Hlavní obsah

should [ʃʊd]

Sloveso

  1. při doporučeních nebo radáchměl(a) by(s), měl bych, měli by(chom) dle osobyYou should eat more.Měl(a) bys víc jíst.The committee has decided he should apologize.Komise rozhodla, že se má omluvit.
  2. should have vyjadřuje nesplněnou povinnost či závazek v minulostis min. příčestímYou should have come earlier.Měl jsi přijít dříve.
  3. vyjadřuje pravděpodobnostWe should have it finished by two.Do dvou bychom to měli mít hotové.
  4. should I používá se při žádání o radu, svolení či informacimám ...?What should I do?Co mám dělat?Should I turn the light on?Mám rozsvítit?
  5. form. vyjadřuje radu někomu ve větách typu být tebou
  6. používá se v podmínkových větách vyjadřujících pravděpodobnostform.kdyby (náhodou) se něco mělo státShould you need help ...Kdybys náhodou potřeboval pomoc ...If you should change your mind ...Kdyby sis to náhodou rozmyslel ...He indicated that I should do the same.Naznačil, že mám udělat totéž.

Vyskytuje se v

should: should havevyjadřuje nesplněnou povinnost či závazek v minulosti

all right: You should help her. – All right.Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.

ashamed: You should be ashamed of yourself.Měl by ses stydět.

behave: You should behave yourself.Měl by ses chovat slušně.

by: You should get it by Monday.Do pondělka bys to měl dostat.

cut back: You should cut back on sugar.Měl bys omezit cukry.

do: Something should be done about it.Něco by se s tím mělo udělat.

familiarity: You should not address her with such familiarity.Neměl bys ji oslovovat tak důvěrně.

have: He should have his hair cut.Měl by se dát ostříhat.

less: You should eat less fat.Měl bys jíst méně tuku.

meet: Where shall we meet?Kde si dáme sraz?

play: Shall I play the CD for you?Mám ti to CD pustit?

read out: Shall I read it out for you?Mám vám to přečíst nahlas?

roll: We should get rolling.Měli bysme jet., přen. Měli bysme začít.

service: The car should be serviced regularly.Auto by mělo mít pravidelný servis.

shall: Shall I open the window?Mám otevřít okno?

být: You should be careful.Měl bys být opatrný.

dokdy: By when should it be submitted?Dokdy to má být odevzdáno?

chvíle: She should be back any minute (now).Měla by se každou chvíli vrátit.

kdyby: Should you need...Kdybys (náhodou) potřeboval...

mít: Shall/Should I do it?Mám to udělat?

náhodou: Should you change your mind ...Kdyby sis to náhodou rozmyslel, ...

ne: Let's go, shall we?Tak jdeme, ne?

nutno: It should be noted that..., It must be said that...Nutno podotknout, že...

položit: Where shall I put it?Kam to mám položit?

postavit: Where shall I put it?Kam to mám postavit?

pozdě: It's late. We should go.Je pozdě. Měli bychom jít.

prosit: je to tak I should think/hope so!, Jistě Sure!To bych prosil!

přinést: Shall I bring you ...?Mám vám přinést ...?

solit: You should use less salt.Měl bys míň solit.

sraz: When shall we meet?Kdy si dáme sraz?

tolerantní: He should be more tolerant.Měl by být tolerantnější.

třeba: Shall I open it? – I don't mind if you do.Mám to otevřít? – Třeba.

učit se: You should study harder.Měl by ses víc učit.

: You should go now.Už bys měl jít.

vyležet: You should stay in bed until you're well.Měl bys to vyležet.

vyměnit: Shall we swap seats?(Ne)vyměníme si místa?

vysadit: Where shall I drop you off?Kde vás mám vysadit?

vyspat se: You should get some sleep.Měl by ses trošku vyspat.

vyznít: It shouldn't give the impression that ...Nemělo by to vyznít tak, že ...

vzít si: What shall I wear?Co si mám vzít na sebe?

zabalit: Shall I wrap it up for you?Mám vám to zabalit?

začít: What shall we start with?Čím začneme?

zkusit: We should give it a try.Měli bychom to zkusit.

zamést: People who live in glass houses should not throw stones.Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.

better: (should) know better (than)už vědět, že co není správné