Hlavní obsah

end [end]

Podstatné jméno

 1. of sth konec, závěr čeho knihy, roku ap.end matterdodatky v knizeekon. closed-end funduzavřený fondekon. closed-end investment companyuzavřená investiční společnost
 2. to/of sth ukončení, zastavení čeho
 3. hovor.část, díl čeho úkolu, práce ap.
 4. účel, cíl, záměr činnosti ap.
 5. sport.strana hřištěchange endsvyměnit si strany

Fráze

 1. come to an end skončit válka ap.
 2. hovor.at the end of the day nakonec po zvážení všeho
 3. go off the deep end pominout se, zcvoknout se
 4. be thrown in at the deep end spadnout do toho rovnýma nohama začít dělat bez předchozí přípravy
 5. in the end nakonec, jako konečné rozhodnutí
 6. an end in itself samoúčel(ná činnost)
 7. make (both) ends meet (sotva) vycházet s penězi, stěží vyžít
 8. no end of sth hovor. hodně, spousty, mnoho čeho utrpení ap.
 9. put an end to sth ukončit, zastavit co válku, násilí ap., učinit přítrž čemu

Vyskytuje se v

above: (and) above(a) víc, (a) výš než daná hodnota

ache: aches and painsdrobné potíže, bolístky tělesné

again: again and againznovu a znovu, zas a znova, opakovaně

all: sth and allco taky, stejně tak, jakbysmet zdůraznění překvapivého ap.

arm: cost an arm and a legstát balík, být pořádně drahý, přijít pěkně draho

back: back and forthtam a zpět/zpátky, sem a tam pohybovat se ap.

backwards: backwards and forwardstam a zpátky, sem a tam pohybovat se

barrel: lock, stock and barrelse vším všudy, sakumprásk, úplně všechno

beck: be at sb's beck and call(muset) být k dispozici komu

bed: sb has made their bed, and now they must lie in itjak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky sní

between: between you and me(jen tak) mezi námi

bird: be told about the birds and beesbýt zpraven o tom, jak chodí děti na svět, mít sexuální výchovu

bit: bits and piecesvšechno možné, kde co, nejrůznější věci

bitter: to the bitter endaž do samého konce i se všemi nepříjemnými následky

black and white: in black and whitečerné na bílém

bob: and Bob's your uncle!A hotovo!, A je to (v pohodě)!

body: body and soultělem i duší

both: both ... andjak ... tak, nejen ... ale také, ... i

bread and butter: bread-and-butter(zcela) základní/zásadní

breadth: (across) the length and breadth of sthkřížem krážem, široko daleko, po celé ploše čeho

breed: be born and bred swhnarodit se a vyrůst kde

butt: butt (end)pažba zbraně, tlustší konec, širší strana nástroje ap.

cake: want to have one's cake and eat itchtít, aby se vlk nažral a koza zůstala celá

candle: burn the candle at both endspracovat od (ne)vidím do nevidím nemít dost odpočinku

chalk: as chalk and cheesejako nebe a dudy, jako den a noc zcela rozdílný

chapter: give sb chapter and verse on sthdopodrobna popsat komu co, podat přesný popis, doslovně citovat

chop: chop and changeměnit stále názory, být velmi nestálý, být samý zvrat

Co.: and co.a spol. o skupině lidí, kolem vůdčí osoby ap.

company: and companya spol.

comparison: there is no comparison between sth and sthco je nesrovnatelné s čím daleko lepší ap.

cut: cut and driedjasný, zřejmý

day: in this day and agev dnešní době

dead: dead and buriedpasé myšlenka, plán ap.

each: each and everyúplně každý, všichni do jednoho

end: come to an endskončit válka ap.

every: every now and then, every once in a whileobčas, tu a tam, příležitostně

everything: and everythinga tak dále, a vůbec všechno ve výčtu

far: far and awayzdaleka, jasně, nepochybně nejlepší ap.

fast: play fast and loosechovat se nezodpovědně

fetch: fetch and carrydělat poskoka, posluhovat jednoduchou činností, for sb obskakovat koho

few: few and far betweenvzácný, řídký výskytem

flesh: flesh and bloodčlověk z masa a kostí

fun: fun and gamesdovádění nezodpovědné

give: give and takevzájemné ústupky, hledání kompromisu, něco za něco

hair: make sb's hair stand on endnahánět hrůzu komu až vlasy vstávají hrůzou

hale: hale (and hearty)zdravý, zdravím kypící, čilý o starém člověku

half: sth and a halfco jako hrom velký, náročný ap.

hammer: go at sth hammer and tongsdělat co s vervou, pořádně se do čeho obout

hand: bound hand and footse spoutanýma rukama i nohama

high: leave sb high and drynechat koho na holičkách v beznadějné situaci

high and mighty: the high and mightyspolečenská smetánka namyšlená ap., přen. panstvo

home: be home and drybýt za vodou, mít co v kapse být jasně v čele

hot: blow hot and coldměnit stále názor/postoj hl. do extrémů

hue: hue and crypovyk, pokřik hlasité protesty

lady: ladies and gentlemendámy a pánové

large: by and largev podstatě, celkově (vzato)

less: less and lessstále/čím dál (tím) méně

like: and the likea tak podobně

live: live and breathe sthvěnovat se tělem i duší čemu, žít jen pro co

lo: lo (and behold)hle!, kupodivu!, světe div se! též iron. o nepřekvapivém

loose end: be at a loose endnemít nic na práci, nevědět, co s časem

matter: That's the end of the matter.A tím je věc uzavřena., A tím to hasne.

more: more and morevíc a víc, čím dál více, stále víc

near: one's nearest and dearestčí nejbližší rodina a přátelé, blízcí a milí

neck: be neck and neckbýt vyrovnaný/na tom stejně se stejnou šancí zvítězit

night: day and night, night and dayve dne v noci

now: now and then, (every) now and againobčas, čas od času, tu a tam

null: null and voidneplatný, neúčinný, anulovaný

off: off and on, on and offtu a tam, sem tam, nepravidelně něco dělat

on: on and onpořád dál, dál a dál pokračovat ap.

once: once (and) for alljednou provždy

one: in ones and twospostupně

over: over and above(navíc) přes, nad co obvyklé množství ap., nad rámec/rozsah čeho

pick: pick and choosevybírat (si) vybíravě

pro: pros and consklady a zápory, (důvody) pro a proti

purely: purely and simplyprostě a jednoduše

purpose: for all practical purposes, to all intents and purposesprakticky vzato, v podstatě, z praktického hlediska

ragtag: ragtag (and bobtail)lůza, plebs, chátra

rest: and the resta tak dále, a vše co k tomu patří

about: be out and aboutbýt zase na nohou, už zase chodit ven po nemoci, omezení ap.

atletika: track and field (events), BrE též athleticssport. lehká atletika

balné: postage and packing (included)poštovné a balné (v ceně)

blížit se: draw to a close/an endblížit se ke konci

brnění: have pins and needles in sthmít brnění v čem

byt: board and lodgingbyt a strava

celkem: on the whole, all in all, by and large, in sum, all things considered, generally speakingcelkem vzato

celní: kancelář ap. customs (office), orgán BrE Customs (and Excise), AmE Customs Servicecelní úřad

cenný: securities, akciové stocks (and shares)ekon. cenné papíry

co: more and more, increasinglyčím dál více

čára: broken/dashed/dotted/dash-and-dot linepřerušovaná/čárkovaná/tečkovaná/čerchovaná čára

čas: from time to time, at times, now and thenčas od času

čestný: Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!Čestné slovo!

čípek: retinal rods and conestyčinky a čípky

dál: and so on, etceteraa tak dále

další: and othersa další ve výčtu

dáma: ladies and gentlemendámy a pánové

den: day in and day out, day after dayden co den

dezolátní: in dilapidated condition(s), ramshackle, run-down, gone to rack and ruinv dezolátním stavu

dno: společensky ap. be down and out, i duševně ap. dragged downbýt (úplně) na dně

do: (up) to the endaž do konce

docházkový: time and attendance (system)docházkový systém

dokola: round and round, over and over againstále dokola

hodina: an hour and a halfhodina a půl

hůř: worse and worsečím dál hůře

hutní: iron and steel industryhutní průmysl

chléb: bread and butterchléb s máslem

chýlit se: be drawing to a close/an end, be almost overchýlit se k závěru/ke konci

jediný: a single one, jedinečný one and onlyjeden jediný

jednak: for one thing - (and) for another, částečně partly - partly, na jedné a druhé straně on the one hand - (and) on the other (hand)jednak - (a) jednak za prvé - za druhé

jednoduše: purely and simply because ...prostě a jednoduše proto, že ...

klad: the pluses and minuses, silné a slabé stránky strengths and weaknesses of sthklady a zápory čeho

kolej: dead end, deadlockpřen. slepá kolej v jednání, vývoji ap.

běžet: Go (and) get help!Běž pro pomoc!

blikat: He was flicking a flashlight on and off.Blikal baterkou.

být: 3 and 2 are/is/makes/equals 53 a 2 je 5

dobrota: Be so kind and fetch me ...Buď té dobroty a přines mi...

dojít: Go and get a doctor!Dojdi pro lékaře!

džin: gin and tonicdžin s tonikem

horší: be worse and worse/going from bad to worsebýt čím dál (tím) horší

i: both men and womenmuži i ženy

jádro: heart of the matter, sum and substancejádro věci

jako: (both) poor and richchudí jako bohatí

jiný: and others... a jiní

jít: Go and get him.Jdi pro něj.

a: (And) that's it!, to bychom měli So that's that!, hotovo Done!, je to snadné And bob's your uncle.A je to!

černý: in black and whitečerné na bílém

čert: damn and blast sb/sthk čertu s kým/čím

hasnout: That's the end of the matter., That's it.Tím to hasne.

holičky: leave sb in the lurch/high and dry, let sb down, AmE,hovor. leave sb twist in the wind, hang sb out to drynechat koho na holičkách

hrbit: poklonkovat bow and scrape, demean osf, humble osfhrbit hřbet

jehla: be on pins and needlesbýt jako na jehlách

kam: nevědět co dělat not know which way to turn/what to do, be at one's wits' end, být ztracen be lostnevědět kudy kam

každý: in all weathers, (in) fair (weather) and foulza každého počasí za všech okolností

abet: práv. aiding and abetting sbnapomáhání trestnému činu komu, spolupachatelství

account: profit and loss accountvýkaz zisků a ztrát

aft: aft endzáďová část

ancient: ancient Greece and Romeantické Řecko a Řím

asset: assets and liabilitiesaktiva a pasiva

athlete: AmE track (and field) athlete(lehký) atlet

bacon: bacon and eggsvejce se slaninou

banger: gastr. bangers and mashopečené párky s bramborovou kaší