Hlavní obsah

lepší

Přídavné jméno

  1. (ve srovnání ap.) better(vyšší,kvalitnější) superior(vylepšený) improvedBylo by lepší promluvit si s ním.It would be better to speak to him.ještě/mnohem lepšíeven/much betterdvakrát lepšítwice as good
  2. (nadprůměrný) above (the) average, above-average

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

co: co nejlepšías good as possible

den: dobrý denráno good morning, odpoledne good afternoon, hovor. hello

dobré: po dobrémamicably, peacefully

dobré: vyřešit po dobrém co urovnat sporsettle sth amicably

dobré: mluvit v dobrém o komspeak highly of sb

míra: dát dobrou/špatnou míru nalít ap.give full/short measure

nejlepší: Všechno nejlepší!Best wishes., k narozeninám Happy birthday!

nejlepší: při nejlepším, v nejlepším případěunder the best of conditions, at (the) best

nejlepší: co nejlepší ...the best possible ...

noc: Dobrou noc.Goodnight.

nuže: nuže dobráall right then

obrat: obrat k lepšímu/horšímuturn/change for the better/worse

pohádka: pohádka na dobrou nocbedtime story

budit: budit dobrý dojemmake a good impression

bydlet: Bydlíme v dobrém hotelu.We are staying in a good hotel.

daleko: být daleko lepší (než...)be far better (than...), hovor. be miles better (than...)

dobrý: můj dobrý přítelgood friend of mine

dobrý: Je dobrý v matematice.He is good at maths.

dobrý: být v dobré kondicibe in good shape

dobrý: je dobré znamení pro koho/coit's a good sign, it augurs well for sb/sth

dobrý: mít dobrou náladube in a good mood

dochovat se: dochovat se v dobrém stavuremain well preserved

dojem: udělat dobrý dojem na kohomake a good impression on sb

dostat se: Nedostal se mezi nejlepších deset.He didn't make it to the top ten.

chloupek: Už je to o chloupek lepší.It is a shade better now.

chuť: Dobrou chuť!Bon appétit!, přeje-li číšník ap. též Enjoy your meal!

jeho: jeho dobrý přítela good friend of his

ještě: Tyto jsou ještě lepší.These are even better.

kousek: Je to o kousek lepší.It's a little better.

lepšit se: Počasí se lepší.The weather is improving.

mnoho: o mnoho lepšímuch better

můj, má, mé, moje: můj dobrý přítela good friend of mine

nálada: mít dobrou náladube in a good humour

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám.Happy birthday!, Many happy returns!

náš, naše: naši dobří přátelégood friends of ours

nedobrý: nedobré znameníbad sign

obrátit se: obrátit se k lepšímuchange for the better

odvést: Odvedli jste dobrou práci.You have done a good job.

paměť: mít dobrou paměť na jménahave a good memory for names

partie: Je to dobrá partie.He's a good match.

patřit: Patří k těm nejlepším.He ranks among the best.

dobrý: v dobrých rukouin good hands

holub: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.

konec: Konec dobrý, všechno dobré.All's well that ends well.

koruna: Každá koruna dobrá.Every penny counts.

act: práv. act bona fidejednat v dobré víře

advice: a piece of good advicedobrá rada

advice: the best piece of advicenejlepší rada

afternoon: good afternoondobré odpoledne

anniversary: Happy anniversary!Všechno nejlepší k výročí!

augur: form. augur well for sb/sthbýt dobrým znamením pro koho/co

augur: form. augur badly for sb/sthbýt špatným znamením, nevěštit nic dobrého pro koho/co

bear: bear sb malicenepřát komu nic dobrého

bearer: bearer of good newsposel dobrých zpráv

bed: be good in bedbýt dobrý v posteli

bedtime: bedtime storypohádka na dobrou noc

behove: form. it behoves sb to do sthje záhodno/patří se/sluší se/je dobré, aby kdo udělal co

best: best wishespřání všeho nejlepšího, blahopřání

best: best of its kindnejlepší svého druhu

best: at the best of timesza nejlepších podmínek, když všechno dobře (pů)jde

best: be at one's besti přen. být v (nejlepší) formě, předvést se v nejlepším světle

best: Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.

birthday: Happy birthday!Všechno nejlepší k narozeninám!

bode: bode illnevěstit nic dobrého

bode: bode wellbýt dobrým znamením

boot: sport., i přen. golden bootzlatá kopačka, nejlepší střelec turnaje

buddy: hovor. bosom buddydobrý kámoš

cape: Cape of Good Hopemys Dobré naděje

cheer: bring some cheer into sthvnést trochu dobré nálady do čeho

come out: come out on topbýt (nakonec) nejlepší, zvítězit, vyjít (z toho) jako vítěz

compare: compare favourably/well with sthbýt lepší ve srovnání, obstát ve srovnání s čím

deal: get a good deal on sthudělat dobrý obchod s čím

done: Well done.Dobrá práce., Výborně., Dobře. projev uznání

evening: Good evening!Dobrý večer!

fucking: fucking goodkurevsky dobrý

good: good reasondobrý důvod

goodnight: goodnight kisspolibek na dobrou noc

grade: get good/poor gradesmít dobré/špatné známky

happy: Happy birthday!Všechno nejlepší k narozeninám!

health: be in good healthbýt zdráv, být na to zdravotně dobře, těšit se dobrému zdraví

hearing: have good hearingmít dobrý sluch

humour: be in a good/bad humourmít dobrou/špatnou náladu

ill will: bear sb ill willnepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášť

keep: keep smilingstále se usmívat, přen. neztrácet dobrou náladu

knack: have a knack for sthumět (dobře) co, vědět jak udělat co, mít na co talent, být dobrý v čem

match: good matchdobrá kombinace, dobrá partie co/kdo jde dobře dohromady