Hlavní obsah

about [əˈbaʊt]

Předložka

  1. o kom/čem, ohledně koho/čeho mluvit ap., na koho/co stěžovat siHe told me about it.Řekl mi o tom.And what/how about ... ?A co takhle ... ? návrh ap.
  2. kvůli čemu, pokud jde o coI'm sorry about it.Je mi to líto., Mrzí mě to.
  3. s čím udělat ap.

Vyskytuje se v

bash about: bash sth aboutmlátit s čím, otloukat co, hrubě zacházet s čím

bird: be told about the birds and beesbýt zpraven o tom, jak chodí děti na svět, mít sexuální výchovu

boss: boss sb (around)/(about)sb sekýrovat, komandovat koho

bugger about, bugger around: bugger sb aboutdělat problémy komu, vydrbávat s kým

bush: beat about the bushchodit okolo horké kaše

buzz: buzz around/aboutpobíhat (kolem), poletovat/motat se/ochomýtat se (okolo) zaneprázdněně

caper: caper (about)křepčit, poskakovat radostí, vzrušením

faff about, faff around: be faffing aboutchodit od ničeho k ničemu, poflakovat se

ferret: ferret about/aroundfor sth BrE hovor. slídit, čmuchat, pídit se po čem

fidget: fidget (around)/(about)vrtět se(bou), být neklidný/nervózní/netrpělivý, chovat se neklidně

fly: fly (about)vlát, poletovat vlasy ve větru ap.

gad: gad (about)toulat se, chodit/vyrážet za zábavou

hedge about, hedge around: be hedged aboutwith sth být omezen čím předpisy, podmínkami ap.

how: how about/would you likea co takhle ... nabídka, návrh

jiggle: jiggle about/aroundpohupovat se, poskakovat rytmicky ap.

just: just aboutprakticky, v podstatě

knock around: knock sb around/about(z)tlouci, (z)mlátit, (z)bít koho

laze: laze (about)/aroundlenošit, lebedit si, odpočívat

mess around: be messing aboutwith sth vrtat se, hrabat se, šťourat se v čem s negativními dopady

moon: moon (a)round/aboutbloumat, chodit jako tělo bez duše nečinně

noise: noise sth abroad/aboutrozhlásit/rozhlašovat co pověsti, drby, zprávy

prance: prance (around)/(about)natřásat se, promen(ád)ovat se

pull about, pull around: pull sb aboutmávat, zametat, cloumat s kým hrubě zacházet

scrabble: scrabble (around)/aboutfor sth šmátrat, šátrat po čem, tápavě hledat nohou, rukou

talk: Talk about ...!Tomu říkám ...! typický příklad

thrash: thrash aboutmlátit sebou

time: (it is) about timeuž je na čase, to je dost

twice: think twice about sthrozmyslet si, ještě jednou promyslet co

up: be up and aboutbýt zase v pořádku po nemoci

what: what abouta co takhle uvádí návrh

wild: be wild about sb/sthbýt blázen do koho/čeho, šílet po kom/čem, být fascinován kým/čím

business: go about one's businessjít si po své práci

jump: jump abouthopsat, poskakovat

lay about: lay about osfohánět se zbraní

potty: be potty about/on sthbýt blázen do čeho

rest: And what about the rest of them?A co ti ostatní?

splash: splash about in watercachtat se ve vodě

turn: turn aboutotočit se, udělat čelem vzad

wiggle: wiggle sth aboutkroutit, pohybovat, kroutit čím

ado: much ado about nothingmnoho povyku pro nic

all: He knows all about them.Ví o nich všechno.

apprehensive: be apprehensive about one's futuremít obavy z budoucnosti

bitch: They bitched about the service.Nadávali na obsluhu.

bothered: I was bothered about the problem.Ten problém mě trápil/štval.

care: He doesn't care about it.Je mu to jedno., Nezáleží mu na tom.

come about: How did it come about?Jak k tomu došlo?, Jak se to přihodilo?

concern: They expressed concern about ...Vyjádřili obavy ohledně ...

deal: I know a good deal about it.Hodně o tom vím.

do: Something should be done about it.Něco by se s tím mělo udělat.

dream: I dreamt about you.Zdálo se mi o tobě.

feel: How do you feel about abortion?Co si myslíš o potratu?

forget: Forget about her.Zapomeň na ni.

fuck: I don't give a fuck (about it).Je mi to u prdele., Na to úplně seru.

fussed: I'm not fussed about it.To mě neštve., To je mi fuk.

her: I told her about it.Řekl jsem jí o tom.

herself: She herself was not happy about it.Ona sama tím nebyla nijak nadšená.

make: We are making a film about war.Natáčíme film o válce.

ought: I ought to have told him about it.Měl jsem mu o tom říct.

point: There is no point in talking about it.Nemá smysl o tom mluvit.

serious: Are you serious (about it)?Myslíš to vážně?

something: There was something special about him.Bylo na něm něco zvláštního.

sorry: Sorry about that!To mě mrzí!

this: The wound was about this big.Rána byla asi takhle velká.

vibe: I have bad vibes about him.Mám z něho špatný pocit., Nepůsobí na mě dobře.

vocal: They are very vocal about it.Dávají to velmi hlasitě najevo.

worry: Don't worry about it.Nedělej(te) si s tím starosti.

beat: beat about the bushchodit kolem horké kaše

houby: diddle (around), muck about, slang. piss aroundhouby dělat

marnit: waste one's time, hloupostmi fiddle about, AmE, hovor. spin one's wheelsmarnit čas

oni, ony, ona: about/from themo/od nich

pochyba: have doubt(s) about sth, be in doubtsbýt na pochybách o čem

skopičina: fool/horse about/around, play pranks/silly tricksdělat skopičiny

spor: no doubt (about that), indisputablybeze sporu

stříkat: splash about/aroundstříkat kolem sebe

světoborný: hovor. no great shakes, nothing to write home aboutnic světoborného

volovina: fool around, goof aboutdělat voloviny

vzad: about face/BrE turnčelem vzad

zvláštní: nothing special, hovor. nothing (much) to write home aboutnic zvláštního co by stálo za zmínku

bez, beze: No doubt about that.To je bez debaty.

být: I don't care/give a damn about it.Je mi to jedno/fuk.

co: And what about you?A co vy?

dělat: Take it easy., Don't worry (about it).Nedělej si (s tím) starosti.

dozvědět se: He found out (about it).Dozvěděl se to.

hádat: I would guess her age at about 40.Hádal bych jí tak 40.

hodina: It's about an hour's walk.Je to asi hodina chůze.

hovořit: What did you speak about?O čem jste hovořili?

chuť: Would you fancy/How about going...?Nemáš chuť jít...?

about: be about tochystat se, hodlat udělat co

jednat se: What is it (about)?, What is the matter?O co se jedná? co mi chcete

jedno: I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., při výběru ap. I'm indifferent.Je mi to jedno.

jít: What is it (about)?, What is the matter?, What's (all) this about?O co jde?

lhostejný: He didn't care about it at all.Bylo mu to úplně lhostejné.

líto: I am sorry about it.Je mi to líto.

mlít: What are you talking about?Co to meleš?

mluvit: What are you talking about?O čem to mluvíš?

moc: I care about her a lot.Moc mi na ní záleží.

na: Forget (about) it.Zapomeň na to.

načase: It's about time to ...Je pomalu načase, aby ...

nadělat: Don't fuss over/about it., Don't sweat it.Ty s tím naděláš! neřeš to

napadnout: Don't even think about it!, Don't you dare!Ať tě to ani nenapadne!

nás: Inform us about it.Informujte nás o tom.

o: What are you thinking of/about?O čem přemýšlíš?

odchod: He's about to leave.Je na odchodu. chystá se odejít

okolo: about twenty thousandokolo dvaceti tisíc

on: And what about him?A co on?

ostatní: And what about the rest of them?A co ti ostatní? zbývající

pochybnost: He was doubtful about it.Měl o tom pochybnosti.

pomalu: It is about time to go.Už je pomalu čas jít.

popsat: Much has been written about ...Už bylo popsáno mnoho papíru o ...

pořádně: Think twice about it.Pořádně si to rozmysli.

posedlý: He was crazy about sports.Byl posedlý sportem.

přemýšlet: What are you thinking about?Nad čím přemýšlíš?

psát: He wrote to me about it.Psal mi o tom.

ptát se: I asked him about his job.Ptal jsem se ho na jeho práci.

rád: What do you like best about ...?Co máš nejraději na ...?

růžově: I'm not too optimistic about it.Nevidím to příliš růžově.

semlít se: How did it come about?Jak se to semlelo?

slyšet: I've heard about it.Už jsem o tom slyšel.

sobě: I don't like talking about myself.Nerad mluvím o sobě.

srát: He doesn't give a shit about me.Úplně na mě sere.

starost: Don't worry (about it)., jenom klid Take it easy!Nedělej(te) si (s tím) starosti.

stát: It cost us about ...Stálo nás to asi ...

strach: I am worried about him.Mám o něj strach.