Hlavní obsah

make [meɪk]

Slovesopt&pp made

 1. udělat, učinit co dát vznikHis bed was neatly made.Měl vzorně ustláno.make a mistakeudělat chybumake a decisionrozhodnout (se), učinit rozhodnutímake a phone callzavolat simake a suggestionněco navrhnoutmake a proposalučinit návrhmake a speechpronést řeč, mít proslovmake a promisedát slib, slíbit (že)make one's roomuklidit si (pokoj)make a firerozdělat oheňmake the bedustlat (postel)make placeuvolnit místomake a deali přen. uzavřít obchod, uzavřít dohodumake a signdát znamenímake a goaldát branku, skórovatmake a bowudělat úklonu, uklonit se
 2. make sth of sth (u)dělat co jak, zvládnout, povést se co jakHe made a mess of his interview.Úplně ten svůj pohovor zbabral.He made a success of it.Perfektně mu to vyšlo.
 3. make (as if) to do sth dělat jakože co předstíratShe made as if to stand up.Dělala, jakože chce vstát.
 4. sport.zaznamenat, dát, skórovat v kriketu - počet met, bodů
 5. užívá se v řadě slovních spojení místo jiných slovesIt makes no sense.Nedává to smysl.make sensedávat smysl
 6. sb do sth přimět, přinutit, donutit koho k čemuk infinitivu se pomocí to váže jen v trpném roděI was made to sign it.Byl jsem donucen to podepsat.She made him clean up the plates.Přinutila ho, aby sklidil talíře.
 7. sb/sth sth učinit, udělat koho/co jakým, způsobit změnu, vlastnost ap.It made him sad.Zarmoutilo ho to.It will make your life easier.Usnadní ti to život.make sth possibleumožnit comake sth fasterurychlit, zrychlit comake sth better/worsezlepšit/zhoršit comake readypřipravit semake believepředstíratmake sureujistit se, přesvědčit se, zajistit, udělat vše aby
 8. make osf understooddorozumět se, domluvit se daným jazykemmake osf heardbýt slyšet, ozvat se, hlasitě se projevit, dát o sobě vědětmake osf knowndát o sobě vědět, uvést se veřejně ap.
 9. into sth předělat, přepracovat na co, zpracovat na co
 10. He makes friends easily.Snadno se spřátelí.make a friend/friendsspřátelit semake an enemy of sbznepřátelit si koho
 11. (u)dělat, vyrobit, vytvořitHe made his own boat.Udělal si vlastní loď.
 12. (na)točit, natáčet film ap.We are making a film about war.Natáčíme film o válce.
 13. udělat, připravit, uvařit jídlo ap.Will you make some tea?Uděláš čaj?
 14. vytvářet, utvářet, stanovovat pravidla, zákony ap.
 15. vydělat, vydělávat penízeHe made a lot of money.Vydělal spoustu peněz.
 16. sb/sth zajistit úspěch komu/čemu
 17. be made of/from sth být udělaný z čehopředložka from obvykle naznačuje změnu charakteru látky při výrobě, předložka of naznačuje, že látka je pouze částí celku ap.Wine is made from grapes.Víno se dělá z hroznů.The house was made of brick.Dům byl postaven z cihel.
 18. sth hodit se na co, být (dobrý) co, stát se co z koho/čeho odpovídat svými předpokladyShe'll make a good mother.Bude z ní dobrá matka.
 19. dělat, činit, být kolik celkem ap.It makes six in all.Dohromady to dává šest.
 20. sth dotáhnout to kam, dosáhnout čeho o určité pozici ap.
 21. sth dorazit kam do kdy, stihnout to kam určitého místaWe must make London by nightfall.Musíme dorazit do Londýna do soumraku.

Fráze

 1. make do with sth vystačit si s čím, spokojit se s čím
 2. hovor.make like sb/sth dělat jakoby/jakože co, chovat se jako kdo, napodobovat koho/co
 3. be on the make snažit se (za každou cenu) prosadit hl. nemorálními metodami ap.
 4. put the make on sb zkoušet to na koho, vyjet po kom sexuálně
 5. make it swh dostat se, dorazit kam včas, stihnout to kam
 6. make it zvládnout to, dokázat to, uspět o obtížnémmake it through sth(bez újmy) absolvovat/přestát/přečkat, přen. (nějak) přežít co

Vyskytuje se v

allowance: make allowances for sthbrát ohled(y) na co, přihlížet k čemu, vzít v úvahu co polehčující okolnosti ap.

amend: make amendsodčinit (napáchané), vynahradit (to) komu, odškodnit koho

bed: sb has made their bed, and now they must lie in itjak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky sní

beeline: make a beeline for sthnamířit si to přímo, jít rovnou k čemu

best: make the best of sthvytěžit maximum z čeho, zachránit, co se dá, co nejlépe využít co z toho mála, co je

big: make it biguspět, dotáhnout to daleko, prorazit

blood: make sb's blood boilnaštvat koho, zpěnit krev komu, přivést koho do varu

bolt: make a bolt for itvzít do zaječích, vzít roha, utéct

breast: make a clean breast of sthupřímně přiznat co, doznat (se) k čemu

buck: make a quick/fast bucksnadno přijít k prachům, rychle vydělat/zbohatnout často nepoctivě

certain: make certain (that ...)ujistit se, zajistit co, přesvědčit se (, že ...) udělat vše, aby

change: make changerozměnit komu bankovku ap.

clear: make sth cleardát jasně najevo, jasně říct, ozřejmit co

comeback: make a combackvrátit se na scénu, znovu přijít do módy

commitment: make a commitment to do sthzavázat se k čemu, přislíbit co

contact: make contact with sbnavázat kontakt s kým

crawl: make sb's skin crawlnahánět husí kůži, hnusit se komu

creep: give sb the creeps, make sb's flesh creepnahánět hrůzu komu, děsit koho

day: make sb's dayudělat radost komu

demand: make demands on sbklást nároky na koho, zatěžovat koho časově ap., být náročný na čas, energii ap.

distinction: draw/make a distinctionbetween sth and sth dělat/činit rozdíl, rozlišovat mezi čím a čím

effort: make the effort to do sthpřemoci se a, donutit se udělat co

end: make (both) ends meet(sotva) vycházet s penězi, stěží vyžít

face: make/pull a faceudělat obličej zašklebit se ap.

fool: make a fool of sb(u)dělat hlupáka, dělat si blázny z koho

friend: make friends with sbspřátelit se, seznámit se, skamarádit se s kým

from: made from sth(vyrobený) z čeho z dané hmoty, látky ap.

fun: make fun of sb/sth, poke fun at sb/sthdělat si legraci z koho/čeho, posmívat se komu, zesměšňovat koho/co

fuss: make a fuss, kick up a fuss about sth(u)dělat dusno/scénu, (začít) vyvádět, rozčilovat se kvůli čemu

grade: make the gradeuspět, dokázat to

hair: make sb's hair stand on endnahánět hrůzu komu až vlasy vstávají hrůzou

hash: make a hash of sthzpackat, zbabrat, zmrvit co

haste: make hastespěchat, pospíchat

hay: make hay (while the sun shines)kout železo, dokud je žhavé

headway: make headwayin (doing) sth pokročit, (u)dělat pokrok(y) v čem

history: make historyzapsat se do dějin, psát dějiny velkým činem

home: Make yourself at home.Udělejte si pohodlí., Jako doma.

impression: make an impressionudělat dojem, zapůsobit

inroads: make inroads into/on sth(neblaze) zasahovat do čeho, mít neblahý vliv, přen. útočit na co

joke: make a joke of sthzlehčovat vážnou věc, dělat si legraci z čeho

light: make light of sthzlehčovat co, zlehčit co, brát na lehkou váhu co

love: make love to sbmilovat se s kým mít pohlavní styk

made: have (got) it madebýt za vodou uspět ap.

make: make sth of sth(u)dělat co jak, zvládnout, povést se co jak

make into: make sth intosth přetvořit co v co, udělat z čeho co

make out: make out a casefor sth prosazovat, obhajovat co svoje postoje, zájmy ap.

make up: make osf/sb up(na)líčit (se), (na)malovat (se)

make up to: make it up tosb vynahradit to, oplatit to komu, revanšovat se komu

making: in the makingrodící se, budoucí, blížící se pohroma, hvězda ap.

mark: make one's markprosadit se, prorazit, dát o sobě vědět

matter: make matters worseještě zhoršit situaci

mind: make up one's mindrozhodnout se, rozmyslet se

misery: make sb's life a miserydělat komu ze života peklo

molehill: be making a mountain out of a molehilldělat z komára velblouda, zveličovat to

money: make moneyvydělávat (peníze), přijít k penězům

most: make the most of sthvytěžit co nejvíce z čeho, co nejlépe využít čeho

out of: made out ofvyrobený z čeho materiálu ap.

own: make sth one's ownspojit své jméno s čím, být spojován co s kým, přivlastnit si co osoba dílo

peace: make one's peace with sb(u)smířit se, uzavřít mír s kým

point: make/prove one's pointprokázat/dokázat/potvrdit, že má(m) pravdu kdo

presence: make one's presence feltdát o sobě vědět, upozornit na sebe

run: (make a) run for itzdrhnout

scene: make a sceneudělat (hysterickou) scénu, dělat scény

sense: make sensedávat smysl být pochopitelný

short: make short work of sb/sthudělat krátký proces, nemazat se, nepárat se s kým/čím

snappy: Make it snappy!Hoď sebou!, Pohni (si)!

splash: make a splashzviditelnit se, upozornit na sebe, udělat dojem

stern: be made of sterner stuffbýt tvrdý/nezlomný/k neudolání povahou

sure: make sure (that)zajistit, udělat vše proto, (aby) že se něco stane

sweep: make a clean sweep of sthvyhrát všechny co zápasy ap., mít sérii vítězství v čem v turnaji ap.

thing: make a (big) thing (out) of/about sthpřehánět, zveličovat co

tick: make sb tickpohánět, motivovat koho mentálně

understand: make osf understooddorozumět se, domluvit se řečí

use: make use of sthvyužít, zužitkovat co

way: make one's way somewherevydat se kam, jít směrem kam, ubírat se

welcome: make sb (feel) welcome(vřele) uvítat, (mile) přijmout koho v nové práci ap.

accusation: make an accusation against sbobvinit koho z chyby ap.

acquisition: make an acquisition(něco) nakoupit

advance: make advances to sbdělat komu návrhy sexuální

afraid: make sb afraidnahnat strach komu, vystrašit koho

acquaintance: make sb's acquaintanceseznámit se s kým, navázat známost s kým