Hlavní obsah

can [kæn unstressed kən]

Slovesopt could

  1. mít tu možnost ap.mociThe statue can be seen in a museum.Tu sochu můžete vidět v muzeu.Fish can be eaten raw.Rybu lze jíst syrovou.It can't be done.To nejde., Nelze to udělat.
  2. umět, dovést, dokázatopis tohoto slovesa je be able toCan I help you?Mohu Vám pomoci?I can take care of myself.Dovedu se o sebe postarat.He can't help it.Nemůže si pomoci.
  3. cannot nemoci, nebýt schopen kvůli okolnostemHe can't have done it.On to nemohl udělat.
  4. cannot určitě ne, nemůže býtYou can't be serious.To určitě nemyslíš vážně.
  5. smět, moci mít to povolenoI can't tell you who did it.Nemohu vám říct, kdo to udělal.Can I have another coffee?Mohu dostat ještě jednu kávu?
  6. cannot (za žádnou cenu) nesmět zdůraznění záporu
  7. užívá se v otázkách při zdvořilé žádostiméně formální než mayCan I borrow your pen?Můžu si vypůjčit vaše pero?

Podstatné jméno

  1. plechovka, (kovová) nádoba, konzerva na jídlo, pití ap., kanystrbeer canplechovka od pivapetrol/AmE gas cankanystr na benzín
  2. the can AmE, slang.hajzl(ík), ajnclík záchod

Vyskytuje se v

abide: can't abide sb/sthnemoci vystát, nesnášet koho/co

assure: I (can) assure youmohu vás ujistit, ujišťuji vás, věřte mi

assured: sb can rest assuredkdo může být klidný, se může spolehnout

be: as ... as can bemaximálně, jak jen to jde jaký šťastný ap.

beat: Can you beat it?Chápeš to? výraz údivu, znepokojení

best: as best one canjak kdo jen umí/dovede vzhledem k okolnostem

bother: I can't be bothered to do sthnechce se mi, nemám náladu, ani mě nenapadne (u)dělat co

but: cannot (help) but, could not butnemoci jinak než co, muset (jen) co, nemít jinou možnost než

care: I couldn't care lessje mi (to) úplně jedno

careful: You can't be too careful.Opatrnosti nezbývá.

chew: bite off more than one can chewukousnout (si) příliš velké sousto

compare: (can) not comparewith sth nemoci se rovnat, zdaleka se nevyrovnat čemu, být nesrovnatelný s čím

could: could havevyjadřuje neuskutečněnou možnost v minulosti

could: couldn'tnemohl(a), nemohli, nemohlo

depend: can dependon sb/sth moci se spolehnout na koho/co

do: I could do with sthpřišlo by mi vhod, hodilo by se mi, dal bych si co

get: as ... as you can getco nejvíc jaký, maximálně, jak jen to jde jaký

get: you can't get away from sthnedá se nic dělat s čím, bohužel je pravda co, nelze utéct před čím

hack: sb can't hack itkdo hovor. na to nemá schopnosti ap.

hear: can't hear osf thinknemoci se soustředit kvůli hluku, neslyšet vlastního slova

help: I can't help ...nemohu si pomoci, nemohu (jinak), nemohu se ubránit ...

help: I can't help thinking sthnemohu se zbavit dojmu, že ..., pořád mám dojem, že ...

ill: can ill afford (to do) sthnemoci si dovolit, je stěží si moci dovolit co muset zabránit

joke: can't take a jokenerozumět legraci

manage: can managesth vyšetřit, najít si co čas, peníze ap.

own: can call sth one's ownopravdu vlastnit co, skutečně patřit, říkat pane co komu

reach: (can) reachsth dosáhnout na co rukou

rest: can rest easymoci být v klidu, nemuset si dělat starosti

stick: sb can stick sth/itkdo si co/to může strčit někam, s čím/tím může jít kdo někam

tell: as far as I can tellpokud vím

tell: I (can) tell youA to ti říkám, Můžu tě ujistit

tell: you never can tellnikdy nevíš, jeden nikdy není jak to bude

time: (can) tell the timepoznat čas (na hodinkách) dítě ap.

way: can't have it both waysnemoci mít obojí kdo

worse: you can do worse than do sthneuškodilo by udělat co

bear: can't bear sb/sthnesnášet, nemoci vystát koho/co

can-can: can-can girlskankánové tanečnice

can-do: can-do spiritnezdolný duch

cookie: cookie candóza na sušenky plechovka ap.

eat: all you can eat buffetrestaurace/bufet s neomezenou konzumací za paušální cenu

never: you can never tell, one never knowsčlověk nikdy neví

opener: can/tin openerotvírák na konzervy

order: We can't supply your order.Nemůžeme splnit vaši objednávku.

read: can read peoplevyznat se v lidech

stick: hovor. can't stick itnemoci to snést/vydržet

while: while you still candokud (ještě) můžeš

afford: I can't afford a new car.Nemohu si dovolit nové auto.

agree: We couldn't agree on it.Nemohli jsme se na tom shodnout.

anyone: Anyone can do it.To může udělat kdokoli.

anyplace: You can go anyplace.Můžeš jít kamkoli.

anything: We can't do anything.Nemůžeme nic dělat.

anything: Anything can happen.Může se stát cokoliv.

apart: I can't tell their twins apart.Jejich dvojčata od sebe nerozeznám.

assured: You can rest assured ...Můžete být bez starosti ...

avoid: This can't be avoided.Tomu se nelze vyhnout.

bathroom: Can I use your bathroom?Mohu si u vás odskočit?

be: He was as quiet as could be.Byl co nejvíc potichu.

bear: I can't bear these people.Tyhle lidi nesnáším.

blend in: This fish can perfectly blend in with the sea bottom.Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.

borrow: Can I borrow a pen?Mohu si půjčit pero?

but: She could not but congratulate him.Nemohla jinak, než mu gratulovat.

buy: It can be bought anywhere.Lze to koupit kdekoliv.

certain: I can't say for certain ...Nemůžu s jistotou říct ...

come around: What can I do to make you come around?Co mám udělat, abys změnil názor/aby sis dal říct?

come between: Money can never come between us.Peníze nás nikdy nerozdělí.

complain: How is it going? I can't complain.Jak to jde? Nestěžuji si.

could: He could barely walk.Jen stěží mohl jít.

could: Who could have done it?Kdo to mohl udělat?

could: He could be out in two months.Mohl by být venku za dva měsíce.

could: He couldn't have been more than 12.Nemohlo mu být víc než 12.

could: If you spoke to her, you could tell her.Kdybys s ní mluvil, mohl bys jí to říct.

could: You could phone her.Mohl bys jí zavolat.

could: Could I speak to John, please?Mohl bych, prosím, mluvit s Johnem?

could: Could you help us?Mohl byste nám pomoci?

could: Idiot! You could have told me.Blbče! Mohl jsi mi to říct.

count: Can you count up to ten?Umíš napočítat do desíti?

describe: Can you describe it to me?Můžete mi to popsat?

do: A few bombs can do a lot of damage.Pár bomb může způsobit hodně škody.

either: He couldn't remember either man's name.Nepamatoval si jméno ani jednoho muže.

either: I can't manage it and I don't want either.Nezvládnu to a navíc ani nechci.

even: Even a child could do it.To by zvládlo i dítě.

get: as small as you can get itco nejmenší

get back: She couldn't get back to sleep.Nemohla znovu usnout.

get in: I can't get in two more courses a week.Další dva kurzy v týdnu nezvládnu.

hand: They used whatever they could lay their hands on.Použili cokoliv jim přišlo pod ruku.