Hlavní obsah

should [ʃʊd]

Sloveso

  1. při doporučeních nebo radáchměl(a) by(s), měl bych, měli by(chom) dle osobyYou should eat more.Měl(a) bys víc jíst.The committee has decided he should apologize.Komise rozhodla, že se má omluvit.
  2. should have vyjadřuje nesplněnou povinnost či závazek v minulostis min. příčestímYou should have come earlier.Měl jsi přijít dříve.
  3. vyjadřuje pravděpodobnostWe should have it finished by two.Do dvou bychom to měli mít hotové.
  4. should I používá se při žádání o radu, svolení či informacimám ...?What should I do?Co mám dělat?Should I turn the light on?Mám rozsvítit?
  5. form. vyjadřuje radu někomu ve větách typu být tebou
  6. používá se v podmínkových větách vyjadřujících pravděpodobnostform.kdyby (náhodou) se něco mělo státShould you need help ...Kdybys náhodou potřeboval pomoc ...If you should change your mind ...Kdyby sis to náhodou rozmyslel ...He indicated that I should do the same.Naznačil, že mám udělat totéž.

Vyskytuje se v

better: (should) know better (than)už vědět, že co není správné

all right: You should help her. – All right.Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.

ashamed: You should be ashamed of yourself.Měl by ses stydět.

behave: You should behave yourself.Měl by ses chovat slušně.

by: You should get it by Monday.Do pondělka bys to měl dostat.

cut back: You should cut back on sugar.Měl bys omezit cukry.

do: Something should be done about it.Něco by se s tím mělo udělat.

familiarity: You should not address her with such familiarity.Neměl bys ji oslovovat tak důvěrně.

have: He should have his hair cut.Měl by se dát ostříhat.

less: You should eat less fat.Měl bys jíst méně tuku.

meet: Where shall we meet?Kde si dáme sraz?

play: Shall I play the CD for you?Mám ti to CD pustit?

read out: Shall I read it out for you?Mám vám to přečíst nahlas?

roll: We should get rolling.Měli bysme jet., přen. Měli bysme začít.

service: The car should be serviced regularly.Auto by mělo mít pravidelný servis.

shall: Shall I open the window?Mám otevřít okno?

shall: Where shall I go?Kam mám jít?

shall: I shall return.Já se vrátím.

shall: as we shall seejak (ještě) uvidíme

shall: He shall not make his speech.On nebude mít ten projev., On nesmí mít ten projev.

by: Měl bys(te) ... doporučeníYou should ...

být: Měl bys být opatrný.You should be careful.

dokdy: Dokdy to má být odevzdáno?By when should it be submitted?

chvíle: Měla by se každou chvíli vrátit.She should be back any minute (now).

kdyby: Kdybys (náhodou) potřeboval...Should you need...

mít: Mám to udělat?Shall/Should I do it?

mít: Co mám dělat?What should I do?, What am I (supposed) to do?

mít: Měl bys(te) jít k lékaři.You should see a doctor.

mít: Měli bychom počkat.We should wait.

mít: Měl jsi to čekat!You should've expected that!

náhodou: Kdyby sis to náhodou rozmyslel, ...Should you change your mind ...

ne: Tak jdeme, ne?Let's go, shall we?

nutno: Nutno podotknout, že...It should be noted that..., It must be said that...

položit: Kam to mám položit?Where shall I put it?

postavit: Kam to mám postavit?Where shall I put it?

pozdě: Je pozdě. Měli bychom jít.It's late. We should go.

prosit: To bych prosil!je to tak I should think/hope so!, Jistě Sure!

přinést: Mám vám přinést ...?Shall I bring you ...?

solit: Měl bys míň solit.You should use less salt.

sraz: Kdy si dáme sraz?When shall we meet?

tolerantní: Měl by být tolerantnější.He should be more tolerant.

třeba: Mám to otevřít? – Třeba.Shall I open it? – I don't mind if you do.

učit se: Měl by ses víc učit.You should study harder.

: Už bys měl jít.You should go now.

vyležet: Měl bys to vyležet.You should stay in bed until you're well.

vyměnit: (Ne)vyměníme si místa?Shall we swap seats?

vysadit: Kde vás mám vysadit?Where shall I drop you off?

vyspat se: Měl by ses trošku vyspat.You should get some sleep.

vyznít: Nemělo by to vyznít tak, že ...It shouldn't give the impression that ...

vzít si: Co si mám vzít na sebe?What shall I wear?

zabalit: Mám vám to zabalit?Shall I wrap it up for you?

začít: Čím začneme?What shall we start with?

zkusit: Měli bychom to zkusit.We should give it a try.

zamést: Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.People who live in glass houses should not throw stones.