Hlavní obsah

with [wɪθ or wɪð]

Předložka

  1. s kým/čím současně, na jednom místě
  2. pomocí čeho, čím nástrojem, pomůckou ap.write with a penpsát perem
  3. čím pokrytí nebo vyplněnícovered with snowpokrytý sněhemHe is angry with you.Zlobí se na tebe.
  4. o způsobu či pocitupřekládá se hl. příslovcemHe agreed with reluctance.Souhlasil zdráhavě.
  5. čím o viditelném vlivu na osobuHe was trembling with anger.Třásl se hněvem.
  6. u koho/čehoIt is the same with other sports.Je to stejné i u jiných sportů.
  7. (zároveň) s čím, v závislosti na čem se měnit
  8. be with sb hovor.chápat, rozumět, chytat se v tom, co někdo říkáAre you with me?Sleduješ mě?, Chápeš (co ti říkám)?
  9. be with sb být s kým, být na čí straně, podporovat koho

Vyskytuje se v

agree: not agree with sbnedělat dobře, nesvědčit, nejít k duhu komu jídlo

akimbo: (with) arms akimbos rukama v bok

along: along withspolečně s, spolu s kým/čím, zároveň s kým/čím

bated: with bated breathse zatajeným dechem

begin: to begin withprvně, zpočátku, na začátku

begin: to begin withpředevším, v prvé řadě, za prvé na úvod věty

blend in: blend in (with), blend intosth splývat, splynout s čím s okolím ap.

bump: come (back) down to earth with a bumpdopadnout tvrdě na zem, vrátit se (rázem) do tvrdé reality

colour: with flying colourssuverénně, bez zaváhání, naprosto úspěšně, vítězně udělat zkoušku ap.

commune: be communing withwith sth kniž. komunikovat, být v těsném (duchovním) kontaktu s čím se zvířetem, přírodou ap.

comply: comply withsth splnit, splňovat co, vyhovět, vyhovovat čemu požadavkům ap.

comply: comply withsth uposlechnout, dodržet co soudní nařízení ap.

co-ordination: in co-ordination withsb v součinnosti s kým

do: I could do with sthpřišlo by mi vhod, hodilo by se mi, dal bych si co

do: what sb did with sthkam kdo dal co, co kdo udělal s čím

do: have sth to do with sb/sthmít co společného s kým/čím

down: be down with sthmít co, ležet s čím, být sklácen čím o nemoci

down: Down with sthPryč s čím svrhněte ...

ease: with easesnadno, hravě, s lehkostí

engage: engage withsth zapojit se do čeho, stát se součástí čeho skupiny ap., navázat (bližší) vztah s kým/čím

fibre: with every fibre of one's beingcelou svou bytostí, až do morku kosti pociťovat ap.

fire: fight fire with firepoužívat protivníkovy zbraně, vyhánět čerta ďáblem

fire: be playing with firezahrávat si s ohněm, dráždit hada bosou nohou

flat: flat with sbbydlet (dohromady) s kým

frank: to be frank (with you)abych (k vám)/(k tobě) byl upřímný

get over with: get sth over withodbýt si, skoncovat nepříjemné

goods: deliver/come up with the goodssplnit očekávání, udělat, co se očekávalo

go on with: be enough to be going on withprozatím stačit, být zatím tak akorát

go with: be going withchodit, mít poměr s kým

go with: go (well) withsth hodit se k čemu barvy ap.

green: be green with envybýt zelený závistí

gun: with (all) guns blazingse vší vervou, s plným nasazením, všemi silami

hand: have one's hands full with sthmít plné ruce práce s čím

impunity: with impunitybeztrestně, bez možnosti (trestního) postihu

keep: in keeping with sthv souladu s čím tradicí ap., podle čeho

line up: line up with sbpostavit se za koho

love: be in love with sb/sthbýt zamilovaný do koho/čeho, milovat koho/co

meet: meet with sbsejít se, setkat se s kým

meet: meet with sthsetkat se s čím reakcí ap.

might: with all one's mightvší silou, ze všech sil

mind: with this in minds tímto úmyslem, za tím účelem

moderation: in/with moderations mírou/rozumem, střídmě jíst, kouřit ap.

naked: by/with the naked eyepouhým okem viditelný

petard: be hoist with/by one's own petardchytit se do vlastní pasti, naběhnout si, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá

piss: be pissing (down) with rainchcát, lít jako z konve

reference: with reference tosth ohledně čeho, pokud jde o co

regard: with regard to sthohledně čeho, pokud jde o co

respect: with respectpři vší úctě, promiňte, ale zdvořilé vyjádření nesouhlasu

respect: with respect to, in respect of sthpokud jde o co, ve vztahu k čemu, co se týká čeho

riddle: riddle sb/sth (with bullets)rozstřílet koho/co (na cimprcampr), udělat řešeto z koho/čeho

riddled: riddled with bulletsprostřílený, provrtaný kulkami

roar: roar with laughterřehtat se, chechtat se nahlas

salt: take sth with a pinch of saltbrát s rezervou co, nevěřit čemu doslova

side: side withsb stranit, nadržovat komu, podporovat koho

slate: with a clean slates čistým štítem začít ap.

spoon: be born with a silver spoon in one's/the mouthpocházet ze zámožné a vlivné rodiny

start: for a start, to start withpředevším, v prvé řadě

start: to start withzpočátku, prvně

stay: stay withsth vydržet u čeho nevzdát ap.

stick: a stick to beat sb withhůl na koho, důvod ke kritice koho, zbraň proti komu

take up with: be taken up withsth být plně zaměstnán čím, mít plné ruce práce s čím, mít plnou hlavu čeho

tax with: tax sb withsth obviňovat koho z čeho, dávat vinu komu za co, vyčíst komu co

through: be through with sth/sbskončit (už) s kým/čím, mít už za sebou co, nemít už nic s kým

together: together with sth/sbspolu s čím/kým

vengeance: with a vengeanceještě více, nečekaně silně, mimořádně intenzivně

view: with a view to doing sthza účelem udělat co

way: have a way with sb/sthvědět jak na koho/co, umět to s kým/čím, mít cit pro co

what: what withkvůli čemu, následkem, v důsledku čeho

abaft: with the wind abafts větrem v zádech

abandon: with (gay) abandonnevázaně, bezstarostně, lehkovážně

ablaze: be ablaze with colourzářit barvami

account: have an account with a bankmít účet v bance

acquaintance: have an acquaintance with sbznát koho

admiration: with admirationobdivně

affection: with affections láskou, láskyplně

agape: with one's mouth agapes ústy dokořán

agree: as agreed with sbpo dohodě s, na základě/dle dohody s kým

agreement: in agreement with sb/sthve shodě, v souladu s kým/čím činěný ap.

akimbo: with legs akimbos nohama od sebe, s roztaženýma nohama

anger: red with angerrudý vzteky

apart: stand with one's legs apartstát s nohama od sebe

aplomb: with aplomb(sebe)jistě, suverénně provést ap.

approval: with the approval of sbse schválením koho

approval: with approvalsouhlasně přikývnout ap.

bouncing: bouncing with healthkypící zdravím

broad: with broad strokesvelice obecně popsat, vylíčit ap.

burdened: burdened with debtzadlužený, zatížený dluhem

calf: cow with/in calfbřezí kráva

care: with careopatrně, pečlivě

caution: proceed with cautionpostupovat opatrně