Hlavní obsah

o

Předložka

  1. (obsahově) about, of(zpráva,řeč ap.) on(o záměru ap.) forO čem přemýšlíš?What are you thinking of/about?O co jde?What is it (about)?Jde o to, že ...The point is that ...O co ti jde?What is your point?O to (tady) nejde.That is not the point.volat o pomoccry for helpbát se o koho/cobe afraid for, worry about sb/sth
  2. (časový údaj) at(během) duringo půl třetíat half past twoo půlnociat midnighto Vánocíchat Christmas
  3. (mající) having(s) with, ofkniha o sto stranáchbook of one hundred pageshra o třech dějstvíchthree-act play, play in three actsúsečka o délce 3 cma section 3 cm longo váze kolikweighing sth
  4. (rozdíl míry) bytéž bez předložkyJe o hlavu vyšší.He is a head taller.o dva roky staršítwo years older
  5. (nástroj) with, using sth
  6. (opřít) against(zakopnout) over(spálit se, říznout se) on

Vyskytuje se v

acceptance: letter of acceptanceoznámení o přijetí adepta ap., písemné potvrzení přijetí nabídky, práce ap.

accession: Accession TreatySmlouva o přistoupení k EU

act: play in three actshra o třech dějstvích

adjustment: ekon. inflation adjustmentúprava o vliv inflace

affiliation: práv. affiliation ordersoudní rozhodnutí o placení výživného

all: all the moreještě více, o to více

applicant: job applicantuchazeč o práci

application: práv. application for bailžádost o kauci

apply: apply for a jobžádat o místo, ucházet se o práci

asylum: apply for political asylumžádat o politický azyl

attempt: coup attemptpokus o převrat

attempted: práv. attempted murder/rapepokus o vraždu/znásilnění

awareness: brand awarenessznámost značky, povědomí o značce

bankruptcy: ekon. file for bankruptcypožádat o vyhlášení konkurzu

boundary: boundary disputespor o hranice mezi státy ap.

burglary: práv. attempted burglarypokus o vloupání

call: call for an investigationžádat o prošetření

care: take care of one's appearancepečovat o svůj vzhled

censure: vote of censurehlasování o vyslovení nedůvěry vládě ap.

certificate: certificate of originosvědčení o původu zboží ap.

Christmas: at Christmaso Vánocích

citizenship: apply for/be granted citizenship(za)žádat o/dostat občanství

clemency: práv. plea for clemencyžádost o milost

company: práv., ekon. company lawfiremní právo, zákon o (obchodních) společnostech

confidence: vote of confidencehlasování o důvěře vládě ap.

conformity: Certificate of Conformityprohlášení o shodě

consent: consent decreerozhodnutí o soudním smíru

contract: ekon. contract for worksmlouva o dílo, dohoda o provedení práce

course: three-course suppervečeře o třech chodech

custodial: custodial care= péče o dítě svěřené soudem do výchovy jednomu z rodičů

customer: customer service/careslužby zákazníkům/péče o zákazníka

demand: demand for specialistszájem o odborníky, poptávka po odbornících

dental: dental carepéče o chrup zubařská

deposit: deposit slipvkladový lístek, potvrzení o vkladu

Easter: at Eastero Velikonocích, na Velikonoce

elderly: elderly carepéče o seniory

enriched: (vitamin-)enriched foodspotraviny obohacené o vitamíny

escape: escape attemptpokus o útěk

feel: make osf feltozvat se, dát o sobě vědět bolest, dopad ap.

file: file for divorcezažádat o rozvod

hair's breadth: by a hair's breadtho vlásek, o chlup, jen tak tak

hand: ask sb for a hand with sthpožádat koho o (vý)pomoc s čím

handler: baggage handlerzřízenec starající se o zavazadla na letišti ap.

hire purchase: hire-purchase agreementsmlouva o splátkovém prodeji

hobbyist: computer hobbyistpočítačový fanda, člověk, který se zajímá o počítače

home: get home by incheszvítězit o prsa

homestead: Homestead Actzákon o přidělování půdy osadníkům 1862

horsepower: 70-horsepower enginemotor o výkonu 70 koní

admission: apply for admission to sth(po)žádat o přijetí, hlásit se kam

against: She leaned against the wall.Opřela se o zeď.

any: It's not any easier.Není to o nic snazší.

be: What is he trying to do?O co se to pokouší?

become: I became interested in it.Začal jsem se o to zajímat.

biggie: It's no biggie.Není to žádná velká věc., O nic nejde.

board: This goes by the board today.Dnes o to nikdo nestojí., Dnes na to každý kašle., To dnes nikoho nezajímá., To se dnes nenosí.

by: He is a head taller.Je o hlavu větší.

can: I can take care of myself.Dovedu se o sebe postarat.

clock: The clock is 10 minutes slow.Hodiny jdou o 10 minut pozadu.

close: It was a close shave.To bylo těsné/o vlásek., Bylo to jen tak tak.

danger: He is in danger of losing his job.Hrozí mu, že přijde o práci.

deal: I know a good deal about it.Hodně o tom vím.

debate: This issue was widely debated.O této věci se zeširoka debatovalo.

disinterested: She was disinterested in food.O jídlo neměla vůbec zájem., Jídlo jí bylo lhostejné.

divorce: práv. file for divorcezažádat o rozvod

do: Does he know about it?Ví o tom?

dream: I dreamt about you.Zdálo se mi o tobě.

fast: Your watch is an hour fast.Hodinky ti jdou o hodinu napřed.

first: It was the first we heard of it.Bylo to poprvé, co jsme o tom slyšeli.

hear: Let me hear from you.Ozvi se mi., Dej o sobě vědět.

her: I told her about it.Řekl jsem jí o tom.

face: lose faceztratit tvář, blamovat se, přijít o prestiž

guess: Your guess is as good as mine.Nevím (o tom) víc než ty., Vím o tom asi tolik, co ty.

about: He told me about it.Řekl mi o tom.