Hlavní obsah

vzít

Dokonavé sloveso

 1. (do ruky ap.) take, seize, get hold ofVzala mě za ruku ...She took me by the hand.
 2. (sebrat, odejmout) co komu take sth away from sb(zbavit) deprive sb of sth(ukrást) steal, snitch, hook sb of sthvzít odvahu komudishearten, discourage sb
 3. (odvést ap.) koho kam take(zavézt autem) drive sb swhvzít koho do vazbytake sb into custody
 4. (nějak vykonat) take(postupovat) proceed
 5. (zvolit způsob jednání)vzít si příklad z kohofollow sb's example
 6. co od koho (nabýt) take(získat, dostat) get sth from sb
 7. (lék, jídlo ap.) take, use
 8. vzít (si) (přinést někam) take, bringvzít (si) s sebou koho/cotake with one, take along
 9. (pochopit, vyložit si) take(nahlížet na) view, regard sthvzít co osobnětake sth personallycelkem vzatoaltogether, on the whole, all in all, broadly speaking
 10. (krev ap.) take
 11. vzít na sebe (úkol ap.) take upvzít na sebe (odpovědnost ap.) assume
 12. vzít si na sebe (obléct si) put on
 13. (proudem ap.) carry away(smést) sweep away
 14. hovor.(přijmout) take, accept
 15. hovor.(dojmout) co koho move sbhovor.(ohromit ap.) shake, stagger, shock, astound, flabbergast sb, knock sb for six
 16. (převzít - povinnost ap.) take, assumevzít si na starost cotake care of sth, see to sth, (věnovat se) attend to sth

Vyskytuje se v

vzít: vzít (si)přinést někam take*, bring*

zasvé: vzít zasvégo to ruin, be destroyed

zavděk: vzít/brát zavděkčím settle for sth, be happy/content even with sth

celkem: celkem vzatoon the whole, all in all, by and large, in sum, all things considered

hypotéka: vzít si hypotéku (na dům)take out a mortgage

manžel: vzít si koho za manželamarry sb, get married to sb

míra: vzít komu míru (na šaty)take sb's measurements

ponaučení: vzít si ponaučení z čeholearn a lesson from sth, put/AmE chalk sth up to experience

prakticky: prakticky vzatofor all practical purposes, practically speaking, technically speaking, v podstatě to all intents and purposes

příklad: vzít si z koho/čeho příkladfollow sb's example, chtít napodobovat model osf on sb

přísaha: vzít koho pod přísahuswear sb in, put sb under oath

přísně: přísně vzatostrictly speaking

půjčka: vzít si půjčkutake out a loan

rukojmí: vzít koho jako rukojmítake sb hostage

starost: vzít si koho/co na starosttake care/charge of sb/sth

stranou: vzít (si) koho stranoutake sb aside

svůj, svá, své, svoje: vzít si za své dítěadopt

telefon: zvednout/vzít telefonpick up/answer the (tele)phone

vazba: vzít koho do vazbytake sb into custody

vědomí: vzít co na vědomítake sth into account

vlek: vzít koho/co do vlekugive sb/sth a tow

záda: vzít koho na zádagive sb a piggyback

zpět: vzít zpět co prohlášení ap.take sth back

zteč: přen. vzít co ztečístorm sth, take sth by assault

dovolená: vzít/udělat si dovolenoutake a holiday/AmE vacation

je: Vezmi je s sebou.Take them with you.

ještě: Vezmi si ještě.Have some more.

kdokoli: Kdokoliv to může vzít.Anyone can take it.

náruč: vzít koho do náručetake sb in one's arms

sebou: Vezmi to s sebou.Take it with you.

taxi: vzít si taxitake a cab

tenhleten, tuhleten, tadyhleten: Vezmu si tenhleten.I will take this one.

úvaha: vzít co v úvahutake sth into consideration/account

volno: vzít si pár dní volnotake a few days off

vzít si: Vezmeš si mě?Will you marry me?

zkrátka: Abych to vzal zkrátka...To cut a long story short..., To make it short...

žena: vzít si koho za ženumarry sb, make sb one's wife

grunt: hovor. vzít to z gruntu důkladně udělatgo the whole hog

hrst: vzít rozum do hrstibe reasonable, use one's wits/head, zamyslet se put on one's thinking cap

hůl: vzít koho na hůl ošidithovor. rip sb off, take sb for a ride

jed: Na to můžeš vzít jed.You bet (your live)., Take my word for it.

muška: vzít si koho/co na muškuzaměřit se na target sb, kritizovat ap. take aim at sb/sth

noha: vzít nohy na ramenatake to one's heels

režie: vzít co do své režietake charge of sth

roh: vzít rohatake to one's heels, do a runner

vítr: vzít komu vítr z plachettake the wind out of sb's sails

zaječí: vzít do zaječíchtake flight, take to one's heels

administer: vzít koho pod přísahupráv. administer an oath to sb

answer: vzít telefonanswer the (tele)phone

arm: vzít koho do náručetake sb in one's arms

back: vzít si co zpátkytake sth back

bribe: vzít úplatektake a bribe

broadly: celkem vzato, obecně řečeno, v podstatěbroadly speaking

charge: ujmout se koho/čeho, vzít si na starost koho co, převzít péči nad kýmtake charge of sb/sth

commit: uvalit vazbu na koho, vzít koho do vazbycommit sb to custody

married: vzít se, oženit se, vdát seget married

mortgage: vzít si hypotéku na cotake out a mortgage on sth

on: vzít si na sebe, obléknout siput on

part exchange: vzít co na protiúčettake sth in part exchange

place: vzít koho za zábavoutake sb places

properly: přesně řečeno, přísně vzatoproperly speaking

put off: vzít chuť k jídlu komuput sb off his/her food

recourse: uchýlit se k čemu, žádat o/vzít na pomoc koho/co, obrátit se o pomoc na koho/cohave recourse to sb/sth

relatively: relativně vzato s uvážením obdobných situacírelatively speaking

speaking: v podstatě, v zásadě, vlastně, přísně vzatostrictly speaking

spliced: vzít se vstoupit do manželstvízast., hovor. get spliced

take: zohlednit, vzít v úvahu co, přihlédnout k čemutake account of sth

taste: ochutnat co, vzít si kousek čehohave a taste of sth

tow: vzít do vleku, odtáhnout koho auto ap.give sb a tow

turn-off: odradit, odpuzovat, znechutit koho, vzít chuť komu na sex ap.be a turn-off for sb

abort: Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.She aborted her child.

assault: vzít co útokemtake sth by assault

cab: vzít si taxitake a cab

case: Vzal jsem si deštník, kdyby náhodou začalo pršet.I took an umbrella in case it started to rain.

custody: vzít koho do vazby, uvalit vazbu na kohotake sb into custody

detention: vzít koho do vazbyplace sb in detention

first: Vzít si ho? Raději bych umřela!Marry him? I would die first!

getaway: upláchnout, ztratit se, vzít rohamake a/one's getaway

must: Když už tam musíš jít, vezmi si aspoň ...If you must go there take at least ...

off: vzít si nějaký čas volnotake some time off

speechless: Ta zpráva mu vzala dech.The news left him speechless.

which: Můžeš si vzít, kterýkoli chceš.You can take which you want.

while: Vzali se před časem.They married a while ago.

paškál: vzít na paškál, brát na paškálzaměřit se na koho focus on sb/sth, vyčinit ap. take sb to task, read the riot act to sb

piggyback: vzít koho na zádagive sb a piggyback (ride)

cítit se: feel fine, v daném prostředí ap. feel comfortablecítit se dobře

cvik: be practiced in sth, have sth down to a fine artmít v čem cvik

dostat: be fined for sthdostat pokutu za co

napařit: slap a fine on sb, fine sbnapařit pokutu komu

pokuta: fine sbdát komu pokutu

pořádek: systém ap. be (working) all right/OK, zdravý ap. be fine/in good health, o stavu věci be in good condition/orderbýt v pořádku

udělit: fine sb, impose a fine on sbudělit pokutu komu

uložit: impose a sentence/a fine/conditions on sbuložit komu trest/pokutu/podmínky

umění: visual/fine/grafická graphic artsvýtvarné umění

vychytat: debug sth, doladit fine-tune sth, troubleshoot sthvychytat chyby kde v systému ap.

výtvarný: fine art(s)výtvarné umění

dařit se: I'm (doing) fine.Daří se mi dobře.

déšť: fine raindrobný déšť

hezky: The weather is fine.Je hezky.

hodit se: It suits me (fine).To se mi hodí. vyhovuje

jízda: He was fined for speeding.Dostal pokutu za rychlou jízdu.

mít se: I'm fine.Mám se dobře.

pěkný: nice/fine/fair weatherpěkné počasí

pokutovat: He was fined twice.Byl dvakrát pokutován.

prášek: fine powderjemný prášek

prima: I'm fine.Mám se prima.

kéž: Chance would be a fine thing!Kéž by!

malíček: znalosti be well versed in sth, have sth at one's fingertips, dovednost have sth down to a fine artmít co v malíčku

assess: assess a finevyměřit pokutu

chop: chop sth finenajemno nasekat co

fine: be finemít se dobře hl. zdravotně ap.

hefty: hefty finemastná pokuta

impose: impose a fineuložit pokutu

levy: levy a heavy fine for sthuložit vysokou pokutu za co

on-the-spot: on-the-spot finebloková pokuta uložená na místě

turn out: It turned out fine.Dopadlo to dobře.

fettle: in fine fettleve (výborné) formě, fit

fine art: have (got) sth down to a fine artmít co v malíčku, perfektně ovládat, být mistr v čem

tread: tread a fine linepostupovat obezřetně, chovat se opatrně vyvarovat se chyb