Hlavní obsah

sebe

Zájmeno

  • oneselftvar se mění dle osoby myself, yourself, himself, herself, ourselves ap.(daleko) od sebe dvě části ap.far apartOd sebe. na dveříchPush.Podívej se na sebe!Look at yourself.sám od sebe bez cizí pomoci ap.of one's own accord

Vyskytuje se v

adaptovat: adaptovat sezvyknout si kde, na co adapt, adjust (osf) to sth, na podmínky acclimatize osf to sth

bacit: bacit sebousvalit se fling* osf down, spadnout fall* down, skácet se fall* over

brát: brát na sebepodobu, závazek ap. assume sth, úkoly ap. take* on

brát si: ber(te) sijez(te) help yourself (to some food)

bručet: bručet (si)pobrukovat co growl, mumlat mumble, mutter, melodii ap. hum sth

dát: dát sipožít ap. co have* sth, provést ap. take*

dát se: nedat senevzdat ap. not give* in, hold* one's ground, fight* one's corner, bránit se ap. stand*/stick* up for osf, stát si za svým stick* to one's guns

diktovat: diktovat (si)přikazovat co dictate, order sth

dohovořit: dohovořit (si)sjednat co arrange, fix sth

dopisovat: dopisovat sipsát si dopisy s kým correspond with sb, dva vzájemně exchange letters, write* to each other

bacha: dávat si bacha na co/kohowatch out for sth, mít se na pozoru beware of sb/sth

bezpečí: cítit se v bezpečífeel safe

bezvědomí: probrat se z bezvědomícome around, come to

blížit se: blížit se ke koncidraw to a close/an end

bota: obout si botyput on one's shoes

brát si: brát si co k srdcitake sth to heart

cesta: zeptat se na cestuask (for) directions, ask the way

cesta: dát/vydat se na cestuset out (for a journey), embark on/start a journey, hit the road, hl. řidič, po silnici take to the road

cigareta: zapálit/dát si cigaretulight/have a cigarette

cítit se: cítit se dobřefeel fine, v daném prostředí ap. feel comfortable

cuknout: cuknout sebouleknutím start, trhnout jerk, bolestí ap. wince, flinch

cvrknout: cvrknout siwet osf, wet one's pants

čelně: čelně se srazit s čímcollide head-on with sth

česat: česat si/komu vlasycomb one's/sb's hair

česat: česat secomb/brush one's hair

dařit se: nedařit se udělat cobe failing to do sth, be unsuccessful at sth

dát: dát si na častake one's time

dát: dát si schůzku s kýmarrange to meet sb

dát: dát si pozortake care, watch out for sth, beware of sb/sth

dát: dát si sprchutake/have a shower

dát se: dát se na cestuset out for a journey

dát se: dát se do práceget down to work

dát se: dát se na útěkstart to flee, take flight

dát se: dát se ostříhathave/get one's hair cut, get a haircut

dědit: dědit se tradice ap.be handed/passed down, být dědičný, děditelný be inheritable

dělat: dělat si starosti kvůli komu/čemu, s kým/čímworry about sth/sb, fret about/over sth, usilovně se snažit go to a lot of trouble

dělat: dělat si poznámkytake notes

dělat: dělat si legraci z koho/čehomake fun of sb/sth, be having sb on, trifle with sb/sth, be kidding

deník: psát si deníkkeep a diary

déšť: déšť se sněhemsleet

dloubat se: dloubat se v nosepick one's nose

dlouze: dlouze se zadívat na koho/cogive sb a long look, cast a long glance at sb/sth

do: svléknout se do nahastrip naked

dobít: dobít si kredit na telefonutop up one's phone

dočkat se: nemoci se dočkat čehocannot/can hardly wait to do sth

dodat: dodat si odvahyto pluck up courage

domácí: udělat si domácí úkol(y)/úlohydo one's homework

dopřát si: moci si dopřát co dovolit sican afford sth

dostat se: dostat se k mocicome to power

dosyta: najíst se dosytaeat one's fill

dotknout se: dotknout se čích citůhurt sb's feelings

dovolit si: moci si dovolit (udělat) co mít na ap.can afford (to do) sth

aby: Bála se, aby nevzbudila rodiče.She was afraid of waking her parents.

ano: Berete si (zde přítomnou)... za svoji právoplatnou manželku? – AnoDo you take ... to be you lawfully wedded wife? – I do.

: se snažila jakkoli ...However much/No matter how she tried ...

: se stane cokoli ...Whatever happens, Come what may ...

: se vrátí, zavolej.Call me when he gets back.

báječně: Báječně jsme se bavili.We had a great time.

barvit: barvit si vlasy (na blond)dye one's hair (blonde)

bát se: Neboj se!Don't be afraid!, neměj obavu Don't worry!

bát se: Čeho se bojíš?What are you afraid of?

bát se: Toho bych se nebál.I wouldn't worry about that.

bavit se: Dobře se bavte!Have fun!, Enjoy yourselves!

během: Sejdeme se během oběda.We will meet at lunchtime.

bezvadně: Měli jsme se bezvadně.We had a great time.

běžet: Běželi se schovat.They ran to cover.

bít se: Bili se za svobodu.They fought for freedom.

blížit se: Blíží se Vánoce.Christmas is approaching.

blýskat (se): Blýská se.There is lightning.

bokem: dát (si) nějaké peníze bokemput some money aside

bouchnout se: bouchnout se hlavou/do hlavy o cobang one's head against sth, strike/knock/bump one's head on sth

brát: Neber ji s sebou.Don't take her with you.

brát se: Kde se tady bereš?What are you doing here?, What brings you here?

brát si: brát si ponaučení z čehodraw a lesson from sth

brát si: Neber si to tolik.Take it easy!

budit se: Pořád jsem se budil.I had a restless night.

celkem: Celkem se mi to líbilo.I quite liked it.

cesta: zkrátit si cestutake a shortcut

cítit se: Jak se cítíš?How do you feel?, How are you feeling?

cítit se: Necítím se dobře.I don't feel well.

cítit se: Dnes se na to necítím.I don't feel up to it today.

co: Čeho se bojíš?What are you afraid of?

co: co se týče ... záležitostias for ..., regarding sth

cokoli: Ať už si myslíte cokoli ...Whatever you may think ...

copak: Copak se to smí?Do you think it is allowed?

čistit: čistit si zubybrush one's teeth

dařit se: Nic se mi nedaří. životě ap.Nothing goes right for me., Nothing works out for me.

dařit se: se daří!Good luck!

dařit se: Jak se ti/vám daří?How are you (doing)?, Jak to jde How are things going?

dařit se: Daří se mi dobře.I'm (doing) fine.