Hlavní obsah

bear [beə]

Slovesopt bore, pp borne/born

 1. sth swh kniž. (za)nést, vézt, dopravit co kambear sth offodnést si co jako vítězbear on sthtýkat se čeho
 2. sth form. nosit, mít u sebe zbraň ap.right to bear armsprávo nosit zbraň
 3. (u)nést, (u)držet, snést zatížení
 4. sth nést jméno ap., jevit vlastnost ap. co
 5. sth snést, snášet, trpět co utrpení ap.bear with sbmít strpení s kýmbear comparison with sthsnést srovnání s čím
 6. I can't bear these people.Tyhle lidi nesnáším.can't bear sb/sthnesnášet, nemoci vystát koho/co
 7. bear the cost of sthnést náklady čeho, (za)platit co
 8. bear the responsibility for sthnést/přijmout odpovědnost za co
 9. bear no resemblance to sthvůbec se nepodobat čemu, nebýt vůbec jako co
 10. plodit, nést, rodit ovoce ap.
 11. zast.porodit dítěbe bornnarodit se
 12. sb sth kniž. chovat co ke komu cit ap.bear sb a grudgechovat ke komu zášťbear sb malicenepřát komu nic dobrého
 13. osf kniž. chovat se, vystupovat jak

Podstatné jménopl. ~/~s

 1. zool.medvědpolar bearmedvěd lednísloth bearmedvěd pyskatýspectacled bearmedvěd brýlatýAmerican black bearbaribal, medvěd černýkoala bearmedvídek koalabot. bear's earprvosenka (lysá)
 2. ekon.baissista spekulant na pokles kurzu na burze
 3. astron. Great/Little BearVelká/Malá medvědice

Vyskytuje se v

arm: bear armsnosit zbraň, být ozbrojen

bearing: bearing(s)ložisko, uložení

bearing: have a bearing on sthmít vliv na co, mít vztah k čemu, mít spojitost s čím

bore: bore sb to tears/to death/stiffnudit koho k smrti

born: be bornof/to sb narodit se komu

born: be bornzrodit se, vzniknout myšlenka, organizace

breed: be born and bred swhnarodit se a vyrůst kde

brunt: bear/take the bruntof sth nejvíc (to) schytat/odskákat/odnést co, nejvíce (u)trpět čím dopady ap.

fruit: bear fruitnést ovoce, mít výsledky práce

grizzly: grizzly (bear)(medvěd) grizzly

mind: bear/keep sth in mindmít na paměti co, pamatovat na co

spoon: be born with a silver spoon in one's/the mouthpocházet ze zámožné a vlivné rodiny

witness: bear witness to sthsvědčit o čem i přen., vypovídat o čem

angular: tech. angular bearingšikmé ložisko

axle: tech. axle bearingosové ložisko

baby: new born babynovorozeně

-bearing: flag-bearing marchersvlajkonoši

-bearing: load-bearingnosný plocha ap.

-bearing: fruit-bearing treeovocný strom, strom nesoucí ovoce

-bearing: gold-bearingzlatonosný

bearing: tech. ball bearingkuličkové ložisko, ložisková kulička

bearing: tech. roller bearingkuličkové ložisko

bore: bore a hole through sthprovrtat co

brown bear: European brown bearmedvěd brtník

brown bear: Kamchatka brown bearmedvěd kamčatský

cub: lion/wolf/bear cublvíče/vlče/medvídě

flange: flange bearingpřírubové ložisko

freedom: freedom to bear armsprávo nosit zbraň

friction: friction area/angle/bearing/brakestřecí plocha/úhel/ložisko/brzdy

great: astron. Great BearVelká medvědice

grudge: bear a grudge against sbchovat ke komu zášť, nevražit na koho

grudge: bear sb no grudge, have no grudge against sbnechovat vůči komu zášť, nezlobit se na koho

ill will: bear sb ill willnepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášť

interest: ekon. interest-bearingúročený, úročitelný, nesoucí úrok

interest: ekon. bearing no interestneúročený vklad ap.

lesser: astron. the Lesser BearMalá medvědice

rifle: small-bore riflemalorážka

roller: tech. roller bearingválečkové ložisko

spherical: spherical bearingkulové ložisko

striking: bear a striking resemblance to sbbýt komu neobyčejně/nápadně podobný

Taurus: born under the sign of Taurusnarozený ve znamení Býka

bearing: It has no bearing on this.To na to nemá žádný vliv.

born: Where were you born?Kde jsi se narodil?

it: She left the child after it was born.Opustila dítě poté, co se narodilo.

resemblance: bear a resemblance to sb/sthpodobat se, být podobný komu/čemu

držení: držení tělaposture, carriage, bearing

kuličkový: tech. kuličkové ložiskoball bearing

lední: lední medvědpolar bear

ložisko: kuličkové/válečkové ložiskoball/roller bearing

medvěd: lední medvědpolar bear

medvěd: medvěd grizzlygrizzly (bear)

mravenečník: mravenečník velkýgiant anteater, ant bear

náklad: nést/pokrýt nákladybear/cover the costs of sth

narozený: mrtvě narozenýstillborn, dead-born

narozený: čerstvě narozenýnew-born

narozený: narozený v ciziněforeign-born

následek: nést následkybear/face the consequences of sth, BrE, hovor. vinu carry the can

nést: nést odpovědnost za cohold/bear (the) responsibility for sth

nudit: nudit koho k smrtihovor. bore the pants off someone, bore sb to tears

odpovědnost: nést/převzít odpovědnostbear/assume the responsibility

patrnost: vést co v patrnostina paměti bear sth in mind, v záznamech keep sth on record

plyšový: plyšový medvídekteddy bear

snášet: nesnášet koho/cohate sb/sth, nemoci vystát ap. can't stand/bear sth

snést: snést srovnání s čímstand/bear comparison with sb/sth

souviset: nijak nesouviset s čímbear no relation to sth, have nothing to do with sth

srovnání: snést srovnání s čímbear comparison with sth

stěna: stav. nosná stěnabearing/supporting wall

strpení: mít strpení s kýmbear with sb, mít trpělivost be patient

svědectví: podat svědectvíbear witness, testify, give evidence

vlastní: vlastním jménem XY rozenýborn XY, ne pseudonymem ap. real name XY

zášť: chovat ke komu zášťbear sb a grudge, have a grudge against sb, bear ill will towards sb

zeď: stav. nosná/obvodová zeďbearing/outside wall

zřetel: mít co na zřetelibear sth in mind

želatinový: želatinoví medvídcijelly bears

mít: Mějte na paměti ...Keep/Bear in mind that ...

narodit se: Kde jsi/jste se narodil?Where were you born?

narodit se: Narodil jsem se v ...I was born in ...

nuda: Je s ním strašná nuda.He is such a bore.

pomyšlení: Nesnesu pomyšlení, že ...I can't bear to think that ...

rodit se: Rodí se méně dětí.Fewer children are born.

nést: nést ovocei práce bear fruit, fructify, přen. pay dividends

ovoce: přen. přinést (své) ovocebear fruit

přenést: nemoci co přenést přes srdcecannot come to terms with sth, cannot bear sth