Hlavní obsah

another [əˈnʌðə]

Zájmeno

  1. další, ještě jeden kdo/coWe're going to have another baby.Budeme mít další dítě.
  2. další, druhý
  3. jiný kdo/co odlišný od původníhoShe went to another therapist.Šla k jinému terapeutovi.He is another Maradona.Je to druhý Maradona.
  4. one another vzájemně, navzájem, si, seThey help one another.Pomáhají si (navzájem).

Zájmeno

  1. one sth after another jeden co za druhýmone difficulty after anotherjedna překážka za druhou

Vyskytuje se v

after: one after the other, one after anotherjedno po druhém, jedno za druhým, postupně

one: one after anotherjeden po druhém rychle po sobě

story: But that's another story.Ale to už sem nepatří.

thing: one thing led to anothernějak se to seběhlo

time: another timejindy

can: Can I have another coffee?Mohu dostat ještě jednu kávu?

channel: Switch to another channel.Přepni to na jiný program.

get: Go and get me another glass.Běž a přines mi další sklenici.

go: Have another go.Zkus to znovu.

what: I tell you what, let's stay here another day.Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.

jeden, jedna, jedno: jeden druhému pomáhat ap.each other, one another, mutually

jeden, jedna, jedno: jeden na druhém navršený ap.on top of each other, one on top of another

jednak: jednak - (a) jednak za prvé - za druhéfor one thing - (and) for another, částečně partly - partly, na jedné a druhé straně on the one hand - (and) on the other (hand)

onak: tak či/nebo onakone way or the other/another, stejně tak anyway

skládačka: i přen. další díl (do) skládačkyanother piece of the puzzle

další: Mohu dostat další?Can I have another one?

dostat: Mohu dostat ještě jednu kávu?Can I have another coffee?

ještě: Ještě (jeden)!(One) more!, další Another one!

nechat: Nechal ji kvůli jiné dívce.He left her for another girl.

přinést: Přines mi další sklenici.Get me another glass.

vystřídat: Další skupina je přišla vystřídat.Another group came to relieve them.