Hlavní obsah

meet [miːt]

Slovesopt&pp met

 1. sb potkat (se) koho/s kým náhodouI have never met him.Nikdy jsem se s ním nesetkal.I'd like you to meet my wife ...Rád bych vám představil svoji ženu...
 2. meet up with sb potkat koho, potkat se s kým náhodou
 3. sb setkat se, sejít se, dát si schůzku s kýmWhere shall we meet?Kde si dáme sraz?Meet me at the station at eight.Sejdeme se na nádraží v osm.
 4. sb seznámit se s kýmCome and meet ...Seznamte se s ...It was nice meeting you.Těšilo mě., Rád jsem vás poznal.
 5. Pleased to meet you. Těší mě(, že Vás poznávám).
 6. meet sb off sth přijít naproti komu kam, čekat na koho kde při příjezdugo to meet sbjít naproti komu
 7. meet with sb AmEsejít se, setkat se s kým
 8. meet with sth setkat se s čím reakcí ap.
 9. sth vyhovět čemu, splňovat, uspokojit co podmínky, požadavky ap.meet the demanduspokojit poptávku
 10. sth zvládnout problém ap., vypořádat se, poradit si s čím problémem ap.meet the deadlinezvládnout to v termínu, stihnout termín
 11. (po)krýt, (u)hradit výdaje ap.
 12. setkávat se, dotýkat se dvě části, země ap.
 13. utkat se, střetnout se se soupeřem, nepřítelem ap.

Vyskytuje se v

halfway: meet sb halfwaypřistoupit na kompromis s kým, vyjít komu vstříc při jednání ap.

match: meet one's matchnarazit na sobě rovného (soupeře)

meet: meet upwith sb potkat koho, potkat se s kým náhodou

pleased: Pleased to meet you.Těší mě (že vás poznávám).

come: Come and meet ...Seznam(te) se s ...

conspiratorial: conspiratorial meetingkonspirativní schůzka

deadline: meet the deadlinedodržet/stihnout termín

demand: meet the demanduspokojit poptávku

doom: meet one's doomnajít svůj osud, dojít konce

emergency: emergency meetingmimořádné zasedání

extend: The meeting extended into the evening.Schůze se protáhla do večera.

face: face-to-face meetingosobní kontakt

faculty: faculty meetingschůze pedagogického sboru, pedagogická porada fakulty

liability: meet one's liabilitiesdostát svým závazkům

meeting: hold a meetinguspořádat poradu

ministerial: ministerial meetingschůzka ministrů, ministerská schůzka

nice: Nice to meet you.Těší mě., Rád vás poznávám.

obligation: meet one's obligationsdostát svým závazkům

picnic: AusE picnic race (meeting)= závody v přírodě spojené s další společenskou zábavou

shareholder: shareholders' meetingvalná hromada akcionářů

arrange: arrange a meetingdomluvit si schůzku

fated: They were fated to meet.Bylo jim předurčeno setkat se.

for: The meeting was scheduled for 7:00.Porada byla plánována na 7:00.

hold: They will hold a meeting.Uspořádají schůzi.

pleasure: It is a pleasure to meet you.Rád Vás poznávám. při seznamování

requirement: meet/fulfil the requirementssplnit/splňovat požadavky

same: Nice to meet you. – Same here.Rád Vás poznávám. – Já vás taktéž.

dát: arrange to meet sbdát si schůzku s kým

dodržet: meet the deadlinedodržet termín dokončení ap.

jít: go to meet sbjít naproti komu

naproti: go to meet sb (halfway)jít naproti komu

odpovídat: meet the requirementsodpovídat požadavkům

podmínka: meet the conditions/requirementssplňovat/splnit podmínky

poptávka: meet the demanduspokojit poptávku

porada: hold a meetinguspořádat poradu

povinnost: fulfil one's duty, závazek meet one's obligation, přen. pay one's dutiessplnit svoji povinnost

poznat: meetpoznat se dva lidé

požadavek: meet the requirementsodpovídat požadavkům, splňovat požadavky

schůze: at the meetingna schůzi

termín: meet the deadlinedodržet termín, stihnout to v termínu

těšit: Pleased/Nice to meet you., form. How do you do.Těší mě. při seznamování

uzavřený: closed meetinguzavřená schůzka jednání

valný: general meeting (of shareholders)ekon. valná hromada (akcionářů)

věčnost: pass away, meet one's Maker, cross the Great Divide, depart to Gododejít na věčnost

vrcholný: summit (meeting)vrcholná schůzka

vstříc: směrem go towards sb, naproti go to meet sb (halfway)jít komu vstříc

vycházet: make both ends meetvycházet s příjmem

vyjít: be forthcoming, be willing to help, vyhovět accommodate, oblige sb, comply with sb's wishes, jít naproti meet sb halfwaypřen. vyjít komu vstříc snažit se vyhovět

zasedací: rady ap. boardroom, meeting room, konferenční conference roomzasedací místnost

během: We will meet at lunchtime.Sejdeme se během oběda.

cíl: achieve a goal, meet/achieve the targetdosáhnout cíle

dohodnout: arrange a meeting, make an appointment with sb, arrange to meet sbdohodnout si schůzku s kým

dojednat: arrange a meeting, make an appointmentdojednat si schůzku

krýt: cover/meet the costs/expenseskrýt náklady/výdaje

málo: We rarely meet.Vídáme se málo.

narazit: meet with opposition/vojenský ap. resistancenarazit na odpor

potkat (se): meet sb by chance, run into sb, come across sbnáhodou potkat koho

poznávat: Pleased/Nice/It is a pleasure to meet you.Rád vás poznávám.

proběhnout: The meeting took place yesterday.Setkání proběhlo včera.

rád: Pleased/Nice to meet you.Rád vás poznávám.

roh: meet sb at the cornersejít se s kým na rohu

s, se: meet (with) sbsetkat se s kým

sejít se: We'll meet at the station.Sejdeme se na nádraží.

setkání: chance meetingnáhodné setkání

setkat se: Have we met before?Už jsme se (někdy) setkali?

seznámit se: Come and meet ...Seznamte se s ...

splnit: fulfil/meet the obligations, hl. finanční meet the liabilitiessplnit závazky

sraz: When shall we meet?Kdy si dáme sraz?

toužit: He was longing to meet her.Toužil po setkání s ní.

účastnit se: He attended the meeting.Účastnil se setkání.

end: make (both) ends meet(sotva) vycházet s penězi, stěží vyžít

veřejný: public meetingveřejné setkání

vyhovět: meet the EU requirementsvyhovět požadavkům Evropské unie

závazek: meet one's obligations/liabilities to sb(s)plnit závazky ke komu

znát se: Do you know each other?, Have you met before?Znáte se?

potěšení: It was a pleasure., My pleasure., při seznamování též It was nice meeting you.Bylo mi potěšením.