Hlavní obsah

done [dʌn]

Související hesla

pp of do

Přídavné jméno

  • hotový, udělaný, dodělaný prácedone invyřízený, hotový, mrtvý, utahaný unavený ap.Well done.Dobrá práce., Výborně., Dobře. projev uznáníwell donedobře propečený steak

Vyskytuje se v

battle: bojovat proti komudo battle with sb

best: udělat všechno pro ..., snažit se ze všech sil, aby ...do one's best to ...

bidding: poslouchat koho na slovodo sb's bidding

bird: sedět, bručet ve vězenído bird

bit: přispět svým dílem, odvést své, přispět se svou troškou (do mlýna)do one's bit

business: obchodovat, dělat obchody s kýmdo business with sb

catch: To bych v životě neudělal.You wouldn't catch me doing that.

clock: závodit s časem v čemdo sth against the clock

credit: dělat komu čest, být komu ke ctido sb credit

damage: už se stalo, už se nedá nic dělatthe damage is done

dare: neopovažuj se, opovaž se udělat co výhrůžkadon't you dare do sth

dish: umý(va)t nádobído the dishes

do: (chystat se) dělat, mít v plánu brzybe doing

do down: pomlouvat, shazovat kohodo sb down

do for: být vyřízený osoba ap.be done for

do in: oddělat, sejmout, odkráglovat koho zabítdo sb in

done: Platí!, Dobrá!, Ujednáno! o dohoděDone!

do out: vyvedený, udělaný jak styl pokoje ap.done out

do out of: sth hovor. (o)šidit, obrat, připravit, okrást koho o co podvodem ap.do sb out of

do over: vybrat, vybílit, obrátit naruby vykrástdo sth over

do up: zapnout knoflíky ap.do sth up

easy: Opatrně., Pomalu., Zlehka. při přemísťování velkého předmětu ap.Easy does it.

error: udělat co omylemdo sth in error

force: dělat co ze zvyku bez přemýšlenído sth from force of habit

fun: (u)dělat co jen tak pro zábavudo sth for (the) fun (of it)

get: dát (si) udělat coget sth done

give: Je mi to fuk/jedno., Na to kašlu.I don't give a damn/toss/hoot/two hoots

go: Tak co teď?, Co budeme dělat? při řešení problémuWhere do we go from here?

good: pomoci, prospět, udělat dobře komudo sb good

happy: rád udělat co odpovědět na otázku ap.be happy to do sth

hard: mít pocit křivdy, být ukřivděnýfeel hard done by

harm: nikomu neublíží, když udělá co, nic se nestane, když se udělá coit does no harm to do sth, there is no harm in doing sth

have: nechat/dát si co udělathave sth done

head: štvát koho, jít na nervy komu, zblbnout kohodo sb's head in

honour: být oficiálním hostitelem, mít oficiální poslání o osobědo the honours

how: Těší mě. při oficiálním seznamováníHow do you do.

injustice: (u)křivdit komu, spáchat na kom křivdudo sb an injustice

justice: dobře vystihnout, pravdivě vykreslit koho/codo justice to sb/sth

know: No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení(Well,) What do you know!

make: vystačit si s čím, spokojit se s čímmake do with sth

matter: To nevadí.It doesn't matter.

mention: Není zač., To nestojí za řeč. reakce na poděkováníDon't mention it.

mind: být jedno co komudo not mind sth

need: kdo nemusel udělat co ale udělalsb need not have done sth, sb didn't need to do sth

nicely: vést si dobře, být úspěšnýbe doing nicely

nor: kdo také ne, ani kdo ne záporné přitakánínor do(es)/did sb

nothing: nejde/nepůjde to, nic nebude, nic/co naplatnothing doing

pardon: Omlouvám se., Promiňte., Pardon.I (do) beg your pardon

prompt: bez prodlení udělat cobe prompt to do sth

proud: řádně (po)hostit, hýčkat hosta ap. kohodo sb proud

say: Nepovídej!, Neříkej!, Vážně? překvapení, často sarkastickyYou don't say.

service: prokázat komu službu, pomoci komudo sb a service

so: kdo také, taky, stejně tak kladný dovětekso do(es)/did sb

spite: udělat co komu naschvál, udělat co aby koho naštvaldo sth to spite sb

stead: udělat co (na)místo kohodo sth in sb's stead

thing: slušet se, být (společensky) přijatelný chování ap.be the done thing

ask: Mě se neptej., Co já vím. já o tom nic nevímDon't ask me.

time: být v base, bručet, sedětbe doing time

trick: splnit (svůj) účel, udělat své, vyřešit situacido the trick

turn: prokázat komu službu/laskavostdo sb a good turn

well: kdo by udělal dobře, kdyby udělal co, bylo by dobré, aby kdo udělal cosb would do well to do sth

why: a co takhle ...při navrhováníwhy (do) not

world: udělat moc dobře, moc prospět komu spánek ap.do sb the world of good

ale: Ale jdi! nevěřícněCome on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!

běžka: jezdit na běžkáchdo cross-country skiing

brát: brát drogytake drugs, hovor. do drugs, muset be on drugs, dopovat dope

co: není za co poděkováníno problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at all

čest: dělat čest, být ke cti komu/čemudo sb credit, be a credit to sb/sth

čubička: plavat (na) čubičku(do the) dog(gy) paddle

anglicky: Jak je to anglicky?How do you say it in English?

ani: Nejedl ani nepil.He didn't drink, nor eat.

ano: Berete si (zde přítomnou)... za svoji právoplatnou manželku? – AnoDo you take ... to be you lawfully wedded wife? – I do.

arabsky: Umíte arabsky?Do you speak Arabic?

asi: Asi ne.I don't think so., I think/guess not.

: Pospěš, ať to nepropásneš.Hurry up so that you don't miss it.

bát se: Neboj se!Don't be afraid!, neměj obavu Don't worry!

bavit: Už mě to nebaví.I am tired of it., I don't enjoy it anymore., I have grown tired of it.

běda: Běda ti tam jít! neopovaž seDon't you dare go there!

bláznit: Neblázni!Don't be crazy!

blbost: Neudělej nějakou blbost.Don't do anything stupid.

bleskovka: Byla to bleskovka.It was done in a flash.

bohatě: To bude bohatě stačit.It will do nicely., It'll be more than enough.

brát se: Kde se tady bereš?What are you doing here?, What brings you here?

budit: Ještě ho nebuď.Don't wake him yet.

bydlet: Kde bydlíš? trvaleWhere do you live?

být: Není mi dobře.I don't feel well.

ceknout: Ani necekla.She didn't even peep.

cena: To nemá cenu. je to zbytečnéIt is no point doing it., There is no point in it., It will not avail.

cítit se: Jak se cítíš?How do you feel?, How are you feeling?

cokoli: Udělal bych cokoli.I would do anything.

copak: Copak to nevíš?Don't you know?

cože: Cože jsi (udělal)? překvapení nebo přeslechnutíYou (did) what?

ctít: To ho jenom ctí.That does him credit.

čas: Nemám čas.I don't have time.

čekat: A co jsi čekal?What else did you expect?

čínsky: Umíte čínsky?Do you speak Chinese?

a: A je to!(And) that's it!, to bychom měli So that's that!, hotovo Done!, je to snadné And bob's your uncle.

anglický: zmizet po anglickutake French leave, BrE, hovor. do a bunk, AmE,hovor. do a fade

buď: Je to buď a nebo.It's make or break., It's do or die.

buřt: Je mi to buřt/vuřt. jednoI don't give a damn/hoot (about it)., I am not fussed about it.

ability: dokázat, mít (tu) schopnost dělat cohave the ability to do sth

answer: Nebral (mi) to., Nezvedal telefon.He didn't answer the phone.

arithmetic: počítat dělat základní operacedo arithmetic

backhanded: (u)dělat co nepřímodo sth in a backhanded way

breaststroke: plavat prsado the breaststroke

can-do: nezdolný duchcan-do spirit

choice: dělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebedo sth by one's own choice

cooking: (u)vařitdo the cooking

crossword: luštění křížovekdoing crosswords

deliberation: dělat co s rozvahoudo sth with deliberation

disservice: uškodit, ublížit komu, poškodit kohodo sb a disservice

division: dělit, provádět dělenído division

do-it-yourself: (domácí) kutildo-it-yourself guy

don't: rady, co dělat a co nedělat, jak na todos and don'ts

double-take: zarazit se, pozastavit se udiveně ap.do a double-take

drug: brát drogytake/do drugs

duty: konat svou povinnostdo one's duty

exam: dělat zkoušku z čehotake/sit/do an exam in sth

fine: mít se dobře, být v pořádku zdravý, stačit být dostatečnýdo fine

haste: uspěchat co, dělat ve spěchu codo sth with haste

head count: (s)počítat přítomné (osoby)do a head count

hesitate: Bez obav, Klidně, Neváhej(te) a ..., Nerozmýšlej(te) se požádat ap.Don't hesitate to ...

hiking: chodit na túry, věnovat se (pěší) turisticedo some hiking, go hiking

homework: napsat (si) domácí úkol(y)do one's homework

in: při tom, tím danou činnostíin doing so

ironing: (vy)žehlitdo the ironing

juggling act: snažit se dělat několik věcí najednoudo a juggling act

kit: souprava pro domácí kutilydo-it-yourself kit

lark: dělat co z legrace i když riskantnědo sth for a lark

laundry: vyprat (si), prát prádlodo the laundry

lie down: dělat co vležedo sth lying down

likewise: udělat/učinit totéždo likewise

living: živit se čímdo sth for living

manipulate: vmanipulovat koho do čeho, navést koho k čemumanipulate sb into doing sth