Hlavní obsah

udělaný

Vyskytuje se v

backhanded: (u)dělat co nepřímodo sth in a backhanded way

bankrupt: zkrachovat, zbankrotovat, udělat bankrotgo bankrupt

barbecue: (u)dělat grilovačkuhave a barbecue

black eye: udělat komu monoklgive sb a black eye

boob: nechat si udělat silikony zvětšit prsahovor. get a boob job

comparison: porovnat co s čím, udělat srovnání čeho s čímdraw a comparison between sth and sth

correct: dobře (u)dělat, správně činitbe correct in doing sth

coup: udělat (státní) převratstage a coup

cross: udělat znamení kříže rukou ve vzduchumake the sign of the cross

draw: udělat srovnání, porovnatdraw a comparison

err: udělat hrubou chybuerr gravely

error: udělat chybu, dopustit se chybymake an error

establish: Udělal si jméno jako zpěvák.He establish himself as a singer.

exam: udělat/neudělat zkouškupass/fail the exam

exception: udělat výjimkumake an exception

freelance: udělat se pro sebe živnostník ap., začít soukromě podnikatgo freelance

hole: udělat díru do čehoput a hole in sth

horoscope: sestavit/udělat komu horoskopcast sb's horoscope

illustration: abyste si udělali obrázek, pro ilustraci, pro objasnění, na ukázkuby way of illustration

kick up: (u)dělat virvál/dusno, začít vyvádět/řádit, spustit povyk/řevkick up a fuss/row/rumpus/stink

likewise: udělat/učinit totéždo likewise

make: udělat chybumake a mistake

onus: je na kom, aby udělal cothe onus is on sb to do sth

order: udělat co na příkaz kohodo sth on the orders of sb

panic: zpanikařit koho tak, že udělá co unáhlené rozhodnutí ap.panic sb into doing sth

perm: nechat si udělat trvalouget/have a perm

picnic: udělat si piknikhave a picnic

picture: vyfotit si koho/co, udělat (si) fotku koho/čehotake a picture of sb/sth

place: udělat místo někomumake place

rage: udělat co v záchvatu zuřivostido sth in a fit of rage

reprisal: udělat komu co jako odplatu za codo sth to sb in reprisal for sth

round: (u)dělat vizitu oddělenímed. do the (ward) round

sick: onemocnět, of sth udělat se špatně komu z čehoget sick

single-handed: udělat co zcela sámdo sth single-handed

somersault: udělat saltoturn a somersault

sound: (u)dělat co neslyšnědo sth without a sound

spite: (u)dělat co naschváldo sth out of spite

statement: udělat prohlášenímake a statement

strike out: udělat se pro sebe, začít na vlastním, osamostatnit se, postavit se na vlastní nohy v podnikání ap.strike out on one's own

submit: zadat/udělat objednávkusubmit an order

take: vyfotit si koho/co, udělat (si) fotku koho/čehotake a picture of sb/sth

temptation: být v pokušení udělat cofeel a temptation to do sth

thing: udělat správnou věc, zachovat se správnědo the right thing

throw: začít vyšilovat, dostat záchvat čeho, udělat scénu, začít zuřithovor. throw a fit of sth

tint: udělat si přeliv (na vlasy)tint one's hair

turn: otočit se, udělat čelem vzadturn about

unimpressed: kdo/co neudělal(o) na koho (žádný) dojemsb was/is unimpressed by/with sb/sth

want: seznam toho, co je třeba (udělat)wants list

well: (u)dělat co (po)řádnědo sth well

zoom: přiblížit co objektivem, najet (zoomem) na co, udělat detail čehozoom in on sth

anyone: To může udělat kdokoli.Anyone can do it.

blister: Na nohou se jí udělaly puchýře.Her feet blistered.

can: To nejde., Nelze to udělat.It can't be done.

case: V tvém případě udělám výjimku.I'll make an exception in your case.

comfortable: Udělej(te) si pohodlí.Make yourself comfortable.

could: Kdo to mohl udělat?Who could have done it?

do: Jak jsi to udělal?How did you do it?

eager: Byl celý žhavý to udělat.He was eager to do it.

examination: udělat zkouškypass examinations

expect: Co čekáš, že udělám?What do you expect me to do?

favour: Uděláte mi laskavost?, Prokážete mi službičku?Will you do me a favour?

fit: Udělal to v návalu vzteku.He did it in a fit of anger.

for: Udělal jsem to, aby to zvládl.I did it for him to make it.

get: abyste si udělali představu ...for you to get an idea ...

going: Já to udělám.I'm going to do it.

gonna: Já to udělám.I'm gonna do it.

have: Už jsme to udělali.We have already done it.

himself: Udělal to sám.He did it himself.

just: Prostě to udělej.Just do it.

myself: To jsem udělal já sám.I made it myself.

necessary: udělej(te) vše, co je nutnédo whatever is necessary

need: Potřebuji, abyste pro mě něco udělali.I need you to do something for me.

not: On to neudělal.He did not do it.

nothing: Nic jiného pro tebe nemohu udělat.There's nothing else I can do for you.

should: Naznačil, že mám udělat totéž.He indicated that I should do the same.

trouble: To je v pohodě., To mi nevadí., To klidně udělám., Vůbec mě to neobtěžuje.It's no trouble for me.

unasked: Udělali to, aniž by je někdo žádal.They did it unasked.

way: Udělej to po svém.Do it your way.

whatsoever: Neudělal vůbec nic.He did nothing whatsoever.

without: Udělala to, aniž by se mě zeptala.She did it without asking me.

wonder: Zajímalo by mě, kdo to udělal.I wonder who did it.

hit: udělat terno/trefu mít úspěch, vyhrát hodně peněz ap.hovor. hit the jackpot

rob: jednomu peníze sebrat a druhému je dát, půjčit si na zaplacení dluhu, jeden dluh splatit a druhý tak udělatrob Peter to pay Paul

split: udělat kompromis, vyřešit problém oboustrannými ústupkysplit the difference

strike: dohodnout se, udělat dohodu s kýmstrike a deal with sb

blbec: udělat z koho blbcemake a fool (out) of sb, make sb look stupid, napálit cod sb, ponížením make sb look small

domácí: udělat si domácí úkol(y)/úlohydo one's homework

dopředu: (u)dělat co (dost) dlouho dopředudo sth well in advance

chyba: udělat chybusplést se make a mistake, šlápnout vedle go wrong, dopustit se omylu commit a fault

kopie: udělat kopii čehomake a copy of sth

legrace: (u)dělat co z legracedo sth for fun/a laugh/a joke/a lark

milostivě: milostivě udělat co ráčitdeign to do sth

místo: udělat komu/čemu místomake space for sb/sth

nabídka: udělat nabídkumake an offer, v dražbě make a bid

objednávka: zadat/udělat objednávku u kohoplace an/put in one's order with sb

ostuda: (u)dělat ostudu komudisgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up

paroháč: udělat paroháče rukoumake a cuckold sign

recese: udělat co z recesedo sth for a joke

blbost: Neudělej nějakou blbost.Don't do anything stupid.

cokoli: Udělal bych cokoli.I would do anything.

cože: Cože jsi (udělal)? překvapení nebo přeslechnutíYou (did) what?

do: udělat díru do čehomake a hole in sth

dojem: udělat dobrý dojem na kohomake a good impression on sb

dostat: Dostal jsem chuť udělat to.I suddenly felt like doing it.

dovolená: vzít/udělat si dovolenoutake a holiday/AmE vacation

fotka: udělat fotku koho/čehotake a photo, shoot a picture of sb/sth

chtít: Chcete, abych to udělal?Do you want me to do it?

jenž, jež: ten, jenž to udělalthe one who did it

když: Když to udělal, ...When he had done that..., Having done that...

krok: udělat kroktake a step

laskavost: Udělal/Prokázal byste mi laskavost?Would you do me a favor?

maximum: udělat maximum, aby ...do one's best/utmost to ...

mezera: udělat mezeru v textuleave a blank space

mít: Mám to udělat?Shall/Should I do it?

moct: Co pro vás mohu udělat?What can I do for you?

mžitka: Udělaly se mu mžitky před očima. z rány ap.It made him see stars.

naschvál: Udělal jí to naschvál.He did it to spite her.

nával: Udělal to v návalu vzteku.He did it in a fit of anger.

něco: Uděláte pro mě něco?Will you do me a favour?

nejlépe: Udělal to, jak nejlépe dovedl.He did it as best he could.

nevolno: Udělalo se jí nevolno.She became unwell., od žaludku She went sick.

nuda: udělat co (čistě) z nudydo sth out of (sheer) boredom/to kill time

nutkání: mít nutkání udělat cofeel/have an urge to do sth

peklo: udělat komu ze života peklomake sb's life hell

piknik: (u)dělat si piknik(have a) picnic

pohodlí: Udělejte si pohodlí.Make yourself comfortable/at home.

pokusit se: Pokusím se (to udělat).I will try (to do it).

pomoct: Pomůžeš mi to udělat?Will you help me do it?

potřebovat: Potřebuji, abys pro mne něco udělal.I need you to do something for me.

pro: Uděláš to pro mne?Will you do it for me?

proč: Nevím, proč to udělal.I don't know why he did it.

prostě: Prostě to udělej.Just do it.

předpokládat: Předpokládal jsem, že to uděláš.I supposed you would do it.

přemet: udělat přemetdo a handspring

přestávka: Uděláme si přestávku.Let's have/take a break.

radost: udělat komu radostmake sb happy, please sb

ryska: udělat si rysku na čemmake a score on sth, score sth

salto: udělat salto(turn a) somersault

snímek: udělat snímektake a picture

solidarita, solidárnost: udělat co ze solidaritydo sth out of solidarity

spíš: Tím spíš bys to měl udělat.One more reason (for you) to do it.

správně: udělat co správnědo sth (in) the right way

správný: udělat správné rozhodnutímake the right decision

stejně: Stejně to udělám!I will do it anyway!

čára: udělat komu čáru přes rozpočetthwart sb's plans, put/throw the BrE spanner/AmE monkey wrench in the works

génius: člověk nemusí být génius, aby udělal coit doesn't take a rocket scientist to do sth