Hlavní obsah

without [wɪˈðaʊt]

Předložka

  1. sb/sth bez koho/čeho, postrádající koho/co
  2. (doing) sth bez učinění čeho, aniž coShe did it without asking me.Udělala to, aniž by se mě zeptala.

Vyskytuje se v

beat: without missing a beatbez (nejmenšího) zaváhání pokračovat ap.

doubt: without (a) doubturčitě, nesporně

fail: without failbez výjimky navštěvovat schůze ap.

question: without questionbez námitek, bez debaty provést příkaz

say: it goes without sayingto se rozumí samo sebou, to je zcela jasné

absent: voj. be absent without leavevzdálit se bez dovolení

argument: without argumentbez řečí

bias: without biasnestranně, bez předsudků

cease: without ceasingbez ustání

commitment: without any commitmentnezávazně

day: práv. without dayodročeno na neurčito

delay: without delaybez prodlení

detriment: without detriment to sthbez újmy na čem zdraví, kvalitě ap.

difficulty: without difficultybez obtíží, snadno

extra: without extrasbez dalších výloh

further: without further adobez dalších okolků

fuss: without (any) fussúplně klidně, v naprostém klidu

hesitation: without hesitationbez váhání

hindrance: without hindrancebez problému/překážek

merit: práv. without meritneopodstatněný, neoprávněný nárok, obvinění ap.

minister: minister without portfolioministr bez portfeje

much: without so much asaniž by (vůbec) co, bez jediného čeho

precedent: be without precedentbýt bezprecedentní

recourse: ekon. without recoursebez postihu

resort: without resort to forcebez použití násilí

result: without resultbezvýsledně, marně

right: without rightneprávem

sound: do sth without a sound(u)dělat co neslyšně

success: without successbezúspěšně, nadarmo

tear: without tearssnadný, bezbolestný

think: without thinking twicebez dlouhého rozmýšlení

trace: disappear without (a) tracezmizet beze stopy

undue: without undue delaybez zbytečných odkladů

get: They got there without problems.Dostali se tam bez problémů.

goodbye: leave without saying goodbyeodejít bez rozloučení

hitch: go without a hitchproběhnout hladce

look: He said it without looking up.Řekl to, aniž by zvedl oči.

me: without mebeze mne

subject: subject to change without noticezměna vyhrazena, může se měnit bez (předchozího) upozornění v oznámení ap.

utter: Without uttering a word.Aniž by řekl slovo.

without: She did it without asking me.Udělala to, aniž by se mě zeptala.

would: Without a good dictionary you would not be able to translate this.Bez dobrého slovníku bys to nepřeložil.

price: without priceneocenitelný

aniž: without wishing to be ...aniž bych chtěl být ...

bez, beze: without questionbez debaty

námaha: effortlessly, without effort, snadno with easebez námahy

námitka: without objection/demur/questionbez námitek uposlechnout ap.

nekonečno: endlessly, ad infinitum, without end, do omrzení ad nauseamdo nekonečna

nepodmíněný: custodial sentence, sentence without probation, řidč. unsuspended sentencepráv. nepodmíněný trest

odklad: without (any) delay, neprodleně in short orderbez jakýchkoli odkladů

ohled: regardless of sth, irrespective of sth, without regard to sthbez ohledu na co

pochyba: without any doubtbez pochyb

potíž: without (too much) troublebez (větších) potíží

prodlení: without delay, promptly, immediatelybez prodlení

propustit: dismiss sb without notice, zast. give sb an hour's noticepropustit koho na hodinu z práce

přehled: manage sth without difficulty, sail through sthzvládnout co s přehledem

přestávka: without interruption, nonstop, nepřetržitě on end, continuouslybez přestávky

přihlédnutí: regardless of sth, without taking sth into account, disregarding sthbez přihlédnutí k čemu

rebel: rebel without a causerebel bez příčiny

rozmysl: without thinking, unáhleně rashly, headlong, head-firstbez rozmyslu

rozmýšlení: without thinking (twice)/hesitationbez (dlouhého) rozmýšlení

šuplík: write without publishingpsát do šuplíku

tichost: tiše quietly, v poklidu without a fuss, tajně secretly, hovor. on the slyv tichosti

ustání: incessantly, a dlouho ceaselessly, unceasingly, continually, continuously, constantly, permanently, without stoppingbez ustání

váhání: without hesitation, unhesitatingly, immediately, bez rozmyšlení without a second thoughtbez váhání

všechen, všechna, všechno: quietly, tajně secretly, nepozorovaně unnoticeably, bez poprasku without a fussve vší tichosti

výhrada: without reservation/qualificationbez výhrad

vyváznout: escape unhurt/without injuryvyváznout bez zranění

vyzvání: without being invited tobez vyzvání učinit

zábrana: without restraintbez zábran

zastavení: without stoppingbez zastavení

zmizet: vanish/disappear without a tracezmizet beze stopy

absence: absence with/without leaveomluvená/neomluvená absence

létat: You can't make an omelette without breaking eggs.Když se kácí les, lítají třísky.

mě, mne: without mebeze mne

naplno: not mince one's words, without mincing words, pulling no punchesříct (to) naplno

nich: without thembez nich

oddech: work without rest/respitepracovat bez oddechu

otálení: do sth without hesitation/delayudělat co bez otálení

oželet: have to do without sb/sthmuset oželet koho/co

pozdravit: She entered without saying hello.Vstoupila, aniž by pozdravila.

proběhnout: The demonstration passed off without incident.Demonstrace proběhla bez incidentu.

průtah: without (further) delaybez (dalších) průtahů

rozloučení: leave without saying goodbyeodejít bez rozloučení

sám: It goes without saying.To se rozumí samo sebou.

sebou: It goes without saying.To se rozumí samo sebou.

skrupule: have no scruples, be unscrupulous, act without scruplesbýt bez skrupulí

tebe, tě: without/from youbez/od tebe

vás: without/from youbez/od vás

vědomí: without my knowledge/knowing itbez mého vědomí

zastávka: nonstop, without stoppingbez zastávky

Eva: žert. in one's birthday suit, without a stitch on, totally nakedv rouše Evině

kouř: There is no smoke without fire., Where there's smoke, there's fire.Není kouře bez ohně.

kus: pořád all the time, bez přestávky without a letupv jednom kuse

okolek: without ceremonybez okolků cirátů

ado: without further/more adobez (dalších) okolků/průtahů

práce: No pain, no gain., No gain without pain.Bez práce nejsou koláče.