Hlavní obsah

need [niːd]

Sloveso

  1. (to do) sth potřebovat (udělat) co bez toho to nejdeWhat do you need?Co potřebujete?I need you to do something for me.Potřebuji, abyste pro mě něco udělali.
  2. vyjadřuje nutnost či potřebu plynoucí ze subjektivních příčinto do sth muset udělat co nezbytněYou need to listen to me.Musíš mě poslouchat.if neededpokud je třeba
  3. need not, needn't nemuset při udílení rad nebo podávání návrhů, nepotřebovatShe need not know I did it.Nemusí vědět, že jsem to udělal.You don't need to apologize.Nemusíš se omlouvat.You don't need to worry.Nemusíš se obávat.
  4. užívá se při povolování něčeho
  5. need not ještě nemuset být pravdivý vždy ap.Freedom need not mean independence.Svoboda ještě nemusí znamenat nezávislost.
  6. sb need not have done sth, sb didn't need to do sth kdo nemusel udělat co ale udělalWe needn't have spent so much money.Nemuseli jsme utratit tolik peněz.

Podstatné jméno

  1. potřeba pocitThe needs of customers ...Potřeby zákazníků ...
  2. need for sth potřeba čeho z nutnostiThere's no need for you to help me.Není (po)třeba, abys mi pomáhal.

Vyskytuje se v

introduction: sb/sth needs no introductionkoho/co není třeba představovat

case: in case of needv případě potřeby

physical: physical needstělesné potřeby

special needs: special needs facilitieszařízení pro postižené (osoby)

special needs: special needs kidsděti se speciálními potřebami

tailored: přen. tailored to sb's needsušitý komu na míru podle potřeb

tend: tend to the needs of sbzajišťovat potřeby koho

urgent: be in urgent need of sthnaléhavě potřebovat co

all: All you need to do ...Stačí jen ...

at: Do you need it at all?Potřebuješ to vůbec?

attend: attend to the needs of sbzajistit potřeby koho

dress up: Do I need to dress up for dinner?Musím si na večeři obléct něco lepšího?

everyone: Everyone needs some free time.Všichni potřebují nějaký volný čas.

get: They had to get aid to where it was most needed.Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.

haircut: You need a haircut.Potřebuješ ostříhat.

lift: I need a lift.Potřebuji svézt.

little: I need a little help.Potřebuji trošku pomoct.

should: Should you need help ...Kdybys náhodou potřeboval pomoc ...

someone: I need someone to help me.Potřebuji někoho, kdo mi pomůže.

dle: dle potřebyas necessary, je-li třeba if needed

muset: nemusetneed not, not have to do sth

nutnost: v případě nutnostiin case of necessity/need/urgency, if necessary

potřeba: cítit naléhavou potřebu udělat cofeel an urgent need to do sth

potřeba: uspokojit své potřebysatisfy one's needs

potřeba: tělesná potřeba hlad, močení ap.bodily need

potřeba: (po)dle potřebyas necessary/needed

případ: v případě potřebyif needed, in case of need

tělesný: tělesné potřebyphysical needs

třeba: bude-li třebaif necessary, if need be

základní: základní potřebybasic needs, basics

zapotřebí: je/bude-li zapotřebíif necessary/needed/need be

zoufale: zoufale potřebovat coneed sth desperately, be in desperate need of sth

doktor: Zavolejte/Potřebujeme doktora.Call/We need a doctor.

chtít: Ty dveře chtějí namazat.The door needs oiling.

kdyby: Kdybys (náhodou) potřeboval...Should you need...

místo: Potřebujeme více místa.We need more space/room.

muset: Musíš to vypnout, abys mě slyšel.You need to switch it off to hear me.

muset: Nemusí to znát.He needn't know it.

nemuset: Nemusíte se obávat.You needn't worry.

nutně: Nutně to potřebuju.I need it badly.

oddechnout si: Potřebuji si oddechnout.I need a rest.

odpočinout si: Potřebuju si trochu odpočinout.I need (to get) some rest.

odvoz: Potřebuji odvoz.I need a ride/lift.

poradit: Potřebuji trochu poradit.I need a bit of advice.

potřeba: je/bude-li potřebaif necessary, if need be, je-li vyžadováno if required

potřeba: Není potřeba.There is no need to., It is not necessary.

potřebovat: Co potřebujete?What do you need?, mohu pomoci What can I do for you?

potřebovat: (Ne)potřebuji pomoci.I (don't) need help.

potřebovat: Nepotřebuji to.I don't need it.

potřebovat: Potřebuji, abys pro mne něco udělal.I need you to do something for me.

scházet: Nic mi neschází.I have all I need.

stačit: Stačí si to přečíst.You only have to read it., All you have/need to do is read it.

svézt: Potřebuji svézt.I need a lift.

tolik: Mám tolik, kolik potřebuji.I have as much as I need.

třeba: Není třeba.There is no need to.

umýt se: Musím se umýt.I need to wash myself.

uspokojit: uspokojit čí potřebysatisfy sb's needs, cater for the needs of sb

znepokojovat se: Není třeba se znepokojovat.There's no need to be alarmed.

ženský: potřebovat ženskou ruku domácnostneed a woman's touch

nouze: V nouzi poznáš přítele.A friend in need is a friend indeed.

přítel: V nouzi poznáš přítele.A friend in need is a friend indeed.

stačit: Stačí říct.Just say the word., You only need to ask.

sůl: potřebovat co jako sůlneed sth very badly