Hlavní obsah

mít

Nedokonavé sloveso

 1. (vlastnit) co have (got), ownform. possess sthMá obchod.He has a shop.Měli jsme málo peněz.We had little money.Na to nemám.(finančně) I can't afford it., (intelektuálně) That's beyond me.
 2. (disponovat) have
 3. (vyjádření existence) be, haveTady máš/máte.(při podávání) Here you are!To máš jedno.It doesn't matter.To máš z toho. dobře ti takIt serves you right.To máme dnes hezky!What a beautiful day it is today!, What beautiful weather we're having!
 4. (nosit ap.) co have, be wearing(zbraň též) carry(držet) holdNemám to u sebe.I don't have it on me.Nemám nic k proclení.I have nothing to declare.Mějte na paměti ...Keep/Bear in mind that ...mít na soběbe wearing, wear sth, have sth on
 5. (dostávat) co get sth(vydělávat) earn, makeOdkud to máš?Where did you get it?
 6. (vlastnost, pocit ap.) have, beMáš zítra volno?Are you free tomorrow?Máš pravdu.You are right.Nemáš hlad?Are you hungry?mít rád koho/colike sb/sthmít hlad/žízeňbe hungry/thirstymít strach z koho/čehobe afraid of sb/sthmít obavy (ohledně) čehobe worried about sthmít naspěchbe in a hurrymít pravdube rightmít štěstíbe luckymít smůluhave bad luck, be out of luckmít službube on dutymít na starost koho/cobe in charge of sb/sth, be responsible for sb/sthmít odpor k čemuloathe, detest, abhor sthmít už za sebou cobe through sthmít už dost/plné zuby čehobe sick/weary of sth, be fed up with sth
 7. koho (za koho/co) (o vztahu) have sb for sb/sth(na chození) be seeing sbMáš někoho? přítele ap.Are you seeing anyone (right now)?mít koho za mužebe married to sb, have sb for a husband
 8. (obsahovat) contain, have(nabízet ve výbavě) offerMá ho za přítele.He takes him for a friend.Za koho mě máš?Who do you think I am?mít komu co za zléhold sth against sb, (vinit) blame sb for sthmám za to, že ...I think that ...
 9. (uchovávat) keepnemít co dělathave nothing to do, (nudit se) be at a loose endMám tě!I've got you!mít něco s kým(vztah) have an affair with sb, romance sb, (stýkat se) associate with sb
 10. (za povinnost) be (supposed) to do sth(doporučení) should do sth, ought to do sthMám to udělat?Shall/Should I do it?Co mám dělat?What should I do?, What am I (supposed) to do?Měl bys(te) jít k lékaři.You should see a doctor.Měli bychom počkat.We should wait.Kdybych si měl vybrat...If I were to choose ...Měl jsi to čekat!You should've expected that!
 11. (dle předpokladu) be to, be supposed toCo to má být?What is it supposed to be?Má už brzy přijít.He's to come soon.Zítra má pršet.Rain is forecast for tomorrow., (dle všeho) It's supposed to rain tomorrow.
 12. (vyjádření výsledku předchozí činnosti) haveUž mám nakoupeno.I have done my shopping.

Vyskytuje se v

ability: have the ability to do sthdokázat, mít (tu) schopnost dělat co

abundant: be abundant in sthoplývat čím, mít hojnost/nadbytek čeho

account: have an account with a bankmít účet v bance

advise: sb is advised to do sthkomu se doporučuje aby udělal co, kdo by měl (u)dělat co

affiliation: have an affiliation with/to sthmít úzké vztahy ke komu, k čemu, mít spojení s čím organizací ap.

afraid: be afraid of sb/sthbát se, obávat se koho/čeho, mít strach z koho/čeho

allow: (not) be allowed to do sth(ne)smět, (ne)mít dovoleno dělat co

ambivalent: be ambivalent about sthnemít jasno ohledně čeho názorově, nemoci se rozhodnout ohledně čeho

arm: have sth under one's armmít co pod paží

attitude: have an attitude problemmít špatný přístup/postoj (k věci)

averse: not be averse to sb/sthnic nemít proti komu/čemu

bad: be in a bad moodmít špatnou náladu, být ve špatné náladě

ban: be banned from sthmít zakázáno co

bandy: bandy words with sbdohadovat se, mít výměnu názorů s kým

bear: bear with sbmít strpení s kým

beneficial: have a beneficial effect on sthmít příznivý vliv na co

better: be better offmít se lépe, být na tom lépe

bid: karet. pre-emptive bid= nezvykle vysoká hláška v bridži, která odradit protihráče

bowel: euf. move one's bowelsvyprázdnit se, mít stolici vypudit stolici

box in: be boxed innemít příliš na vybranou, mít omezený manévrovací prostor, přen. být (tak trošku) v pasti

brawn: have plenty of brawnmít pořádné svaly

break: get/have a break from sthna chvíli si odpočinout, dát si pauzu, mít na chvíli pokoj od od čeho

breath test: fail a breath testmít pozitivní dechovou zkoušku

broken-hearted: be broken-heartedmít zlomené srdce

browned off: be browned off with sthmít už plné zuby čeho

bummer: hovor. have a bummer of a daymít den blbec

bump: have a bumpmít drobnou nehodu havárku

bun: wear one's hair in a bunmít vlasy v drdolu

close: be close to tearsmít slzy na krajíčku

clueless: be clueless about sthnemít (ani) páru o čem, vůbec netušit co

collusion: be in collusion with sbbýt smluvený/spolčený, mít tajnou dohodu s kým

come: come to like sbzačít mít rád, postupně si oblíbit koho

common: hold sth in common with sbmít co ve společném vlastnictví s kým, sdílet co majetek

complicit: be complicit in sthmít/nést spoluvinu, přen. mít svoji vinu na čem

concerned: be concerned for sb/sthmít starost, dělat si starosti o koho/co

concerned: be concerned with sthzabývat se čím, starat se o co, mít na starosti co

conference: be in conferencemít jednání

confidence: have complete/every confidence in sb/sthmít (ú)plnou důvěru v koho/co

conscience: have pangs/pricks of consciencemít výčitky/hryzení svědomí

cough: have a bad coughmít silný kašel

count: count for somethingněco znamenat, mít váhu

credit: be in creditbýt v plusu, mít kladný zůstatek na účtě

deal: have a bad dealmít těžký úděl

detrimental: be detrimental to sthmít neblahý vliv na co, škodit čemu

develop: develop a faultpřestat správně fungovat, začít zlobit, mít závadu přístroj ap.

disinclined: be disinclined to do sthnechtít, nemít chuť, nebýt ochoten udělat co

dizzy: feel dizzymít závrať

dope: be dope sickmít absťák narkoman ap.

duty: be under a duty to do sthmít povinnost udělat co

entitle: be entitled (to do) sthmít právo na co, být oprávněn k čemu

entrée: have an entrée (in)to sthmít přístup kam

equal: be of equal importancemít stejný význam

escrow: hold sth in escrowmít co ve svěřenectví/v úschově

faculty: have a faculty for doing sthumět dobře co, mít vlohy pro co

faith: have faith in sb/sthmít důvěru v koho/co

fancy: have a fancy for sthmít chuť na co

fearful: be fearful of sthobávat se čeho, mít strach z čeho

fed up: be fed up with sthmít už plné zuby/až po krk/dost čeho

feed: feed backmít odezvu, poskytovat zpětnou vazbu

feverish: be feverishmít horečku, mít zvýšenou teplotu

fine: be finemít se dobře hl. zdravotně ap.

fine: do finemít se dobře, být v pořádku zdravý, stačit být dostatečný

fling: have a fling with sbužít si, mít krátký poměr, něco mít s kým milostně

following: have the following windmít vítr v zádech

fond: be fond of sb/sthmít rád/v oblibě koho/co, mít zálibu v čem

fond: grow fond of sb/sthoblíbit si, začít mít rád koho/co

fortunate: be (more) fortunatemít (větší) štěstí

forty: be in one's fortiesmít po čtyřicítce věku, být čtyřicátník

freehold: have the freehold of sthmít co v absolutním vlastnictví

gain: make a gain of sthvydělat, mít zisk kolik na transakci ap.

gear: be out of gearmít vyřazenou rychlost vozidlo ap., přen. být rozhašený systém fungování ap.

give: give a concertmít koncert, koncertovat hrát 1 vystoupení

give: give a speechmít projev

give: give a performancemít vystoupení, podat výkon

grade: get good/poor gradesmít dobré/špatné známky

grip: have a firm grip on sthi přen. mít co pevně v rukou

guarantee: be guaranteed for two yearsmít dvouletou záruku

gut: have the guts to do sthmít dost kuráže, nebát se, odvážit se udělat co

hard-pressed: be hard-pressed to do sthjen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat co

harmful: have a harmful influence on sb/sthmít neblahý vliv na koho/co

haste: be in great hastevelmi spěchat, mít velmi naspěch

have: have a babymít/porodit dítě

hazy: be hazy about stho člověku nemít jasno v čem

head: be heading, AmE be headed for sthsměřovat, mířit, mít namířeno kam

hear: hear a caseprojednávat případ, mít slyšení ve věci

hearing: have good hearingmít dobrý sluch

hide: have nothing to hidenemít co skrývat

highly: think highly of sb/sthmít vysoké mínění o kom/čem, uznávat koho/co

history: have a history of sthmít minulost spojenou s čím, v minulosti často dělat co

hold: hold opinionsmít (vlastní) názor