

learner: Rychle/Pomalu se učí., Je velmi/málo učenlivý.He is a fast/slow learner.

less: Měl bys jíst méně tuku.You should eat less fat.

little: Měl jsem málo peněz.I had little money.

many: Sledovaly to nejméně 4 miliony lidí.As many as 4 million people watched it.

mileage: Auto má málo najeto.The car has a low mileage.

touristy: jeden z méně turisty okupovaných ostrovůone of the less touristy islands

buck: za málo peněz hodně muzikya lot of bang for the buck

haste: Práce kvapná málo platná.Haste makes waste.

málo: příliš málotoo little, u počitatelných too few

méně: čím dál méněless and less, o počitatelných fewer and fewer

nic: (o) nic míňno less

propečený: středně/málo/hodně propečený masomedium (done)/medium rare/well done

žalostně: žalostně málo čehoprecious little/few of sth

kvalitní: méně kvalitnílower/of poorer quality, poorer

málem: Málem ztratil ...He came within an inch of losing ...

mít: Měli jsme málo peněz.We had little money.

nejméně: co nejméněas little as possible

peníze: Mám málo peněz.I have little money.

podělat se: Málem jsem se z toho podělal strachy.It scared the shit out of me.

rodit se: Rodí se méně dětí.Fewer children are born.

solit: Měl bys míň solit.You should use less salt.

stačit: Stačilo málo, a byl by vyhrál.He came within an ace of winning., He was close to winning.

umřít: Málem jsme umřeli smíchy.We almost died laughing.

významný: málo/velmi významnýof little/great import(ance)

kvapný: Práce kvapná málo platná.Haste makes waste., More haste, less speed.

puknout: málem puknout závistíbe green with envy

vyletět: málem vyletět z kůže rozčílenímhovor. throw a fit, fly into a rage, hovor. hit the roof, BrE do one's nut