Hlavní obsah

say [seɪ]

Slovesopt&pp said

 1. říci, pravit, prohlásit, vyslovit hlasem, dělat zvíře zvuk hlasemI said to him ...Řekl jsem mu ...He is said to be a good teacher.Prý je dobrý učitel.I wouldn't say so.Já bych neřekl.say goodbye/hello to sbrozloučit se s kým/pozdravit kohoBrE, hovor. says Ijá na to při vyprávění o konverzacihovor. Says you.To říkáš ty., Podle tebe. vyjádření nesouhlasu nebo neochoty uvěřithovor. Says who?A to říká kdo?, Ale nepovídej!, slang. Řekni to ještě jednou! výhrůžka
 2. stát/být (na)psáno v textu ap.The paper says ..., It says in the papers ...V novinách stojí ...
 3. sth to osf říci si co (v duchu), (po)myslet si co
 4. ukazovat hodiny, mapa ap.
 5. sth about sb/sth přen. vypovídat co o kom/čem

Podstatné jméno

 • in sth přen. slovo, právo rozhodovat v čemhave a say in sthmít možnost mluvit do čehohave the last say in sthmít v čem poslední slovo

Citoslovce

 • AmE, hovor.hej, hele, ty k upoutání pozornosti, , tedy při překvapení ap.

Fráze

 1. (let's) say řekněme, například, dejme tomu uvození
 2. sth says it all co mluví samo za sebe vypovídá celou pravdu
 3. You don't say. Nepovídej!, Neříkej!, Vážně? překvapení, často sarkasticky
 4. there is a lot to be said for sth co spoustu výhod
 5. it goes without saying to se rozumí samo sebou, to je zcela jasné
 6. have one's say dostat slovo, (moci) vyjádřit svůj názor, vyjádřit se v diskusi ap.
 7. hovor.I wouldn't say no to sth nepohrdnu čím obvykle jako reakce na nabídku
 8. not to say neřkuli při zdůraznění
 9. to say nothing of sth nemluvě, a to nemluvím o čem
 10. form.that is to say to jest, a to, tedy při upřesnění

Vyskytuje se v

goodbye: say goodbye to sbrozloučit se s kým, dát sbohem, říci na shledanou komu

hasten: hasten (to say)rychle/neprodleně dodat poznamenat ap.

needless: needless to saysamozřejmě, pochopitelně uvození zjevného

piece: say one's pieceříci (si) svoje kdo

sad: sad to saybohužel, naneštěstí

say: (let's) sayřekněme, například, dejme tomu uvození

sorry: I'm sorry to say ...Nerad to říkám ...

that: that is (to say)tedy, čili, totiž

turn around, turn round: turn around and sayobořit se zničehonic říct

whatever: whatever you sayno jak myslíš neochotný souhlas

word: say the worddát pokyn k akci ap.

airwaves: say sth over/on the airwavesříci co ve vysílání/v rozhlase/v televizi/do éteru

grace: say gracepomodlit se před jídlem, poděkovat za dary (boží)

hello: say hello to sbpozdravit koho

people: people saypovídá se, říká se

prayer: say/offer a prayer for sbpomodlit se za koho

say-so: on sb's say-sos čím souhlasem, na čí příkaz

afterthought: say sth as an afterthoughtbez rozmýšlení dodat co v řeči

certain: I can't say for certain ...Nemůžu s jistotou říct ...

certainty: say sth with absolute certaintyříct co s naprostou jistotou

defence: say sth in defence of sthříci co na obhajobu čeho

do: What did you say?Co jsi říkal?

English: Say it in English.Řekni to anglicky.

even: He didn't even say good bye.Ani se nerozloučil.

fine: The doctor said it was fine for me to drive.Doktor říkal, že můžu řídit.

hard: It's hard to say.Těžko říct.

hate: I hate to say it.Mrzí mě, že to musím říct.

have: He said he had spoken to them.Řekl, že s nimi mluvil.

hi: Say hi to him for me.Pozdravuj ho ode mne.

himself: The director himself said ...Samotný ředitel řekl ...

in: say it in Englishříct to anglicky

light: He said it in a light way.Řekl to odlehčeně.

look: He said it without looking up.Řekl to, aniž by zvedl oči.

may: Both of them, I may say, are reliable.Mohu říci, že oba jsou spolehliví.

mind: This put me in mind of something you said once.To mi připomnělo, co jsi jednou říkal.

other: Others say ...Jiní říkají ...

safe: It is safe to say ...Dá se s jistotou říct ...

they: They say ...Říká se, Povídá se, Prý ...

way: He said it by way of explanation.Řekl to jako vysvětlení.

whether: whether they said it aloud or notať už to řekli nahlas nebo ne

would: He said he would come.Řekl, že přijde.

ale: Come on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!Ale jdi! nevěřícně

dopustit: obhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sthkdo nedá dopustit na koho/co

jistota: say sth with certaintyříct co s jistotou

mírně: ... to put it mildly, ... to say the leastmírně řečeno ...

povídat: říká se people say, it is said, rumour has it, tongues are waggingpovídá se

růženec: tell one's beads, count the rosary, say one's prayersmodlit se růženec

vyslovení: when saying, napadnout asociace ap. when hearing sthpři vyslovení čeho

žertem: say sth in jest/jokeříct co žertem

anglicky: How do you say it in English?Jak je to anglicky?

co: I have nothing to say.Nemám, co říct.

dlužno: It must be said, that...Dlužno říci, že...

duch: I was saying to myself ...V duchu jsem si říkal ...

jak: How do you say it in English?, o názvech ap. What do you call it in English?Jak se to řekne anglicky?

kecat: You must be kidding!, You don't say!No nekecej!

naschvál: I said it on purpose.Řekl jsem to naschvál.

něco: How can you say such a thing?Jak můžeš něco takového říct?

německy: Say it in German.Řekni to německy.

nutno: It should be noted that..., It must be said that...Nutno podotknout, že...

ono: It is easier said than done ...Ono se to snadno řekne ...

politování: I regret to say ...S politováním musím říct ...

pomodlit se: Say a prayer for me.Pomodli se za mě.

poprosit: Say please!, na psa Beg!Popros!

pozdravit: She entered without saying hello.Vstoupila, aniž by pozdravila.

pozdravovat: give my regards to sb, hovor. tell sb I said hipozdravuj(te) ode mne koho

prý: They say the place is haunted.Prý tam straší.

předběhnout: I wanted to say it but he beat me to it.Chtěl jsem to říct, ale předběhl mě.

předeslat: I would like to say first that...Rád bych předeslal, že...

rozloučení: leave without saying goodbyeodejít bez rozloučení

rusky: How do you say it in Russian?Jak se to řekne rusky?

říct: I wouldn't say so.Neřekl bych.

easy: easier said than doneto se lehko řekne, (ale udělat to), ono to není jenom tak

říkat: What did you say?Co jsi říkal?

sám: You said it yourself.Ty jsi to sám řekl.

se, si: They say/It is said that ...Říká se, že ...

sebou: It goes without saying.To se rozumí samo sebou.

slovo: say sth in one's own wordsříci co vlastními slovy

směřovat: What are you getting at/trying to say?Kam tím směřujete?

snadno: Easier said than done.To se snadno řekne.

takový: I didn't say anything like that.Nic takového jsem neřekl.

tradovat se: říká se They/People say that ..., It is said that ..., dle legendy Legend has it that ..., jdou fámy It is whispered that ..., There are rumours that ...Traduje se, že ...

vážně: And I mean it/what I say.A myslím to vážně.

zajímat: I don't care what they say.Nezajímá mě, co říkají.

že: How was it, you said?Jak že to bylo?

houby: vážně? You don't say!, kecy Rubbish!, Bullshit!Houby!

naděje: Never say die.Naděje umírá poslední.

napočítat: in the twinkling of an eye, before you can say Jack Robinson, hovor. pretty damn quicknež bys do tří napočítal v mžiku

stačit: Just say the word., You only need to ask.Stačí říct.

švec: before you can say Jack Robinson, in a jiffy, in the twinkling of an eyenež bys řekl švec

těžce: It's hard to say.(To je) těžko říct.