Hlavní obsah

with [wɪθ or wɪð]

Předložka

  1. s kým/čím současně, na jednom místě
  2. pomocí čeho, čím nástrojem, pomůckou ap.write with a penpsát perem
  3. čím pokrytí nebo vyplněnícovered with snowpokrytý sněhemHe is angry with you.Zlobí se na tebe.
  4. o způsobu či pocitupřekládá se hl. příslovcemHe agreed with reluctance.Souhlasil zdráhavě.
  5. čím o viditelném vlivu na osobuHe was trembling with anger.Třásl se hněvem.
  6. u koho/čehoIt is the same with other sports.Je to stejné i u jiných sportů.
  7. (zároveň) s čím, v závislosti na čem se měnit
  8. be with sb hovor.chápat, rozumět, chytat se v tom, co někdo říkáAre you with me?Sleduješ mě?, Chápeš (co ti říkám)?
  9. be with sb být s kým, být na čí straně, podporovat koho

Vyskytuje se v

akimbo: (with) arms akimbos rukama v bok

along: along withspolečně s, spolu s kým/čím, zároveň s kým/čím

bated: with bated breathse zatajeným dechem

begin: to begin withzpočátku, prvně, na začátku

blend in: blend in (with), blend intosth splývat, splynout s čím s okolím ap.

bump: come (back) down to earth with a bumpdopadnout tvrdě na zem, vrátit se (rázem) do tvrdé reality

colour: with flying coloursúspěšně, vítězně, hladce, bez zaváhání udělat zkoušku ap.

commune: be communing withwith sth kniž. komunikovat, být v těsném (duchovním) kontaktu s čím se zvířetem, přírodou ap.

comply: comply withsth splnit, splňovat co, vyhovět, vyhovovat čemu požadavkům ap.

co-ordination: in co-ordination withsb v součinnosti s kým

do: I could do with sthpřišlo by mi vhod, hodilo by se mi, dal bych si co

down: be down with sthmít co, ležet s čím, být sklácen čím o nemoci

ease: with easesnadno, hravě, s lehkostí

fibre: with every fibre of one's beingcelou svou bytostí, až do morku kosti pociťovat ap.

fire: fight fire with firepoužívat protivníkovy zbraně, vyhánět čerta ďáblem

flat: flat with sbbydlet (dohromady) s kým

frank: to be frank (with you)abych (k vám)/(k tobě) byl upřímný

get over with: get sth over withodbýt si, skoncovat nepříjemné

goods: deliver/come up with the goodssplnit očekávání, udělat, co se očekávalo

go on with: be enough to be going on withprozatím stačit, být zatím tak akorát

go with: be going withchodit, mít poměr s kým

green: be green with envybýt zelený závistí

gun: with (all) guns blazingse vší vervou, s plným nasazením, všemi silami

hand: have one's hands full with sthmít plné ruce práce s čím

impunity: with impunitybeztrestně

keep: in keeping with sthv souladu s čím tradicí ap., podle čeho

line up: line up with sbpostavit se za koho

love: be in love with sb/sthbýt zamilovaný do koho/čeho, milovat koho/co

meet: meet with sbsejít se, setkat se s kým

might: with all one's mightvší silou, ze všech sil

mind: with this in minds tímto úmyslem, za tím účelem

moderation: in/with moderations mírou/rozumem, střídmě jíst, kouřit ap.

naked: by/with the naked eyepouhým okem viditelný

petard: be hoist with/by one's own petardchytit se do vlastní pasti, naběhnout si, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá

piss: be pissing (down) with rainchcát, lít jako z konve

reference: with reference tosth ohledně čeho, pokud jde o co

regard: with regard to sthohledně čeho, pokud jde o co

respect: with respectpři vší úctě, promiňte, ale zdvořilé vyjádření nesouhlasu

riddle: riddle sb/sth (with bullets)rozstřílet koho/co (na cimprcampr), udělat řešeto z koho/čeho

riddled: riddled with bulletsprostřílený, provrtaný kulkami

roar: roar with laughterřehtat se, chechtat se nahlas

salt: take sth with a pinch of saltbrát s rezervou co, nevěřit čemu doslova

side: side withsb stranit, nadržovat komu, podporovat koho

slate: with a clean slates čistým štítem začít ap.

spoon: be born with a silver spoon in one's/the mouthpocházet ze zámožné a vlivné rodiny

start: for a start, to start withpředevším, v prvé řadě

stick: a stick to beat sb withhůl na koho, důvod ke kritice koho, zbraň proti komu

take up with: be taken up withsth být plně zaměstnán čím, mít plné ruce práce s čím, mít plnou hlavu čeho

tax with: tax sb withsth obviňovat koho z čeho, dávat vinu komu za co, vyčíst komu co

through: be through with sth/sbskončit (už) s kým/čím, mít už za sebou co, nemít už nic s kým

together: together with sth/sbspolu s čím/kým

vengeance: with a vengeanceještě více, nečekaně silně, mimořádně intenzivně

view: with a view to doing sthza účelem udělat co

way: have a way with sb/sthvědět jak na koho/co, umět to s kým/čím, mít cit pro co

what: what withkvůli čemu, následkem, v důsledku čeho

with: be with sbchápat, rozumět, chytat se v tom, co někdo říká

abaft: with the wind abafts větrem v zádech

abandon: with (gay) abandonnevázaně, bezstarostně, lehkovážně

ablaze: be ablaze with colourzářit barvami

account: have an account with a bankmít účet v bance

acquaintance: have an acquaintance with sbznát koho

admiration: with admirationobdivně

affection: with affections láskou, láskyplně

agape: with one's mouth agapes ústy dokořán

agreement: in agreement with sb/sthve shodě, v souladu s kým/čím činěný ap.

anger: red with angerrudý vzteky

apart: stand with one's legs apartstát s nohama od sebe

aplomb: with aplomb(sebe)jistě, suverénně, sebevědomě provést ap.

approval: with the approval of sbse schválením koho

bouncing: bouncing with healthkypící zdravím

broad: with broad strokesvelice obecně popsat, vylíčit ap.

burdened: burdened with debtzadlužený, zatížený dluhem

calf: cow with/in calfbřezí kráva

care: with careopatrně, pečlivě

caution: proceed with cautionpostupovat opatrně

collaboration: in collaboration withve spolupráci s

compliant: compliant with sthsvolný k čemu, souhlasící s čím, v souladu s čím

concerned: be concerned with sthzabývat se čím, starat se o co

connivance: with the connivance of sbs tichým souhlasem koho

conscience: with an easy consciencebez výčitek (svědomí)

constitution: in conformity with/contrary to the constitutionv souladu/rozporu s ústavou

consultation: in consultation with sbpo poradě s kým, na základě porady s kým

contempt: with contemptopovržlivě, pohrdavě

conviction: with convictionsebevědomě, přesvědčeně říct ap.

cross: mark sth with a crosszakřížkovat co

cute: get cute with sb/sth(snažit se) vyzrát na, převézt koho/co

degree: BrE honours degree, AmE degree with honorsčervený diplom akademický

agree: not agree with sbnedělat dobře, nesvědčit, nejít k duhu komu jídlo

ale: Come on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!Ale jdi! nevěřícně

bledý: pale with envybledý závistí

bok: (with arms) akimbos rukama v bok

cibulka: with onionsna cibulce připravený ap.

dělat: keep sb company, stýkat se s keep company with sbdělat komu společnost

důvěrně: have an intimate acquaintance with sbznát koho důvěrně

hledisko: from the point of view of sb/sth, s ohledem na with respect to sthz hlediska koho/čeho

hůl: walk with a stickchodit o holi

jednat se: as for, with regard to, concerning sb/sthpokud se jedná o koho/co

jistota: say sth with certaintyříct co s jistotou

káva: white coffee, coffee with milkkáva s mlékem

kdo: with whom, who ... withs kým?

koketovat: flirt with the idea of doing sthkoketovat s myšlenkou na co

konflikt: brush with the lawkonflikt se zákonem

kroužkovaný: u with a circle (on top)ling. kroužkované u ů

kvitovat: přen. (very much) appreciate sth, s díky přijmout acknowledge sth with thankskvitovat co s povděkem

loupežný: hold-up, robbery with violence, na ulici mugging, ozbrojenými bandity, hl. v Indii dacoityloupežné přepadení banky ap.

my: with uss námi

nadávat: call sb (foul) names, abuse sb with obscenitiessprostě komu nadávat

nakloněný: be well disposed towards sb/sth, look with favour (up)on sb/sth, be favourable to sth, regard sb/sth with favour, stranit ap. be biased in favour of sthbýt (příznivě) nakloněný komu/čemu

námaha: effortlessly, without effort, snadno with easebez námahy

obalit: coat sth with/in breadcrumbs, bread(crumb) sthobalit co ve strouhance

obehnat: wall sth in, surround sth with a wallobehnat zdí

absence: absence with/without leaveomluvená/neomluvená absence

banka: have an account with a bankmít účet u banky

bez, beze: book with no pictureskniha bez obrázků

brát: Don't take her with you.Neber ji s sebou.

být: What's the matter with you?Co je ti?

čert: To hell with you!K čertu s tebou!

dít se: What is wrong with him?Co se s ním děje?

dohola: with one's head shavedostříhaný dohola

dojetí: Her voice trembled with emotion.Hlas se jí chvěl dojetím.

doložit: exemplify sth, illustrate sth with examplesdoložit co na příkladech

dostat: He fell ill with flu.Dostal chřipku.

dostihnout: I caught up with her soon.Brzy jsem ji dostihl.

dotknout se: He touched it with one finger.Dotkl se toho jedním prstem.

dovést: Bring him with you.Doveďte ho s sebou.

hořet: He is hot with fever.Jen hoří. horečkou

hovořit: Could I speak with/to ... ?Mohl bych hovořit s ...?

chybět: Is anything wrong with it?Chybí tomu něco?

jásat: exult/shout for joy, crow with delightjásat radostí

je: Take them with you.Vezmi je s sebou.

jít: Come with me., Follow me.Pojďte se mnou.

klepat se: shiver with fearklepat se strachy

krmit: bottle-feed sb/sth, feed sb/sth from/with a bottlekrmit koho/co z láhve

křičet: scream with painkřičet bolestí

lézt: I'm coming down with something.Něco na mě leze. nemoc

liják: It's pouring (down) with rain., It's raining cats and dogs.Je tam řádný liják.

louskat: He was cracking nuts with his teeth.Louskal ořechy zuby.

mazat: spread sth with butter, spread butter on sth, butter sthmazat co máslem

měkký: Don't be so soft with them.Nebuď na ně tak měkký.

moudřet: grow wiser with agemoudřet s věkem

na: with one's own eyesna vlastní oči

naobědvat se: Will you have lunch with us?Naobědváš se s námi?

napustit: run water into sth, fill sth with waternapustit vodu do čeho

narazit: meet with opposition/vojenský ap. resistancenarazit na odpor

nasytit: saturate/fill the market with goodsekon. nasytit trh zbožím

nimi: He went with them.Šel s nimi.