Hlavní obsah

something [ˈsʌmθɪŋ]

Zájmeno

  1. něco neurčitéThere was something special about him.Bylo na něm něco zvláštního.
  2. vyjadřuje přibližnostShe is twenty something.Je jí něco přes dvacet.This is really something!To je skutečně něco!
  3. that's something aspoň, že to, (alespoň) něcoHe is here, that's something.Je tady, alespoň že to.
  4. something of sth dost, celkem co, slušný co
  5. there is something in sth na čem něco je myšlence, návrhu ap.

Vyskytuje se v

something: that's somethingaspoň, že to, (alespoň) něco

up: something is upněco se děje špatného, znepokojivého ap.

completely: It is something completely different.To je něco úplně jiného.

count: count for somethingněco znamenat, mít váhu

expensive: something less expensiveněco levnějšího

other: someone/something or otherkdosi/cosi

show: have something to show for itmít nějaký viditelný výsledek úsilí ap., mít se čím pochlubit prací ap.

sort: something of the sortněco na ten způsob, něco podobného

amiss: Something is amiss.Něco není v pořádku.

be: something that was to change the worldněco, co mělo změnit svět

do: Something should be done about it.Něco by se s tím mělo udělat.

keep: I knew she was keeping something from me.Věděl jsem, že přede mnou něco tají.

mind: This put me in mind of something you said once.To mi připomnělo, co jsi jednou říkal.

missing: Something is missing here.Něco tady chybí.

need: I need you to do something for me.Potřebuji, abyste pro mě něco udělali.

on: I've got something on this Friday.Ten to pátek (už) něco mám. plán, povinnosti ap.

jídlo: have something to eatdát si něco k jídlu

pití: something to drinkněco k/na pití

síla: úžas That's (really) something!, pohoršení That's a bit too much!Tak to je síla!

drobnost: just a little something from mejen taková malá drobnost ode mne

chybět: Something is missing here.Něco tady chybí.

koupit: I('ve) bought you something.Něco jsem ti koupil.

lézt: I'm coming down with something.Něco na mě leze. nemoc

maličkost: a little something from metaková maličkost ode mne pozornost

mezi: Something in between.Něco mezi tím.

muset: Something must have happened to him.Něco se mu muselo stát.

najíst se: give sb something to eat, nakrmit feed sbdát komu najíst

napít se: give sb something to drinkdát komu napít

něco: something elseněco jiného

pevně: Hold fast to something., Hold tight.Pevně se něčeho drž.

potřebovat: I need you to do something for me.Potřebuji, abys pro mne něco udělal.

požádat: May I ask you for something?, Will you do me a favour?Mohu vás o něco požádat?

přijít: I'll think of something., I'll figure something out.Na něco přijdu.

scházet: Something is missing here.Něco tady schází.

ti: Oh man, that was something!To ti bylo něco!

vidění: be worth seeing, be something to seestát za vidění

vlézt: Something has come up.Něco mi do toho vlezlo.

vymyslet: I'll think of something.Něco vymyslím.

klapat: Something's wrong here.hovor. Něco tu neklape.

cat: look like something the cat dragged invypadat jako čuně