Hlavní obsah

something [ˈsʌmθɪŋ]

Zájmeno

  1. něco neurčitéThere was something special about him.Bylo na něm něco zvláštního.
  2. vyjadřuje přibližnostShe is twenty something.Je jí něco přes dvacet.This is really something!To je skutečně něco!
  3. that's something aspoň, že to, (alespoň) něcoHe is here, that's something.Je tady, alespoň že to.
  4. something of sth dost, celkem co, slušný co
  5. there is something in sth na čem něco je myšlence, návrhu ap.

Vyskytuje se v

cat: look like something the cat dragged invypadat jako čuně

up: something is upněco se děje špatného, znepokojivého ap.

completely: It is something completely different.To je něco úplně jiného.

count: count for somethingněco znamenat, mít váhu

expensive: something less expensiveněco levnějšího

other: someone/something or otherkdosi/cosi

show: have something to show for itmít nějaký viditelný výsledek úsilí ap., mít se čím pochlubit prací ap.

sort: something of the sortněco na ten způsob, něco podobného

amiss: Something is amiss.Něco není v pořádku.

be: something that was to change the worldněco, co mělo změnit svět

do: Something should be done about it.Něco by se s tím mělo udělat.

keep: I knew she was keeping something from me.Věděl jsem, že přede mnou něco tají.

matter: Is something/anything the matter?Děje se něco?

mind: This put me in mind of something you said once.To mi připomnělo, co jsi jednou říkal.

missing: Something is missing here.Něco tady chybí.

need: I need you to do something for me.Potřebuji, abyste pro mě něco udělali.

on: I've got something on this Friday.Tento pátek (už) něco mám. plán, povinnosti ap.

show: Let me show you something.Něco vám ukážu.

jídlo: dát si něco k jídluhave something to eat

pití: něco k/na pitísomething to drink

síla: Tak to je síla!úžas That's (really) something!, pohoršení That's a bit too much!

drobnost: jen taková malá drobnost ode mnejust a little something from me

chybět: Něco tady chybí.Something is missing here.

koupit: Něco jsem ti koupil.I('ve) bought you something.

lézt: Něco na mě leze. nemocI'm coming down with something.

maličkost: taková maličkost ode mne pozornosta little something from me

mezi: Něco mezi tím.Something in between.

muset: Něco se mu muselo stát.Something must have happened to him.

najíst se: dát komu najístgive sb something to eat, nakrmit feed sb

napít se: dát komu napítgive sb something to drink

něco: něco jinéhosomething else

něco: Něco na tom je. myšlence, návrhu ap.There's something in/to it.

oko: Něco mi spadlo do oka.Something got in my eye.

pevně: Pevně se něčeho drž.Hold fast to something., Hold tight.

potřebovat: Potřebuji, abys pro mne něco udělal.I need you to do something for me.

požádat: Mohu vás o něco požádat?May I ask you for something?, Will you do me a favour?

přijít: Na něco přijdu.I'll think of something., I'll figure something out.

psaní: Máte něco na psaní?Do you have something to write with?

scházet: Něco tady schází.Something is missing here.

ti: To ti bylo něco!Oh man, that was something!

vidění: stát za viděníbe worth seeing, be something to see

vlézt: Něco mi do toho vlezlo.Something has come up.

vymyslet: Něco vymyslím.I'll think of something.

klapat: hovor. Něco tu neklape.Something's wrong here.