Hlavní obsah

udělaný

Vyskytuje se v

blbec: udělat z koho blbcemake a fool (out) of sb, make sb look stupid, napálit cod sb, ponížením make sb look small

domácí: udělat si domácí úkol(y)/úlohydo one's homework

dopředu: (u)dělat co (dost) dlouho dopředudo sth well in advance

chyba: udělat chybusplést se make a mistake, šlápnout vedle go wrong, dopustit se omylu commit a fault

kopie: udělat kopii čehomake a copy of sth

legrace: (u)dělat co z legracedo sth for fun/a laugh/a joke/a lark

melír: nechat si udělat melírget highlights, have/get one's hair highlighted

milostivě: milostivě udělat co ráčitdeign to do sth

míra: udělat co na mírumake sth to measure

místo: udělat komu/čemu místomake space for sb/sth

nabídka: udělat nabídkumake an offer, v dražbě make a bid

násilí: (udělat) co násilím(do) sth by force

objednávka: zadat/udělat objednávku u kohoplace an/put in one's order with sb

objednávka: udělaný na objednávkumade to order

ostuda: (u)dělat ostudu komudisgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up

paroháč: udělat paroháče rukoumake a cuckold sign

recese: udělat co z recesedo sth for a joke

blbost: Neudělej nějakou blbost.Don't do anything stupid.

cokoli: Udělal bych cokoli.I would do anything.

cože: Cože jsi (udělal)? překvapení nebo přeslechnutíYou (did) what?

do: udělat díru do čehomake a hole in sth

dojem: udělat dobrý dojem na kohomake a good impression on sb

dojem: Udělala na mne opravdu dojem.She really impressed me.

dostat: Dostal jsem chuť udělat to.I suddenly felt like doing it.

dovolená: vzít/udělat si dovolenoutake a holiday/AmE vacation

fotka: udělat fotku koho/čehotake a photo

chtít: Chcete, abych to udělal?Do you want me to do it?

chyba: Udělal jsi chybu.You made a mistake.

jenž, jež: ten, jenž to udělalthe one who did it

když: Když to udělal, ...When he had done that..., Having done that...

krok: udělat kroktake a step

laskavost: Udělal/Prokázal byste mi laskavost?Would you do me a favor?

maximum: udělat maximum, aby ...do one's best/utmost to ...

mezera: udělat mezeru v textuleave a blank space

mít: Mám to udělat?Shall/Should I do it?

moct: Co pro vás mohu udělat?What can I do for you?

moct: Kdo to mohl udělat?Who could have done it?

mžitka: Udělaly se mu mžitky před očima. z rány ap.It made him see stars.

naschvál: Udělal jí to naschvál.He did it to spite her.

nával: Udělal to v návalu vzteku.He did it in a fit of anger.

něco: Uděláte pro mě něco?Will you do me a favour?

nejlépe: Udělal to, jak nejlépe dovedl.He did it as best he could.

nevolno: Udělalo se jí nevolno.She became unwell., od žaludku She went sick.

nuda: udělat co (čistě) z nudydo sth out of (sheer) boredom/to kill time

nutkání: mít nutkání udělat cofeel/have an urge to do sth

peklo: udělat komu ze života peklomake sb's life hell

piknik: (u)dělat si piknik(have a) picnic

pohodlí: Udělejte si pohodlí.Make yourself comfortable/at home.

pokusit se: Pokusím se (to udělat).I will try (to do it).

pomoct: Pomůžeš mi to udělat?Will you help me do it?

potřebovat: Potřebuji, abys pro mne něco udělal.I need you to do something for me.

pro: Uděláš to pro mne?Will you do it for me?

proč: Nevím, proč to udělal.I don't know why he did it.

prostě: Prostě to udělej.Just do it.

předpokládat: Předpokládal jsem, že to uděláš.I supposed you would do it.

přemet: udělat přemetdo a handspring

přestávka: Uděláme si přestávku.Let's have/take a break.

radost: udělat komu radostmake sb happy, please sb

čára: udělat komu čáru přes rozpočetthwart sb's plans, put/throw the BrE spanner/AmE monkey wrench in the works

génius: člověk nemusí být génius, aby udělal coit doesn't take a rocket scientist to do sth

krátký: udělat s kým/čím krátký procesmake short work of sb/sth, nepárat se s čím bring a quick end to sth

obrázek: udělat si obrázek o čemget the picture of sth

pěst: udělat co na vlastní pěstdo sth on one's own (hook)

rozpočet: udělat komu čáru přes rozpočetthwart sb's plans, spike sb's guns, throw a spanner in the works, cook sb's goose

backhanded: do sth in a backhanded way(u)dělat co nepřímo

bankrupt: go bankruptzkrachovat, zbankrotovat, udělat bankrot

barbecue: have a barbecue(u)dělat grilovačku

black eye: give sb a black eyeudělat komu monokl

boob: hovor. get a boob jobnechat si udělat silikony zvětšit prsa

comparison: draw a comparison between sth and sthporovnat co s čím, udělat srovnání čeho s čím

correct: be correct in doing sthdobře (u)dělat, správně činit

coup: stage a coupudělat (státní) převrat

cross: make the sign of the crossudělat znamení kříže rukou ve vzduchu

deal: get a good deal on sthudělat dobrý obchod s čím

decide: decide against (doing) sthrozhodnout se neudělat co

draw: draw a comparison between sthudělat srovnání, porovnat, srovnat co

err: err gravelyudělat hrubou chybu

error: make an errorudělat chybu

establish: He establish himself as a singer.Udělal si jméno jako zpěvák.

exam: pass/fail the examudělat/neudělat zkoušku

exception: make an exceptionudělat výjimku

freelance: go freelanceudělat se pro sebe živnostník ap., začít soukromě podnikat

give: give place to sthpřen. ustoupit, udělat místo čemu novému ap., být vystřídán čím

hole: put a hole in sthudělat díru do čeho

horoscope: cast sb's horoscopesestavit/udělat komu horoskop

illustration: by way of illustrationabyste si udělali obrázek, pro ilustraci

kick up: kick up a fuss/row/rumpus/dust/stink(u)dělat virvál/dusno, začít vyvádět/řádit

likewise: do likewiseudělat/učinit totéž

make: make a mistakeudělat chybu

make: make a bowudělat úklonu, uklonit se