Hlavní obsah

against [əˈgenst or əˈgeɪnst]

Předložka

  1. o koho/co opřít se ap., na koho/co tlačit ap., do koho/čeho tlačit, bičovat ap.She leaned against the wall.Opřela se o zeď.
  2. proti komu/čemu názorověHe was against the intervention.Byl proti intervenci.
  3. (i) přes co, navzdory čemu přání, příkazu ap., v rozporu s čímThat is against the rules.To je proti pravidlům.

Předložka

  1. have sth against sb/sth mít co proti komu/čemu

Vyskytuje se v

brick: házet hrách na zeď marně se něco snažit vysvětlit ap.be banging one's head against a brick wall

clock: závodit s časem v čemdo sth against the clock

come out: vystoupit na podporu čeho/proti čemucome out for/against sth

grain: příčit se, odporovat čemugo against the grain of sth

have against: sth/sb mít co proti komu/čemuhave sth against

hold against: sb zazlívat, mít za zlé, vyčítat komu cohold sth against

nature: proti přírodě, nepřirozenýagainst nature

nuzzle: sb/sth (při)tisknout se, (při)tulit se ke komu/čemu nosem ap.nuzzle (up against)

odds: všechno je proti komu/čemuthe odds are against sb/sth

play off against: stavět, poštvat koho proti komu, snažit se rozeštvat kohoplay sb off against the other

proof: sth odolný proti čemu uzpůsobený, aby vzdoroval - ohni, rzi ap.proof against

range against: sb/sth být/stát/stavět se proti komu/čemube ranged against

react: sth vzepřít se čemu, bouřit se proti čemureact against

reaction: vzepření se čemureaction against sth

run: navzdory (dosavadnímu) vývoji hryagainst the run of play

set against: poštvat, postavit, popudit koho proti komuset sb against

wall: hrách na stěnu házet marně se pokoušetbe banging one's head against a (brick) wall

will: proti čí vůliagainst sb's will

advise: odrazovat koho od čeho, varovat koho před čím, nedoporučovat komu coadvise sb against sth

check: porovnat, srovnat co s čímcheck sth against sth

clamour: hlasitě protestovat proti čemu, bouřit se proti čemuclamour against sth

decide: rozhodnout se neudělat codecide against (doing) sth

defence: na obranu proti čemuin defence against sth

hair: proti srsti hladit kočku ap.against the hair

interest: jednat na úkor/v neprospěch čích zájmůact against the interest of sb

make out: uvést argumenty/stavět se proti čemumake out a/one's case against sth

sanction: uvalit sankce na koho/coimpose sanctions against sb/sth

set: být/brojit proti čemu, rázně odmítat cobe set against sth

strike: mít (zásadní) vaduAmE, hovor. have a strike against one

testify: svědčit proti/ve prospěch komutestify against/in favour of sb

time: závod s časemrace against time

violence: násilný trestný činviolence against the person

weighted: znevýhodňující koho, zaujatý proti komu, nepřející komuweighted against sb

feel: Cítil dotyk její nohy na své.He felt her leg against his.

declare: vyslovit se/vyjádřit se pro co/proti čemu názorovědeclare for/against sth

vendetta: chtít se (po)mstít komuhave a vendetta against sb

dopustit: kdo nedá dopustit na koho/coobhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sth

mít: mít komu co za zléhold sth against sb, vinit blame sb for sth

neprospěch: hrát v neprospěch kohowork to sb's disadvantage, určitý rys ap. tell against sb

pikle: kout pikle proti komuplot against sb, intrigue

pohnat: pohnat koho před soud/k soudupodat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justice

proti: proti prouduřeky up stream, přen. against the stream

reverz: podepsat revers, být propuštěn na revers z nemocnicedischarge osf/hl. AmE sign out against medical advice

sankce: uvalit sankce na koho/coimpose sanctions against sb/sth

úplata: za úplatuin return for/against payment, for a consideration

zlé: mít komu co za zléhold sth against sb, vinit blame sb for sth

znelíbit se: komu se znelíbil(o) kdo/cosb took a/came to dislike, took against sb/sth

němu: Nic proti němu nemám.I have nothing against him.

odepsat: odepsat (si) co z danídeduct sth from one's taxes, set sth against tax

opřít: Opřel jsem kolo o zeď.I propped my bike against the wall.

spojit se: Spojili se proti němu.They united against him.

uhodit se: Uhodil se hlavou o ...He banged his head against ...

vůči: zaujatý vůči komubiased against sb

vůle: po/proti čí vůliat/against sb's will

vztáhnout: vztáhnout ruku na koho uhoditlay a hand on sb, raise one's hand against sb

prorazit: Hlavou zeď neprorazíš!Don't bang your head against a brick wall.

proud: jít proti proudugo against the tide

závodit: závodit s časemrace against time

against: mít co proti komu/čemuhave sth against sb/sth