Hlavní obsah

need [niːd]

Sloveso

  1. sth potřebovat co bez toho to nejdeWhat do you need?Co potřebujete?I need you to do something for me.Potřebuji, abyste pro mě něco udělali.if neededpokud je třeba
  2. need not, needn't nemuset při udílení rad nebo podávání návrhů, nepotřebovatShe need not know I did it.Nemusí vědět, že jsem to udělal.You don't need to apologize.Nemusíš se omlouvat.You don't need to worry.Nemusíš se obávat.
  3. užívá se při povolování něčeho
  4. need not ještě nemuset být pravdivý vždy ap.Freedom need not mean independence.Svoboda ještě nemusí znamenat nezávislost.
  5. sb need not have done sth, sb didn't need to do sth kdo nemusel udělat co ale udělalWe needn't have spent so much money.Nemuseli jsme utratit tolik peněz.

Podstatné jméno

  1. potřeba pocitThe needs of customers ...Potřeby zákazníků ...
  2. need for sth potřeba čeho z nutnostiThere's no need for you to help me.Není (po)třeba, abys mi pomáhal.

Vyskytuje se v

need: need not, needn'tnemuset při udílení rad nebo podávání návrhů, nepotřebovat

case: in case of needv případě potřeby

physical: physical needstělesné potřeby

special needs: special needs facilitieszařízení pro postižené (osoby)

tailored: přen. tailored to sb's needsušitý komu na míru podle potřeb

tend: tend to the needs of sbzajišťovat potřeby koho

urgent: be in urgent need of sthnaléhavě potřebovat co

all: All you need to do ...Stačí jen ...

at: Do you need it at all?Potřebuješ to vůbec?

attend: attend to the needs of sbzajistit potřeby koho

everyone: Everyone needs some free time.Všichni potřebují nějaký volný čas.

get: They had to get aid to where it was most needed.Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.

haircut: You need a haircut.Potřebuješ ostříhat.

lift: I need a lift.Potřebuji svézt.

little: I need a little help.Potřebuji trošku pomoct.

should: Should you need help ...Kdybys náhodou potřeboval pomoc ...

someone: I need someone to help me.Potřebuji někoho, kdo mi pomůže.

dle: as necessary, je-li třeba if neededdle potřeby

muset: need not, not have to do sthnemuset

nutnost: in case of necessity/need/urgency, if necessaryv případě nutnosti

potřeba: feel an urgent need to do sthcítit naléhavou potřebu udělat co

případ: if needed, in case of needv případě potřeby

tělesný: physical needstělesné potřeby

třeba: if necessary, if need bebude-li třeba

základní: basic needs, basicszákladní potřeby

zapotřebí: if necessary/needed/need beje/bude-li zapotřebí

doktor: Call/We need a doctor.Zavolejte/Potřebujeme doktora.

chtít: The door needs oiling.Ty dveře chtějí namazat.

kdyby: Should you need...Kdybys (náhodou) potřeboval...

místo: We need more space/room.Potřebujeme více místa.

nemuset: You needn't worry.Nemusíte se obávat.

nutně: I need it badly.Nutně to potřebuju.

oddechnout si: I need a rest.Potřebuji si oddechnout.

odpočinout si: I need (to get) some rest.Potřebuju si trochu odpočinout.

odvoz: I need a ride/lift.Potřebuji odvoz.

poradit: I need a bit of advice.Potřebuji trochu poradit.

potřebovat: What do you need?, mohu pomoci What can I do for you?Co potřebujete?

scházet: I have all I need.Nic mi neschází.

stačit: You only have to read it., All you have/need to do is read it.Stačí si to přečíst.

svézt: I need a lift.Potřebuji svézt.

tolik: I have as much as I need.Mám tolik, kolik potřebuji.

umýt se: I need to wash myself.Musím se umýt.

uspokojit: satisfy sb's needs, cater for the needs of sbuspokojit čí potřeby

znepokojovat se: There's no need to be alarmed.Není třeba se znepokojovat.

ženský: need a woman's touchpotřebovat ženskou ruku domácnost

nouze: A friend in need is a friend indeed.V nouzi poznáš přítele.

přítel: A friend in need is a friend indeed.V nouzi poznáš přítele.

sůl: need sth very badlypotřebovat co jako sůl

introduction: sb/sth needs no introductionkoho/co není třeba představovat