Hlavní obsah

even [ˈiːvən]

Příslovce

  1. dokonce, i v kladných větách, ani po záporuHe didn't even say good bye.Ani se nerozloučil.Even a child could do it.To by zvládlo i dítě.
  2. ještě méně, více ap.

Přídavné jméno

  1. stálý, stabilní, neměnný hodnotaeven datednešní datum
  2. rovný, zarovnaný, plochý povrchmake sth evenzarovnat co plochu
  3. stejný, rovný, rovnoměrný rozdělení ap.les. even-agedstejnověký lesní porostpull even with sbdotáhnout se na koho v soutěži ap.
  4. vyrovnaný, nerozhodný zápas ap.
  5. with sb hovor. vyrovnaný, kvit, vypořádaný s kým
  6. sudý čísloeven-numberedsudý pozice, věc ap.even pagelevá strana v knize
  7. even(s) BrEvyrovnaný, padesát na padesát, padesátiprocentní šanceeven breakpadesátiprocentní šancean even poundpřesně jedna libra

Vyskytuje se v

even: even though/ifi když, ačkoli, přestože, i kdyby

less: still/much/even lessnatož, tím spíše ne, neřkuli zdůraznění záporu

evening: towards eveningk večeru, v podvečer, navečer

extend: The meeting extended into the evening.Schůze se protáhla do večera.

not: not even ...dokonce ani ...

outfit: evening outfitvečerní šaty

primrose: evening primrosepupalka

wear: evening wearspolečenský oděv

do: I know even less about it than he does.Vím o tom ještě méně než on.

free: Are you free this evening?Máš dnes večer čas?

bod: critical point, ekon. hranice rentability break-even pointbod zlomu

hůř: even/much worseještě/mnohem hůř

i: even ifi kdyby podmínka

kdyby: even ifi kdyby

lepší: even/much betterještě/mnohem lepší

podvečer: in the evening, towards eveningv podvečer

přesto: despite the fact that, ačkoli even though, althoughpřesto, že

třídní: parents' eveningtřídní schůzka

večer: Good evening.Dobrý večer.

větší: even biggerještě větší

vůle: even with the best will in the worldani při nejlepší vůli

ačkoli: He went there, even though he wasn't invited.Šel tam, ačkoli nebyl zván.

ani: He didn't even call.Ani nezavolal.

ceknout: She didn't even peep.Ani necekla.

ještě: These are even better.Tyto jsou ještě lepší.

když: I'll give an answer, even if I don't know it for sure.Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.

malý: Our house is even smaller than yours.Náš dům je ještě menší než váš.

mimoto: Besides, they haven't even got a contract.Mimoto ani nemají smlouvu.

napadnout: Don't even think about it!, Don't you dare!Ať tě to ani nenapadne!

obtěžovat se: He didn't even take the trouble to call.Ani se neobtěžoval zavolat mi.

oplatit: službu repay sb, pomstít se ap. get even with sb, hovor. get sb back, ránu hit/strike backoplatit to komu

spokojit se: I would be happy even with an older car.Spokojil bych se i se starším autem.

šance: fifty-fifty/even chancešance padesát na padesát

včera: last night, yesterday eveningvčera večer

večerní: evening dressvečerní šaty

vyrovnat: settle accounts, reckon, get even with sbpřen. vyrovnat (si) účty s kým

vysoko: even higher than sthještě výš(e) než co

zesílit: The wind became even stronger.Vítr ještě zesílil.

hřeb: highlight of the eveningzlatý hřeb večera

spočítat: get even with sb, get sb back, get back at sbspočítat to komu oplatit

smést: smést koho/co z povrchu zemskéhowipe sb/sth off the face of the earth

stůl: smést se stolu cobrush/sweep sth aside, zkritizovat shoot sb/sth down in flames