Hlavní obsah

here [hɪə]

Příslovce

  1. tady, zde, tu na tomto místěover heretadyhleHere we are.Tak jsme tady. po příjezdu na určité místoGet out of here!Vypadni odsud!Here you are.Tady to máš., Prosím (tady je to). při předání ap.near heretady poblížfrom hereodsud z tohoto místa
  2. sem

Vyskytuje se v

go: Where do we go from here?Tak co teď?, Co budeme dělat? při řešení problému

look: look heretak podívej uvození důležité věty

over: over heretady(hle), zde tady někde

same: same herejá taky, nápodobně, já rovněž

stay: be here to staystát se součástí každodenního života

near: near heretady poblíž, nedaleko odsud

abundant: Fish is abundant here.Je zde hojnost ryb.

anybody: Is there anybody here?Je tady někdo?

be: I am still here.Ještě jsem tady.

be: There is a problem here.Je tu problém.

been: I have never been here.Nikdy jsem tu nebyl.

before: I have never been here before.Nikdy předtím jsem tady nebyl.

business: I'm here on business.Jsem tady služebně.

charge: Who is in charge here?Kdo to tady vede?, Kdo tomu tady šéfuje?

do: What are you doing here?Co tady děláš?

do: Does he work here? – No, he doesn't.Pracuje tady? – Nepracuje.

downhill: It's all downhill from here.A teď už to půjde samo.

face: I see many new faces here.Vidím zde mnoho nových tváří.

far: Is it far from here?Je to odsud daleko?

from: How far is it from here?Jak daleko je to odtud?

get: Get him here immediately.Okamžitě ho sežeň.

get out: Let's get out of here.Vypadneme odsud.

it: I like it here.Líbí se mi tady.

mind: Would you mind my smoking here?Nevadilo by Vám, kdybych tady kouřil?

mine: Gold is mined here.Těží se zde zlato.

missing: Something is missing here.Něco tady chybí.

no one: There's no one here of that name.Není tu nikdo toho jména.

one: One can't eat here.Tady se nedá jíst.

outta: Let's get outta here.Vypadneme odsud.

pending: He is here pending his request for asylum.Je tady na vyřízení své žádosti o azyl.

plentiful: Fish is plentiful here.Je tady spousta ryb.

right: Right here, right now.Právě tady, právě teď.

safe: You are safe here.Tady jste v bezpečí.

same: Nice to meet you. – Same here.Rád Vás poznávám. – Já vás taktéž.

see: I'm here to see Mr ...Jdu za panem... mám zde s ním schůzku

something: He is here, that's something.Je tady, alespoň že to.

still: Are you still here?Ty jsi ještě tady?

they: They are here.Jsou tady.

want: I want you to stay here.Chci, abys tady zůstal.

way: It is a short way from here.Je to odsud kousek.

what: I tell you what, let's stay here another day.Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.

will: You will not smoke here.Tady nebudeš kouřit.

nedaleko: nedaleko odtudnear here, not far from here

někde: někde tady(somewhere) around here, over here, hereabouts

tady: tady dole/uvnitř/nahoředown/in/up here

brát se: Kde se tady bereš?What are you doing here?, What brings you here?

být: Jsem tady.I am here.

být: Není tady.He isn't here.

daleko: Je to odsud daleko?Is it far from here?

dělat: Co (tady) děláš?What are you doing (here)?

dokud: Dokud jsem tu/tady budu já ...As long as I am here ...

dovolená: Jsme tady na dovolené.We are here on holiday.

horko: Je tady horko.It's hot in here.

chtít: Chci, abys zůstal tady.I want you to stay here.

chůze: Je to odsud pět minut chůze.It is five minutes' walk from here.

chybět: Něco tady chybí.Something is missing here.

jít: Jdu za panem... máme zde schůzku ap.I'm here to see Mr ..., I've come to see Mr ..., I've got an appointment with Mr ...

jít: O to tu nejde.That's not the point here.

již: Již tady nebydlí.She doesn't live here any more.

kde: Kde se tu bereš?How did you get here?

kdyby: Kdyby tak byl tady.If only he were here.

když: Když už jsi tu.Once you are here.

končit: Zde les končí.The forest ends here.

místo: Jsme na místě. u cíleHere we are.

mít: Tady máš/máte.při podávání Here you are!

někam: Dá se tady někam jít? za zábavouIs there any place to go here?

někdo: Je tady někdo?(Is there) anybody here?

nikdo: Tady nikoho nenajdeme.We won't find anybody here.

odtud: Jak daleko je to odtud?How far is it from here?

okamžik: Bude tu za okamžik.He will be here in a minute.

poblíž: Je tady poblíž lékárna?Is there a pharmacy near here?

podepsat se: Podepište se tady.Put your signature here.

policie: Je tady policie.The police are here.

poprvé: Jste tady poprvé?Is this your first time/stay here?, Are you here for the first time?

posledně: Posledně, když jsem tu byl ...Last time I was here ...

pracovně: Jsem zde pracovně.I'm here on business.

prvně: Jste tady prvně?Are you here for the first time?, Is this your first time here?

přisednout: Mohu si přisednout?May I join you?, Do you mind if I sit here?

přítomný: Není teď přítomen.He is not here at the moment.

přivádět: Co vás sem přivádí?What brings you here?

přivést: Okamžitě ho sem přiveď.Get him here immediately.

přivést: Co vás sem přivedlo?What brought you here?

řídit: Kdo to tu řídí?Who is in charge here?

sem: Dejte to sem někam.Put it over here.

sem: až semas far as here, this far, up to here, up to this point

scházet: Něco tady schází.Something is missing here.

soukromě: Jsem tu soukromě.I'm here on private business.

stavět: Vlak tady nestaví.The train doesn't stop/call here.

šéfovat: Kdo tomu tady šéfuje?Who is in charge here?

tady: Je tady někde?Is he around here?