Hlavní obsah

this [ðɪs]

Zájmeno

  1. ten(to), tenhle o právě zmíněnémI have never seen one like this.Nikdy jsem takovýhle neviděl.
  2. uvozuje další výrokto(hle)You think that ... Why is this?Ty si myslíš, že ... Proč?
  3. to(hle), toto, tento zdelike thistakhle při předvádění
  4. this morningdneska ránothis timetentokrátup to this daydo dnes, do dnešního dne
  5. this is tady ... při představování v telefonu ap.Hello, this is John.Ahoj, tady John.

Příslovce

  1. takto, takhle malý ap.The wound was about this big.Rána byla asi takhle velká.
  2. this much při vyjádření, kolik vím nebo kolik někomu řeknutolik

Vyskytuje se v

day: in this day and agev dnešní době

effect: to this/that effectv tomto/tom smyslu

like: like this/that/sotakto, takhle tímto způsobem

mind: with this in minds tímto úmyslem, za tím účelem

side: this side of sthpřed čím časově

these: these daysv dnešní době, v současnosti, dnes

this: this istady ... při představování v telefonu ap.

way: that/this waytak, takto

certify: This is to certify that ...Tímto osvědčujeme, že ...

context: in this contextv této souvislosti

exact: this exact momentprávě v tento okamžik

for: for this time/oncepro tentokrát

instance: in this instancev tomto případě

moment: at this very momentprávě v tomto okamžiku

once: this oncetentokrát

point: at this pointv tuto chvíli

response: This is in response to your...(Tímto) reaguji na váš... dotaz ap.

time: next/this timepříště/tentokrát

world: this worldtento život

year: this yearletos

alone: This fact alone...Už jen to...

attitude: What is your attitude to this?Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?

available: This information isn't available.Tato informace není dostupná.

avoid: This can't be avoided.Tomu se nelze vyhnout.

bear: I can't bear these people.Tyhle lidi nesnáším.

bearing: It has no bearing on this.To na to nemá žádný vliv.

blend in: This fish can perfectly blend in with the sea bottom.Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.

board: This goes by the board today.Dnes o to nikdo nestojí., Dnes na to každý kašle., To dnes nikoho nezajímá., To se dnes nenosí.

bored: I'm getting bored with this.Začíná mě to nudit.

both: both of these womenobě tyto ženy

certain: This is certain to happen.To se jistě stane.

dance: May I have this dance?Smím prosit?

date back: This law dates back to the 15th century.Tento zákon vznikl již v 15. stol.

debate: This issue was widely debated.O této věci se zeširoka debatovalo.

earlier: earlier this monthzačátkem tohoto měsíce

enough: I have had enough of these people.Už mám dost těchhle lidí.

fit: This lid doesn't fit.Tohle víčko nepasuje.

fortnight: this day fortnightode dneška za čtrnáct dní

free: Are you free this evening?Máš dnes večer čas?

get away with: You won't get away with this.Tohle ti neprojde.

go: Where does this road go to?Kam vede tato cesta?

have: We haven't any shops in this city.V tomhle městě nemáme žádné obchody.

in: Red is in this year.Červená se letos nosí.

intrusion: I hate these intrusions.Nesnáším, když mě takhle někdo ruší.

kind: What kind of tree is this?Co je tohle za strom?

last: This battery lasts twice as long.Tato baterie vydrží dvakrát tak dlouho.

later: later this week/monthkoncem tohoto týdne/měsíce

mean: What does this word mean?Co znamená toto slovo?

meant: This book is not meant for children.Tahle kniha není určená dětem.

messy: These barbecues are so messy.Při grilování se nadělá hrozný binec.

month: earlier this monthzačátkem tohoto měsíce

must: Rubber gloves are a must in these conditions.Gumové rukavice jsou v takových podmínkách nezbytností.

on: I've got something on this Friday.Ten to pátek (už) něco mám. plán, povinnosti ap.

ought: This ought to be fun.To by měla být legrace., To bude legrace.

possibly: What could this possibly mean?Co by to jen mohlo znamenat?

proof: This whiskey is 86 proof.Tato whisky má 43% alkoholu.

put: I don't know how to put this ...Nevím, jak to mám vyjádřit ...

puzzle: This puzzles me.To mi nejde do hlavy., To vůbec nechápu., Z toho jsem zmatený.

range: in this price rangev tomto cenovém rozpětí

remain: These questions remain to be answered.Tyto otázky ještě čekají na zodpovězení.

seat: This van seats eight.Tento mikrobus je pro osm osob.

service: There is no bus service between these towns.Mezi těmito městy nejezdí žádná autobusová linka.

set: This is set to happen.To se pravděpodobně stane.

sick: This food makes me sick.Z toho jídla se mi dělá špatně.

sicken: This thought sickens me.Z toho pomyšlení se mi dělá nanic/špatně.

something: This is really something!To je skutečně něco!

subject: Let's drop this subject.Opusťme toto téma.

such: such news as thistakováto zpráva

take: Take this with you.Tohle si vezmi s sebou.

those: Those look better than these.Tamty vypadají lépe než tyto.

unasked: These questions went unasked.Tyto otázky nikdo nepoložil., Na toto se nikdo nezeptal.

unconnected: These cases may be unconnected.Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.

very: in this very houseprávě v tomto domě

would: Without a good dictionary you would not be able to translate this.Bez dobrého slovníku bys to nepřeložil.

yours: Are these yours?Jsou tyhle tvoje?

cesta: in this way, tímto hereby, by this meanstouto cestou

dnes: this morningdnes ráno

klopit: This side up!Neklopit! na krabici ap.

letošek: from this year onod letoška

následující: jak je uvedeno as follows, takto this way, like thisnásledujícím způsobem

add: added to thisa navíc, (a) ještě k tomu, a co víc fakt podporující dřívější výpověď

od, ode: from this moment on, dále hereafterod tohoto okamžiku

ohled: in this respectv tomto ohledu

onen, ona, ono: this or thatten či onen

právě: (at) this very moment, just now, v přímé řeči též as we speakprávě teď

pro: for this timepro tentokrát

směr: in every/no/this respectv každém/žádném/tomto směru

takový: at this rate, if it goes on like thiss takovou pokud to tak půjde dál

tentokrát: for once, just this once(pouze) pro tentokrát

účel: for this purposek tomuto účelu, pro tento účel, za tímto účelem

adresa: Send it to this address.Pošlete to na tuto adresu.

bezpečný: It will be safer this way.Takhle to bude bezpečnější.

co: What kind of question is this?Co je tohle za otázku?

druh: of this kindtohoto druhu

hradit: This treatment is not covered by health insurance.Toto léčení pojišťovna nehradí.

jeho: These shoes are his.Tyto boty jsou jeho.

ještě: These are even better.Tyto jsou ještě lepší.

jet: Does this bus go to ... ?Jede tenhle autobus do ...?

jít: Is this the right way to the station?Jde se tudy na nádraží?

kašlat: BrE Sod it., vulg. Screw that!, nebudu to dělat Blow this for a lark.Kašlu na to. je to těžké ap.

koncem: later this monthkoncem tohoto měsíce

kouř: This place smells of smoke.Je tu cítit kouř.

létat: These birds don't fly.Tito ptáci nelétají.

letět: This style is out (of fashion).Tento styl už neletí.

letošní: this yearletošní rok

levý: I am hopeless/really bad at this.Na tohle jsem levej.

líbit: I won't tolerate this.To si nenechám líbit.

měsíc: later this month, at the end of this monthkoncem tohoto měsíce

místo: Is this seat free?Je to místo volné?

mluvit: Who am I speaking to?, Who's speaking?, Kdo je to? Who's this?S kým mluvím? do telefonu ap.

můj, má, mé, moje: These are mine.Tyhle jsou moje.

namluvit: Who told you this nonsense?, Who gave you this idea?Kdo ti tohle namluvil?

nechat: Let's drop this subject., zapomeneme na to Let's forget it.Nechme toho.

nudit: This work bores me., už mě nebaví I am tired of this work.Ta práce mě nudí.

obsadit: This seat is occupied/taken/not free.Tohle místo je obsazeno.

odpoledne: this/tomorrow afternoondnes/zítra odpoledne

odskákat: You'll smart for this!, You are for the high jump.Tak to si odskáčeš!

opakovat se: It won't happen again., This is never gonna happen again.Už se to nebude opakovat.

plést: Leave me out of this.Mě do toho nepleť.

počítat: You have to allow for this possibility.Musíš počítat s touto možností.

ponechat: I will leave this up to you.To už ponechám na Vás.

poprvé: Is this your first time/stay here?, Are you here for the first time?Jste tady poprvé?

projít: You won't get away with this.To ti neprojde.

prosit: May I have this dance?Smím prosit?

prvně: Are you here for the first time?, Is this your first time here?Jste tady prvně?

předcházet: What preceded this decision?Co předcházelo tomuto rozhodnutí?

přeskočit: Skip this exercise.Tohle cvičení přeskoč.

případ: in this case/instancev tomto případě

ráno: this/yesterday/tomorrow morningdnes/včera/zítra ráno

rok: this/last/next/coming yeartento/minulý/příští/nadcházející rok

říct: Who told you this?Kdo Vám tohle řekl?

sedět: This colour suits you.Tahle barva ti sedí.

sem: as far as here, this far, up to here, up to this pointaž sem

sežrat: I won't buy this., Tell it to the marines., BrE Pull the other one.To ti nesežeru.

smět: May I have this dance?Smím prosit?

souviset: These things are closely connected/related.Tyto věci spolu úzce souvisí.

spustit: Can you run this program?Můžeš ten program spustit?

srát: This really pisses me off.To mě fakt sere.

stávat se: These things happen.To se stává.

šířka: in these latitudesv těchto (zeměpisných) šířkách

tady: (This is) Novák speaking.Tady je Novák. u telefonu

takto: He won't get far like this.Takhle se daleko nedostane.

tenhleten, tuhleten, tadyhleten: I will take this one.Vezmu si tenhleten.