Hlavní obsah

se, si

Zájmeno

  1. (osoba jako původce i objekt děje) oneselfzájmeno se mění dle osoby: myself, yourself, himself, herself, ourselves ap. Zdaleka ne všechna česká zvratná slovesa jsou zvratná v angličtině, viz konkrétní samostatná slovesa.Dobře se bavte.Enjoy yourself/(mn. č.) yourselves.Věří si.He is self-confident.Co si myslíš?What do you think?
  2. (totožný původce a cíl děje)překládá se opisem nebo intranzitivní formou slovesa
  3. (vyjádření vzájemnosti) each other, one anotherPomáháme si.We help each other.
  4. si (sám sobě) one's, osfpřekládá se dle příslušné osobyZlomil si palec.He broke his thumb.Koupil jsem si kolo.I bought myself a bike.
  5. (vyjádření trpného stavu)překládá se trpným rodemDomy se staví.Houses are being built.Neví se ...It is not known ...Říká se, že ...They say/It is said that ...
  6. (sám sebe) oneself(to, ono) itselfopisuje se také často změnou stavu pomocí get, become, go ap. viz konkrétní slovesaZabil se.(při nehodě) He was killed., (sebevraždou) He killed himself.
  7. (jako stálá součást sloves)Jak se máš?How are you?bát sebe afraid

Vyskytuje se v

nést: nést s seboumít za následek co carry sth, přirozené důsledky ap. entail, involve sth, nepřímo obsahovat imply sth, bring* sth in its train

sebou: s sebouwith one

káva: káva s seboucoffee to go, BrE coffee to take away

marod: hovor. hodit se marodpretend illness, vyhýbat se povinnosti malinger, pracovník go sick

obměkčit: dát se obměkčitrelent, dát se přemluvit come (a)round

přinést si: přinést si s sebou cobring sth with one

přivézt: převézt co s seboubring sth with one

u: mít co u sebehave sth on one, s sebou have sth with one

vzít: vzít (si) s sebou koho/cotake with one, take along

brát: Neber ji s sebou.Don't take her with you.

dělat: Nedělej si (s tím) starosti.Take it easy., Don't worry (about it).

dít se: Co se s ním děje?What is wrong with him?

dopisovat: Dopisuješ si s někým?Do you have a penfriend?

dovést: Doveďte ho s sebou.Bring him with you.

je: Vezmi je s sebou.Take them with you.

lepší: Bylo by lepší promluvit si s ním.It would be better to speak to him.

naobědvat se: Naobědváš se s námi?Will you have lunch with us?

nést: To s sebou nenese žádné riziko.It carries no risk.

nosit: Nosím to u sebe/s sebou.I carry it on me/with me.

poradit se: poradit se s odborníkemconsult (with) an expert

právník: poradit se s právníkemconsult a lawyer, take legal advice

promluvit: Jdi si s ním promluvit.Go talk to him.

přít se: Nepři se se mnou!Don't argue with me!

přivést: Přiveď ho s sebou.Bring him along.

sebou: Vezmi to s sebou.Take it with you.

setkat se: Setkal jsem se s ní na nádraží.I met her at the station.

seznámit se: Seznamte se s ...Come and meet ...

smířit se: Tak se s tím prostě smiř!, Smiř se s tím!Deal with it!

s, se: oženit se s kýmmarry sb

s, se: setkat se s kýmmeet (with) sb