Hlavní obsah

against [əˈgenst or əˈgeɪnst]

Předložka

  1. o koho/co opřít se ap., na koho/co tlačit ap., do koho/čeho tlačit, bičovat ap.She leaned against the wall.Opřela se o zeď.
  2. proti komu/čemu názorověHe was against the intervention.Byl proti intervenci.
  3. (i) přes co, navzdory čemu přání, příkazu ap., v rozporu s čímThat is against the rules.To je proti pravidlům.

Předložka

  1. have sth against sb/sth mít co proti komu/čemu

Vyskytuje se v

brick: házet hrách na zeď marně se něco snažit vysvětlit ap.be banging one's head against a brick wall

clock: závodit s časem v čemdo sth against the clock

come out: vystoupit na podporu čeho/proti čemucome out for/against sth

grain: příčit se, odporovat čemugo against the grain of sth

have against: sth/sb mít co proti komu/čemuhave sth against

hold against: sb zazlívat, mít za zlé, vyčítat komu cohold sth against

nature: proti přírodě, nepřirozenýagainst nature

nuzzle: sb/sth (při)tisknout se, (při)tulit se ke komu/čemu nosem ap.nuzzle (up against)

odds: všechno je proti komu/čemuthe odds are against sb/sth

play off against: stavět, poštvat koho proti komu, snažit se rozeštvat kohoplay sb off against the other

proof: sth odolný proti čemu uzpůsobený, aby vzdoroval - ohni, rzi ap.proof against

range against: sb/sth být/stát/stavět se proti komu/čemube ranged against

react: sth vzepřít se čemu, bouřit se proti čemureact against

reaction: vzepření se čemureaction against sth

run: jinak než je zvykem, oproti obvyklému průběhu hry ap.against the run of play

set against: poštvat, postavit, popudit koho proti komuset sb against

wall: hrách na stěnu házet marně se pokoušetbe banging one's head against a (brick) wall

will: proti čí vůliagainst sb's will

advise: odrazovat koho od čeho, varovat koho před čím, nedoporučovat komu coadvise sb against sth

clamour: hlasitě protestovat proti čemu, bouřit se proti čemuclamour against sth

defence: na obranu proti čemuin defence against sth

hair: proti srsti hladit kočku ap.against the hair

sanction: uvalit sankce na koho/coimpose sanctions against sb/sth

set: být proti čemu, rázně odmítat cobe set against sth

strike: mít (zásadní) vaduAmE, hovor. have a strike against one

testify: svědčit proti/ve prospěch komutestify against/in favour of sb

time: závod s časemrace against time

violence: násilný trestný činviolence against the person

weighted: znevýhodňující koho, zaujatý proti komu, nepřející komuweighted against sb

feel: Cítil dotyk její nohy na své.He felt her leg against his.

declare: vyslovit se/vyjádřit se pro co/proti čemu názorovědeclare for/against sth

vendetta: chtít se (po)mstít komuhave a vendetta against sb

dopustit: kdo nedá dopustit na koho/coobhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sth

mít: mít komu co za zléhold sth against sb, vinit blame sb for sth

naproti: naproti tomujako kontrast by contrast, protiargument, opak on the contrary, na druhé straně on the other hand, naopak per contra, over against

neprospěch: hrát v neprospěch kohowork to sb's disadvantage, určitý rys ap. tell against sb

pikle: kout pikle proti komuplot against sb, intrigue

pohnat: pohnat koho před soud/k soudupodat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justice

proti: proti prouduřeky up stream, přen. against the stream

reverz: podepsat revers, být propuštěn na revers z nemocnicedischarge osf/hl. AmE sign out against medical advice

rozpor: být v rozporu s čímbe contrary to sth, porušovat form. contravene sth, fakta ap. be at variance with sth, výrok ap. contradict sth, be in contradiction to sth, odporovat si be inconsistent with sth, příčit se go against sth, a vyvracet belie, mít opačný účinek run counter to sth, naprosto odporovat fly in the face of sth

sankce: uvalit sankce na koho/coimpose sanctions against sb/sth

událost: ekon. pojistná událostinsured event, event insured against

úplata: za úplatuin return for/against payment, for a consideration

zlé: mít komu co za zléhold sth against sb, vinit blame sb for sth

znelíbit se: komu se znelíbil(o) kdo/cosb took a/came to dislike, took against sb/sth

němu: Nic proti němu nemám.I have nothing against him.

odepsat: odepsat (si) co z danídeduct sth from one's taxes, set sth against tax

opřít: Opřel jsem kolo o zeď.I propped my bike against the wall.

spojit se: Spojili se proti němu.They united against him.

uhodit se: Uhodil se hlavou o ...He banged his head against ...

vůči: zaujatý vůči komubiased against sb

vůle: po/proti čí vůliat/against sb's will

vztáhnout: vztáhnout ruku na koho uhoditlay a hand on sb, raise one's hand against sb

prorazit: Hlavou zeď neprorazíš!Don't bang your head against a brick wall.

proud: jít proti proudugo against the tide

závodit: závodit s časemrace against time

against: mít co proti komu/čemuhave sth against sb/sth