Hlavní obsah

that [ðæt unstressed ðət]

Zájmeno

  1. to, tamto ve vztahu k již zmíněnémuYou wanted to talk to me. Why was that?Chtěl jsi se mnou mluvit. O čem?What is that you are reading?Co to čteš?That's true.To je pravda.
  2. ten, tenhle, tamten o dříve zmíněném ap.for that reasonz tohoto důvodu
  3. that of ten z čeho, ten vztahující se k čemu podobného typua recession like that of 1973recese jako ta z roku 1973
  4. that...which/who ten...který rozvádí původní výrokthat person who violates the lawčlověk, který porušuje právo
  5. that which to, co uvádí obecně téma

Spojka

  1. že uvozující spojka
  2. it's ... that je jaké, že zřejmé, mimořádné ap.
  3. so/such...that tak/tolik...žeShe was so nervous that she shook.Byla tak nervózní, že se třásla.

Zájmeno

Vyskytuje se v

argue: argue thattvrdit, prohlašovat uvádět argumenty

assuming: assuming (that)jestliže, pokud, v případě, že, za předpokladu, že

betting: the betting is thatje velmi pravděpodobné, že, sázím na to, že

case: in that casev tom případě

catch: You wouldn't catch me doing that.To bych v životě neudělal.

certain: make certain (that ...)ujistit se, zajistit co, přesvědčit se (, že ...) udělat vše, aby

condition: on condition thatpod podmínkou, že

considering: considering thatpokud zvážíme, že, vzhledem k tomu, že, s ohledem na to, že

department: That is not my departmentTo není můj obor., To není v mé kompetenci., V tom se nevyznám.

do: That will do!To už (by snad) stačilo!, Už dost!, Přestaň! okřiknutí ap.

effect: to this/that effectv tomto/tom smyslu

enough: That's enough!Tak dost!, To (už) stačilo! napomenutí ap.

fact: the fact thatto, že, skutečnost, že daný fakt

fancy: Fancy that!Jen si to představ!, No tohle!, To je neuvěřitelné!

fine: (that's) finedobře, fajn, prima

given: given (that)vzhledem k (tomu, že), pokud vezmeme v úvahu(, že), jelikož

granted: granted (that)pokud, za předpokladu/připustíme-li, že

have: rumour has it thatříká se, že

how: How about that?Co vy/ty na to?, To je co?

it: it's not (simply) thatne že by, není to (jen) proto že při udávání dalších důvodů

like: like this/that/sotakto, takhle tímto způsobem

matter: That's the end of the matter.A tím je věc uzavřena., A tím to hasne.

not: not thatne že by na úvod věty

now: now thatteď (když), když už

order: in order to/thataby, za účelem

provided: provided (that)za předpokladu (že), pokud, pod podmínkou (že)

providing: providing (that)za předpokladu/pod podmínkou, (že), jestliže, pokud

say: that is to sayto jest, a to, tedy při upřesnění

see: seeing thatprotože, jelikož vím, vidím, to vypadá že ...

so: so ... (that), so ... as totak ... že, natolik/tak ... aby

something: that's somethingaspoň, že to, (alespoň) něco

stand: it stands to reason (that ...)to dá rozum (, že ...)

story: But that's another story.Ale to už sem nepatří.

sure: make sure (that)zajistit, udělat vše proto, (aby) že se něco stane

that: that often z čeho, ten vztahující se k čemu podobného typu

understand: be given to understand (that) ...do(z)vědět se, doslechnout se nepřímo se dozvědět

understanding: on the understanding thatpod podmínkou, že ..., za předpokladu, že ...

way: that/this waytak, takto

announcement: make an announcement that ...oznámit, že ... oficiálně

apart: apart from the fact that ...až na to, že... omezující okolnost

arrangement: make an arrangement that...dohodnout se, že...

certify: This is to certify that ...Tímto osvědčujeme, že ...

conclusion: come to the conclusion that ...dojít k závěru, že ...

convince: convince osf thatutvrdit se v čem, namluvit si, že

except: except thataž na to, že, jenže omezení

ilk: of that ilkhovor. téhož druhu, stejné sorty, stejného ražení

mischief: The mischief is that ...Potíž je v tom, že ...

presumption: work on the presumption that ...vycházet z předpokladu, že ...

screw: vulg. Screw that.Seru na to., Kašlu na to.

thing: such a thing, thing like thatněco takového tak strašného ap.

time: from that time (on)od té doby

why: that is whyproto

after: After he told me that ...Potom, co mi to řekl ...

against: That is against the rules.To je proti pravidlům.

allege: Reports allege that he was killed.Podle zpráv byl prý zabit.

apply: That applies to you as well.To platí i pro tebe.

assumption: I worked on the assumption that ...Vycházel jsem z předpokladu, že ...

baffle: That baffles me.To mi nejde na rozum.

be: It is likely that ...Je pravděpodobné, že ...

behind: Who is behind that?Kdo za tím stojí?

believe: It is believed that ...Má se za to, že ...

beyond: That's beyond me/my understanding.To je nad mé chápání.

boast: It is his boast that ...Může se (po)chlubit tím, že ...

bother: That doesn't bother me.To mi nevadí.

by: What do you mean by that?Co tím myslíš?

chance: What are the chances that ...?Jaká je pravděpodobnost, že ...?

claim: Claims were made that ...Zazněla tvrzení, že...

come by: How did you come by that?Kdes to nabral?

complaint: My main complaint is that ...Nejvíc mi vadí, že ...

compunction: He had no compunction about doing that.Udělal to bez jakýchkoli výčitek svědomí.

dandy: A zoo, that's dandy for the kids.Zoo to je něco pro děti.

dearly: That cost him dearly.i přen. To ho přišlo draho.

death: That will be the death of me!To bude můj konec.

decide: He decided that the tank was empty.Usoudil, že je prázdná nádrž.

discover: It was discovered that he had been there too.Zjistilo se, že tam byl také.

doubt: There is no doubt that ...Není pochyb, že ...

down: That is all down to hard work.To vše jen díky tvrdé práci.

easy: That's easy for you to say.To se ti lehce řekne.

fair: It's only fair that he won.Vyhrál zaslouženě.

fanciful: That sounds fanciful.To zní jako výmysl.

all: not all thatne až/zas tak, ne zase tolik

akorát: only that..., the (only) problem is that...akorát, že... jenže, omezení

dalece: so much, insofar, to that extenttak dalece

doba: from that time on, since thenod té doby

ještě: just as well that, it's a good thing thatještě že

kromě: moreover, besides, navíc in addition to that, on top of thatkromě toho nadto

kvůli: in order to, so thatkvůli tomu, aby

mimo: besides that, navíc moreover, in addition to that, on top of thatmimo to

mít: I think that ...mám za to, že ...

naděje: hoping that ...v naději, že ...

nato: shortly after thatkrátce nato

nedlouho: shortly after (that)nedlouho nato

onen, ona, ono: this or thatten či onen

opačný: in the opposite case, pokud to nenastane failing that, jinak otherwisev opačném případě

pod, pode: on condition that, providing thatpod podmínkou, že

podmínka: on condition/provided that ...pod podmínkou, že ...

poté: shortly after thatkrátce poté

poznání: attain the knowledge that, uvědomit si come to realize that ...dojít k poznání, že ...

proto: in order to, so that, so as toproto, aby

předpoklad: provided/on the understanding/pod podmínkou on condition that ...za předpokladu, že ...

přesto: despite the fact that, ačkoli even though, althoughpřesto, že

při: in the process, at that, zast. thereatpři tom během toho

případ: in case that, práv. in the event thatv případě, že

přítomný: those/people presentpřítomní

radno: It is advisable, sb is well advised to do sth, doporučuje se It is recommended that...Je radno

samozřejmost: He takes it for granted that...Považuje to za samozřejmost, že...

síla: úžas That's (really) something!, pohoršení That's a bit too much!Tak to je síla!

skutečně: Really?, Is that a fact?Skutečně?

spor: no doubt (about that), indisputablybeze sporu

tak: so thattak aby

tamten: those (over there)tamti

ten, ta, to: i.e., that isto jest

teprve: That remains to be seen.To se teprve uvidí.

aby: See (to it) that ...Dohlédni, aby ...

: Hurry up so that you don't miss it.Pospěš, ať to nepropásneš.

bát se: I wouldn't worry about that.Toho bych se nebál.

bez, beze: No doubt about that.To je bez debaty.

bída: That's shameful(ly poor).To je ale bída. špatná kvalita

bomba: That's great/cool!, Wow!To je bomba! paráda

co: It is not your business!, That's none of your business!Co je ti do toho?

copak: What's worrying you?, What is it that worries you?Copak tě trápí?

ctít: That does him credit.To ho jenom ctí.

divný: It is strange (that) ...Je divné, že ...

dlužit: I owe you that., I owe it to you.Dlužím ti to.

dlužno: It must be said, that...Dlužno říci, že...

dobrat se: They arrived at the conclusion that ...Dobrali se závěru, že ...

dobře: That sounds good.To zní dobře. návrh ap.

docházet: It is beginning to dawn on him that ...Začíná mu docházet, že ...

donést se: I hear(d) that..., I was given to understand..., I got word that...Doneslo se mi ...

dopustit: I won't allow that.To nedopustím.

dořešit: That remains to be solved.To se ještě musí dořešit.

dost: He is clever enough to know that.Je dost chytrý na to, aby to věděl.

dostat se: We will come to that later.K tomu se dostaneme později.

doufat: Let's hope that ...Doufejme, že ...

hloupost: That was a stupid thing to do., That was a stupid act.To byla hloupost. To jsi neměl dělat.

hrozit: There is a danger that ..., There's a threat of ...Hrozí (nebezpečí), že ...

humus: That's disgusting/slang. yucky!, Yuck!hovor. To je humus!

hustý: That was bad-ass!To bylo hustý!

chápat: (Do you) Get it?, slang. Dig that?hovor. Chápeš (to)?

chybět: That was close!Moc nechybělo! skoro se to stalo

jednat se: The issue is that ...Jedná se o to, že ...

jeho: That's his business.To je jeho věc.

jejich: Those are not theirs.Ty nejsou jejich.

jít: to zní dobře That sounds good, lze to udělat That could be done., hovor. That sounds doable.To by šlo.

kašlat: BrE Sod it., vulg. Screw that!Kašlu na to. je to těžké ap.