Hlavní obsah

feel [fiːl]

Slovesopt&pp felt

 1. cítit (se), pocítit, mít pocitHow are you feeling today?Jak se dnes cítíte?I felt a sharp pain.Pocítil jsem ostrou bolest.make osf feltozvat se, dát o sobě vědět bolest, dopad ap.be feltbýt cítit dopady ap.
 2. zdát se, být jaký, vyvolávat jaký pocit událost, zážitek ap.It feels good.Je to příjemný pocit.
 3. být na dotyk jakýIt feels cold.Studí to.The metal felt smooth.Kov byl na dotek hladký.It feels like mud.Na omak je to jako bahno.
 4. vypadat, že bude jak, být jak o počasíIt felt wintry cold that day.Ten den bylo mrazivě chladno.
 5. sth osahat (si), ohmatat (si) co, sáhnout si na co na povrchFeel how soft the leather is.Sáhni si, jak je ta kůže měkká.He felt her leg against his.Cítil dotyk její nohy na své.
 6. tušit, cítit (intuitivně)
 7. about sth myslet si co o čem, mít názor na coHow do you feel about abortion?Co si myslíš o potratu?
 8. feel like doing sth mít chuť, chtít dělat co dát si ap.I feel like going to bed.Šel bych nejraději spát.Do you feel like a cup of tea?Nedal byste si čaj?

Podstatné jméno

 1. povrch čeho na dotyk hmatový dojemthe cool feel of iron chairchladný povrch železného křesla
 2. dojem, atmosféra z určitého místa ap.The room has a cosy feel.Ten pokoj působí útulným dojmem.
 3. for sth cit pro co činnost ap.

Vyskytuje se v

bone: feel sth in one's bonescítit co v kostech

compel: feel compelledto do sth cítit povinnost udělat co

feel: feel like doing sthmít chuť, chtít dělat co dát si ap.

feel out: feel sb outoťuknout si koho nenápadně zjistit názory ap.

free: feel free to do sthnebát se, neostýchat se, klidně udělat co

hard: feel hard done bymít pocit křivdy, být ukřivděný

home: feel at homecítit se jako doma, být ve svém živlu v dané situaci

leave out: feel left outcítit se opomíjený

lousy: feel lousycítit se mizerně

presence: make one's presence feltdát o sobě vědět, upozornit na sebe

sorry: feel/be sorry for sblitovat/být líto koho

up: feel up to sthtroufat si, cítit se na co

welcome: make sb (feel) welcome(vřele) uvítat, (mile) přijmout koho v nové práci ap.

abashed: feel abashed at sthbýt v rozpacích z čeho

ashamed: feel/be ashamedstydět se, být stydno, být trapně komu

bilious: feel bilioustrpět silnou nevolností, být špatně komu hl. od žlučníku

crummy: feel crummycítit se mizerně

dizzy: feel dizzymít závrať

embarrassed: feel/be embarrassedcítit se trapně, být v rozpacích, stydět se v trapné situaci

faint: feel faintcítit se slabě, být na omdlení, cítit nevolnost

guilty: feel guilty about sthcítit se provinile kvůli čemu

gut: gut feelingtušení, vnitřní pocit, instinkt

hat: felt hatplstěný klobouk

hatred: feel hatred for sbchovat/cítit ke komu nenávist

have: I feel like having a swim.Zaplaval bych si.

hurt: feeling of hurtpocit křivdy

interest: feel interest in sthzajímat se o co

intimidated: feel/be intimidated by sb/sthmít strach z koho/čeho

like: feel like doing sthmít chuť, chtít se co komu

longing: have/feel a longing for sthtoužit, dychtit po čem

panicky: feel panickymít panický strach, být vyděšený

peckish: feel/be peckishmít trošku hlad

queasy: feel queasy about sthmít obavy/nedobrý pocit ohledně/z čeho, být znepokojený čím, být neklidný kvůli čemu, být choulostivý na co

reborn: feel reborncítit se jako znovuzrozený

shame: feel shamestydět se

sick: feel sickbýt špatně (od žaludku) komu

temptation: feel a temptation to do sthbýt v pokušení udělat co

tingly: feel/be tinglybýt celý rozechvělý, mít mrazení vzrušením ap.

unsafe: feel unsafenecítit se bezpečně, cítit se ohrožený

achy: I feel achy all over.Bolí mě celé tělo.

all right: Are you feeling all right?Je vám dobře?

awful: feel awfulcítit se strašně

awkward: feel awkwardcítit se nesvůj, nemít dobrý pocit

bloated: I feel bloated.Jsem úplně přecpaný.

blue: feel bluebýt smutný

chilly: I feel chilly.Je mi zima.

come on: I feel a flu coming on.Leze na mne chřipka.

duty-bound: I felt duty-bound to help.Cítil jsem povinnost pomoci.

feel for: He felt around for the torch.Šátral kolem sebe po baterce.

get: I get the feeling that you're an honest man.Začínám mít dojem, že jste čestný muž.

ice: feel like icebýt ledový studený

off-colour: I felt a bit off-colour.Necítil jsem se ve své kůži.

queer: I feel queer.Je mi nějak špatně.

self-conscious: I stood there, feeling self-conscious.Stál jsem tam a měl jsem pocit, že se na mě všichni dívají.

strange: I feel strange.Je mi divně.

cítit se: feel fine, v daném prostředí ap. feel comfortablecítit se dobře

hřejivý: gratifying feelinghřejivý pocit

chuť: feel like doing sth, fancy doing sthmít chuť (u)dělat co

popisovací: marker/felt penpopisovací fix

potřeba: feel an urgent need to do sthcítit naléhavou potřebu udělat co

rozpaky: be/feel embarrassed, be/feel abashedbýt v rozpacích

solidární: feel solidarity with sbbýt solidární s kým

tep: feel/take sb's pulsenahmatat/změřit komu tep

výčitka: be full of remorse, feel pangs of consciencemít výčitky (svědomí)

zle: sb is/feels sickkomu je zle nevolno

averze: have an aversion to sb/sth, feel distaste for sb/sthmít averzi ke komu/čemu

blbě: I feel sick.Je mi blbě.

být: I don't feel well.Není mi dobře.

dělat se: I feel sick.Dělá se mi špatně.

divně: I feel funny/peculiar/out of sorts.Je mi divně.

dobře: I am not feeling well.Není mi dobře.

dostat: I suddenly felt like doing it.Dostal jsem chuť udělat to.

bad: feel bad about sthcítit se provinile kvůli čemu, mít špatný pocit z čeho, litovat čeho

dotek: be rough to the touch, feel roughbýt drsný na dotek

hlava: I feel giddy.Točí se mi hlava.

chtít se: I don't feel like going out.Nechce se mi jít ven.

jít: I feel flu coming on.Jde na mě chřipka.

klidně: Feel free to come.Klidně přijď(te).

líto: I felt sorry for him.Bylo mi ho líto.

mrzet: sb is sorry for sth, chyba ap. sb regrets sth, sb nečestnost ap. feels bad about sthco koho mrzí

nanic: zle od žaludku I feel sick (in my stomach)., hovor. I feel queasy., přen. zhnusením ap. I feel sick to the stomach.Je mi nanic.

nevolno: I don't feel well., I feel unwell.Je mi nevolno.

nutkání: feel/have an urge to do sthmít nutkání udělat co

od, ode: I feel sick to the stomach.Je mi špatně od žaludku.

omak: It feels like ...Na omak je to jako ...

ono: It was because he didn't feel well.Ono mu totiž nebylo dobře.

osaměle: feel lonelycítit se osaměle

pocit: He had a strange feeling.Měl divný pocit.

pocítit: feel hunger/regret/coldpocítit hlad/lítost/zimu

popsat: label the CD with a felt penpopsat CD fixem

povídat: I don't feel like talking.Nemám chuť si povídat.

slabo: I feel faint.Je mi slabo.

smutno: I feel sad., jsem osamělý I feel lonely.Je mi smutno.

splín: hovor. I'm feeling down/blue., I have the blues., I'm dejected.Mám splín.

strašně: feel terrible/awful/ghastlycítit se strašně

stydno: sb feels ashamed, trapně sb feels embarrassedkomu je stydno

špatně: I feel sick., není mi dobře I'm unwell., I'm not feeling well.Je mi špatně.

točit se: I feel dizzy., My head is spinning.Točí se mi hlava.

trapně: feel embarrassedcítit se trapně

tušení: nasty/sinking feeling, foreboding, premonitionzlé/neblahé tušení

udělat se: I started to feel sick., My stomach churned.Udělalo se mi špatně od žaludku.

ulevit se: He is feeling better now.Už se mu ulevilo.

vina: sense/feeling of guiltpocit viny

všelijak: I feel funny.Je mi tak všelijak.

zamrzet: křivda ap. He felt hurt., litoval He felt sorry about it/regret.Zamrzelo ho to.

zastesknout se: He felt homesick.Zastesklo se mu po domově.

zvracet: I feel sick.Chce se mi zvracet.

pes: feel rotten/under the weather/like death warmed up, be sick as a doghovor. cítit se pod psa