Hlavní obsah

udělat

Dokonavé sloveso

  1. (provést) co do(zvládnout ap.) get sth done(vykonat) perform, execute, carry out sthUdělám, co budu moci.I will do my best.Uděláš mi laskavost?Will you do me a favour?udělat gestomake a gesture, (nemyslet vážně) form. postureudělat co místo kohodo sth in sb's steadudělat komu dobředo sb good, hovor. (velmi) do sb the world of good
  2. (vytvořit) co z čeho make sth of/from sth(připravit jídlo) prepare sth, createudělat čajmake (some) teaudělat chybumake a mistake, go wrong, put a foot wrongudělat fotku vyfotittake a pictureudělat ksicht/obličejmake/pull a faceudělat nepořádek/binec v čemmake a mess of sth, muddle sthudělat radost komuplease sb, (povzbudit) cheer, hovor. make sb's day
  3. udělat si (utvořit si)Udělejte si pohodlí.Make yourself at home.udělat si přestávkutake a (short) breakudělat si čas na koho/comake time for sb/sth
  4. (způsobit) co make, do, cause sthudělat scénu hysterickoumake a sceneudělat ostudu komu(rodině, známým ap.) let the side down, disgrace sb
  5. hovor.(absolvovat) passNeudělal tu zkoušku.He failed the exam.udělat zkouškypass the exams
  6. (vyvést) co komu do sth to sb, do sb harm, harm sbUdělal ti něco? ublížil tiDid he harm/hurt you?Co jsem ti udělal?What have I done to you?
  7. (jakým) koho/co čím, z koho co make, render sb/sth sth

Vyskytuje se v

blbec: udělat z koho blbcemake a fool (out) of sb, make sb look stupid, napálit cod sb, ponížením make sb look small

domácí: udělat si domácí úkol(y)/úlohydo one's homework

dopředu: (u)dělat co (dost) dlouho dopředudo sth well in advance

chyba: udělat chybusplést se make a mistake, šlápnout vedle go wrong, dopustit se omylu commit a fault

kopie: udělat kopii čehomake a copy of sth

legrace: (u)dělat co z legracedo sth for fun/a laugh/a joke/a lark

melír: nechat si udělat melírget highlights, have/get one's hair highlighted

milostivě: milostivě udělat co ráčitdeign to do sth

míra: udělat co na mírumake sth to measure

místo: udělat komu/čemu místomake space for sb/sth

nabídka: udělat nabídkumake an offer, v dražbě make a bid

násilí: (udělat) co násilím(do) sth by force

objednávka: zadat/udělat objednávku u kohoplace an/put in one's order with sb

ostuda: (u)dělat ostudu komudisgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up

paroháč: udělat paroháče rukoumake a cuckold sign

recese: udělat co z recesedo sth for a joke

truc: udělat co komu na trucdo sth to spite sb

výjimka: udělat výjimkumake an exception

vyjížďka: udělat si vyjížďkugo for a ride

vztek: udělat co ze vztekudo sth in rage

zásoba: (u)dělat (si) zásoby čeho, nakoupit co do zásobystockpile sth, hl. tajně hoard sth, lay in sth, stock up on/with sth

zkouška: udělat/složit zkouškupass an exam

zkouška: neudělat zkouškufail an exam

blbost: Neudělej nějakou blbost.Don't do anything stupid.

cokoli: Udělal bych cokoli.I would do anything.

cože: Cože jsi (udělal)? překvapení nebo přeslechnutíYou (did) what?

do: udělat díru do čehomake a hole in sth

dojem: udělat dobrý dojem na kohomake a good impression on sb

dojem: Udělala na mne opravdu dojem.She really impressed me.

dostat: Dostal jsem chuť udělat to.I suddenly felt like doing it.

dovolená: vzít/udělat si dovolenoutake a holiday/AmE vacation

fotka: udělat fotku koho/čehotake a photo

chtít: Chcete, abych to udělal?Do you want me to do it?

chyba: Udělal jsi chybu.You made a mistake.

jenž, jež: ten, jenž to udělalthe one who did it

když: Když to udělal, ...When he had done that..., Having done that...

krok: udělat kroktake a step

laskavost: Udělal/Prokázal byste mi laskavost?Would you do me a favor?

maximum: udělat maximum, aby ...do one's best/utmost to ...

mezera: udělat mezeru v textuleave a blank space

mít: Mám to udělat?Shall/Should I do it?

moct: Co pro vás mohu udělat?What can I do for you?

moct: Kdo to mohl udělat?Who could have done it?

mžitka: Udělaly se mu mžitky před očima. z rány ap.It made him see stars.

naschvál: Udělal jí to naschvál.He did it to spite her.

nával: Udělal to v návalu vzteku.He did it in a fit of anger.

něco: Uděláte pro mě něco?Will you do me a favour?

nejlépe: Udělal to, jak nejlépe dovedl.He did it as best he could.

nevolno: Udělalo se jí nevolno.She became unwell., od žaludku She went sick.

nuda: udělat co (čistě) z nudydo sth out of (sheer) boredom/to kill time

nutkání: mít nutkání udělat cofeel/have an urge to do sth

peklo: udělat komu ze života peklomake sb's life hell

piknik: (u)dělat si piknik(have a) picnic

pohodlí: Udělejte si pohodlí.Make yourself comfortable/at home.

pokusit se: Pokusím se (to udělat).I will try (to do it).

pomoct: Pomůžeš mi to udělat?Will you help me do it?

potřebovat: Potřebuji, abys pro mne něco udělal.I need you to do something for me.

pro: Uděláš to pro mne?Will you do it for me?

proč: Nevím, proč to udělal.I don't know why he did it.

prostě: Prostě to udělej.Just do it.

předpokládat: Předpokládal jsem, že to uděláš.I supposed you would do it.

přemet: udělat přemetdo a handspring

přestávka: Uděláme si přestávku.Let's have/take a break.

radost: udělat komu radostmake sb happy, please sb

ryska: udělat si rysku na čemmake a score on sth, score sth

salto: udělat salto(turn a) somersault

snímek: udělat snímektake a picture

solidarita, solidárnost: udělat co ze solidaritydo sth out of solidarity

spíš: Tím spíš bys to měl udělat.One more reason (for you) to do it.

správně: udělat co správnědo sth (in) the right way

správný: udělat správné rozhodnutímake the right decision

stejně: Stejně to udělám!I will do it anyway!

stojka: udělat stojkudo a handstand

svíčka: sport. udělat svíčkudo a shoulder stand

šťastný: udělat koho šťastnýmmake sb happy

tečka: udělat tečku nad idot the i

udělat se: Udělalo se hezky.It('s) turned out nice.

udělat se: Udělalo se mi špatně od žaludku.I started to feel sick., My stomach churned.

valný: Neudělalo to na mě valný dojem.It didn't impress me (much).

vícekrát: Víckrát už to neudělám.I'll never do it again.

vyrážka: Udělala se mu vyrážka.He broke out in rash.

vyzvídat: Vyzvídal na něm, jak to udělal.He was pumping him about the way he did it.

vyzývat: Její oči ho vyzývaly, aby to udělal.Her eyes dared him to do it.

zahodit: zahodit šanci udělat coblow a chance of doing sth

záloha: výp. udělat (si) zálohu čehomake a backup (copy) of sth, back up sth

zátah: udělat protidrogový zátahhovor. make a drug bust

zmatek: udělat zmatek v čemmuddle sth

zvědavost: Udělal to ze zvědavosti.He did it out of curiosity.

zvědavý: To jsem zvědavý, jak to uděláš.Let's see you do it.

žhavý: Byl jsem celý žhavý udělat to.I was eager to do it.