Hlavní obsah

co

Zájmeno

 1. (v otázce na něco) what(kolik) how muchA co vy?And what about you?A co takhle ...And what about ...Čeho se bojíš?What are you afraid of?Co je ti do toho?It is not your business!, That's none of your business!není za co poděkováníno problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at allco kdyžwhat if, what-if
 2. (jaký) what (kind of)(kdo) who(z určitého výběru) whichCo je tohle za otázku?What kind of question is this?
 3. (zastupuje zájmeno středního rodu) (that) whatJak co. přijde na toIt differs.
 4. čím - tím (stupňování) the ... the ...čím dál vícemore and more, increasinglyčím více, tím lépethe more the better
 5. hovor.(který) which, thathovor.(o lidech) whowhich a that se mohou jako spojky vynechávat
 6. (vůbec něco) what(v záporných větách) nothingNemám, co říct.I have nothing to say.

Příslovce

 1. hovor.(proč) why
 2. (kolik, pokud) as (far)co se týče ... záležitostias for ..., regarding sth
 3. (pokud možno) as ... as possibles přídavným jménem či příslovcemco nejdříveas soon as possible, zkr. asapco nejlepšías good as possible
 4. (kam, kde) where

Spojka

 1. (od té doby) since (the day)Je to rok, co vyhrál.It's been one year since he won.
 2. (tak jak) as ... asUtíkal, co mohl.He ran as fast as he could.
 3. kniž.(coby) askniž.(každý) everyden co denevery day, day in day out, day by day

Částice

 1. (výzva k souhlasu) huh?vyjadřuje se dovětkem pomocí téhož času ale záporem k větě kladné a opačně
 2. (vyjádření údivu ap.) Oh!
 3. (vyjádření výhrůžky) what!

Vyskytuje se v

co-ordinate: co-ordinatessouprava oděvní

co-ordination: in co-ordination withsb v součinnosti s kým

as: co nej ...as ... as possible

battering: dostat co proto/řádně zabrattake a battering

better: čím dřív, tím lípthe sooner the better

co-operative: housing co-operativebytové družstvo

dish out: dát komu co proto zkritizovat, potrestatdish out criticism/punishment to sb

don't: rady, co dělat a co nedělat, jak na todos and don'ts

going-over: dát komu co proto, podat si koho, ostře zkritizovat koho, napráskat komu, dát komu nakládačku, zmlátit kohogive sb a going-over

hard-pressed: jen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat cobe hard-pressed to do sth

haste: co nejrychlejiwith all (possible) haste

hide: nemít co skrývathave nothing to hide

many: co nejvíce, kolik jen jde čehoas many as possible

pasting: dostat co proto, být ostře zkritizovántake a pasting

quandary: mít dilema, nevědět, co dělat, být na vážkáchbe in a quandary

recommend: mít spoustu výhod, mít hodně co nabídnouthave much to recommend one

rest: A co ti ostatní?And what about the rest of them?

show: mít nějaký viditelný výsledek úsilí ap., mít se čím pochlubit prací ap.have something to show for it

signer: co-signerspolupodepsaný, spolusignatář

soon: co nejdříveas soon as possible

standard: Co se v takových případech obvykle dělá?What is the standard thing to do in such cases?

term: velikostně, velikostí, co do velikosti poměřovánoin terms of size

worker: co-workerspolupracovník

about: A co takhle ... ? návrh ap.And what/how about ... ?

afraid: Čeho se bojíš?What are you afraid of?

after: Potom, co mi to řekl ...After he told me that ...

and: víc a víc, čím dál vícmore and more

be: Byl co nejvíc potichu.He was as quiet as could be.

become: Člověk nikdy neví, co s nimi bude.One never knows what will become of them.

best: Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?What do you like best?

bother: Co tě trápí?, Co tě štve?What is bothering you?

brew: Co se tam chystá/děje?What's brewing down there?

bug: Co tě žere/štve?What's bugging you?

by: Co tím myslíš?What do you mean by that?

dealings: mít s kým co do činěníhave dealings with sb

different: V čem se liší?How are they different?

dislike: Co máš a co nemáš rád?What are your likes and dislikes?

do: Co (to) děláš?What are you doing?

drink: Co chcete k pití?What would you like to drink?

expect: Co čekáš, že udělám?What do you expect me to do?

fast: co nejrychlejias fast as possible

fear: Není se čeho bát.There is nothing to fear.

feel: Co si myslíš o potratu?How do you feel about abortion?

first: Bylo to poprvé, co jsme o tom slyšeli.It was the first we heard of it.

for: K čemu to je dobré?What is it good for?

get: co nejmenšías small as you can get it

have: Poté, co mi to řekli...Having been told it...

insinuate: Co tím naznačuješ?What are you insinuating?

intend: Co hodláš dělat?What do you intend to do?

interested: Co vás zajímá?, O co se zajímáte?What are you interested in?

it: Opustila dítě poté, co se narodilo.She left the child after it was born.

kind: Co je tohle za strom?What kind of tree is this?

lead: Dělej to, co já.hovor. Follow my lead.

like: co mám a nemám rádmy likes and dislikes

long: co nejdéleas long as possible

look: Na co se díváš? co pozoruješWhat are you looking at?

lunch: Co si dáš k obědu?What will you have for lunch?

matter: Co je?, Co se děje?What's the matter?

mean: Co znamená toto slovo?What does this word mean?

meant: Co se tím myslí?What is meant by that?

mind: To mi připomnělo, co jsi jednou říkal.This put me in mind of something you said once.

more: Co na mě zapůsobilo víc, bylo ...What impressed me more was that ...

most: a co je nejvíc překvapivé ...most surprisingly ...

much: s co největší trpělivostíwith as much patience as is possible

necessary: udělej(te) vše, co je nutnédo whatever is necessary

need: Co potřebujete?What do you need?

news: Co je nového?hovor. What's the news?

on: Co dávají?What's on?

picture: Co je na obrázku?What's in the picture?

place: Co bys dělal na mém místě?What would you do in my place?

possible: co nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdáleas soon/much/often/quickly/long/far as possible

possibly: Co by to jen mohlo znamenat?What could this possibly mean?

quick: čím rychleji, tím lépehovor. the quicker the better

Co.: and co.a spol. o skupině lidí, kolem vůdčí osoby ap.

acquainted: get/become acquainted with sbseznámit se s kým

accustomed: become accustomed to sthzvyknout si na co

acquaint: get/become acquaintedseznámit se i vzájemně

alienate: become alienatedodcizit se přátelé ap.

buddy: hovor. become buddiesskamarádit se

common currency: become common currencystát se obecně přijímaným (faktem)

conscious: become conscious of sthuvědomit si, zaznamenat co, povšimnout si čeho

damp: become dampzvlhnout, zapařit se

dense: grow/become denser(z)houstnout

deplete: be(come) depleted(z)tenčit se, (výrazně) ubýt zdroje ap.

depopulated: being/becoming depopulatedvylidňující se

dilapidated: become dilapidated(z)chátrat

discouraged: become discouragednechat se odradit, ztratit odvahu k činu ap.

disinterested: become disinterested in sthztratit/přestat jevit zájem o co

engorged: become engorgednalít se prsy mlékem

entitled: become entitled to sthzískat nárok na co právní

entwined: become entwinedproplést se, prolnout se

erect: become erectvztyčit se, ztopořit se

estranged: become estrangedodcizit se

extinct: become extinctvyhynout

friend: become friendsskamarádit se, spřátelit se

green: become/turn greenzazelenat se stromy ap., zezelenat

hazy: become hazyzamlžit se

infatuated: become infatuated with sbzbláznit se do koho

infect: become infected with sthnakazit se čím

inured: become inured to sthzvyknout si, uvyknout si na co

jealous: get/become jealous of sbzačít žárlit na koho

mute: become/be struck muteoněmět i přen.

naturalize: become naturalizedzdomácnět rostlina v novém prostředí

operative: become operativezačít fungovat, naběhnout systém ap.

overcast: become overcastzatáhnout se obloha

overgrown: become overgrown with sthzarůst čím

pale: turn/go/become pale(z)blednout

possessed: become possessed of sthstát se vlastníkem čeho

predominant: become predominantzačít převládat, získat převahu

pregnant: get/become pregnantotěhotnět, přijít do jiného stavu

public: become publicdostat se na veřejnost informace

radicalize: become radicalizedzradikalizovat se

rampant: become rampantrozbujet se, rozmáhat se, rozmoci se

septic: become/go septiczanítit se

stiff: become stiff(z)tuhnout, znehybnět

unfashionable: become unfashionablevyjít z módy

vocal: become vocalzačít se ozývat nespokojeně

worn out: become worn outopotřebovávat se

embroiled: become embroiled in a conflictzaplést se/být vtažen do konfliktu

of: It becomes less of a problem.Už to ani není takový problém.

painful: become painfulzačít bolet, rozbolet

slate: He was slated to become a minister in one year.Měl se stát za rok ministrem.

cvik: get out of practice, become rusty in sth, pozbýt schopnost lose the knack of sthvyjít ze cviku

móda: come into fashion, become fashionablepřijít do módy

nabýt: come (a)round, come to one's senses, become consciousnabýt vědomí probrat se

platnost: come into force, take effect, become effectivevstoupit v platnost, nabýt platnosti

propadnout: become addicted to drugspropadnout drogám

přijít: come into fashion, become fashionablepřijít do módy

vejít: become known, get out, vyjít najevo come outvejít ve známost

vstoupit: zákon ap. come into force, začít působit take effect, become effectivevstoupit v platnost

vyjít: go out (of fashion), i přen. fall out of fashion, become unfashionable, stát se zastaralým go out of datevyjít z módy

známost: become known, najevo come outvejít ve známost

dostat: get scared, become afraid, hovor. get cold feet, lose one's nervedostat strach

nevolno: She became unwell., od žaludku She went sick.Udělalo se jí nevolno.

onemocnět: He became seriously ill.Vážně onemocněl.

počít: conceive (a child), become pregnantpočít dítě žena

předurčit: I was predestined to become ...Bylo mi předurčeno stát se ...

stát se: He became a victim of ...Stal se obětí ...

terč: be/become a laughing stockbýt/stát se terčem posměchu

zesílit: The wind became even stronger.Vítr ještě zesílil.

zošklivit se: He soon became fed up with it.Brzy se mu to zošklivilo.

přerůst: become too much for sb to handle, být mimo kontrolu get out of hand, be beyond sb's controlpřerůst komu přes hlavu

undeserved: undeserved punishmentnezasloužený trest