Hlavní obsah

move [muːv]

Sloveso

 1. (po)hnout (se), hýbat (se), pohybovat (se)get movingdát (se) do pohybumove one's bowelsvyprázdnit se, mít stolici
 2. přesunout (se), posunout (se)
 3. (začít) jednat, podniknout krok(y)
 4. (pře)stěhovat (se)
 5. přeložit koho
 6. to sth přestoupit, přejít kam, přeorientovat se na jinou činnost
 7. move towards/to sth spět, blížit se, přibližovat se k čemu
 8. postupovat, vyvíjet se situace ap.
 9. not to be moved stát si za svým, být pevně rozhodnut, neustoupit
 10. sb to do sth přimět, pohnout koho k čemumove sb to actionpřimět/vyprovokovat koho k činu
 11. dojmout
 12. navrhnout, předložit návrh ap.
 13. táhnout v šachu

Vyskytuje se v

move: move towards/tosth spět, blížit se, přibližovat se k čemu

move along: Move along!Pokračujte v chůzi!, Rozejděte se!

move on: move sb onnařídit pokračovat komu policista

moving: moving spiritbehind sth hnací síla, hybný prvek čeho o člověku

round: move roundpřesouvat, přesunout, hovor. šibovat z místa na místo

ahead: push/forge/move aheadpostupovat/výrazně pokročit/razit si cestu vpřed rychle

bowel: euf. move one's bowelsvyprázdnit se, mít stolici vypudit stolici

downwards: move downwardssnižovat se míra ap.

fire: move into sb's line of firevlézt komu do rány před hlaveň

house: move housepřestěhovat se změnit bydliště

into: move into sthvstoupit do čeho podniku ap.

outwards: move sth outwardpovytáhnout co zevnitř

right: move to the rightposunout se doprava na politickém spektru

shrewd: shrewd movechytrý tah životní ap.

upmarket: move upmarketposunout se do vyšší (cenové) kategorie, zkvalitnit své výrobky výrobce ap.

upscale: move upscaleposunout se do vyšší cenové kategorie, zkvalitnit služby/produkty výrobce ap.

upwards: move upward(s)stoupat, růst, zvyšovat se cena ap.

aside: step/move asideustoupit/uhnout (stranou)

close: She moved closer.Přiblížila se.

keep: Keep moving.Nezastavuj se.

move into: We moved into a new house.Nastěhovali jsme se do nového domu.

one: He sold his house and moved to a smaller one.Prodal svůj dům a přestěhoval se do menšího.

jít: go on, walk on, move on, continue, proceedjít dál pokračovat v cestě

pohyb: get/start movingdát se do pohybu

pohyblivý: moving pavementpohyblivý chodník pojízdný

přenést: move/shift one's weight (from one foot to the other)přenést váhu (z nohy na nohu)

přestupek: driving offence, moving violationdopravní přestupek

přetáhnout: drag and drop sth, move sth by drag and dropvýp. přetáhnout co myší

zemní: earthwork, ground work, přemísťování zeminy earth movingstav. zemní práce

dojmout: They were deeply moved.Byli hluboce dojati.

hnout: Don't move!, Freeze!Ani hnout!

hnout se: Don't move!, Stůj Freeze!Ani se nehni!

honem: Hurry up!, Come on!, Look sharp!, hovor. Shake a leg!, pohni Move!Honem!

hýbat se: Don't move!, Keep still!, Stop moving!Nehýbej se!

odstěhovat se: He moved to the country.Odstěhoval se na venkov.

pohnout: Can you move your arm?Můžeš pohnout rukou?

pohnout se: You moved!Ty ses pohnul!

pohybovat se: move from place to placepohybovat se z místa na místo

pořádně: silou put some elbow grease into it, ve snaze pull out all the stops, přidat move up a gear, při tažení pull/při tlačení push hardpořádně zabrat

přestěhovat se: They moved into a new house.Přestěhovali se do nového domu.

přistěhovat se: We have just moved in.Právě jsme se přistěhovali.

stěhovat se: He is moving to his aunt's house.Stěhuje se k tetě.

šoupnout: Move over!Šoupni se!

tah: Whose move is it?Kdo je na tahu?

tempo: Hurry (up)!, hovor. Make it snappy!, Step on it!, pohni Move!hovor. Tempo!

uspěchaný: fast-moving timesuspěchaná doba

uvolnit: novějšímu ap. make way for sb/sth, pozici v zaměstnání move overuvolnit místo komu/čemu

brva: not bat an BrE eyelid/AmE eye, not turn a hair, not move a musclenehnout ani brvou

zadek: move one's asspohnout zadkem hnout sebou

assembly: nepovolené shromážděníunlawful assembly

AWOL: vzdálit se bez povolení (z kasáren)voj. go AWOL

building: stavební povolení/materiálbuilding permit/material

built-up: maximální (povolená) rychlost v obcispeed limit in built-up areas

capacity: maximální (povolený) náklad, plné zatížení nosné, nákladové kapacitycapacity load

come: uvolnit se, povolit součástka ap.come loose

engage: povolit spojku pedálengage the clutch

entry: povolení ke vstupuentry permit

handbrake: zatáhnout/povolit ruční brzduapply/release the handbrake

leave: neomluvená absence, nepovolený odchod, hovor. áčko volno bez dovoleníFrench leave

licence: (podnik) s povolením podávat lihoviny bar ap.on-licence

limit: nejvyšší povolená rychlostspeed limit

loose: uvolnit se, povolit (se) součástka ap.come loose

operator: provozovací licence, povolení k provozováníoperator's permit

permission: povolení se uděluje/neudělujepermission granted/denied

permit: povolení k pobyturesidence permit

relax: povolit sevření čehorelax one's grip on sth

residence: povolení k (trvalému) pobyturesidence permit

residency: doklad o povolení k trvalému pobyturesidency card

restricted: Zákaz vstupu (nepovolaným), Vstup jen s povolením do vojenské oblasti ap., BrE úsek s omezenou rychlostíRestricted area

special: zvláštní povoleníspecial permit

warrant: povolení k domovní prohlídcesearch warrant

exceed: překročit (maximální) povolenou rychlostexceed the speed limit

nejvyšší: nejvyšší povolená rychlostspeed limit

pobyt: povolení k (trvalému) pobytupermanent residence permit

povolení: práv. povolení k domovní prohlídcesearch warrant

povolený: maximální povolená rychlostspeed limit

povolit: povolit spojkurelease the clutch

pracovní: pracovní povoleníwork(ing) permit, hovor. work(ing) papers

prohlídka: práv. povolení k domovní prohlídcesearch warrant

překročení: překročení (povolené) rychlostispeeding

překročit: překročit povolenou rychlostbe speeding, speed

stavební: stavební povoleníbuilding permit, BrE planning permission

úřední: úřední povoleníofficial permission

zvláštní: zvláštní povoleníspecial permission

matice: utáhnout/povolit maticitighten/loosen a nut

maximální: maximální povolená rychlostspeed limit