Hlavní obsah

mít

Nedokonavé sloveso

 1. (vlastnit) co have (got), ownform. possess sthMá obchod.He has a shop.Měli jsme málo peněz.We had little money.Na to nemám.(finančně) I can't afford it., (intelektuálně) That's beyond me.
 2. (disponovat) have
 3. (vyjádření existence) be, haveTady máš/máte.(při podávání) Here you are!To máš fuk.It doesn't matter.To máme dnes hezky!What a beautiful day it is today!
 4. (nosit ap.) co have, be wearing(zbraň též) carry(držet) holdNemám to u sebe.I don't have it on me.Nemám nic k proclení.I have nothing to declare.Mějte na paměti ...Keep/Bear in mind that ...mít na soběbe wearing, wear sth, have sth on
 5. (dostávat) co get sth(vydělávat) earn, makeOdkud to máš?Where did you get it?
 6. (vlastnost, pocit ap.) have, beMáš zítra volno?Are you free tomorrow?Máš pravdu.You are right.Nemáš hlad?Are you hungry?mít rád koho/colike sb/sthmít strach z koho/čehobe afraid of sb/sthmít obavy (ohledně) čehobe worried about sthmít naspěchbe in a hurrymít pravdube rightmít štěstíbe luckymít smůluhave bad luck, be out of luckmít hlad/žízeňbe hungry/thirstymít službube on dutymít na starost koho/cobe in charge of sb/sth, be responsible for sb/sthmít odpor k čemuloathe, detest, abhor sthmít už za sebou cobe through sthmít už dost/plné zuby čehobe sick/weary of sth, be fed up with sth
 7. koho (za koho/co) (o vztahu) have sb for sb/sthmít koho za mužebe married to sb, have sb for a husband
 8. (obsahovat) contain, have(nabízet ve výbavě) offerMá ho za přítele.He takes him for a friend.Za koho mě máš?Who do you think I am?mít komu co za zléhold sth against sb, (vinit) blame sb for sthmám za to, že ...I think that ...
 9. (uchovávat) keepnemít co dělathave nothing to do, (nudit se) be at a loose end, have time on one's handsMám tě!I've got you!mít něco s kým(vztah) have an affair with sb, romance sb, (stýkat se) associate with sb
 10. (za povinnost) be (supposed) to do sth(doporučení) should do sth, ought to do sthCo mám dělat?What should I/am I supposed to do?Mám to udělat?Shall/Should I do it?Měl bys(te) počkat.You should wait.Kdybych si měl vybrat...If I were to choose ...Měl jsi to čekat!You should have expected that!
 11. (dle předpokladu) be to, be supposed toCo to má být?What is it supposed to be?Má už brzy přijít.He's to come soon.Zítra má pršet.Rain is forecast for tomorrow., (dle všeho) It's supposed to rain tomorrow.
 12. (vyjádření výsledku předchozí činnosti) haveUž mám nakoupeno.I have done my shopping.

Vyskytuje se v

end: make (both) ends meet(sotva) vycházet s penězi, stěží vyžít

halfway: meet sb halfwaypřistoupit na kompromis s kým, vyjít komu vstříc při jednání ap.

match: meet one's matchnarazit na sobě rovného (soupeře)

meet: meet upwith sb potkat koho, potkat se s kým náhodou

pleased: Pleased to meet you.Těší mě (že vás poznávám).

ability: dokázat, mít (tu) schopnost dělat cohave the ability to do sth

abundant: oplývat čím, mít hojnost/nadbytek čehobe abundant in sth

account: mít účet v bancehave an account with a bank

advise: komu se doporučuje aby udělal co, kdo by měl (u)dělat cosb is advised to do sth

affiliation: mít úzké vztahy ke komu, k čemu, mít spojení s čím organizací ap.have an affiliation with/to sth

afraid: bát se, obávat se koho/čeho, mít strach z koho/čehobe afraid of sb/sth

allow: (ne)smět, (ne)mít dovoleno dělat co(not) be allowed to do sth

ambivalent: nemít jasno ohledně čeho názorově, nemoci se rozhodnout ohledně čehobe ambivalent about sth

arm: mít co pod pažíhave sth under one's arm

attitude: mít špatný přístup/postoj (k věci)have an attitude problem

averse: nic nemít proti komu/čemunot be averse to sb/sth

bad: mít špatnou náladu, být ve špatné náladěbe in a bad mood

ban: mít zakázáno cobe banned from sth

bandy: dohadovat se, mít výměnu názorů s kýmbandy words with sb

bear: mít strpení s kýmbear with sb

beneficial: mít příznivý vliv na cohave a beneficial effect on sth

better: mít se lépe, být na tom lépebe better off

bid: = nezvykle vysoká hláška v bridži, která má odradit protihráčekaret. pre-emptive bid

bowel: vyprázdnit se, mít stolici vypudit stolicieuf. move one's bowels

brawn: mít pořádné svalyhave plenty of brawn

breath test: mít pozitivní dechovou zkouškufail a breath test

broken-hearted: mít zlomené srdcebe broken-hearted

browned off: mít už plné zuby čeho, být už otrávený čímbe browned off with sth

bummer: mít den blbechovor. have a bummer of a day

bump: mít drobnou nehodu havárku, ťuknout autohave a bump

bun: mít vlasy v drdoluwear one's hair in a bun

close: mít slzy na krajíčkube close to tears

clueless: nemít (ani) páru o čem, vůbec netušit cobe clueless about sth

collusion: být smluvený/spolčený, mít tajnou dohodu s kýmbe in collusion with sb

come: Come and meet ...Seznam(te) se s ...

complicit: mít svoji vinu na čembe complicit in sth

concerned: mít starost, dělat si starosti o koho/cobe concerned for sb/sth

conference: mít jednáníbe in conference

confidence: mít (ú)plnou důvěru v koho/cohave complete/every confidence in sb/sth

conscience: mít výčitky/hryzení svědomíhave pangs/pricks of conscience

conspiratorial: conspiratorial meetingkonspirativní schůzka

cough: mít silný kašelhave a bad cough

count: něco znamenat, mít váhucount for something

credit: být v plusu, mít kladný zůstatek na účtěbe in credit

deadline: meet the deadlinedodržet/stihnout termín

deal: mít těžký údělhave a bad deal

demand: meet the demanduspokojit poptávku

detrimental: mít neblahý vliv na co, škodit čemube detrimental to sth

develop: přestat správně fungovat, začít zlobit, mít závadu přístroj ap.develop a fault

disinclined: nechtít, nemít chuť, nebýt ochoten udělat cobe disinclined to do sth

dizzy: mít závraťfeel dizzy

doom: meet one's doomnajít svůj osud, dojít konce

dope: mít absťák narkoman ap.be dope sick

eater: meat-eatermasožravec i člověk, člověk, který jí maso ne vegetarián

emergency: emergency meetingmimořádné zasedání

entitle: mít právo na co, být oprávněn k čemube entitled (to do) sth

entrée: mít přístup kamhave an entrée (in)to sth

equal: mít stejný význambe of equal importance

extend: The meeting extended into the evening.Schůze se protáhla do večera.

face: face-to-face meetingosobní kontakt

faculty: faculty meetingschůze pedagogického sboru, pedagogická porada fakulty

liability: meet one's liabilitiesdostát svým závazkům

meat: meat productsmasné výrobky

meeting: hold a meetinguspořádat poradu

ministerial: ministerial meetingschůzka ministrů, ministerská schůzka

nice: Nice to meet you.Těší mě., Rád vás poznávám.

obligation: meet one's obligationsdostát svým závazkům

picnic: AusE picnic race (meeting)= závody v přírodě spojené s další společenskou zábavou

shareholder: shareholders' meetingvalná hromada akcionářů

a, an: Máme nové auto.We've got a new car.

absolutely: Máte naprostou pravdu.You are absolutely right.

all right: Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.You should help her. – All right.

another: Budeme mít další dítě.We're going to have another baby.

apprehensive: mít obavy z budoucnostibe apprehensive about one's future

arrange: arrange a meetingdomluvit si schůzku

ashamed: Měl by ses stydět.You should be ashamed of yourself.

assume: Měl jsem Vás za cizince.I assumed you to be a foreigner.

awkward: cítit se nesvůj, nemít dobrý pocitfeel awkward

backing: mít plnou podporu koho/čehohave the full backing of sb/sth

be: Máte pravdu.You are right.

dead meat: be dead meatbýt synem smrti, mít na kahánku, mít to spočítaný

dát: arrange to meet sbdát si schůzku s kým

dodržet: meet the deadlinedodržet termín dokončení ap.

jít: go to meet sbjít naproti komu

masný: meat productsmasné výrobky

mlýnek: BrE mincer, AmE meat grindermlýnek na maso

naproti: go to meet sb (halfway)jít naproti komu

odpovídat: meet the requirementsodpovídat požadavkům

palička: meat mallet, (meat) tenderizerpalička na maso

podmínka: meet the conditions/requirementssplňovat/splnit podmínky

poptávka: meet the demanduspokojit poptávku

porada: hold a meetinguspořádat poradu

povinnost: fulfil one's duty, závazek meet one's obligation, přen. pay one's dutiessplnit svoji povinnost

poznat: meetpoznat se dva lidé

požadavek: meet the requirementsodpovídat požadavkům, splňovat požadavky

schůze: at the meetingna schůzi

sójový: soya beans/meatsójové boby/maso

termín: meet the deadlinedodržet termín, stihnout to v termínu

těšit: Pleased/Nice to meet you., form. How do you do.Těší mě. při seznamování

uzavřený: closed meetinguzavřená schůzka jednání

uzenářský: smoked products, sausages and smoked meatsuzenářské výrobky

uzenina: smoked meats, mleté sausagesuzeniny

valný: general meeting (of shareholders)ekon. valná hromada (akcionářů)

věčnost: pass away, meet one's Maker, cross the Great Divide, depart to Gododejít na věčnost

vrcholný: summit (meeting)vrcholná schůzka

vstříc: směrem go towards sb, naproti go to meet sb (halfway)jít komu vstříc

vycházet: make both ends meetvycházet s příjmem

vyjít: be forthcoming, be willing to help, vyhovět accommodate, oblige sb, comply with sb's wishes, jít naproti meet sb halfwaypřen. vyjít komu vstříc snažit se vyhovět

zasedací: rady ap. boardroom, meeting room, konferenční conference roomzasedací místnost

během: We will meet at lunchtime.Sejdeme se během oběda.

cíl: achieve a goal, meet/achieve the targetdosáhnout cíle

dohodnout: arrange a meeting, make an appointment with sb, arrange to meet sbdohodnout si schůzku s kým

dojednat: arrange a meeting, make an appointmentdojednat si schůzku

krýt: cover/meet the costs/expenseskrýt náklady/výdaje

málo: We rarely meet.Vídáme se málo.

narazit: meet with opposition/vojenský ap. resistancenarazit na odpor

potkat (se): meet sb by chance, run into sb, come across sbnáhodou potkat koho

poznávat: Pleased/Nice/It is a pleasure to meet you.Rád vás poznávám.

proběhnout: The meeting took place yesterday.Setkání proběhlo včera.

rád: Pleased/Nice to meet you.Rád vás poznávám.

roh: meet sb at the cornersejít se s kým na rohu

s, se: meet (with) sbsetkat se s kým

sejít se: We'll meet at the station.Sejdeme se na nádraží.

setkání: chance meetingnáhodné setkání

setkat se: Have we met before?Už jsme se (někdy) setkali?

seznámit se: Come and meet ...Seznamte se s ...

silný: strong tobacco, přen. strong meatsilný tabák

splnit: fulfil/meet the obligations, hl. finanční meet the liabilitiessplnit závazky

sraz: When shall we meet?Kdy si dáme sraz?

šiška: meat loaf, meatloafšiška sekané

tlustý: fat meattlusté maso

toužit: He was longing to meet her.Toužil po setkání s ní.

účastnit se: He attended the meeting.Účastnil se setkání.

veřejný: public meetingveřejné setkání

vyhovět: meet the EU requirementsvyhovět požadavkům Evropské unie

výrobek: dairy/meat productsmléčné/masné výrobky

závazek: meet one's obligations/liabilities to sb(s)plnit závazky ke komu

zkazit se: The meat went bad.Maso se zkazilo.

znát se: Do you know each other?, Have you met before?Znáte se?