Hlavní obsah

much [mʌtʃ]

Příslovcemore, most

  1. velmi, velice, moc, mnoho, hodněThank you very much.Mnohokrát (vám) děkuji.too much(přes)příliš
  2. mnohem, daleko před stupňovaným adjektivemIt is much better/worse.Je to mnohem lepší/horší.much toopříliš, přespříliš jaký
  3. velmi podobně, skoro stejněThe day ended much as it began.Den skončil velmi podobně, jak začal.very much the sametéměř stejný, na jedno brdo
  4. Do you care for it? – Too much.Stojíš o to? – Strašně moc.not (very) muchani ne, moc ne

Zájmeno

  1. sth mnoho, hodně, moc čehou nepočitatelných podst. jmenFurniture takes so much room.Nábytek zabírá tak mnoho místa.without much effortbez většího úsilímake much of sthdělat velkou vědu z čeho zdůrazňovat význam ap.make much of sbvěnovat velkou pozornost komu, zahrnovat pozorností koho jednat jako s významnou osobou ap.
  2. how much kolik, jak moc o nepočitatelných podst. jm.How much is it?Kolik to stojí?
  3. as much tolik porovnávání množstvíwith as much patience as is possibles co největší trpělivostíHe earns three times as much as you do.Vydělává třikrát tolik co ty.... times as much (as)... krát tolik/více (než) o množstvítwice as muchdvakrát tolikas much againještě jednou tolikhalf as much again(ještě) o polovinu víc

Vyskytuje se v

ado: without further/more adobez (dalších) okolků/průtahů

any: not any more/longeruž ne

buck: get more bang for the buckpřijít si na své za vydané peníze, neprohloupit, rozumně utratit s co největším užitkem

chew: bite off more than one can chewukousnout (si) příliš velké sousto

ever more: (for) ever morenavždy, napořád, navěky

less: still/much/even lessnatož, tím spíše ne, neřkuli zdůraznění záporu

like: more likespíš, lépe řečeno

many: many a sb/sthmnohý kdo/co, mnoho koho/čeho

many: how manykolik, jak mnoho o počitatelných

many: as many ... astolik ... kolik/jako

many: as many aszdůrazňuje překvapivě velké množství

more: more thanvíce než, přes kolik

more: some moreještě/kousek dále, ještě trochu

more: not any moreuž ne...

more: no moresth už žádné co

more: more and morevíc a víc, čím dál více, stále víc

more: more or lessvíceméně

more: no(t) more thanne více než kolik, ani ne kolik

more: what's more(a) navíc, (b)a co víc zdůraznění

most: the moststh nejvíce čeho

most: most of allnejvíce ze všeho, největší měrou

most: at (the) mostnanejvýš, maximálně, v nejlepším případě

most: make the most of sthvytěžit co nejvíce z čeho, co nejlépe využít čeho

return: Many happy returns.Hodně štěstí a zdraví., Všechno nejlepší. přání k narozeninám

sleep: not lose any/much sleep over sthnedělat si (příliš) hlavu s čím, netrápit se čím, příliš se nezabývat čím

so: so muchtolik, takové(to) množství

take out: take a lot/much outof sb hovor. vyčerpávat/vyčerpat, vysávat co koho energii, dá(va)t zabrat komu

than: more/less thanvíce/méně než co

this: this muchtolik

very: very much sovelice, velmi, moc v odpovědi

again: as much/many again(ještě) jednou tolik

all: all the more sotím spíš(e)

all: all the moreještě více, o to více

as: as soon/much/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdále

clause: most-favoured-nation clausedoložka nejvyšších výhod

consideration: after much/careful considerationpo dlouhém zvažování/pečlivém uvážení

detailed: more detailed descriptionpodrobnější popis

discuss: much discussedhodně/tolik diskutovaný/probíraný téma ap.

entertainment: much to my entertainmentk mému velkému pobavení

fortunate: be (more) fortunatemít (větší) štěstí

frequented: the most frequented sitesnejnavštěvovanější místa

how: how much/manykolik

likely: most likelys největší pravděpodobností

look up: the most looked-up wordsnejhledanější slova ve vyhledávači ap.

many: not many(jen) pár, nemnoho, jen několik

many: too many(až příliš) mnoho

many: many thanksdíky moc, děkuji mnohokrát

many: many a timečastokrát, hodněkrát

many: ...times as many...krát více než

many: as many as possibleco nejvíce čeho

most: most of the timeskoro pořád, většinou

oblige: form. much obligedděkuji mnohokrát

of: more/less of sthvíce/méně jaký zintenzivnění

often: more oftenčastěji

put: put more effort into sthvložit více úsilí do čeho, více se snažit v čem

recent: more recentnovější, pozdější později vzniklý ap.

recent: most recentposlední, nejnovější události ap.

recommend: have much to recommend onemít spoustu výhod, mít hodně co nabídnout

throw: many a throw(dost) často

wanted: the most wanted criminalsnejhledanější zločinci

way: in many waysv mnoha ohledech

widely: the most widely usednejužívanější systém, metoda ap.

worse: so much the worse for sbtím hůř pro koho

ado: much ado about nothingmnoho povyku pro nic

and: more and morevíc a víc, čím dál víc

anything: more than anything elsevíc než cokoli jiného

be: To be more accurate ...Abych byl přesnější ...

case: in many casesv mnoha případech

cheaply: more cheaplylevněji

cost: How much does it cost?Kolik to stojí?

could: He couldn't have been more than 12.Nemohlo mu být víc než 12.

do: He makes more money than I do.Vydělává víc peněz než já.

except: Nothing more to do except wait.Nedá se dělat nic jiného než čekat.

face: I see many new faces here.Vidím zde mnoho nových tváří.

fish: many fishesmnoho druhů ryb

get: They had to get aid to where it was most needed.Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.

get in: I can't get in two more courses a week.Další dva kurzy v týdnu nezvládnu.

give: Give me some more details.Řekni mi více podrobností.

help: Can I help you to some more meat?Mohu vám ještě dát/přidat maso?

how: How much is it?Kolik to stojí?

important: The most important thing is ...Nejdůležitější je ...

last: Much has changed since my last visit.Hodně se změnilo od mé poslední návštěvy.

long: I waited much longer.Čekal jsem mnohem déle.

many: They weren't many.Nebylo jich mnoho.

many: Many a mother would welcome it.Mnohá matka by to uvítala.

many: How many do you smoke a day?Kolik denně vykouříš?

many: Many knew it.Mnozí to věděli.

many: As many as 4 million people watched the game.Zápas sledovaly až 4 miliony lidí.

more: a little more timetrochu více času

more: Some more tea?Chcete ještě čaj?