Hlavní obsah

stranou

Příslovce

  1. (na stranu) aside(do strany) to the side, sideward(s)(bokem natočený) sidewaysvzít (si) koho stranoutake sb asidedát (si) co stranou peníze ap.put sth aside
  2. (mimo) aside(opodál) aloof, detached from sthžerty stranoujoking aside/apart

Předložka

Vyskytuje se v

druhý: on (the) one hand ... on the other handna jedné straně ... a na druhé straně

malá: do a/go number one, pass water, euf. go to spend a penny, relieve osfjít na malou (stranu)

odvrácený: far side of the Moonastron. odvrácená strana Měsíce

politický: political partiespolitické strany

protější: on the opposite sidena protější straně

smluvní: contracting party, party to a contractsmluvní strana

socialistický: Socialist Partysocialistická strana

stranou: take sb asidevzít (si) koho stranou

světový: cardinal pointgeogr. světová strana

titulní: novin ap. front/knihy title pagetitulní strana

ustoupit: step asideustoupit stranou

dole: at the bottom of page 8na straně 8 dole

nalistovat: Turn to page six.Nalistuj(te) si stranu šest.

o: book of one hundred pageskniha o sto stranách

obrátit: Turn to page 30.Obraťte na stranu 30.

přetáhnout: win sb over/roundpřetáhnout koho na svou stranu získat

přiklonit se: take sb's sidepřiklonit se na čí stranu

rozhlédnout se: look both waysrozhlédnout se na obě strany na přechodu

stát: stand asidestát stranou dění ap.

stavět se: support sb, back sb up, side with sbstavět se na čí stranu

vítězný: winning side, ve volbách winning partyvítězná strana

velká: go number two, do a number twoeuf. jít na velkou (stranu) na záchod

asset: ekon. assets sidestrana aktiv

aunt: paternal/maternal auntteta z otcovy/matčiny strany

clerical: clerical partyklerikální (politická) strana

cover: front coverpřebal, titulní strana

demand: ekon. demand sidestrana poptávky

end: change endsvyměnit si strany

even: even pagelevá strana v knize

forward: ekon. carry forwardpřevést (na další stranu) v účetnictví ap.

four: the four windsčtyři světové strany

inside: on the insidena vnitřní straně, zevnitř, na vnitřku, slang. v base, v lochu, za mřížemi

moon: far side of the moonodvrácená strana měsíce

number one: go/do a number onejít na malou (stranu)

off-message: polit. be off-messagenehovořit (oficiálně) za stranu/v souladu se stranickou linií

page: front pagetitulní strana časopisu

party: ruling partyvládnoucí strana, strana u moci

passenger: passenger sidestrana spolujezdce v autě

right: right and leftna všechny strany

rule book: party rule bookstanovy strany

side: on the other side of sthna druhé straně čeho ulice ap.

stand: stand aside/backustoupit stranou/dozadu

step: side stepúkrok, krok stranou

toast: French toastchleba ve vajíčku, BrE toust opečený z jedné strany

worker: Workers' PartyStrana pracujících, Dělnická strana

across: across the streetpřes ulici, na opačné straně ulice

apart: He stood some distance apart.Stál kousek stranou.

aside: step/move asideustoupit/uhnout (stranou)

exterior: on the exteriorna vnější straně, zvenku

last: the last 3 pages of the chapterposlední 3 strany té kapitoly

way: Try to see it my way.Zkus se na to podívat z mé strany.

aloof: form. stay aloof from sthzůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čeho

onside: bring sb onsidezískat koho na svou stranu

strana: front side, facečelní strana