Hlavní obsah

one [wʌn]

Přídavné jméno

  • (the) one jedinýThe one man who ...Jediný muž, který ...

Zájmeno

  1. používá se místo neurčitého členu ke zdůraznění
  2. form.jistý, jakýsi, nějaký před jménemThe fifth man is one J. Cairncross.Ten pátý muž je jistý J. Cairncross.
  3. zastupuje opakované podstatné jménoHe sold his house and moved to a smaller one.Prodal svůj dům a přestěhoval se do menšího.
  4. ones ti, lidé zástupnéWe are the only ones who know.Jsme jediní, kdo o tom ví.
  5. jeden, člověk neurčitá osobaOne never knows., You never know.Člověk nikdy neví.One can't eat here.Tady se nedá jíst.
  6. jednoho dne ap., jednou večer ap.
  7. ten, to o otázce, vtipu ap.Good one!Ten je dobrý! vtip ap.

Vyskytuje se v

another: one anothervzájemně, navzájem, si, se

bit: not a bit, not one bitvůbec ne, ani trochu

day: one day, some day, one of these daysjednoho dne, jednou, někdy v budoucnu

each: each one ofsth každý z čeho, všichni co zdůraznění

egg: put all one's eggs in one basketsázet všechno na jednoho koně

first: (the) firstprvní

for: for the first/second/last timepoprvé/podruhé/naposledy

hand: on the one handna jedné straně v porovnání

hell: a/one hell of sthneuvěřitelný, hrozný, jako hrom zdůraznění

honour: honours (degree)červený diplom univerzitní

hundred: a/one hundred per centstoprocentně, naprosto, úplně být si jistý, souhlasit ap.

instance: in the first instancenejdříve, nejprve, v první řadě

knock: knock into onepropojit, spojit co místnosti zbouráním zdi

last: last in, first outmetoda LIFO, poslední přišel, první odejde o zaměstnancích při propouštění

light: first lightrozbřesk

mate: the (first) mateprvní důstojník na lodi - hned za kapitánem

mind: be of one mindbýt stejného názoru

nineteenth: (one) nineteenthdevatenáctina

ninetieth: (one) ninetiethdevadesátina

ninth: (one) ninthof sth devítina čeho

number: one of our numberjeden z nás, náš člen z naší skupiny

number one: look out for number onemyslet hlavně na sebe, starat se především o sebe

odd: the odd (wo)man/one outodlišný (od ostatních), kdo nezapadá

one: (the) onejediný

one-off: a one-off(zcela) ojedinělý případ, naprostá výjimka jež nastane jen jednou

one-piece: a one-piecejednodílné dámské plavky

piece: be (still) in one piecezůstat celý vyváznout v pořádku

place: in the first placev prvé řadě, za prvé, především

put: put one over on sbnapálit, dostat, nachytat koho na žertík ap.

put behind: put sth behind onepřenést se přes co, zapomenout na co, hodit za hlavu co nepříjemnou minulost ap.

refusal: first refusalon sth předkupní právo koho na co, přednostní právo získat co

same: one and the samejedno a totéž, jeden a tentýž

side: put sth to one sideodložit co, odsunout co stranou dočasně mimo střed zájmu

sight: at first sightna první pohled zdání ap.

square: back to square oneznovu na začátku, znovu od píky v řešení problému ap.

thing: do sth first thingudělat co hned (na začátku)

time: at one timekdysi, jednu dobu v minulosti

whit: not a/one whit, no whitvůbec (ne), ani trošku/trochu, ani za mák

wonder: a nine/one/seven-day wondersenzace s jepičím životem

act: one-act playjednoaktovka

ascent: first ascentprvovýstup

badge: badge of honourvyznamenání

bout: one bout of exercise a weekjedno nárazové cvičení týdně

burn: first-degree/second-degree burnpopálenina prvního/druhého stupně

but: last but onepředposlední

chosen: the chosen onevyvolený člověk

debt: debt of honourčestný dluh na čestné slovo

degree: BrE honours degree, AmE degree with honorsčervený diplom akademický

draught: in one draughtna jeden hlt, jedním hltem, hovor. na ex

equation: equation of the first/second orderrovnice prvního/druhého řádu

fare: single/AmE one-way farejednoduché jízdné

first aid: give sb first aidposkytnout komu první pomoc

first-degree: first-degree murderúkladná vražda

first person: first person narrativevyprávění v první osobě

fit: one size fits alluniverzální velikost u oděvu

fling: at one flingjedním vrzem, rázem, najednou

floor: AmE first floorpřízemí

grow: grow together/into onesrůst, spojit se, splynout

guard: guard of honour/AmE honorčestná stráž

gulp: in one gulpjedním lokem/hltem

head-first: sport. head-first diveskok střemhlav, střemhlavý skok

after: one after the other, one after anotherjedno po druhém, jedno za druhým, postupně

kit: first-aid kit(příruční) lékárnička

lady: first ladyprvní dáma

law-breaker: first-time law-breakerpoprvé trestaný pachatel

celek: v jednom kuse in one piece, nerozbitý unbroken, jako celek as a whole, jednodílný one-piece, celkem vzato all in all, in the aggregatev celku

ctihodnost: Your HonourVaše ctihodnosti oslovení soudce

čest: do sb the honourprokázat komu tu čest

čestný: Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!Čestné slovo!

čtvrt: first quarter of the moonprvní čtvrt měsíce

desátý: every tenth, v průměru one in tenkaždý desátý

do: every single one, each and every, one and allvšichni do jednoho

druhý: on (the) one hand ... on the other handna jedné straně ... a na druhé straně

dvorní: lady-in-waiting, svobodná maid of honourdvorní dáma

dvoupokojový: one-bedroom flat/AmE apartmentdvoupokojový byt

hlava: head firstpo hlavě skočit ap.

jeden, jedna, jedno: not a single oneani jeden (jediný)

jediný: a single one, jedinečný one and onlyjeden jediný

jednak: for one thing - (and) for another, částečně partly - partly, na jedné a druhé straně on the one hand - (and) on the other (hand)jednak - (a) jednak za prvé - za druhé

jednoduchý: BrE single ticket, AmE one-way ticketjednoduchá jízdenka

jednopokojový: BrE one-room flat, AmE one-room apartment, garsonka studio (flat)jednopokojový byt

jízdenka: single/AmE one-way ticketjednoduchá jízdenka jen tam

jméno: first namekřestní jméno

konec: last but onedruhý od konce

křestní: first name, form. forenamekřestní jméno

malá: do a/go number one, pass water, euf. go to spend a penny, relieve osfjít na malou (stranu)

naposled: for the first and only/last timepoprvé a naposled

okamžik: from the very first momentod prvního okamžiku

onak: one way or the other/another, stejně tak anywaytak či/nebo onak

pocta: pay tribute/homage/honour to sbvzdát poctu komu

během: I'll be there within one hour.Budu tam během hodiny.

co: It's been one year since he won.Je to rok, co vyhrál.

člověk: One never knows., You can never tell.Člověk nikdy neví.

další: Can I have another one?Mohu dostat další?

dolar: one hundred US dollars100 amerických dolarů

dotknout se: He touched it with one finger.Dotkl se toho jedním prstem.

ex: drink sth in one (go), kopnou do sebe knock sth back, toss sth downvypít co na ex

jaký: Which one do you want?Jaký chceš?

jednička: We will take the number one tram/bus.Pojedeme jedničkou.

jedny: one pair of socksjedny ponožky

jenž, jež: the one who did itten, jenž to udělal

ještě: (One) more!, další Another one!Ještě (jeden)!

laciný: Have you got a cheaper one?Máte nějaký lacinější?

lok: in one gulpjedním lokem

málo: One of a few.Jeden z mála.

na: one thousand per persontisíc na osobu

najednou: He drank the glass in one go.Vypil sklenici najednou.

napřed: Call him first.Napřed mu zavolej.

nejdřív: I'll go home first.Nejdřív půjdu domů.

nejvíc: Which one do you like best/most?Který se ti líbí nejvíc?

nelze: You/One/I can't but agree.Nelze než souhlasit.

o: book of one hundred pageskniha o sto stranách

oslovit: He called her by her first name.Oslovil ji křestním jménem.

patro: on the first floorv prvním patře

po: You first., After you., AmE Go ahead.Až po vás.

poctít: I'm honoured to be able ...Jsem poctěn, že mohu ...

hrob: have one foot in the gravebýt jednou nohou v hrobě

kůže: have first-hand experience of sth, experience sth personallyzažít co na vlastní kůži

lopata: explain sth in plain English/words of one syllablevysvětlit co po lopatě velmi jasně

mlít: First come, first served.Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

moucha: kill two birds with one stonezabít dvě mouchy jednou ranou

navrch: v soutěži ap. have the upper hand, být ve výhodě nad kým be one up on sb, AmE, hovor. be in catbird seatmít navrch

oříšek: That's a tough one.Tak to je (tedy) oříšek.

petržel: not know the first thing about sthrozumět čemu jako koza petrželi