Hlavní obsah

without [wɪˈðaʊt]

Předložka

  1. sb/sth bez koho/čeho, postrádající koho/co
  2. (doing) sth bez učinění čeho, aniž coShe did it without asking me.Udělala to, aniž by se mě zeptala.

Vyskytuje se v

ado: without further/more adobez (dalších) okolků/průtahů

beat: without missing a beatbez (nejmenšího) zaváhání pokračovat ap.

doubt: without (a) doubturčitě, nesporně

fail: without failbez výjimky vždy ap.

question: without questionbez námitek, bez debaty provést příkaz

say: it goes without sayingto se rozumí samo sebou, to je zcela jasné

absent: voj. be absent without leavevzdálit se bez dovolení

argument: without argumentbez řečí

bias: without biasnestranně, bez předsudků

cease: without ceasingbez ustání

commitment: without any commitmentnezávazně

day: práv. without dayodročeno na neurčito

delay: without delaybez prodlení

detriment: without detriment to sthbez újmy na čem zdraví, kvalitě ap.

difficulty: without difficultybez obtíží, snadno

extra: without extrasbez dalších výloh

frill: no-frills, without frillsprostý, čistě účelný, zcela základní, strohý, bez zbytečností ale splňující účel

further: without further adobez dalších okolků

fuss: without (any) fussúplně klidně, v naprostém klidu

hesitation: without hesitationbez váhání

hindrance: without hindrancebez problému/překážek

merit: práv. without meritneopodstatněný, neoprávněný nárok, obvinění ap.

minister: minister without portfolioministr bez portfeje

much: without so much as doing sthaniž by (vůbec) co, bez jediného čeho

number: sth without numbernesčetný co, nespočet čeho

precedent: be without precedentbýt bezprecedentní

recourse: ekon. without recoursebez postihu

resort: without resort to forcebez použití násilí

result: without resultbezvýsledně, marně

right: without rightneprávem

sound: do sth without a sound(u)dělat co neslyšně

success: without successbezúspěšně, nadarmo

tear: without tearssnadný, bezbolestný

think: without thinking twicebez dlouhého rozmýšlení

trace: disappear without (a) tracezmizet beze stopy

undue: without undue delaybez zbytečných odkladů

get: They got there without problems.Dostali se tam bez problémů.

goodbye: leave without saying goodbyeodejít bez rozloučení

hitch: go without a hitchproběhnout hladce

look: He said it without looking up.Řekl to, aniž by zvedl oči.

me: without mebeze mne

much: without much effortbez většího úsilí

subject: subject to change without noticezměna vyhrazena v oznámení ap.

utter: Without uttering a word.Aniž by řekl slovo.

would: Without a good dictionary you would not be able to translate this.Bez dobrého slovníku bys to nepřeložil.

price: without priceneocenitelný

aniž: aniž bych chtěl být ...without wishing to be ...

bez, beze: bez debatywithout question

námaha: bez námahyeffortlessly, without effort, snadno with ease

námitka: bez námitek uposlechnout ap.without objection/demur/question

nekonečno: do nekonečnaendlessly, ad infinitum, without end, do omrzení ad nauseam

nepodmíněný: práv. nepodmíněný trestcustodial sentence, sentence without probation, řidč. unsuspended sentence

nezaplacení: k nezaplacení cennýpriceless, invaluable, beyond/without price

odklad: bez jakýchkoli odkladůwithout (any) delay, neprodleně in short order

ohled: bez ohledu na coregardless of sth, irrespective of sth, without regard to sth

pochyba: bez pochybwithout any doubt

potíž: bez (větších) potížíwithout (too much) trouble

prodlení: bez prodleníwithout delay, promptly, immediately

propustit: propustit koho na hodinu z prácedismiss sb without notice, zast. give sb an hour's notice

přehled: zvládnout co s přehledemmanage sth without difficulty, sail through sth

přestávka: bez přestávkywithout interruption, nonstop, nepřetržitě on end, continuously

přihlédnutí: bez přihlédnutí k čemuregardless of sth, without taking sth into account, disregarding sth

rebel: rebel bez příčinyrebel without a cause

rozmysl: bez rozmysluwithout thinking, unáhleně rashly, headlong, head-first

rozmýšlení: bez (dlouhého) rozmýšleníwithout thinking (twice)/hesitation

šuplík: psát do šuplíkuwrite without publishing

tebe, tě: bez/od/pro tebewithout/from/for you

tichost: v tichostitiše quietly, v poklidu without a fuss

ustání: bez ustáníincessantly, a dlouho ceaselessly, unceasingly, continually, continuously, constantly, permanently, without stopping

váhání: bez váháníwithout hesitation, unhesitatingly, immediately, bez rozmyšlení without a second thought

všechen, všechna, všechno: ve vší tichostiquietly, tajně secretly, nepozorovaně unnoticeably, bez poprasku without a fuss

vydržet: vydržet bez čeho vody ap.go without sth

výhrada: bez výhradwithout reservation/qualification

vyváznout: vyváznout bez zraněníescape unhurt/without injury

vyzvání: bez vyzvání učinitwithout being invited to

zábrana: bez zábranwithout restraint

zastavení: bez zastaveníwithout stopping

zmizet: zmizet beze stopyvanish/disappear without a trace

absence: omluvená/neomluvená absenceabsence with/without leave

aniž: aniž by zaváhalwithout hesitating

bez, beze: bez váhání/přemýšleníwithout hesitation/thinking

létat: Když se kácí les, lítají třísky.You can't make an omelette without breaking eggs.

mě, mne: beze mnewithout me

naplno: říct (to) naplnonot mince one's words, without mincing words, pulling no punches

nich: bez nichwithout them

oddech: pracovat bez oddechuwork without rest/respite

otálení: udělat co bez otálenído sth without hesitation/delay

oželet: muset oželet koho/cohave to do without sb/sth

pozdravit: Vstoupila, aniž by pozdravila.She entered without saying hello.

proběhnout: Demonstrace proběhla bez incidentu.The demonstration passed off without incident.