Hlavní obsah

here [hɪə]

Příslovce

  1. zde, tady, tu na tomto místěfrom hereodsud z tohoto místaover heretadyhleHere we are.Tak jsme tady. po příjezdu na určité místoHere you are.Tady to máš., Prosím (tady je to). při předání ap.near heretady poblíž
  2. sem

Vyskytuje se v

here: Here we are.A ejhle., A najednou. před nečekaným sdělením

look: look heretak podívej uvození důležité věty

over: over heretady(hle), zde tady někde

same: same herejá taky, nápodobně, já rovněž

stay: be here to staystát se součástí každodenního života

near: near heretady poblíž, nedaleko odsud

abundant: Fish is abundant here.Je zde hojnost ryb.

anybody: Is there anybody here?Je tady někdo?

be: I am still here.Ještě jsem tady.

been: I have never been here.Nikdy jsem tu nebyl.

before: I have never been here before.Nikdy předtím jsem tady nebyl.

business: I'm here on business.Jsem tady služebně.

charge: Who is in charge here?Kdo to tady vede?, Kdo tomu tady šéfuje?

do: What are you doing here?Co tady děláš?

downhill: It's all downhill from here.A teď už to půjde samo.

face: I see many new faces here.Vidím zde mnoho nových tváří.

far: Is it far from here?Je to odsud daleko?

from: How far is it from here?Jak daleko je to odtud?

get: Get him here immediately.Okamžitě ho sežeň.

get out: Let's get out of here.Vypadneme odsud.

it: I like it here.Líbí se mi tady.

mind: Would you mind my smoking here?Nevadilo by Vám, kdybych tady kouřil?

mine: Gold is mined here.Těží se zde zlato.

missing: Something is missing here.Něco tady chybí.

no one: There's no one here of that name.Není tu nikdo toho jména.

one: One can't eat here.Tady se nedá jíst.

outta: Let's get outta here.Vypadneme odsud.

pending: He is here pending his request for asylum.Je tady na vyřízení své žádosti o azyl.

plentiful: Fish is plentiful here.Je tady spousta ryb.

right: Right here, right now.Právě tady, právě teď.

safe: You are safe here.Tady jste v bezpečí.

see: I'm here to see Mr ...Jdu za panem... mám zde s ním schůzku

something: He is here, that's something.Je tady, alespoň že to.

still: Are you still here?Ty jsi ještě tady?

they: They are here.Jsou tady.

want: I want you to stay here.Chci, abys tady zůstal.

way: It is a short way from here.Je to odsud kousek.

what: I tell you what, let's stay here another day.Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.

will: You will not smoke here.Tady nebudeš kouřit.

nedaleko: near here, not far from herenedaleko odtud

někde: (somewhere) around here, over here, hereabouts, hereaway(s)někde tady

tady: down/in/up heretady dole/uvnitř/nahoře

brát se: What are you doing here?, What brings you here?Kde se tady bereš?

být: I am here.Jsem tady.

daleko: Is it far from here?Je to odsud daleko?

dělat: What are you doing (here)?Co (tady) děláš?

dokud: As long as I am here ...Dokud jsem tu/tady budu já ...

dovolená: We are here on holiday.Jsme tady na dovolené.

horko: It's hot in here.Je tady horko.

chtít: I want you to stay here.Chci, abys zůstal tady.

chůze: It is five minutes' walk from here.Je to odsud pět minut chůze.

chybět: Something is missing here.Něco tady chybí.

jít: I'm here to see Mr ..., I've come to see Mr ..., I've got an appointment with Mr ...Jdu za panem... máme zde schůzku ap.

již: She doesn't live here any more.Již tady nebydlí.

kde: How did you get here?Kde se tu bereš?

kdyby: If only he were here.Kdyby tak byl tady.

když: Once you are here.Když už jsi tu.

končit: The forest ends here.Zde les končí.

místo: Here we are.Jsme na místě. u cíle

mít: při podávání Here you are!Tady máš/máte.

někam: Is there any place to go here?Dá se tady někam jít? za zábavou

někdo: (Is there) anybody here?Je tady někdo?

nikdo: We won't find anybody here.Tady nikoho nenajdeme.

odtud: How far is it from here?Jak daleko je to odtud?

okamžik: He will be here in a minute.Bude tu za okamžik.

poblíž: Is there a pharmacy near here?Je tady poblíž lékárna?

podepsat se: Put your signature here.Podepište se tady.

policie: The police are here.Je tady policie.

poprvé: Is this your first time/stay here?, Are you here for the first time?Jste tady poprvé?

posledně: Last time I was here ...Posledně, když jsem tu byl ...

pracovně: I'm here on business.Jsem zde pracovně.

prvně: Are you here for the first time?, Is this your first time here?Jste tady prvně?

přisednout: May I join you?, Do you mind if I sit here?Mohu si přisednout?

přítomný: He is not here at the moment.Není teď přítomen.

přivádět: What brings you here?, What's your business here?Co vás sem přivádí?

přivést: Get him here immediately.Okamžitě ho sem přiveď.

řídit: Who is in charge here?Kdo to tu řídí?

sem: Put it over here.Dejte to sem někam.

go: Where do we go from here?Tak co teď?, Co budeme dělat? při řešení problému

scházet: Something is missing here.Něco tady schází.

soukromě: I'm here on private business.Jsem tu soukromě.

stavět: The train doesn't stop/call here.Vlak tady nestaví.

šéfovat: Who is in charge here?Kdo tomu tady šéfuje?

tak: If only he was here.Kdyby tu tak byl.

tu: There is a certain problem here.Je tu jistý problém.

: I've been waiting here for an hour.Čekám tu už hodinu.

věčnost: I've been waiting here for ages.Čekám tady věčnost.

vedro: It is very hot (here).Je (tady) vedro.

ven: Get out (of here)!Ven! vypadni

vypadnout: Let's get (the hell) out of here!Vypadneme odsud!

vyznat se: I don't (my way around) know this place., I'm lost here.Nevyznám se tady.

za: He'll be here in a minute.Bude tu za chvíli.

zde: Here you are.Zde to je/máte.

zmizet: Let's get (to hell) out of here.Zmizíme odsud.

zrovna: He isn't here right now.Zrovna tu není.

že: I promised to stay here.Slíbil jsem, že zde zůstanu.

klapat: Something's wrong here.hovor. Něco tu neklape.

padat: I'm outta here!, I'm off!Já padám., Padám odsud! jdu pryč